Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Śleszynek z dnia 24.06.2015 r.

                                                                                                                      Żychlin,2014.07.22.

RGO.6220.26.29.2012

 

                                                                    DECYZJA   

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 71 ust. 2 pkt 2. art. 73, art. 75 ust. 1 pkt  4, art. 77 ust. 1, art. 82. art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.) i § 3 ust 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia                        9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                        na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku K&K Energia Sp.                z o.o., ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po uzgodnieniu z:  

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Kutnie, Opina z dnia 16 czerwca      2014 r. znak: PSSE-ZNS/MS/482/19/14;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, Postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r., znak: WOOS-I.4242.7.2014.TO.3    

                                                    ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 w miejscowości Śleszynek,obręb 0019 Zgoda,  gm. Żychlin”

Określam:

I. Zakres, skala oraz miejsce realizacji przedsięwzięcia:

  1. Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować w zakresie obejmującym budowę jednej fabrycznie nowej elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika od 50 m do 100 m i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie od 70 m do 135 m, jako jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 2,5 MW, zlokalizowanej na działce nr ewid. 197 w obrębie 0019 Zgoda, (oddziaływanie rotora  działka nr 197 w obrębie 0019 Zgoda), w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin, powiat kutnowski.

            Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nie przekroczy 185m n.p.t.

            Inwestycja będzie składać się z wymienionych niżej elementów:

            - jednej elektrowni wiatrowej;

            - fundamentu o powierzchni do 600 m2 pod wieże turbiny wiatrowej;

 

 - stacji kontenerowo-pomiarowej zlokalizowanej przy turbinie;

 - stacji transformatorowej lub zamontowanie turbiny posiadającej transformator

    w gondoli  lub wieży;

 -  kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych poprowadzonych pod ziemią;

 -  drogi dojazdowej z placem manewrowym przy turbinie wiatrowej;

 -  tymczasowego placu montażowego.

Droga dojazdowa będzie przebiegać przez działki o nr ewid. 197 obręb 19 Zgoda.  Droga wewnętrzna połączona będzie:

-        z istniejącą drogą na działce o nr ewid. 178 a następnie z drogą nr 198/1 obręb Zgoda, gm. Żychlin. Wykonany również zostanie zjazd z działki nr ewid. 197  na drogę znajdującą się na działce  nr ewid. 178 obręb Zgoda i nr 198/1 obręb Zgoda.

-        bezpośrednio z drogą nr 198/1 obręb Zgoda, gm. Żychlin wraz z wykonanym zjazdem.

Droga wewnętrzna zostanie utwardzona tymczasowo płytami stalowymi o wymiarach

2 x 6 m lub na stałe kruszywem wapiennym lub kruszywem betonowym pochodzącym

z recyklingu. Na etapie budowy do wieży zostanie doprowadzona droga dojazdowa

o szerokości około 4 metrów.

Zostanie również wykonany plac manewrowy o wymiarach od 20 do 40 m x  od 20 do 45 m, który będzie utwardzony kruszywem wapiennym lub betonowym. Inwestor planuje również wykonanie tymczasowego placu montażowego o wymiarach 10 m x 25 m utwardzonego płytami betonowymi. Z rolniczego użytkowania  na trwałe wyłączony zostanie teren posadowienia fundamentu elektrowni wiatrowej, droga dojazdowa wewnętrzna i zjazd z niej, plac manewrowy, w przypadku lokalizacji transformatora bezpośrednio na powierzchni terenu to teren pod stację transformatorową oraz stację kontenerowo-pomiarową (złącze kablowe ZK-SN).Powierzchnia terenu, który na stałe będzie wyłączony z użytkowania rolniczego to około2862 m2.

 

2. Wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowej odbywać się będzie za pomocą projektowanej

     linii kablowej (prowadzonej we wnętrzu wieży turbiny) poprzez projektowany transformator podnoszący napięcie do poziomu średniego (napięcie na uzwojeniu pierwotnym transformatora 0,69 kV i/lub 0,4 kV, napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora 15 kV) do stacji kontenerowo-pomiarowej przy turbinie

(złącze kablowe ZK-SN) do projektowanego słupa

     rozłącznikowego, a następnie do słupa w istniejącej linii średniego napięcia. Połączenie

     kablowe prowadzone będzie pod ziemią  na głębokości około 1,0 – 1,2 m n.p.g.

     Przeanalizowano warianty przyłączenia:

    - I  wariant – przez działkę nr ewid. 197, w granicy działek nr ewid. 189, 188 obręb

          Zgoda, gm. Żychlin;

   - II  wariant – przez działkę nr ewid. 197, w granicy działek nr ewid.196, 190, 191/1

          obręb Zgoda, gm. Żychlin;

   - III wariant – przez działki nr ewid. 197, w granicy działek nr ewid. 196, 190, 191/1,

          192, 193 w granicy drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 195 obręb Zgoda, gm.  

           Żychlin do działki nr ewid. 26 obręb Brzeziny gm .Żychlin

 

  - IV wariant przez działkę nr ewid 197, w granicy działek nr ewid. 188, 187,

         186-2 obręb Zgoda, gm. Żychlin 

3.  Najbliżej położony teren zabudowy względem elektrowni wiatrowej znajduje się

w odległości około 447 m na działce o nr ewid. 186-1 obręb Zgoda, gm. Żychlin

i został sklasyfikowany jako zabudowa zagrodowa.

 

II. Na etapie  realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujace działania:

1.      Podczas organizacji budowy należy ograniczyć emisję hałasu poprzez:

-  wykonywanie prac budowlanych w porze dnia pomiędzy godzinami: 6oo a 22oo,

         - zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, spełniającego wymogi stawiane

            urządzeniom  używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do

            środowiska, zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

            2005 r. (Dz. U. Nr 263,   poz. 2202 ze zm.);                                                  

- wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń

   na tzw. biegu jałowym).

2.      Do przemieszczania się sprzętu i ludzi na miejsce prac budowlanych wykorzystywać należy przede wszystkim sieć istniejących dróg i dojazdów.

   3.  Utrzymać w stanie nie pogorszonym nawierzchnie dróg publicznych

         eksploatowanych  w wyniku pracy sprzętu budowlanego przy wykonywaniu robót

         związanych z realizacją  przedsięwzięcia.

4.  Bazę materiałowo-sprzętową należy usytuować w taki sposób aby zapewnić

     oszczędne korzystanie z terenu i zadbać, aby zachowane zostały interesy prawne  

      osób trzecich.

      Miejsca magazynowania materiałów montażowych i budowlanych oraz miejsca 

       postojowe maszyn i samochodów  winny być zabezpieczone przed przenikaniem

       zanieczyszczeń do gruntu.

5.      Odpady powstające w trakcie budowy elektrowni wiatrowej i prac montażowych

 należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego szczelnych pojemnikach

i systematycznie wywozić z placu budowy. Warstwę żyznej gleby należy zdjąć

i wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu prac budowlanych.

  6.   W celu zminimalizowania strat w uprawach rolnych należy zapewnić taką  

          organizację robót i prac montażowych, która zapewni prowadzenie najbardziej

          uciążliwych prac  po zbiorach lub przed siewem.

  7.   W trakcie odwadniania  wykopów budowlanych, zasięg leja depresji nie powinien   

wykraczać poza granice terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.

  8.  Wywóz urobku z wykopów  pod fundamenty oraz transport materiałów budowlanych  

        i elementów konstrukcyjnych elektrowni należy prowadzić w jak największym   

        stopniu ominięciem terenów zabudowanych wsi.

   9.  Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć przekształcanie elementów  

       przyrodniczych, w tym ukształtowanie terenu do niezbędnego minimum.

10.   Roślinność, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa robót, drzewa

        i  krzewy narażone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac budowlanych,

        należy  zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem.

11.   Prace budowlane należy prowadzić stosując środki minimalizujące oddziaływanie

        na chronione gatunki zwierząt, poprzez zabezpieczenie terenu inwestycji podczas

          ruchu  kołowego pojazdów w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ogrodzeniem

          z siatki  o wysokości 50 cm i szerokości oczek maksymalnie 5 mm. Górna krawędź 

          siatki winna  być odgięta na zewnątrz pod kątem 45 – 90 o, tworząc daszek

          pozbawiony ostrych   krawędzi o szerokości 10 cm. Siatkę należy zakopać w ziemi

          na głębokości 15 – 20 cm  by zapewnić szczelność przed przekopaniem przez

          zwierzęta. Ponadto, należy  zabezpieczyć wykopy pod fundament oraz

          systematycznie  je kontrolować. Kontrole należy prowadzić każdego dnia rano,

          przed przystąpieniem do dalszych prac. Przypadkowo uwięzione w wykopie żywe

          zwierzęta należy bezpiecznie przenosić, na koszt inwestora, poza strefę

          prowadzonych prac.

12.  Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia polegające na zdjęciu

       warstwy humusu, należy wykonać poza sezonem lęgowym ptaków

13.  Wykonywanie wykopów ziemnych należy prowadzić z ostrożnością  aby  

        uniemożliwić  przedostanie się zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy

        wodonośnej,

14.   Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika

  bezodpływowego.

 

III. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

  1. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu nie może naruszać standardów  jakości środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi  przepisami prawa, charakterystycznymi dla terenu objętego realizacją przedsięwzięcia.
  2. W przypadku zmiany warunków pracy instalacji, w tym zmian w wyposażeniu instalacji  elektrowni wiatrowej, o ile zmiany te  mogłyby mieć wpływ na zmianę wartości klimatu   akustycznego wokół przedsięwzięcia, inwestor jest zobowiązany do wykonania   każdorazowej analizy akustycznej.
  3. Jeżeli na terenach objętych oddziaływaniem przedsięwzięcia, zostaną stwierdzone 

przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, należy podjąć działania w celi ograniczenia hałasu do dopuszczalnych wartości wskazanych w przepisach prawa.Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.

       4.  W przypadku nie eksploatowania elektrowni wiatrowej przez okres jednego roku

             z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub innych, bądź stwierdzenia

             przekroczeń  standardów jakości środowiska, a równocześnie nieskuteczne okażą 

             się działania  podjęte w celu doprowadzenia stwierdzonych ponadnormatywnych

             oddziaływań do  poziomów dopuszczalnych, należy usunąć elektrownię wiatrową

             i przywrócić teren do stanu poprzedniego. Proces likwidacji i zakres prac

             rekultywacyjnych  winien być  monitorowany i dokumentowany zgodnie

             z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  W przypadku wystąpienia uszkodzeń wiatraka,  inwestor – właściciel wiatraka,

      przywróci do stanu początkowego wszelkie straty powstałe w środowisku,

      w odniesieniu do wszystkich elementów przyrodniczych, zarówno w miejscu

       naprawy jak i na trasie  dojazdu do uszkodzenia – takie postępowanie

      obowiązywać winno również przy  planowanych konserwacjach czy remontach

      elektrowni wiatrowej.

6.      Z ternu działki nr ewid. 197 obreb 19 Zgoda w miejscowości Sleszynek należy

      usuwać pojawiające się  zadrzewienia i zakrzewienia.

  7.    Na  działkach nr ewid. 197 obreb Zgoda  nie należy uprawiać roślin

         długo zalegających na polu jesienią. 

  8.   Należy dokonywać okresowych konserwacji ruchomych elementów turbiny, celem

     ograniczenia hałasów mechanicznych oraz należy  usuwać ewentualne powstałe

      nierówności i zanieczyszczenia na śmigłach, by nie powodowały one

      niepożądanych  tonalnych hałasów aerodynamicznych.

 

IV.  W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę, wydawanej  na podstawie Prawa budowlanego, należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.      Zaprojektować i zainstalować fabrycznie nową turbinę wiatrową o parametrach:

- wysokość zawieszenia turbiny wiatrowej na wieży od 70 m do 135 m n.p.t.;

- turbina wyposażona w wirnik o średnicy od 50 m do 100 m;

- wysokość całkowita konstrukcji elektrowni nie większa niż 185 m n.p.t.;

-  moc elektrowni wiatrowej nie większa niż 2,5 MW;

-  poziom mocy akustycznej turbiny wiatrowej nie większa niż 105,0 dB;

           - maksymalna ilość obrotów wirnika na minutę 25.

    2.   Odległość wieży turbiny wiatrowej od najbliżej jej położonego istniejącego

           budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 400 m.                                            

    3.   Zaprojektować i zainstalować turbinę wiatrową w następującej odległości osi wieży

          od granicy działki nr 197 obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin:

          -  zachodnia granica działki w odległości ok. 61 m;

          -  północna granica działki w odległości ok.119 m;

          -  wschodnia granica działki w odległości ok. 52 m’

          -  południowa granica działki w odległości ok. 65 m.

    4.  Zaprojektować i zainstalować transformator 0,4/15 kV lub 0,69/15 kV w jednej

         z wymienionych lokalizacji:

         - w wieży turbiny wiatrowej;

         - w gondoli;

         - w stacji kontenerowej obok wieży projektowanej turbiny wiatrowej.

   5.  W przypadku zastosowania transformatora olejowego w celu wyeliminowania

         możliwości skażenia środowiska wodno-gruntowego należy zastosować szczelną 

         misę olejową  umożliwiającą zatrzymanie całej objętości oleju (na wypadek

         (pęknięcia kadzi) lub należy zastosować obudowę dwuścienną transformatora.

   6.   Zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością

     błysków na minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu

     lotniczego i nie będzie wabić i dezorientować awifauny.

7.  Nie stosować światła białego do oświetlenia turbiny wiatrowej.

8.  Zewnętrzne końce śmigieł pomalować pięcioma pasami o jednakowej szerokości,

     prostopadłymi do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywającymi 1/3 długości

     łopaty  śmigła (3 pasy koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 pasy białego),

     by zwiększyć ich widoczność dla awifauny w ciągu dnia, przy czym pasy skrajne

     nie mogą być koloru białego.

9.  Łopaty wirnika pomalować farbami matowymi, by zredukować efekt refleksów  

     słonecznych  odbijających się od łopat.

10.  Konstrukcję elektrowni wiatrowej pomalować farbami niekontrastującymi

      z   otoczeniem.     

Na elektrowni wiatrowej nie wolno umieszczać reklam, jedynymi dopuszczalnymi oznaczeniami winny być nazwa i symbol producenta.

 

V.  Należy realizować działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania 

      oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 1. W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na ptaki

       należy wykonać porealizacyjny monitoring ornitologiczny, który obejmować będzie

       cykl roczny, stanowiący replikę badań przedrealizacyjnych, w celu uzyskania  

       kompleksowych danych dotyczących:

      - okresu lęgowego, dyspersji potęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu         

         wiosennego, ilościowej  charakterystyki  wykorzystania terenu przez ptaki, w tym        

        dokładnego przebiegu tras, kierunku i wysokości przemieszczania się, sezonowości 

        występowania, związków pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami                 

        odnoszących się do możliwości  odpoczynku i żerowania, a w odniesieniu do

        ptaków obserwowanych w locie również wysokości przelotu w rozbiciu na

        3 pułapy,  kierunki przelotów  oraz monitoringu śmiertelności w wyniku kolizji.

        W  monitoringu należy odnieść się do gatunków ptaków wymienionych

        w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz gatunków ptaków 

        chronionych polskim prawem, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra

        Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej

        zwierząt (Dz. U. z 2011 r.,Nr 237, poz.1419), w Polskiej Czerwonej Księdze

        Zwierząt (Głowaciński, 2001), gatunków SPEC w kategorii 1-3 (BirdlLife

        International 2004), gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania

        gatunków o rozpowszechnieniu lęgowym < 10 % (ocenianym w siatce kwadratów

        10 x 10 km; Sikora i in.,2007), gatunków o liczebności krajowej populacji poniżej  

        1000 par lęgowych. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę

         zmian jakie nastąpiły oraz wskazać działania łagodzące w stosunku do

         zidentyfikowanych oddziaływań.

 2.  W trakcie prowadzenia porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego, 

      dokładnymi  badaniami  należy objąć gatunki ptaków szponiastych  a także ptaków

       migrujących. 

 3.  W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanej inwestycji na nietoperze,

       należy wykonać porealizacyjny monitoring chiropterologiczny, który obejmować ma

       cykl roczny, polegający na automatycznej rejestracji aktywności nietoperzy system  

       automatycznego monitoringu z mikrofonem umieszczonym na wysokości rotora,

       z przeszukiwaniem terenu pod łopatami wirnika turbiny i liczeniem/oznaczeniem

       do gatunku, znalezionych pod nim martwych zwierząt. Zasady przyjętego

        monitoringu proinwestycyjnego muszą być aktualne i zgodne

        z obowiązującymi wytycznymi i standardami. Chiropterologiczny  monitoring      

         porealizacyjny należy przeprowadzić w celu uzyskania  kompleksowych  

         danych dotyczących:

            -  struktury gatunkowej nietoperzy, frekwencji występowania w strefie

                oddziaływania planowanej inwestycji, wykorzystywania terenu w czasie

                nocnych żerowisk, wiosennych  i jesiennych migracji, tworzenia i rozpadu

                kolonii rozrodczych, rojenia, rozrodu, szczytu aktywności lokalnych populacji  

                oraz monitoring śmiertelności w wyniku kolizji. Ponadto należy wskazać

                odnalezione kryjówki i miejsca hibernacji. Zgromadzone wyniki należy

                zinterpretować, oceniając skalę zmian jakie nastąpiły oraz zaproponować

               adekwatne działania łagodzące w stosunku do zidentyfikowanych oddziaływań.

       4.  Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny należy przeprowadzić trzykrotnie

            w ciągu pięciu lat od momentu oddania inwestycji do eksploatacji.

       5.   Porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dostosować do

                obowiązujących w przyszłości standardów.

       6.   Jeżeli podczas prowadzenia monitoringu zostanie stwierdzone negatywne

             oddziaływanie  na chronione ptaki i zwierzęta (w tym ptaki i nietoperze),  

             przekraczając rozmiary podane w raporcie o oddziaływaniu planowanego

             przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor podejmie na własny koszt stosowne

             działania minimalizujące, ukierunkowane na ograniczenie lub całkowite

             wykluczenie negatywnego wpływu na ww. gatunki zwierząt wynikające

             z funkcjonowania elektrowni wiatrowej. Niezbędne działania zapobiegawcze

             w formie m.in. okresowego lub trwałego wyłączania turbiny wiatrowej , zmiany  

             struktury  użytkowanego terenu, zmiany systemu nocnego oświetlenia siłowni,

             muszą zostać określone na podstawie zebranych wyników monitoringów

             porealizacyjnych.

      7.  Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych monitoringów wraz

           z   wynikami badań oraz wnioskami przez Inwestora działań zapobiegawczych

           należy przedkładać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi

           w terminie 2 miesięcy  od dnia zakończenia każdego z cykli rocznych badań.

 

    VI.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

        -  oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania

            pozwolenia na budowę,

        -  postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                         Uzasadnienie

         W dniu 8 listopada 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek K&K Energia Sp .z o.o.,ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszyn, gm. Żychlin.

            Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również obszar ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

W toku postępowania został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko z udziałem społeczeństwa.

W dniu 16 czerwca 2014 r. pismem znak: PSSE-ZNS/MS/482/19/14  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

            W dniu 15 lipca  2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie znak: WOOŚ-I.4242.7.2014.TO.6 uzgadniające realizację przedsięwzięcia   i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzją z dnia 11.09.2014r., znak: RGO.6220.26.17.2012.2014, Burmistrz Gminy Żychlin odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła wnioskodawczyni.

Decyzją z dnia 20 listopada 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wzmiankowaną decyzję Burmistrza Gminy Żychlin w całości i przekazało sprawę temuż organowi do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, iż w ponownym postępowaniu organ I instancji będzie zobowiązany rozstrzygnąć sprawę samodzielnie i merytorycznie, kierując się przesłankami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego nie zaś powodami pozaprawnymi.

            W toku ponownego rozpatrzenia sprawy organ dopuścił dowód z opinii prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Przedmiotem opinii była ocena sprzeciwu społecznego w związku z planowanym przedsięwzięciem. Wskazano w niej m.in., że wprawdzie rzeczywiście przepisy ustawy nie wprowadzają wprost obowiązku uzyskania pełnej społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie w formie raportu oddziaływania na środowisko niemniej jednak nie do zaakceptowania jest stanowisko, zgodnie z którym udział społeczeństwa i uwzględnienie wysuwanych przez społeczność lokalną zastrzeżeń miałoby się sprowadzać jedynie do wzmianki na ich temat w uzasadnieniu decyzji. Podano także wydając decyzję organ winien zważyć dwa interesy – interes ekonomiczny inwestora i interes lokalnej społeczności. W opinii podniesiono, iż uwzględniając nawet, iż nie ma pewności co do negatywnego oddziaływania turbiny wiatrowej na zdrowie i życie ludzi, to jednak kierując się zasadą ograniczonego zaufania do nowych technologii oraz faktem, iż nie sposób jednoznacznie wykluczyć negatywne skutki dla zdrowia planowanej inwestycji, to organ powinien się kierować przede wszystkim ochroną dobra wyższej rangi i stawiać zdrowie mieszkańców przed wymiernym interesem gospodarczym inwestora.

            Nadto w toku postępowania ponownie wpłynęły protesty mieszkańców co do planowanego przedsięwzięcia.

Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, organ zważył, iż stanowi on podstawę do pozytywnego rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie został nałożony na wnioskodawczynię obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport jest zasadniczym dokumentem sporządzanym w ramach oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonej na etapie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i dalej pozwolenia na budowę. Wymogi, które powinien spełniać ten dokument zostały określone w art. 66 ust. 1 ustawy. Zakres zaś raportu w tym konkretnym postępowaniu został określony w postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 11 lipca 2013 r. (sygn. akt II OSK 639/13) raport w postępowaniu o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest dowodem prywatnym, lecz o szczególnej mocy dowodowej. Jego szczególny charakter wynika w szczególności z kompleksowej oceny przedsięwzięcia i analizy aspektów technologicznych, prawnych, organizacyjnych i logistycznych jego funkcjonowania w powiązaniu ze sobą. Taki dokument został przez wnioskodawczynię złożony w niniejszym postępowaniu. W toku postępowania organy (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi) uzgadniające wypowiedziały się w kwestii omawianej inwestycji, tj. uzgodniły realizację przedsięwzięcia i określiły warunki jego realizacji.

W toku ponownego rozpatrzenia sprawy organ uznał sporządzony raport za wiarygodny i nie widział podstawy by nie zastosować się do treści rozstrzygnięć wydanych przez w/w organy uzgadniające. Wprawdzie w sporządzonej w toku postępowania opinii wskazano, iż organ powinien się kierować przede wszystkim ochroną dobra wyższej rangi i stawiać zdrowie mieszkańców przed wymiernym interesem gospodarczym inwestora, jednakże stanowisko, co do zagrożenia dla życia, zdrowia przedmiotowego przedsięwzięcia nie znalazło potwierdzenia w materiale dowodowym (samo opiniująca wskazuje, iż nie ma pewności co do negatywnego oddziaływania turbiny wiatrowej na zdrowie i życie ludzi, zaś powołuje się jedynie na zasadę ograniczonego zaufania do nowych technologii).

Sami protestujący prócz twierdzeń, co do zagrożenia na życie, zdrowie ludzkie nie powołują konkretnych dowodów na tę okoliczność.

 

Burmistrz Gminy Żychlin zważył, co następuje.

      Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) - zwaną dalej u.u.i.ś -uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 72 ust.1 u.u.i.ś, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane przed uzyskaniem m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przepis art. 59 ust.l u.u.i.ś stanowi, że przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. 

W ramach wskazanej oceny sporządza się Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach biorąc pod uwagę, zgodnie z art. 80 ust.l u.u.i.ś. : wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art.77 ust. 1; ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Rozstrzygnięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno być zgodne z art. 82 w/w u.u.i.ś.. Przesądza się w niej bowiem , czy i na jakich warunkach środowiskowych może być zrealizowane konkretne przedsięwzięcie. Natomiast uzasadnienie decyzji środowiskowej zgodnie z art.85 u.u.iś. niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinno m.in. zawierać informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa , informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie państwowego inspektora sanitarnego, a także uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust.l pkt 4 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18).

            Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.l pkt 6 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.), dla których przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie są obligatoryjnie. W niniejszej sprawie organ nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia. W trybie art.77 ust.l pkt 1 i 2 u.u.i.ś. uzyskano uzgodnienie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (postanowienie z dnia 12.05.2014 r. znak: WOOŚ- 1.4242.8.2014.TO.3) oraz opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie (pismo z dnia 17.03.2014 r. znak: PSSE-ZNS/MS/482/6/14).

Burmistrz Gminy Żychlin podziela stanowisko wyrażone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach w decyzji z dnia 20 listopada 2014 r., iż sprzeciw stron postępowania ani tym bardziej sprzeciw przedstawicieli społeczeństwa, nie będących stronami wobec planowanego przedsięwzięcia nie może stanowić podstawy do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Niewątpliwie uwagi i wnioski składane w związku z udziałem społeczeństwa są istotnym elementem postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i powinny być wzięte pod uwagę, ale nie mogą one stanowić jedynej przyczyny wydania decyzji odmownej. Organ podziela pogląd prawny zaprezentowany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a także przez WSA w Łodzi w wyroku z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II SA/Łd 886/12), WSA w Warszawie w wyroku z dnia

19 grudnia 2013 r. (sygn.. akt IV SA/Wa 1092/13), że sam sprzeciw społeczeństwa nie może stanowić podstawy odmowy środowiskowej zgody na realizację inwestycji. Jak wskazał WSA w Warszawie w uzasadnieniu w/w wyroku, przepisy krajowe stanowią wynik implementacji przepisów wspólnotowych, w omawianym zakresie dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywę Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz.UE.L 156 z 25.06.2003). Uzupełnieniem tych regulacji na etapie w szczególności postępowania sądowego jest art. 11 dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.Urz.UE.L z 2012 r. 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.). Wskazania zawarte w dyrektywach unijnych nie oznaczają jednak związania organów krajowych i sądów stanowiskiem społeczności względem projektowanego przedsięwzięcia. W dyrektywach chodzi bowiem o realne i rzeczywiste zapewnienie udziału społeczeństwa na wszystkich etapach stosowania prawa z zagwarantowaniem możliwości wypowiadania się, nie zaś związania organu tymi wypowiedziami. Jeżeli zatem organ krajowy znajdzie przekonującą argumentację w oparciu o dowody przeprowadzone według krajowej procedury, aby uwzględnić negatywne stanowisko społeczności ma obowiązek to uczynić poprzez stosowne zapisy w decyzji, chyba że dojdzie do wniosku, że inwestycja w wariancie proponowanym przez inwestora jest niemożliwa do realizacji, a wnioskodawca nie wyrazi zgody na wariant dopuszczony do realizacji (art. 81 ust. 1 ustawy). Organ rozpoznający  niniejszą sprawę w oparciu o zebrany materiał dowodowy, a w szczególności sporządzony raport nie znalazł przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia w wariancie podanym przez wnioskodawczynię.

W przedmiotowej sprawie nie występuje żadna z okoliczności stanowiących przesłankę negatywną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy u.u.i.ś. wskazują, że odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia może nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach :

1. w przypadku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art.77 ust.l pkt 1 u.u.i.ś.),

2. w przypadku niezgodności przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust.2 u.u.i.ś.),

2. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 81 ust.l u.u.i.ś.),

4. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art.81 ust.2 u.u.i.ś.),

3. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (art.81 ust.3 u.u.i.ś.).

            Słusznie wskazuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze, iż z powyższych regulacji wynika, że ustawodawca określił precyzyjnie katalog okoliczności uzasadniających odmowę określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Z kolei w niniejszej sprawie nie występuje którakolwiek z podanych przyczyn, a tym samym istnieje podstawa do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz  Gminy Żychlin  orzekł jak  w sentencji.       

                                                          POUCZENIE

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

 

1.    Pan Adam Majka,  Kancelaria Radcy Prawnego

       Adam Majka, ul. Skarbowa 27,    91-473 Łódź

        - Pełnomocnik  „K&K ENERGIA” Sp. z o.o.

        z siedzibą w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego  18;   99-300  Kutno

              2.    Strony postępowania 

      (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa).

           3.   A/a

 

Do wiadomości:

 

1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kutnie   ul. Kościuszki 14;          99 - 300  Kutno

2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Łodzi ul. Traugutta 25;         90 - 113  Łódź

 

 

Załącznik do decyzji znak: RGO.6220.26.29.2012  z dnia 2015.07.22.

 

                     Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce   o nr ewid. 197, położonej w miejscowości Śleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin.

 

           Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm,), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Burmistrz Gminy Żychlin stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Zgodnie z art. 77 ustawy ooś, organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

            Na podstawie zebranego materiału dowodowego, po szczegółowym przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustalił, że potencjalne oddziaływanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zostało opisane w sposób pozwalający jego ocenę. Na podstawie tych informacji można stwierdzić możliwość wystąpienia oddziaływania na środowisko o znacznej wielkości i złożoności, co potwierdzają informacje zawarte w przedstawionych dokumentach.

            W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w sposób ciągły w zakresie emisji hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych  i migotania cienia.   Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia występować będzie emisja hałasu związana z pracą turbiny wiatrowej.

            Dla planowanego przedsięwzięcia najbliżej położonym obszarem należącym do sieci ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi PLB 100003 – w odległości około 5 km w linii prostej, obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 – w odległości  około 11,4 km w linii prostej oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 – w odległości około  11,4 km w linii prostej. Ponadto planowana inwestycja znajdować się będzie w odległości około 4,4 km w linii prostej od Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy oraz około 10,6 km w linii prostej od Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska.  Lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz  transgranicznego oddziaływania na środowisko.

           Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz okoliczności faktyczne i prawne w tym zakresie, trudno jest przewidzieć jednoznaczne oddziaływanie przedsięwzięcia w przyszłości  ale  pod uwagę należy wziąć efekt skumulowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć o takim samym charakterze, zlokalizowanych lub planowanych do zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie.

                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Śleszynek.pdf (PDF, 3.MB) 2015-07-24 12:50:45 806 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 24-07-2015 12:50:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 24-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 24-07-2015 12:50:45