Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Oleszcze z dnia 24.06.2015 r.

                                                                                                                                 Żychlin, 2015.07.22.

RGO.6220.14.24.2012

 

                                                            DECYZJA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt  4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.) i § 3 ust 1 pkt 6  lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku K& K Energia Sp. z o.o.,ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach  o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej  linii włącza do sieci  SN 15 kV na działce nr 62 położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29, gm. Żychlin” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po uzgodnieniu z:   

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Kutnie, Opina z dnia 17 marca 2014 r.                        znak: PSSE-ZNS/MS/482/6/14;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, Postanowienie z dnia 12 lipca 2014 r., znak: WOOS-I.4242.8.2014.TO.3    

                                                    ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej  linii włącza do sieci  SN 15 kV na działce nr 62 położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29, gm. Żychlin”

Określam:

I. Zakres, skala oraz miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1.  Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować w zakresie obejmującym budowę jednej               

     fabrycznie nowej elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika od 50 m do 60 m i wysokości

     zawieszenia wirnika na poziomie od 45 m do 100 m, jako jednostki wytwórczej energii

     elektrycznej o mocy do 1,0 MW, zlokalizowanej na działce nr ewid. 62, oddziaływanie

     rotora  działka nr 63 w obrębie 0019 Zgoda, w miejscowości Oleszcze, gm. Żychlin.

Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nie przekroczy 130 m n.p.t.

Inwestycja będzie składać się z:

- jednej elektrowni wiatrowej;

- fundamentu o powierzchni do 500 m2 pod wieże turbiny wiatrowej;

- stacji kontenerowo-pomiarowej zlokalizowanej przy turbinie;

- stacji transformatorowej lub zamontowanie turbiny posiadającej transformator w gondoli

   lub wieży;

- kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych poprowadzonych pod ziemią;

- drogi dojazdowej z placem manewrowym przy turbinie wiatrowej;

- tymczasowego placu montażowego.

Droga dojazdowa będzie przebiegać przez działki o nr ewid. 44 i 62 obręb 19 Zgoda i połączona

będzie z istniejącą drogą na działce o nr ewid. 26 obręb Zgoda.  Również wykonany będzie

zjazd z działki nr 44 na drogę znajdującą się na działce  nr ewid. 26 obręb Zgoda.

Droga wewnętrzna zostanie tymczasowo utwardzona płytami stalowymi o wymiarach 2 x 6 m lub na stałe kruszywem wapiennym lub kruszywem betonowym pochodzącym z recyklingu.

Również wykonany zostanie plac manewrowy o wymiarach od 20 do 40 m x  od 20 do 45 m, który będzie utwardzony kruszywem wapiennym lub betonowym. Inwestor planuje również

wykonanie tymczasowego placu montażowego o wymiarach 10 m x 25 m utwardzonego płytami

betonowymi. Powierzchnia terenu, który na stałe będzie wyłączony z użytkowania rolniczego

wyniesie około 4000 m2.

 

2. Wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowej odbywać się będzie za pomocą projektowanej

     linii kablowej poprzez projektowany transformator podnoszący napięcie do poziomu

     średniego do stacji kontenerowo-pomiarowej przy turbinie do projektowanego słupa

     rozłącznikowego, a następnie do słupa w istniejąc ej linii średniego napięcia. Połączenie

     kablowe prowadzone będzie pod ziemią  na głębokości około 1,0 – 1,2 m n.p.g.

     Przeanalizowano warianty przyłączenia:

     - I  wariant – przez działkę nr ewid. 62, w granicy działek nr ewid. 43, 63, 43, 42 obręb

           Zgoda, gm. Żychlin;

    - II  wariant – przez działkę nr ewid. 62, w granicy działek nr ewid.43, 63, 42, 41, 64, 40, 65,

             66, 39, 40 obręb Zgoda, gm. Żychlin;

    - III wariant – przez działki nr ewid. 62, 44, 45, 46, 61 obręb Zgoda, gm. Żychlin

 

 3.  Najbliżej położony teren zabudowy względem elektrowni wiatrowej znajduje się

w odległości około 341 m na działce o nr ewid. 52 obręb Zgoda, gm. Żychlin i został sklasyfikowany jako zabudowa zagrodowa.

 

II. Na etapie  realizacji przedsięwzięcia należy podjąć nw. działania:

1.      Podczas organizacji budowy należy ograniczyć emisję hałasu poprzez:

-  wykonywanie prac budowlanych w porze dnia pomiędzy godzinami: 6oo a 22oo,

    z wyjątkiem okresu  fundamentowania,  z racji technologii wymagającej ciągłej pracy 

    przez 24 godziny/dobę;

-  zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, spełniającego wymogi stawiane urządzeniom

   używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, zgodnie

   z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263,

   poz. 2202 ze zm.);

- wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na

   tzw. biegu jałowym).

2.      Do przemieszczania się sprzętu i ludzi na miejsce prac budowlanych wykorzystywać

należy przede wszystkim sieć istniejących dróg i dojazdów.

   3.   Wywóz urobku z wykopów pod fundamenty oraz transport materiałów budowlanych

          i elementów konstrukcyjnych elektrowni należy w jak największym stopniu z ominięciem

          terenów zabudowanych wsi.

4.      Utrzymać w stanie nie pogorszonym nawierzchnie dróg publicznych eksploatowanych

 w wyniku pracy sprzętu budowlanego przy wykonywaniu robót związanych z realizacją

 przedsięwzięcia.

5.      Bazę materiałowo-sprzętową należy usytuować w taki sposób aby zapewnić oszczędne

      korzystanie z terenu i zadbać, aby zachowane zostały interesy prawne osób trzecich.

      Miejsca magazynowania materiałów montażowych i budowlanych oraz miejsca 

       postojowe maszyn i samochodów  winny być zabezpieczone przed przenikaniem

       zanieczyszczeń do gruntu.

6.      Odpady powstające w trakcie budowy elektrowni wiatrowej i prac montażowych należy

segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego szczelnych pojemnikach

i systematycznie wywozić z placu budowy. Warstwę żyznej gleby należy zdjąć

i wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu prac budowlanych.

    7.   W celu zminimalizowania strat w uprawach rolnych należy zapewnić taką organizację

           robót i prac montażowych, która zapewni prowadzenie najbardziej uciążliwych prac

           po zbiorach lub przed siewem.

8.       Podczas odwadniania  wykopów budowlanych, zasięg leja depresji nie powinien   

 wykraczać poza granice terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.

9.      Wykonywanie wykopów ziemnych należy prowadzić ze szczególną ostrożnością,

       aby uniemożliwić przemieszczanie się zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy

       wodonośnej.

10.  Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć przekształcanie elementów  

       przyrodniczych, w tym ukształtowanie terenu do niezbędnego minimum.

11.  Roślinność, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa robót, drzewa i krzewy 

       narażone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac budowlanych, należy 

      zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem.

12. Prace budowlane należy prowadzić stosując środki minimalizujące oddziaływanie

 na chronione gatunki zwierząt, poprzez zabezpieczenie terenu inwestycji podczas ruchu  

 kołowego pojazdów w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ogrodzeniem z siatki 

 o wysokości 50 cm i szerokości oczek maksymalnie 5 mm. Górna krawędź  siatki winna 

 być odgięta na zewnątrz pod kątem 45 – 90 o, tworząc daszek pozbawiony ostrych 

 krawędzi o szerokości 10 cm. Siatkę należy zakopać w ziemi na głębokości 15 – 20 cm

 by zapewnić szczelność przed przekopaniem przez zwierzęta. Ponadto, należy

 zabezpieczyć wykopy pod fundament oraz systematycznie  je kontrolować. Kontrole należy prowadzić każdego dnia rano, przed przystąpieniem do dalszych prac. Przypadkowo uwięzione w wykopie żywe zwierzęta należy bezpiecznie przenosić,

na koszt inwestora, poza strefę prowadzonych prac.

13.    Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia polegające na zdjęciu warstwy

humusu, należy wykonać poza sezonem lęgowym ptaków.

14.    Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

 

III. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

 

  1. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu nie może naruszać standardów

 jakości środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi

 przepisami prawa, charakterystycznymi dla terenu objętego realizacją przedsięwzięcia.

  1. W przypadku zmiany warunków pracy instalacji, w tym zmian w wyposażeniu instalacji

 elektrowni wiatrowej, o ile zmiany te  mogłyby mieć wpływ na zmianę wartości klimatu  

 akustycznego wokół przedsięwzięcia, inwestor jest zobowiązany do wykonania 

 każdorazowej analizy akustycznej.

  1. Jeżeli na terenach objętych oddziaływaniem przedsięwzięcia, zostaną stwierdzone 

przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, należy podjąć działania w celi ograniczenia hałasu do dopuszczalnych wartości wskazanych w przepisach prawa.

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.

       4.  W przypadku nie eksploatowania elektrowni wiatrowej przez okres jednego roku –

             z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub innych, bądź stwierdzenia przekroczeń

             standardów jakości środowiska, a równocześnie nieskuteczne okażą się działania

             podjęte w celu doprowadzenia stwierdzonych ponadnormatywnych oddziaływań do

             poziomów dopuszczalnych, należy usunąć elektrownię wiatrową i przywrócić teren do

             stanu poprzedniego. Proces likwidacji i zakres prac rekultywacyjnych  winien być

             monitorowany i dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  W przypadku wystąpienia uszkodzeń wiatraka,  inwestor – właściciel wiatraka,

      przywróci do stanu początkowego wszelkie straty powstałe w środowisku, w odniesieniu

      do wszystkich elementów przyrodniczych, zarówno w miejscu naprawy jak i na trasie

      dojazdu do uszkodzenia – takie postępowanie obowiązywać winno również przy

      planowanych konserwacjach czy remontach elektrowni wiatrowej.

  6.   Z ternu działek nr ewid. 44 i 62 w miejscowości Oleszcze należy usuwać pojawiające się   

            zadrzewienia i zakrzewienia.

  7.  Na  działkach nr ewid. 44 i  62 w miejscowości Oleszcze nie należy uprawiać roślin

            długo zalegających na polu jesienią. 

  8.   Należy dokonywać okresowych konserwacji ruchomych elementów turbiny, celem

        ograniczenia hałasów mechanicznych oraz należy  usuwać ewentualne powstałe

         nierówności i zanieczyszczenia na śmigłach, by nie powodowały one niepożądanych

         tonalnych hałasów aerodynamicznych.

 

IV.  W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę, wydawanej   

        na podstawie Prawa budowlanego, należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony

        środowiska:

1.      Zaprojektować i zainstalować fabrycznie nową turbinę wiatrową o parametrach:

- wysokość zawieszenia turbiny wiatrowej na wieży od 45 m do 100 m n.p.t.;

- turbina wyposażona w wirnik o średnicy od 50 m do 60 m;

- wysokość całkowita konstrukcji elektrowni nie większa niż 130 m n.p.t.;

-  moc elektrowni wiatrowej nie większa niż 1,0 MW;

- poziom mocy akustycznej turbiny wiatrowej nie większa niż 101,0 dB;

- maksymalna ilość obrotów wirnika na minutę 24.

   2.  Zaprojektować i zainstalować turbinę wiatrową w następującej odległości osi wieży

        od granicy działki nr 62 obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin:

        -  zachodnia granica działki w odległości ok. 78 m;

        -  północna granica działki w odległości ok.33 m;

        -  wschodnia granica działki w odległości ok. 27 m’

        -  południowa granica działki w odległości ok. 13 m.

   3.  Odległość przedmiotowej turbiny wiatrowej od najbliżej położonego budynku nie może

         być mniejsza niż 320 m.

   4.  Zaprojektować i zainstalować transformator 0,4/15 kV lub 0,69/15 kV w jednej

         z wymienionych lokalizacji:

         - w wieży turbiny wiatrowej;

         - w gondoli;

         - w stacji kontenerowej obok wieży projektowanej turbiny wiatrowej.

   5.  W przypadku zastosowania transformatora olejowego w celu wyeliminowania możliwości

         skażenia środowiska wodno-gruntowego należy zastosować szczelną misę olejową

          umożliwiającą zatrzymanie całej objętości oleju (na wypadek pęknięcia kadzi) lub należy

          zastosować obudowę dwuścienną transformatora.

   6.   Zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością

     błysków na minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego

     i nie będzie wabić i dezorientować awifauny.

7.  Nie stosować światła białego do oświetlenia turbiny wiatrowej.

8.  Zewnętrzne końce śmigieł pomalować pięcioma pasami o jednakowej szerokości,

     prostopadłymi do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywającymi 1/3 długości łopaty

     śmigła (3 pasy koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 pasy białego), by zwiększyć

     ich widoczność dla awifauny w ciągu dnia, przy czym pasy skrajne nie mogą być koloru

     białego.

9.  Łopaty wirnika pomalować farbami matowymi, by zredukować efekt refleksów  

     słonecznych  odbijających się od łopat.

10.  Konstrukcję elektrowni wiatrowej pomalować farbami niekontrastującymi z otoczeniem.

11.  Na elektrowni wiatrowej nie wolno umieszczać reklam, jedynymi dopuszczalnymi oznaczeniami winny być nazwa i symbol producenta.

 

V.  Należy realizować działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania 

      oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  1. W zakresie przyrodniczym:

1.1.  W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na ptaki

 należy wykonać porealizacyjny monitoring ornitologiczny, który obejmować będzie

 cykl roczny, stanowiący replikę badań przedrealizacyjnych, w celu uzyskania kompleksowych danych dotyczących:

- okresu lęgowego, dyspersji potęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu 

   wiosennego, ilościowej  charakterystyki  wykorzystania terenu przez ptaki, w tym

   dokładnego przebiegu tras, kierunku i wysokości przemieszczania się, sezonowości

   występowania, związków pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami

   odnoszących się do możliwości  odpoczynku i żerowania, a w odniesieniu do ptaków

   obserwowanych w locie również wysokości przelotu w rozbiciu na 3 pułapy, 

   kierunki przelotów  oraz monitoringu śmiertelności w wyniku kolizji.

    W  monitoringu należy odnieść się do gatunków ptaków wymienionych

     w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz gatunków ptaków 

     chronionych polskim prawem, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra

     Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej

     zwierząt (Dz. U. z 2011 r.,Nr 237, poz.1419), w Polskiej Czerwonej Księdze

     Zwierząt (Głowaciński, 2001), gatunków SPEC w kategorii 1-3 (BirdlLife

     International 2004), gatunków objętych strefową ochroną miejsc występowania

     Gatunków o rozpowszechnieniu lęgowym < 10 % (ocenianym w siatce kwadratów

     10 x 10 km; Sikora i in.,2007), gatunków o liczebności krajowej populacji poniżej

     1000 par lęgowych. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę

      zmian jakie nastąpiły oraz wskazać działania łagodzące w stosunku do

      zidentyfikowanych oddziaływań.

1.2.   W trakcie prowadzenia porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego,  dokładnymi

 badaniami  należy objąć gatunki ptaków, tj. myszołów zwyczajny i błotniak stawowy,

 a także ptaki migrujące.

        1.3.  Równolegle z badaniami monitoringu porealizacyjnego ornitologicznego prowadzić

                 dodatkowy nadzór przyrodniczy w pierwszym roku od uruchomienia turbiny

                 wiatrowej.

1.4. W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanej inwestycji na nietoperze,

należy wykonać porealizacyjny monitoring chiropterologiczny, który obejmować ma

cykl roczny, polegający na automatycznej rejestracji aktywności nietoperzy system automatycznego monitoringu z mikrofonem umieszczonym na wysokości rotora,

z przeszukiwaniem terenu pod łopatami wirnika turbiny i liczeniem/oznaczeniem do gatunku, znalezionych pod nim martwych zwierząt. Zasady przyjętego monitoringu

proinwestycyjnego muszą być aktualne i zgodne z obowiązującymi wytycznymi

i standardami. Chiropterologiczny  monitoring  porealizacyjny należy przeprowadzić celu uzyskania  kompleksowych danych dotyczących:

- struktury gatunkowej nietoperzy, frekwencji występowania w strefie oddziaływania   

   planowanej inwestycji, wykorzystywania terenu w czasie nocnych żerowisk,

   wiosennych  i jesiennych migracji, tworzenia i rozpadu kolonii rozrodczych, rojenia,

   rozrodu, szczytu aktywności lokalnych populacji oraz monitoring śmiertelności

   w wyniku kolizji. Ponadto należy wskazać odnalezione kryjówki i miejsca

   hibernacji. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę zmian jakie

   nastąpiły oraz zaproponować adekwatne działania łagodzące w stosunku do

   zidentyfikowanych oddziaływań.

         1.5. Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny należy przeprowadzić trzykrotnie

                w ciągu pięciu lat od momentu oddania inwestycji do eksploatacji.

         1.6. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dostosować do

                obowiązujących w przyszłości standardów.

1.7.  Jeżeli podczas prowadzenia monitoringu zostanie stwierdzone negatywne

oddziaływanie  na chronione ptaki i zwierzęta (w tym ptaki i nietoperze), przekraczając rozmiary podane w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor podejmie na własny koszt stosowne działania minimalizujące, ukierunkowane na ograniczenie lub całkowite wykluczenie

negatywnego wpływu na ww. gatunki zwierząt wynikające z funkcjonowania

elektrowni wiatrowej. Niezbędne działania zapobiegawcze w formie m.in.

okresowego lub trwałego wyłączania turbiny wiatrowej , zmiany struktury  użytkowanego terenu, zmiany systemu nocnego oświetlenia siłowni, muszą zostać określone na podstawie zebranych wyników monitoringów porealizacyjnych.

        1.8.  Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych monitoringów wraz z wynikami

                badań oraz wnioskami przez Inwestora działań zapobiegawczych należy przedkładać

                Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 2 miesięcy

                od dnia zakończenia każdego z cykli rocznych badań.

      2.   W zakresie klimatu akustycznego:

      2.1. Monitorowanie (w postaci pomiarów wykonywanych dwa razy na rok, raz w porze

             zimowej a raz w porze letniej) na terenach istniejącej zabudowy zagrodowej,

             odnosząc się do całego okresu funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

             Przedmiotowe pomiary wykonywać przy prędkości wiatru (na wysokości „plus/minus”  

             metr od gondoli) minimum 8m/s. Monitoring hałasu zacząć prowadzić po upływie   

             dwóch lat od momentu zakończenia pomiarów wynikających z zaleconej  analizy

             porealizacyjnej, a sprawozdania z pomiarów z prowadzonego monitaringu, przedstawiać

             - Burmistrzowi Gminy Żychlin, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

             w Łodzi i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi z częstotliwością

             dwa razy na rok.

    2.2.  Punkty kontrolne należy zlokalizować od strony realizacji inwestycji na/przy działce

            wyszczególnionej w punkcie VII. 1.

     2.3. Badania powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat

            akredytacji, wydany przez PCA lub równoprawną jednostkę akredytującą.

     2.4. W sprawozdaniu z pomiarów należy załączyć szczegółową informację o warunkach

             pogodowych panujących podczas pomiarów.

     2.5.  Wraz ze sprawozdaniem z pomiarów należy przedstawić dane katalogowe wybranej

              i zastosowanej turbiny wiatrowej, które potwierdzą, że jej poziom mocy akustycznej

              nie jest większy niż wartości określone dla niej w decyzji o środowiskowych

              uwarunkowaniach.

    VI.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

        -  oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania

            pozwolenia na budowę,

        -   postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

    VII. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w przedmiocie

            oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko – w zakresie klimatu

            akustycznego:

       1.  W analizie akustycznej wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy

             dokonać porównania ustaleń zawartych w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ

             w Łodzi oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym

             oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego eksploatacji.

             Przedmiotowe pomiary wykonywać należy przy prędkości wiatru (na wysokości

             :plus/minus” metr od gondoli) minimum 8m/s. Pomiary emisji hałasu mają być   

             prowadzone w granicach oddziaływania inwestycji na środowisko na obszarze, na

             którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w czasie faktycznej i pełnej pracy

            elektrowni wiatrowej będącej przedmiotem niniejszego postanowienia w ciągu

            jednej godziny dla pory nocy, w punkcie charakterystycznym dla zabudowy zagrodowej,

            czyli na/przy działce o numerach ewid. 52 obręb geodezyjny Zgoda.

                                                                                 

       2.  Analiza porealizacyjna powinna być wykonana w terminie 10 miesięcy po oddaniu

            obiektu do użytkowania, a wyniki analizy akustycznej należy niezwłocznie przedstawić   

            Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Burmistrzowi Gminy

            Żychlin w terminie miesiąca od daty ich wykonania. Badania powinny być 

            przeprowadzone przez  laboratorium posiadające certyfikat akredytacji, wydany przez

            PCA lub równoprawną jednostkę akredytującą.

     3.    W sprawozdaniu z pomiarów należy załączyć również szczegółową informację

            o warunkach pogodowych panujących podczas pomiarów.

      4.   Wraz ze sprawozdaniem z pomiarów należy przedstawić dane katalogowe wybranej

            i zastosowanej turbiny wiatrowej, które potwierdzą, że jej poziom mocy akustycznej

            nie jest większy niż wartości określone dla niej w decyzji o środowiskowych

            uwarunkowaniach.

                                                       Uzasadnienie

             W dniu 11 lipca 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek K&K Energia Sp .z o.o.,ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej                          z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej  linii włącza do sieci  SN 15 kV na działce nr 62 położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29,                     gm. Żychlin.

            Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również obszar ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

W toku postępowania został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko z udziałem społeczeństwa.

W dniu 17 marca 2014 r. pismem znak: PSSE-ZNS/MS/482/6/14  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

            W dniu 12 maja 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie znak: WOOŚ-I.4242.8.2014.TO.3 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Decyzją z dnia 09.09.2014r., znak: RGO.6220.14.11.2013.2014, Burmistrz Gminy Żychlin odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła wnioskodawczyni.

Decyzją z dnia 27 listopada 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wzmiankowaną decyzję Burmistrza Gminy Żychlin w całości i przekazało sprawę temuż organowi do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, iż w ponownym postępowaniu organ I instancji będzie zobowiązany rozstrzygnąć sprawę samodzielnie i merytorycznie, kierując się przesłankami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego nie zaś powodami pozaprawnymi.

            W toku ponownego rozpatrzenia sprawy organ dopuścił dowód z opinii prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Przedmiotem opinii była ocena sprzeciwu społecznego w związku z planowanym przedsięwzięciem. Wskazano w niej m.in., że wprawdzie rzeczywiście przepisy ustawy nie wprowadzają wprost obowiązku uzyskania pełnej społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie w formie raportu oddziaływania na środowisko niemniej jednak nie do zaakceptowania jest stanowisko, zgodnie z którym udział społeczeństwa i uwzględnienie wysuwanych przez społeczność lokalną zastrzeżeń miałoby się sprowadzać jedynie do wzmianki na ich temat w uzasadnieniu decyzji. Podano także wydając decyzję organ winien zważyć dwa interesy – interes ekonomiczny inwestora i interes lokalnej społeczności. W opinii podniesiono, iż uwzględniając nawet, iż nie ma pewności co do negatywnego oddziaływania turbiny wiatrowej na zdrowie i życie ludzi, to jednak kierując się zasadą ograniczonego zaufania do nowych technologii oraz faktem, iż nie sposób jednoznacznie wykluczyć negatywne skutki dla zdrowia planowanej inwestycji, to organ powinien się kierować przede wszystkim ochroną dobra wyższej rangi i stawiać zdrowie mieszkańców przed wymiernym interesem gospodarczym inwestora.

            Nadto w toku postępowania ponownie wpłynęły protesty mieszkańców co do planowanego przedsięwzięcia.

 

Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, organ zważył, iż stanowi on podstawę do pozytywnego rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie został nałożony na wnioskodawczynię obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport jest zasadniczym dokumentem sporządzanym w ramach oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonej na etapie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i dalej pozwolenia na budowę. Wymogi, które powinien spełniać ten dokument zostały określone w art. 66 ust. 1 ustawy. Zakres zaś raportu w tym konkretnym postępowaniu został określony w postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 11 lipca 2013 r. (sygn. akt II OSK 639/13) raport w postępowaniu o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest dowodem prywatnym, lecz o szczególnej mocy dowodowej. Jego szczególny charakter wynika w szczególności z kompleksowej oceny przedsięwzięcia i analizy aspektów technologicznych, prawnych, organizacyjnych i logistycznych jego funkcjonowania w powiązaniu ze sobą. Taki dokument został przez wnioskodawczynię złożony w niniejszym postępowaniu. W toku postępowania organy (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi) uzgadniające wypowiedziały się w kwestii omawianej inwestycji, tj. uzgodniły realizację przedsięwzięcia i określiły warunki jego realizacji.

W toku ponownego rozpatrzenia sprawy organ uznał sporządzony raport za wiarygodny i nie widział podstawy by nie zastosować się do treści rozstrzygnięć wydanych przez w/w organy uzgadniające. Wprawdzie w sporządzonej w toku postępowania opinii wskazano, iż organ powinien się kierować przede wszystkim ochroną dobra wyższej rangi i stawiać zdrowie mieszkańców przed wymiernym interesem gospodarczym inwestora, jednakże stanowisko, co do zagrożenia dla życia, zdrowia przedmiotowego przedsięwzięcia nie znalazło potwierdzenia w materiale dowodowym (samo opiniująca wskazuje, iż nie ma pewności co do negatywnego oddziaływania turbiny wiatrowej na zdrowie i życie ludzi, zaś powołuje się jedynie na zasadę ograniczonego zaufania do nowych technologii).

Sami protestujący prócz twierdzeń, co do zagrożenia na życie, zdrowie ludzkie nie powołują konkretnych dowodów na tę okoliczność.

 

Burmistrz Gminy Żychlin zważył, co następuje.

      Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) - zwaną dalej u.u.i.ś -uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 72 ust.1 u.u.i.ś, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane przed uzyskaniem m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przepis art. 59 ust.l u.u.i.ś stanowi, że przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

            W ramach wskazanej oceny sporządza się Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach biorąc pod uwagę, zgodnie z art. 80 ust.l u.u.i.ś. : wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art.77 ust. 1; ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Rozstrzygnięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno być zgodne z art. 82 w/w u.u.i.ś.. Przesądza się w niej bowiem , czy i na jakich warunkach środowiskowych może być zrealizowane konkretne przedsięwzięcie. Natomiast uzasadnienie decyzji środowiskowej zgodnie z art.85 u.u.iś. niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinno m.in. zawierać informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa , informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie państwowego inspektora sanitarnego, a także uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust.l pkt 4 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18).

            Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.l pkt 6 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.), dla których przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie są obligatoryjnie. W niniejszej sprawie organ nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia. W trybie art.77 ust.l pkt 1 i 2 u.u.i.ś. uzyskano uzgodnienie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

 

 (postanowienie z dnia 12.05.2014 r. znak: WOOŚ- 1.4242.8.2014.TO.3) oraz opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie (pismo z dnia 17.03.2014 r. znak: PSSE-ZNS/MS/482/6/14).

Burmistrz Gminy Żychlin podziela stanowisko wyrażone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach w decyzji z dnia 27 listopada 2014 r., iż sprzeciw stron postępowania ani tym bardziej sprzeciw przedstawicieli społeczeństwa, nie będących stronami wobec planowanego przedsięwzięcia nie może stanowić podstawy do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Niewątpliwie uwagi i wnioski składane w związku z udziałem społeczeństwa są istotnym elementem postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i powinny być wzięte pod uwagę, ale nie mogą one stanowić jedynej przyczyny wydania decyzji odmownej. Organ podziela pogląd prawny zaprezentowany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a także przez WSA w Łodzi w wyroku z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II SA/Łd 886/12), WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. (sygn.. akt IV SA/Wa 1092/13), że sam sprzeciw społeczeństwa nie może stanowić podstawy odmowy środowiskowej zgody na realizację inwestycji. Jak wskazał WSA w Warszawie w uzasadnieniu w/w wyroku, przepisy krajowe stanowią wynik implementacji przepisów wspólnotowych, w omawianym zakresie dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywę Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz.UE.L 156 z 25.06.2003). Uzupełnieniem tych regulacji na etapie w szczególności postępowania sądowego jest art. 11 dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.Urz.UE.L z 2012 r. 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.). Wskazania zawarte w dyrektywach unijnych nie oznaczają jednak związania organów krajowych i sądów stanowiskiem społeczności względem projektowanego przedsięwzięcia. W dyrektywach chodzi bowiem o realne i rzeczywiste zapewnienie udziału społeczeństwa na wszystkich etapach stosowania prawa z zagwarantowaniem możliwości wypowiadania się, nie zaś związania organu tymi wypowiedziami. Jeżeli zatem organ krajowy znajdzie przekonującą argumentację w oparciu o dowody przeprowadzone według krajowej procedury, aby uwzględnić negatywne stanowisko społeczności ma obowiązek to uczynić poprzez stosowne zapisy w decyzji, chyba że dojdzie do wniosku, że inwestycja w wariancie proponowanym przez inwestora jest niemożliwa do realizacji, a wnioskodawca nie wyrazi zgody na wariant dopuszczony do realizacji (art. 81 ust. 1 ustawy). Organ rozpoznający  niniejszą sprawę w oparciu o zebrany materiał dowodowy, a w szczególności sporządzony raport nie znalazł przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia w wariancie podanym przez wnioskodawczynię.

W przedmiotowej sprawie nie występuje żadna z okoliczności stanowiących przesłankę negatywną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy u.u.i.ś. wskazują, że odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia może nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach :

1. w przypadku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art.77 ust.l pkt 1 u.u.i.ś.),

  1. w przypadku niezgodności przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust.2 u.u.i.ś.),
  2. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 81 ust.l u.u.i.ś.),
  3. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art.81 ust.2 u.u.i.ś.)
  4. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (art.81 ust.3 u.u.i.ś.).

 

            Słusznie wskazuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze, iż z powyższych regulacji wynika, że ustawodawca określił precyzyjnie katalog okoliczności uzasadniających odmowę określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Z kolei w niniejszej sprawie nie występuje którakolwiek z podanych przyczyn, a tym samym istnieje podstawa do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Mając na uwadze powyższe Burmistrz  Gminy Żychlin  orzekł jak  w sentencji.       

 

                                                          POUCZENIE

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                            

Otrzymują:

 

1.    Pan Adam Majka,  Kancelaria Radcy Prawnego

       Adam Majka, ul. Skarbowa 27,    91-473 Łódź

        - Pełnomocnik  „K&K ENERGIA” Sp. z o.o.

        z siedzibą w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego  18;   99-300  Kutno

              2.    Strony postępowania 

      (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa).

           3.   A/a

                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Do wiadomości:

1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kutnie

       ul. Kościuszki 14;          99 - 300  Kutno

2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Łodzi

ul. Traugutta 25;         90 - 113  Łódź

 

Załącznik do decyzji znak: RGO.6220.14.24.2012  z dnia  2015.07.22.

              Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej

z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną

SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach  o nr ewid. 44

i 62 oraz podziemnej  linii włącza do sieci  SN 15 kV na działce nr 62 położonych

w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29, gm. Żychlin”.

 

           Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm,), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

         Burmistrz Gminy Żychlin stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania               na środowisko.

            Zgodnie z art. 77 ustawy ooś, organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdził, że z punktu widzenia wymagań higieniczno-zdrowotnych, nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż planowana inwestycja po zrealizowaniu zgodnie z przyjętymi w opracowaniu rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

            Na podstawie zebranego materiału dowodowego, po szczegółowym przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustalił, że potencjalne oddziaływanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zostało opisane w sposób pozwalający jego ocenę. Na podstawie tych informacji można stwierdzić możliwość wystąpienia oddziaływania na środowisko o znacznej wielkości i złożoności, co potwierdzają informacje zawarte w przedstawionych dokumentach.

            W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w sposób ciągły w zakresie emisji hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych  i migotania cienia.

            Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia występować będzie emisja hałasu związana z pracą turbiny wiatrowej.

            Dla planowanego przedsięwzięcia najbliżej położonym obszarem należącym do sieci ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi

PLB 100003 – w odległości około 5 km w linii prostej, obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 – w odległości  około 11,4 km w linii prostej oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 – w odległości około 11,4 km w linii prostej. Ponadto planowana inwestycja znajdować się będzie w odległości

około 4,4 km w linii prostej od Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy oraz około 10,6 km w linii prostej od Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska.

           Lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz  transgranicznego oddziaływania na środowisko.

           Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz okoliczności faktyczne i prawne w tym zakresie, trudno jest przewidzieć jednoznaczne oddziaływanie przedsięwzięcia w przyszłości  ale  pod uwagę należy wziąć efekt skumulowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć o takim samym charakterze, zlokalizowanych lub planowanych do zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie.

                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Oleszcze.pdf (PDF, 4.MB) 2015-07-24 12:56:47 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 24-07-2015 12:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 24-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 24-07-2015 12:56:47