2013 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIII/240/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2014 rok. 2015-07-29 09:57:25
Uchwała Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-29 09:55:05
Uchwała Nr XLIII/238/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-29 09:53:34
Uchwała Nr XLIII/237/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie (ustanowienie) odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 2015-07-29 09:52:40
Uchwała Nr XLIII/236/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 09:50:28
Uchwała Nr XLIII/235/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Miastem i Gminą Gąbin w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin. 2015-07-29 09:37:28
Uchwała XLIII/234/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 09:36:25
Uchwała Nr XLII/233/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW w latach 2007 ? 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" tytuł operacji "Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym Gmina Żychlin" oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-29 09:34:52
Uchwała Nr XLII/232/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 09:33:30
Uchwała Nr XLII/231/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-07-29 09:32:35
Uchwała Nr XLII/230/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-29 08:59:08
Uchwała Nr XLII/229/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok". 2015-07-29 08:57:55
Uchwała Nr XLII/228/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dobrzelinie przy ul. Wagowej 15 i ul. Kasztanowej 9-11. 2015-07-29 08:57:18
Uchwała Nr XLII/227/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 08:56:36
Uchwała Nr XLI/226/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/211/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016. 2015-07-29 08:52:49
Uchwała Nr XLI/225/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Bedlno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Bedlno. 2015-07-29 08:37:06
Uchwała Nr XLI/224/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/182/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-29 08:35:28
Uchwała Nr XLI/223/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/155/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok" 2015-07-29 08:34:28
Uchwała Nr XLI/222/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. 2015-07-29 08:33:40
Uchwała Nr XLI/221/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 2015-07-29 08:32:55
Uchwała Nr XLI/220/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 ? 2015. 2015-07-29 08:26:45
Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2015-07-29 08:25:04
Uchwała Nr XLI/218/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-29 08:23:52
Uchwała Nr XLI/217/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-29 08:09:49
Uchwała Nr XLI/216/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-29 08:09:02
Uchwała Nr XL/215/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie i nadania imienia Przedszkolu 2015-07-28 14:25:43
Uchwała Nr XL/214/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 2015-07-28 14:25:06
Uchwała Nr XL/213/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żychlin a Starostwem Powiatowym w Kutnie dotyczącym przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 2109E Dobrzelin -Grabów w m. Dobrzelin (ul. Jabłonkowa) i drogi powiatowej nr 2117E Dobrzelin - Śleszyn w m. Grabów (ul. Szkolna), gm. Żychlin. 2015-07-28 14:24:20
Uchwała Nr XL/212/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Oporów, z Gminą Pacyna oraz z Gminą Strzelce w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom tych gmin. 2015-07-28 14:23:38
Uchwała Nr XL/211/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 ? 2016. 2015-07-28 14:22:46
Uchwała Nr XL/210/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 13:35:29
Uchwała Nr XL/209/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 13:34:47
Uchwała Nr XXXIX/208/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-28 13:33:40
Uchwała Nr XXXIX/207/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: przystąpienia do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz zawarcia porozumienia. 2015-07-28 13:32:44
Uchwała Nr XXXVIII/206/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/155/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok?. 2015-07-28 13:31:52
Uchwała Nr XXXVIII/205/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym. 2015-07-28 13:10:16
Uchwała Nr XXXVIII/204/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 13:09:36
Uchwała Nr XXXVIII/203/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 13:08:08
Uchwała Nr XXXVII/202/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Żychlin. 2015-07-28 13:07:07
Uchwała Nr XXXVII/201/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 13:06:21
Uchwała Nr XXXVII/200/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 12:55:14
Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin. 2015-07-28 12:53:19
Uchwała Nr XXXVII/198/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin z zakresie realizacji budżetu gminy za 2012 rok. 2015-07-28 12:50:50
Uchwała Nr XXXVII/197/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2015-07-28 12:49:51
Uchwała Nr XXXVI/196/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/193/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. 2015-07-28 12:47:55
Uchwała Nr XXXVI/195/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-07-28 12:15:39
Uchwała Nr XXXVI/194/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 12:14:00
Uchwała Nr XXXV/193/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 ? 2015. 2015-07-28 12:13:18
Uchwała Nr XXXV/192/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-28 12:12:24
Uchwała Nr XXXV/191/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Szczawin Kościelny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Szczawin Kościelny. 2015-07-28 12:11:36
Uchwała Nr XXXV/190/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 12:10:35
Uchwała Nr XXXIV/189/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Żychlinie przy ul. 3 Maja i Granicznej stanowiących własność Gminy Żychlin na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- "MIG-MA" Sp. z o.o. w Żychlinie. 2015-07-28 12:09:48
Uchwała Nr XXXIV/188/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2017??. 2015-07-28 12:09:00
Uchwała Nr XXXIV/187/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2013 rok?. 2015-07-28 12:08:22
Uchwała Nr XXXIV/186/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 12:07:40
Uchwała Nr XXXIV/185/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 11:27:54
Uchwała Nr XXXIV/184/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 11:27:04
Uchwała Nr XXXIV/183/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin?. 2015-07-28 11:26:15
Uchwała Nr XXXIII/182/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-28 11:25:32
Uchwała Nr XXXIII/181/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-28 11:24:39
Uchwała Nr XXXIII/180/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach projektu ?Moje boisko - ORLIK 2012? usytuowanych w Żychlinie przy Zespole Szkół Nr 1. 2015-07-28 11:23:29
Uchwała Nr XXXIII/179/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/76/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013. 2015-07-28 11:21:39
Uchwała Nr XXXIII/178/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Żychlin. 2015-07-28 11:20:35
Uchwała Nr XXXIII/177/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-28 11:19:01
Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". 2015-07-28 10:59:43
Uchwała Nr XXXIII/175/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 10:58:57
Uchwała Nr XXXIII/174/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 2015-07-28 10:58:01
Uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. 2015-07-28 10:56:47
Uchwała Nr XXXII/172/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żychlin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2015-07-28 10:56:05
Uchwała Nr XXXII/171/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-28 10:55:21
Uchwała Nr XXXII/170/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji. 2015-07-28 10:54:42
Uchwała Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok. 2015-07-28 10:53:22
Uchwała Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-28 10:43:13
Uchwała Nr XXXII/167/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. 2015-07-28 10:42:21