2014 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIV/300/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 -2013 tytuł operacji "Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny" oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-30 13:17:27
Uchwała Nr LIV/299/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operację w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji "Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej" oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-30 13:16:49
Uchwała Nr LIV/298/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012- 2013 ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2012 ? 2015? 2015-07-30 13:15:27
Uchwała Nr LIV/297/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2015-07-30 13:13:53
Uchwała Nr LIV/296/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-30 13:12:45
Uchwała Nr LIV/295/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-30 12:52:27
Uchwała Nr LIV/294/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-07-30 12:51:36
Uchwała Nr LIV/293/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 12:50:33
Uchwała Nr LIII/292/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok". 2015-07-30 12:49:24
Uchwała Nr LIII/291/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/229/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok?. 2015-07-30 12:48:10
Uchwała Nr LIII/290/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/282/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-30 12:18:30
Uchwała Nr LIII/289/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 12:17:17
Uchwała Nr LII/288/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. 2015-07-30 12:15:37
Uchwała Nr LII/287/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-07-30 12:14:36
Uchwała Nr LII/286/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 12:13:55
Uchwała Nr LI/285/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnych własności lokali mieszkalnych oraz ich zbycie. 2015-07-30 11:16:25
Uchwała Nr LI/284/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości 2015-07-30 11:15:40
Uchwała Nr LI/283/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 11:14:50
Uchwała Nr LI/282/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-30 11:13:31
Uchwała Nr LI/281/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gminy Żychlin. 2015-07-30 11:12:33
Uchwała Nr LI/280/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobrzelin na lata 2010-2020". 2015-07-30 10:36:50
Uchwała Nr LI/279/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-30 10:35:29
Uchwała Nr LI/278/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 10:34:21
Uchwała Nr L/277/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pt.: "Euro projekt - euro szansa" o nr WND-POKL.09.01.02-10-152/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2015-07-30 10:33:26
Uchwała Nr L/276/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 10:32:41
Uchwała Nr L/275/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobrzelin na lata 2010-2017". 2015-07-30 10:16:44
Uchwała Nr L/274/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-30 10:15:04
Uchwała Nr L/273/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 10:14:04
Uchwała Nr L/272/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 2015-07-30 10:13:16
Uchwała Nr XLIX/271/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 10:12:17
Uchwała Nr XLIX/270/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania podziału Powiatu Kutnowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2015-07-30 09:57:14
Uchwała Nr XLIX/269/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2015-07-30 09:56:27
Uchwała Nr XLIX/268/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/259/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu oraz służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. 2015-07-30 09:55:31
Uchwała Nr XLIX/267/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-30 09:54:44
Uchwała Nr XLIX/266/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 09:39:52
Uchwała Nr XLIX/265/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2013 rok. 2015-07-30 09:33:26
Uchwała Nr XLIX/264/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 2015-07-30 09:32:26
Uchwała Nr XLVIII/263/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej. 2015-07-30 09:23:50
Uchwała Nr XLVIII/262/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-30 09:16:12
Uchwała Nr XLVIII/261/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2015-07-30 09:14:10
Uchwała Nr XLVII/260/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin 2015-07-30 08:57:00
Uchwała Nr XLVII/259/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu oraz służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. 2015-07-30 08:56:16
Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 08:55:31
Uchwała Nr XLVI/257/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-30 08:54:27
Uchwała Nr XLVI/256/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin oraz podnajmowania lokali wynajmowanych przez Gminę Żychlin od innych właścicieli. 2015-07-30 08:53:45
Uchwała Nr XLVI/255/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2015-07-30 08:42:10
Uchwała Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin. 2015-07-30 08:41:19
Uchwała Nr XLVI/253/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 2015-07-30 08:40:22
Uchwała Nr XLVI/252/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-30 08:39:20
Uchwała Nr XLVI/251/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 08:38:22
Uchwała Nr XLVI/250/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/244/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 08:08:00
Uchwała Nr XLV/249/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-30 08:07:03
Uchwała Nr XLV/248/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2015-07-30 08:04:37
Uchwała Nr XLV/247/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2014 rok." 2015-07-30 08:03:42
Uchwała Nr XLV/246/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-30 08:02:25
Uchwała Nr XLV/245/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/239/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-07-30 07:48:04
Uchwała Nr XLV/244/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-07-30 07:47:04
Uchwała Nr XLIV/243/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2015-07-30 07:45:41
Uchwała Nr XLIV/242/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2015-07-30 07:44:05
Uchwała Nr XLIV/241/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2015-07-30 07:43:18