Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienia z dnia 08.02.2010 r.

Żychlin, 2010.02.08.

RGO. 7624-1/4/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227) oraz § 3 ust. l, pkt. 88 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 póz. 2573 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie silosu żelbetowego do magazynowania cukru białego luzem o pój. 50.000 ton na terenie Oddziału „Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 4 stycznia 2010 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40 - Oddział „Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 92 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie silosu żelbetowego do magazynowania cukru białego luzem o pój. 50.000 ton na terenie Oddziału „Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie". Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. l ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO. 7624-1/2/2010 z dnia2010.01.11. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak:RGO. 7624 -1/3/2010 z dnia 2010.01.11. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co dokonieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: RDOŚ-10-WOOS/6613/42/0/142/201 O/mg z dnia 27.01.2010 r. i Państwowego PowiatowegoInspektora Sanitarnego - znak: PSSE/ZNS/481/5/10 z dnia 20.01.2010 r. planowaneprzedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia oraz na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o przedsięwzięciu, będzie ono polegać na budowie silosu żelbetowego do magazynowania cukru białego luzem o pojemności 50 000 ton na terenie Oddziału „Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie. Silos będzie zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 73/4 - obręb Dobrzelin. Obecnie na tym terenie znajduje się magazyn cukru nr 2 i budynek parkingowy dla rowerów, które posadowione są w otoczeniu bocznicy kolejki normalno/torowej i drzew. Budowa silosu poprawi jakość magazynowania cukru pochodzącego z produkcji w kampanii cukrowniczej. Powierzchnia budowanego obiektu będzie wynosić:

•    w trakcie realizacji:

-     place składowe - około 1200 m2

-     place przy obiekcie - około 6100 m2

•    w trakcie eksploatacj i:

-     silos o pojemności 50000 ton - około 1740 m

-     pomieszczenie techniczne w nowym budynku - około 270 m

-     wieża operacyjna - około 43 m

-     drogi dojazdowe w rejonie silosu i budynku technicznego - około 1800 m2
Główną funkcją silosu będzie magazynowanie cukru pochodzącego bezpośrednio z produkcji.
W skład przedsięwzięcia wchodzą:

 

•          cylindryczny silos żelbetowy o pojemności 50000 ton,

•          estakada górna - nad silosowa,

•          wieża operacyjna z klatką schodową i windą towarowo-osobową,

•          estakada z łącznika do wieży operacyjnej silosu wraz z nadbudową łącznika,

•          drogi dojazdowe w rejonie silosu i budynku technicznego.

Zgodnie z § 3 ust. l, pkt.88 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać naśrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięćdo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, póz. 2573 oraz z 2005 r. Nr 92, póz. 769 i z 2007 r. Nr 158, póz. 1105) „cukrownie" należą do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Teren działki Oddziału „Cukrownia Dobrzelin", na którym będzie zlokalizowana inwestycja, nie leży na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie spowoduje konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Ponadto, planowana inwestycja będzie miała oddziaływania o zasięgu lokalnym, bez ryzyka oddziaływań transgranicznych. Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia nie wystąpimożliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzykaemisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowejbędzie zerowe.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie przysługuje zażalenie.

 

                                                                     Z up. BURMISTRZA

                                                                   /-/Zbigniew Gałązka

                                                                   Zastępca Burmistrza

 

 

Otrzymują:

1.    Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu
ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń
Oddział „Cukrownia Dobrzelin"

ul. Wł. Jagiełły 92: 99-319 Dobrzelin

2.                Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.                A/a

Do wiadomości:

1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 31-07-2015 07:52:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 08-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 31-07-2015 07:52:03