Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie z dnia 06.05.2011 r.

Żychlin, 2011.05.06.

RGO. 6220.5.6.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na „ adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych " nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 8 kwietnia 2011 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek PanaArkadiusza Budzika zam. ul. Waryńskiego 5/20, 99-320 Żychlin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych".

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.5.1.2011 z dnia 2011.04.14.oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.5.2.2011 z dnia 2011.04.14. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOS-11.4240.399.201 ŁKA z dnia 27.04.2011 r. i Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego - znak: PSSE-ZNS/MS/481/46/11 z dnia 29.04.2011 r. planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia oraz na podstawie przedstawionej przez inwestora informacji o przedsięwzięciu, będzie ono polegać na adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt. 17-19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontrvii pojazdów ".

Projektowany warsztat obsługowo-naprawczy samochodów osobowych będzie sięskładał z jednego stanowiska. W pomieszczeniu hali warsztatowej nie planuje się budowy kanału. Warsztat wyposażony będzie w specjalistyczne urządzenie do odsysania zużytego oleju. Na stanowisku naprawczym wykonywane będą naprawy mechaniczne typu: naprawa silników, zawieszeń, tłumików, układów napędowych, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów (oleju, płynów chłodniczych i hamulcowych) i klocków hamulcowych. W warsztacie nie będą wykonywane naprawy blacharskie oraz czynności lakiernicze. Przewiduje się dziennie około 1-2 napraw pojazdów. Wszystkie czynności będą się odbywać wewnątrz hali warsztatowej i przy zamkniętych drzwiach warsztatu.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji należy stwierdzić, że nie będzie onapowodowała nowych uciążliwości związanych z innymi przedsięwzięciami, w szczególnościkumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzieoddziaływać przedsięwzięcie.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanychsubstancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarówwodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcieznajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W otoczeniu obszaru lokalizacji przedsięwzięcia znaj duj ą się formy ochrony przyrody:

•         w odległości około 5,3 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „DolinaPrzysowy",

•         w odległości około 10,4 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków„Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 10001",

•         w odległości około 10,1 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Warszawsko-Berlińska",

•         w odległości 5,2 km znajduje się Proponowany Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków„Dolina Przysowy i Słudwi",

•         w odległości 10,5 km znajduje się Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru".

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochronyprzyrody.

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i wjej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak jest transgranicznegooddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                              Burmistrz Gminy Żychlin

                                                            /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.      Arkadiusz Budzik

     ul. Waryńskiego 5/20. 99-320 Żychlin

2.  Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.          A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 31-07-2015 08:02:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:46:43