Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.05.2011 r.

Żychlin, 2011.05.09.

RGO.6220.5.7.2011

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.), a także § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawieprzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Budzika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych"

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

UZASADNIENIE

Pan Arkadiusz Budzik złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych".

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionymprojektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczącooddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. l w/w ustawy, załączono „Kartę informacyjną przedsięwzięcia", poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. l w/w ustawy, w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlinwszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.04.14. pismo Nr RGO.6220.5.2011.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnegoprzekazano stronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na:„adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych".

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64ust.l, pkt.l i 2, art. 78 ust.l, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 122, zmiana: Dz. U. Nr 119, póz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RGO.6220.5.1.2011 z dnia 2011.04.14. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem znak: RGO.6220.5.2.2011 z dnia 2011.04.14. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-   postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS-II.4240.399.2011 .KA z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu do Urzędu 02.05.2011), że dla przedsięwzięcia polegającego na: adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m. in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych ", że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

-   opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/ MS/481/11 z dnia 2011.04.29.(data wpływu do Urzędu 04.05.2011) uznające zaniezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

 

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. l w/w ustawy,Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie orazzgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.5.6.2011 z dnia 6 maja 2011 r., stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.:

„ adaptacja budynku gospodarczo- magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyńbiegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymianaolejów, płynów chłodzących, wymiana pasków rozrządu oraz świec zapłonowych " nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania,podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przekształceniu istniejącego budynkumagazynowo-gospodarczego na jednostanowiskowy warsztat samochodowy. Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym nr 198/2 w Żychlinie. Powierzchnia zajmowanego pomieszczenia wynosi 165 m2, zakres przedsięwzięcia obejmuje: adaptację budynku na warsztat, montaż instalacji wyciągowej spalin samochodowych, wyposażenie technologiczne warsztatu. Poza istniejącym obiektem wydzielone są utwardzone drogi dojazdowe, parkingi, place i chodniki. Teren wyposażony jest w kanalizację deszczową, do budynku doprowadzone jest przyłącze wodno-kanalizacyjne. Warsztat będzie zaopatrywany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego zasilanego z sieci gminnej. Pobierana woda będzie przeznaczona na cele socjalno-bytowe, porządkowe oraz gospodarcze. W fazie eksploatacji przewiduje się odprowadzanie ścieków bytowych z pomieszczeń socjalnych i sanitariatów istniejącym przyłączem kanalizacyjnym do miejskiej magistrali, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ścieki technologiczne będą odprowadzane poprzez kratkę spustową zainstalowaną w pomieszczeniu warsztatu przyłączem do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone przez specjalistyczne firmy. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Energia elektryczna pobierana będzie w ilości około 5 kWh/rok. Ciepło dla ogrzania pomieszczeń warsztatu części socjalnej będzie pochodzić z nagrzewnicy na olej opałowy o mocy 24 kW mocy. W ramach inwestycji planuje się instalację maszyn i urządzeń:

•          podnośnik dwukolumnowy -1 sztuka,

•          kompresor olejowy - 1 sztuka,

•          MIG spawalniczy - 1 sztuka,

•          wiertarka ręczna - 1 sztuka,

•          szlifierka kątowa - 1 sztuka,

•          lewarek hydrauliczny - 1 sztuka,

•          sprzęt diagnostyki komputerowej - 1 sztuka,

•          spawarka elektrodowa - 1 sztuka,

•          szlifierka stołowa - 1 sztuka

W trakcie eksploatacji warsztatu samochodowego będą po wstawać odpady, głównie:zużyte oleje w ilości około 5,0 l/miesiąc, płyny oraz złom stalowy. Odpady te będą tymczasowoprzechowywane w odpowiednich pojemnikach w wydzielonym miejscu, a następnieprzekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. Emisja hałasu w wyniku prowadzenia działalności zostanie ograniczona poprzez prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, przy zamkniętych drzwiach warsztatu.

Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wybrzeży,obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiornikówwód śródlądowych.

W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochronyprzyrody:

•         Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Przysowy" - ok. 5,3 km od planowanego przedsięwzięcia,

•         Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Warszawsko-Berlińska" - ok. 10,1 km od planowanego przedsięwzięcia,

•         Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska" - ok. 10,4 kmod planowanego przedsięwzięcia,

•         Proponowany Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Przysowy i Słudwi" - ok.5,2 km od planowanego przedsięwzięcia,

•         Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru" - ok. 10,5 km od planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarze, na którym standardy jakości zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości około 100 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochronyuzdrowiskowej.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie, rodzaj i skalęmożliwego oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.

Inwestycja nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradujące na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w mniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Zychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują;

1.             Pan Arkadiusz Budzik
ul. Waryńskiego 5/20
99-320 Zychlin

2.             Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.             A/a

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 - 113 Łódź

2.    Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;   99-300 Kutno

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.5.7.2011 z dnia 09.05. 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„adaptacja budynku gospodarczo-magazynowego na warsztat samochodowy, w którym będzie prowadzona naprawa pojazdów samochodowych, m.in. naprawa silników, podzespołów, skrzyń biegów, zawieszeń, naprawa układów hamulcowych, diagnostyka komputerowa, wymiana olejów, płynów chłodzących, wymiana pasów rozrządu oraz świec zapłonowych"

Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Pana Arkadiusza Budzika należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. l, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397) - „ stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt. 17 - 19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów ".

Projektowany warsztat obsługowo-naprawczy samochodów osobowych będzie się składał z jednego stanowiska. W pomieszczeniu hali warsztatowej nie planuje się budowy kanału. Warsztat wyposażony będzie w specjalistyczne urządzenie do odsysania zużytego oleju. Na stanowisku naprawczym wykonywane będą naprawy mechaniczne typu: naprawa silników, zawieszeń, tłumików, układów napędowych, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów (oleju, płynów chłodzących i hamulcowych) i klocków hamulcowych. W warsztacie nie będą wykonywane naprawy blacharskie oraz czynności lakiernicze. Przewiduje się dziennie około 1-2 napraw pojazdów. Wszystkie czynności będą się odbywać wewnątrz hali i przy zamkniętych drzwiach. Warsztatu.

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu. Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie występują obszary przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno błotne a także złoża zasobów naturalnych. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

                                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                    /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 31-07-2015 08:04:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 09-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 31-07-2015 08:04:52