Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31.05.2011 r.

Żychlin, 2011.05.31

RGO. 6220.7.4.2011

 

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700 i Nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1, pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ

umarzam   w   całości

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009-2015"

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015"

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących postępowania j. w. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 78 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpił pismem znak: GCPI 0300.42.2011 z dnia 2011.05.02. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i pismem znak: GCPI 03300.41.2011. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015". Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

•    Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.66.2011 uzgadniająca pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania naśrodowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla MiastaŻychlina na lata 2009 -2015, "

•     Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ-I.410.88.2011.A.J. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu programu.

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane opinie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał Postanowienie RGO.6220.7.3.2011 z dnia 2011.05.30. stwierdzające, że: dla projektu pn.:„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015" nie istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu.

Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w programu zostało przekazane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP i wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Realizacja przedmiotowego programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania naśrodowisko, gdyż:

•          ma na celu wykreowanie przestrzeni miejskiej, która będzie pozytywnieoddziaływać na strefę społeczną i gospodarczą Żychlina,

•          nie przewiduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska, ponieważ przewidziane zadania polegać będą na: odnowie obiektów zabytkowych, rewitalizacji przestrzeni publicznej, sąsiedzkiej oraz zdegradowanych terenów zielonych

•          nie przewiduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych, jak również nieprzewiduje wystąpienia transgranicznego,

•          nie przewiduje do realizacji inwestycji, które mogłyby wyznaczać ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

•          nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska,

•          nie będzie miała negtynego wpływu na obszary chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz.880 z późn./ zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w myśl § 2 i § 3 wzmiankowanego rozporządzenia a także że nie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe, wobec czego należało wydać decyzję o umorzeniu postępowania.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminieczternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

A/a

Do wiadomości:

1.       Gminne Centrum Proporcji i Informacji

       ul Barlickiego 15.

      99-320 Żychlin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:49:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 31-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:49:16