Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.06.2011 r.

Żychlin, 2011.06.29.

RGO.6220.3.7.2011

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.), a także § 3 ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Kunikowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie punktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowlanych oraz do skupu złomu"

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Kunikowski złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „uruchomieniupunktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowlanych oraz do skupu złomu"

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionymprojektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntówobejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz korektę do karty informacyjnej.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczącooddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1.81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. 1 w/w ustawy, załączono „Kartę informacyjną przedsięwzięcia", poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlinwszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.04.01. pismo Nr RGO.6220.3.2011.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na:„uruchomieniupunktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowlanych oraz do skupu złomu"

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64ust.1, pkt.1 i 2, art. 78 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RGO.6220.3.1.2011 z dnia 2011.04.01. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem znak: RGO.6220.3.2.2011 z dnia 2011.04.01. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-  wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS-II.4240.338.201 l.KD.l z dnia 12 kwietnia 2011 r. do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,

- wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS-II.4240. 338.2011 .KD.2 z dnia 20 maja 2011 r. do uzupełnienia braku formalnego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,

-    wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS-11.4240.338.2011.KD.3 z dnia 3 czerwca 2011 r. do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,

-      po ostatecznym uzupełnieniu karty informacyjnej w dniu 14 czerwca 2011 r. przezinwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 15 czerwca wydał postanowienie znak: WOOS.II.4249.338.2011 .KD.4 że nie istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

-     opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/38/11 z dnia 2011.04.13.(data wpływu do Urzędu 22.04.2011) uznająca zazasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

 

Po uzgodnieniu w dniu 21 czerwca 2011 r. z Panią Stasiak - pracownikiem PaństwowegoPowiatowego Inspektoratu w Kutnie, wydającym opinie, co do konieczności przeprowadzeniaoceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. l w/w ustawy,Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.3.6.2011 z dnia 22 czerwca2011 r., stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.;

„uruchomieniupunktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowłanych oraz do skupu złomu" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania,podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu betonowego o wymiarach6,0 m x 20,0 m, grubości betonu min. 15 cm. Plac przeznaczony będzie na cele składowe i magazynowe materiałów opałowych, materiałów budowlanych lub złomu. Powierzchnia placu przed zalaniem betonem będzie utwardzona i wypełniona piaskiem podsypkowym, gruzem i kamieniami z pola. Do wybetonowania placu wykorzystany zostanie beton w klasie B-20 lub B-25, który zapewni skuteczną ochronę wód gruntowych. Plac będzie odpowiednio wyprofilowany i zaopatrzony w system kanalizacyjny, który będzie odprowadzać wody opadowe powstające na terenie placu do istniejącego podziemnego betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności12,0 m . Plac będzie ogrodzony płotem z elementów betonowych o wysokości min. 2,.20 m. Z zewnętrznej strony będzie posadzony pas izolacyjny zieleni.

Na terenie placu zostanie zainstalowana elektroniczna waga samochodowa - do 35 Mg. Inwestycja będzie realizowana na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 3/ł obręb Grabie o powierzchni użytkowej 1,0400 ha. Przedsięwzięcie zostanie usytuowane w odległości około 15,0 m od istniejącego budynku mieszkalnego oraz około 10,0 m od istniejącego budynkuinwentarskiego.

Działka nr ewid. 3/1 obręb Grabie graniczy: od północy - dz. nr ewid. 3/2 - teren przybrzeżnyrzeki Słudwi, od południa - dz. nr ewid. 25 - asfaltowa droga gminna, od wschodu - dz. nr ewid.4/1 - grunty orne klasy R III b, w pozostałej części PsIII - pastwiska trwałe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa znajduje się na działce nr ewid. 27 obręb Grabie, w odległości około 200 m od granicy działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie.

Inwestycja będzie realizowana na gruntach rolnych III klasy, które przed realizacjąinwestycji należy przeznaczyć na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, póz. 1266 ze zm.).Realizacja inwestycji nie będzie wiązać się ze zniszczeniem szaty roślinnej. Obsługa komunikacyjna:

•          lokalizacja wjazdu i wyjazdu - od strony drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 25 obręb Grabie,

•          nie przewiduje się miejsc parkingowych na terenie inwestycji,

•          ilość samochodów osobowych i dostawczych - do 5 szt./dobę,

•          ilość samochodów ciężarowych lub innych - 1 szt./dobę.

Materiały budowlane sypkie typu piasek, żwir przywożone będą na teren działki samochodemciężarowym z naczepą. Materiał zostanie zważony na zainstalowanej elektronicznej wadze, a następnie materiały budowlane sypkie zostaną przewiezione na utwardzony plac, celem ich składowania i dalszego obrotu.

Każda partia będzie składowana osobno, materiały nie będą ze sobą mieszane. Materiały sypkie będą układane w pryzmy o kształcie stożka lub graniastosłupa, a ich wysokość będzie zależna od ilości składowanego towaru, skarpy pryzmy będą miały kąt nachylenia mniejszy o 5°- 10° od kąta zsypu. Materiały odbierane przez odbiorców będą załadowywane ręcznie. Materiały opałowe będą dostarczane, składowane i odbierane tak samo jak materiały budowlane.

Planowany plac przeznaczony do składowania węgla będzie spełniać podstawowe wymagania technologiczne w tym zakresie:

•    plac będzie suchy, utwardzony, osłonięty od wiatrów za pomocą ogrodzeniabetonowego i pasa zieleni izolacyjnej o dopuszczalnej pochłonności terenuwynoszącej do około 3 °/oo-

Magazynowany towar będzie podzielony według asortymentów i składowany na utwardzonymplacu. Różne rodzaje węgla oddzielone będą od siebie betonową ścianą. Węgiel będzie składowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W zakresie składowania odpadów, inwestor będzie zbierał wyłącznie rodzaje odpadówinnych niż niebezpieczne, z grupy 17:

 

•          170401 - miedź, brąz, mosiądz (metale kolorowe) - odpady będą magazynowane w workach typu big - bag lub w kontenerze metalowym zlokalizowanym na placu,

•          17 04 02 - aluminium (metale kolorowe) - odpady będą magazynowane w workach typu big - bag lub w kontenerze metalowym zlokalizowanym na placu,

•          17 04 03 - ołów (metale kolorowe - odpady będą magazynowane w workach typu big - bag lub w kontenerze metalowym zlokalizowanym na placu,

•          17 04 04 - cynk (metale kolorowe) - odpady będą magazynowane w workach typu big - bag lub w kontenerze metalowym zlokalizowanym na placu,

•          17 04 05 - żelazo i stal - odpad magazynowany luzem na placu lub w kontenerze zlokalizowanym na placu.

Szacunkowa ilość zbieranych odpadów w ciągu roku wynosić będzie około 8 Mg metali kolorowych i około 150 Mg odpadów typu żelazo i stal. Rozbiórka i demontaż surowców wtórnych odbywał się będzie ręcznie, przy użyciu klucza pneumatycznego, szlifierek kontowych i spawarki gazowej. Rozładunek i załadunek surowców wtórnych odbywać się będzie ręcznie, bądź poprzez zainstalowany na pojazdach dźwig HDS oraz przystosowany do załadunku złomu ładowacz. Złom będzie przekazywany firmom do dalszego zagospodarowania. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak wynika z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,inwestycja będzie realizowana poza obszarem zalewowym rzeki Słudwi. Przedmiotowa inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Na etapie realizacji inwestycji zostanie wykorzystana woda w ilości około 10,0 m3 na cele technologiczne oraz 1,80 m na cele socjalne, energia elektryczna w ilości 200 kW, piasek w ilości 150 m3 i kamienie w ilości około 60 m3.

Na etapie eksploatacji, dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe nie przekroczy 60 m. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie około 900 kWh.

Paliwo wykorzystywane będzie jedynie na potrzeby spawalnicze - około 125 litrów gazu oraz około 30 butli sprężonego powietrza (tlen techniczny). Na etapie realizacji inwestycji powstaną rodzaje odpadów:

•          17 02 03 -   tworzywa sztuczne - ilość około 0,15 Mg,

•          17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

•          15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - ilość około 0,20 Mg,

•          15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - ilość około 0,15 Mg.

Inwestor planuje ponowne zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas wykopów do wyrównywania terenu w obrębie działki inwestora, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch pojazdów. Budowa będzie trwać około 200 godzin, a prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Na potrzeby pracowników budowlanych, inwestor zainstaluje przewoźne toalety. Prace będą wykonywane przez dwóch pracowników w okresie 2 miesięcy. Ilość powstających ścieków będzie równa ilości pobieranej wody. W okresie realizacji inwestycji zostanie wykorzystane około 1,8 m3 wody. Podczas budowy nie będą po wstawać ścieki technologiczne. Etap budowy nie będzie powodował przekroczeń standardów ochron> środowiska. Na terenie inwestycji, w związku z prowadzoną działalnością powstawać będą rodzaje odpadów:

•          15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - około 0,250 Mg/rok,

•          15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - około 0,250 Mg/rok,

•          16 01 18 - metale nieżelazne - około 0,200 Mg/rok,

•          1601 19 - tworzywa sztuczne - około 0,050 Mg/rok

•          160120 - szkło-około 0,100 Mg/rok.

Wszystkie odpady będą magazynowane zgodnie z wymogami ustawy bo odpadach, w miejscachdo tego przeznaczonych. Odpady magazynowane będą w wydzielonym pomieszczeniu w istniejącym budynku gospodarczym na działce nr ewid. 3/1 obr. Grabie. Podłoga pomieszczeniawyposażona będzie w posadzkę betonową. Wszystkie powstające odpady będą zbierane w sposóbselektywny w odpowiednich pojemnikach. Odpady będą przekazywane specjalistycznym firmomdo dalszego zagospodarowania. Na terenie inwestycji ruch pojazdów będzie minimalny, zatememisja ze spalania paliw będzie znikoma. Surowce wtórne, energetyczne i materiały składowanebędą w warunkach minimalizujących oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na znaczne oddalenie najbliżej położonych terenów klasyfikowanych akustycznie,przedmiotowa inwestycja nie spowoduje uciążliwości w zakresie emisji hałasu.

Ze względu na charakter inwestycji nie wystąpi ryzyko poważnych awarii.

Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach górskich bądź leśnych, obszarach wybrzeży,obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiornikówwód śródlądowych. Inwestycja znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochronyprzyrody:

•          Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru"(PLH 100006)
- położony w odległości ok. 11,8 km od planowanego przedsięwzięcia.

•          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Przysowy i Słudwi"(PLB 100003) -
położony w odległości ok. 4,5 km od planowanego przedsięwzięcia,

•          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska"(PLB 100001),

•          Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Przysowy" - położony w odległości ok. 3,7 km od planowanego przedsięwzięcia,

•          Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej – położony w odległości ok. 11,6 km od planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarze, naktórym standardy jakości zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie, rodzaj i skalęmożliwego oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwychsubstancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.

Inwestycja nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradującena środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                       /-/Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1.       Charakterystyka przedsięwzięcia:

Otrzymują:

1.             Pan Grzegorz Kunikowski
Grabie 94;              99-320 Żychlin

2.             Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.             A/a

 

Po wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.    Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14;

99-300 Kutno

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.3.7.2011 z dnia 29.06. 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„Uruchomienie punktu do składowania i magazynowania materiału opałowego (węgiel, miał, ekogroszek), materiałów budowlanych oraz do skupu złomu"

Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Pana Grzegorza Kunikowskiego należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397) - „punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu "

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu betonowego o wymiarach6,0 m x 20,0 m, grubości betonu minimum 15 cm. Plac przeznaczony będzie na cele składowe i magazynowe materiałów opałowych, materiałów budowlanych oraz złomu. Powierzchnia placu przed zalaniem betonem będzie utwardzona i wypełniona piaskiem podsypkowym, gruzem i kamieniami z pola. Do wybetonowania placu wykorzystany zostanie beton w klasie B-20 lub B-25, który zapewni skuteczną ochronę wód gruntowych. Plac będzie odpowiednio wyprofilowany i zaopatrzony w system kanalizacyjny, który będzie odprowadzać wody opadowe powstające na terenie placu do istniejącego podziemnego betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 12,0 m3 Plac będzie ogrodzony płotem z elementów betonowych o wysokości minimum 2,20 m. Z zewnętrznej strony będzie posadzony pas izolacyjny zieleni.

Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie wy stępuj ą obszary przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno błotne a także złoża zasobów naturalnych. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występuj ą jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:59:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 29-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 07:59:15