Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.07.2011 r.

Żychlin, 2011.07,14.

RGO.6220.1.8.2011

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 93 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.), a także § 3 ust. 1, pkt. 14 oraz pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładów Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakiemiczo-śrutowniczego, ul. Narutowicza72; działka nr 962/19, obręb Żychlin" oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1.  Informacji o planowanym przedsięwzięciu zawierającej dane wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

2.           Kopii mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3.           Wypisu z rejestru gruntów,

4.           Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- autor: BMT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 8, 53-133 Wrocław (data opracowania maj 2011 r.)

ustalam:

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływaćna środowisko pod nazwą: „Przebudowa i remont części pomieszczeniaprodukcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo-śrutowniczego, ul. Narutowicza 72; działka nr 962/19, obręb Żychlin":

I.   Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące warunki:

1)  wyznaczyć stałe miejsce składowania materiałów budowlanych i elementów montowanych urządzeń,

2)     ograniczyć pylenie z placu budowy poprzez polewanie wodą terenu budowy,

3)     zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem,

4)  wykonawcy robót budowlanych zobowiązani są do realizacji zasady ograniczania ilościodpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez prowadzenienastępujących działań organizacyjnych:

a)               kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,

b)              prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami wykorzystywanymi do realizacjirobót budowlano - montażowych, w tym w szczególności materiałów izolacyjnych i antykorozyjnych zawierających substancje niebezpieczne,

5)  w celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej na terenach sąsiadujących z placembudowy należy:

a)               zaplanować wszelkie operacje z użyciem sprzętu budowlanego,

b)              stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym,

c)       używać nowoczesnych maszyn wyposażonych w elementy zmniejszające emisję hałasu do środowiska,

d)   stosować technologie budowy, które w jak najmniejszym stopniu oddziałują na pobliskie tereny,

e)   maszyny i urządzenia na placu budowy usytuować w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pobliskie tereny,

f)    ograniczyć prowadzenie prac budowlanych do pory dziennej (od 6°° do 22°°),

6) używać maszyny i urządzenia charakteryzujące się niskimi i umiarkowanymi poziomamimocy akustycznej, nie przekraczającymi norm określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz.2202 ze zm.),

7)  zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczaniem środowiska gruntowo-wodnego, takie jak utwardzenie i zabezpieczenie warstwą słabo przepuszczalną placów postojowych dla maszyn, środków transportu, parkingów dla pracowników itp.,

8)    wytworzone odpady stałe zbierać selektywnie i magazynować w sposób bezpieczny dla środowiska (wewnątrz obiektów - na utwardzonych, szczelnych nawierzchniach w miejscach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych), a następnie przekazywać specjalistycznym firmom zewnętrznym posiadającym stosowne pozwolenia na odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie poszczególnych rodzajów odpadów,

9)  transport i składowanie poszczególnych elementów budowlanych oraz wyposażeniainstalacyjnego prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko oraz chroniącyelementy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

10)      należy zapewnić odpowiedni dozór techniczny nad sprawnością urządzeń mechanicznych,

11)               mycie oraz odtłuszczanie elementów przeznaczonych do lakierowania, w planowanym węźle lakierniczo-śrutowniczym, prowadzić w nowoprojektowanej kabinie myjki wrazz systemem oczyszczalni pracującej w obiegu zamkniętym,

12)      proces śrutowania prowadzić w projektowanej komorze śrutowniczej,

13)       zanieczyszczone powietrze z komory śrutowniczej odprowadzać poprzez układ filtracyjny,

14)                zastosować oczyszczarkę wirnikową wyposażoną w układ filtracji powietrza wychodzącego z komory,

15)       do procesów lakierowania i suszenia elementów zastosować dwie kabino-suszarkilakiernicze,

16)                gazy wentylacyjne z kabino-suszarki lakierniczej odprowadzać poprzez dwustopniowysystem filtracji,

17)                w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło, zaprojektować dwa agregaty grzewcze i jeden grzewczo - wentylacyjny,

18)                wykorzystywane farby, lakiery oraz rozcieńczalniki przechowywać w pomieszczeniu ze szczelną posadzka,

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska;

1)   wyciągi powietrza zanieczyszczonego w komorze śrutowniczej wyposażyć w filtry z wkładami suchymi celulozowo - poliestrowymi o skuteczności odpylania minimum 99 %, gwarantujące maksymalne stężenie pyłu w powietrzu za filtrem 5 mg/m3,

2)     każdą kabino-suszarkę lakierniczą wyposażyć w system wentylacji mechanicznejskładający się z nawiewnego agregatu wentylacyjno-grzewczego wyposażonego w jeden palnik olejowy o mocy około 350 kW oraz dwustopniowy system filtracji powietrza wychodzącego z komory typu PaintStop2,

3)            spaliny z palników zastosowanych w agregatach grzewczo-wentylacyjnych odprowadzaćindywidualnymi emitorami o średnicy wylotowej około 0,3 m i wysokości minimalnej 10,5 m,

4)            do czyszczenia powietrza w czyszczarce wirnikowej zastosować filtr patronowy gwarantujący maksymalne stężenie pyłu za filtrem 5 mg/m ,

5)            powietrze z agregatów grzewczo-wentylacyjnych odprowadzać do atmosferyindywidualnymi emitorami o średnicy wylotowej około 0,25 m wyprowadzonymi na minimalną wysokość 10,5 m,

6)            podczyszczone gazy wentylacyjne z kabino-suszarki lakierniczej odprowadzać emitorami(po jednym na każdą kabinę) wyprowadzonymi na minimalną wysokość 10,5 m z otwartymwylotem o średnicy około 0,7 m każdy,

7)            do wentylacji hali produkcyjnej w której znajdować będzie się planowany węzeł lakierniczy(hala H) należy zaprojektować:

 

a)                jeden wentylator dachowy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej lwa 75 dB, posadowiony na wysokości około 10,5 m, który będzie pracował w dzień i w nocy,

b)               5 wentylatorów dachowych o maksymalnym poziomie mocy akustycznej lwa 80 dB każdy, posadowionych na wysokości około 10,5 m, które będą pracować w dzień i w nocy,

c)                2 agregaty wyciągowe o maksymalnym poziomie mocy akustycznej lwa 80 dB każdy, posadowione na wysokości około 10,5 m, które będą pracować tylko w porze dnia,

d)               2 czerpnie powietrza o maksymalnym poziomie mocy akustycznej lwa 80 dB każda, posadowione na wysokości około 10,5 m, które mogą pracować w dzień i w nocy,

e)                centralę grzewczo-wentylacyjną o maksymalnym poziomie mocy akustycznej lwa85 dB, posadowioną na wysokości około 10,5 m, która będzie mogła pracować w dzień i w nocy.

 

UZASADNIENIE

Zakłady Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. w Żychlinie złożyły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: przebudowa i remontczęści pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła łakierniczo-śrutowniczego, ul Narutowicza 72; działka nr 962/19, obręb Żychlin".

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionymprojektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntówobejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. 1 w/w ustawy, załączono „Kartę informacyjną przedsięwzięcia", poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.03.18. pismo Nr RGO.6220.1.2011.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnegoprzekazano stronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdymstadium prowadzonego postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na:przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo-śrutowniczego, ul. Narutowicza 72; działka nr 962/19, obręb Żychlin".

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 78 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RGO.6220.1.1.2011 z dnia2011.03.18. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem znak:RGO.6220.1.2.2011 z dnia 2011.03.18. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-     opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/33/11 z dnia 2011.03.30.(data wpływu do Urzędu 04.04.2011) uznająca za nie zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

-     wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ-II.4240.304.201 l.MG.l z dnia 1 kwietnia 2011 r. do uzupełnienia braku formalnegopoprzez dołączenie do wniosku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony albo informację o jego brakuwymaganych art. 64 ust. 2, pkt. 3 ustawy ooś,

-     zaświadczenie, że działka o nr ewid. 962/19 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również obszar ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu,zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu05.04.2011 r.

-     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dnia 13 kwietnia 2011 r. wydałpostanowienie znak: WOOS.II.4249.304.2011 .MG.2 że istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie w dniu 20 kwietnia 2011 r.,znak: RGO.6220.1.4.2011 stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.:„przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo-śrutowniczego, uL Narutowicza 72działka nr 962/19, obręb Żychlinistnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania,podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W dniu 25 maja 2011 r. Zakłady Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. w Żychliniedostarczyły raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

            W dniu 25 maja 2011 r. raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo-śrutowniczego, ul. Narutowicza 72; działka nr 962/19, obręb Żychlin" został przesłany do uzgodnienia pismem znak: RGO.6220.1.6.2011 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz pismem znak: RGO.62201.7.2011 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

W dniu 17 czerwca 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak:WOOŚ-II.4242.186.2011 .MG. l wezwał Pana Andrzeja Gacka, reprezentującego Architektoniczne Biuro Usług Projektowych Gacek & Hoffmann Sp. z o.o., działającego z upoważnienia Inwestora tj. Zakładów Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo-śrutowniczego, ul. Narutowicza 72; działka nr 962/19, obręb Żychlin."

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem znak: PSSE-ZNS/MS/481/57/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zaopiniował raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo-śrutowniczego, ul. Narutowicza 72; działka nr 962/19, obręb Żychlin".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 7 lipca 2011 r. postanowieniem znak: WOOŚ-II.4242.186.2011 .MG.2 uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 14 oraz pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „ instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 16" oraz „ zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą j ej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż l ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia " należą do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Przedsięwzięcia polega na przebudowie i remoncie części pomieszczenia produkcyjnegohali H oraz na modernizacji i przebudowie węzła lakierniczo-śrutowniczego. Nowa technologiazostanie wprowadzona poprzez instalację nw. Urządzeń:

•          kabina myjki wraz z systemem oczyszczalni pracującej w obiegu zamkniętym nabazie urządzenia firmy SciTeeX,

•          komora śrutowni 5/5/5 firmy SciTeeX wraz z systemem odpylającym filtrów o wysokim stopniu oczyszczenia,

•          oczyszczarka wirnikowa dla elementów małogabarytowych,

•          dwie kabino-suszarki typu 5/5/5 firmySciTeeX pełniące rolę suszarek zasilanych paliwem ciekłym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zakładu „EMIT" S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, na działce o nr ewid. 962/19, obręb Żychlin w hali H w obrębie osi XIV do XVII i F do L Teren zakładu położony jest na obszarze przemysłowym, w otoczeniu działek o takim samym charakterze.

Istniejąca hala „H" jest w pełni uzbrojona w sieci zewnętrzne i wewnętrzne, tj.: energetyczną,wodociągową, ciepłowniczą, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji technologicznych(sprężonego powietrza). Działka oraz istniejąca na niej hala są powiązane komunikacyjnie z drogami wewnętrznymi, parkingami i komunikacją zewnętrzną będącą pod zarządem Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. w Żychlinie. Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na sposób użytkowania działki, zagospodarowania działki oraz sposobu użytkowania obiektu i terenu. Otoczenie terenu Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. przedstawia się
następująco:

•          na północy - zbiornik retencyjny zlokalizowany na terenie należącym do Inwestora oraz rzeka Słudwia przylegająca do terenu zakładu,

•          na wschodzie - przy terenie należącym do Inwestora znajduje się ulica Narutowicza(droga wojewódzka Nr 583) a tuż za niąjest osiedle mieszkaniowe,

•          na południu - do terenu przedsięwzięcia przylegają tereny rolnicze,

•     na zachodzie - do terenu przedsięwzięcia przylegają tereny rolnicze.
Budynek produkcyjno-magazynowy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym,

krytym dachem o konstrukcji kolebkowej ze świetlikami. Budynek posiada żelbetowe fundamenty i wykonany jest w konstrukcji szkieletu stalowego ze ścianami osłonowymi.

Powierzchnia zabudowy budynku nie zmieni się. Projektuje się:

•          podniesienie posadzki o 12 cm,

•          dodatkowe słupy żelbetowe stanowiące podpory pod nową estakadę suwnicy,

•          murowane ściany i żelbetowe stropy ognioodporne wydzielające magazyn farb z mieszalnią, magazyn oleju oraz węzeł sanitarny,

•          ściany o konstrukcji lekkiej wydzielające węzeł lakierniczo-śrutowniczy,

•          przeprojektowanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

•          ocieplenie ścian zewnętrznych.

Projekt nie ingeruje w formę zewnętrzną obiektu. Obszar opracowania obejmuje fragment hali Ho wymiarach około 37 x 36 m wyposażony w suwnice. Hala jest obiektem wolnostojącym, częśćhali objęta opracowaniem jest realizowana w konstrukcji żelbetowej na planie prostokąta, trójnawowa z dachem dwuspadowym z poprzecznymi kolebami.

Nowa technologia wprowadza modernizację istniejącej linii węzła śrutowniczo-malarskiego poprzez zainstalowanie urządzeń:

1.    Kabina myjki wraz z systemem oczyszczalni pracującej w obiegu zamkniętym na bazie urządzeni a firmy SciTeeX.

Komora do mycia i odtłuszczania ręcznego AŻUR 555 o wymiarach 5,0 x 5,0 x 5,0 m wyposażona będzie w komorę roboczą, stację uzdatnianiSa wody ASPIFLOC TS HP SKIMMERR oraz wysokociśnieniowe urządzenie stacjonarne do podgrzewania wody HDS 12/14-4ST Eco. Ściany komory wykonane z PCV komórkowego, brama wjazdowa rolowana aluminiowa, zmotoryzowana, dach techniczny dwuspadowy. Na wyposażeniu znajdować się będzie wentylator o wydajności 5000m3/h. Stacja uzdatniania wody będzie przebiegać etapowo:

•          etap odzysku roztworu odtłuszczającego,

•          etap zasilania mycia po filtracji i mikrofiltracji,

•          etap przenoszenia roztworu odtłuszczającego do oczyszczania poprzez koagulację i flokulację,

•          etap odzysku kąpieli po procesie koagulacji i flokulacji.

Jednostka pompująca składać będzie się z agregatu pompy, nagrzewnicy przepływowej, zbiornika na olej opałowy 100 l, zbiornik na środki chemiczne, jednostki dozującej płynzmiękczający oraz dodatkowych urządzeń sterujących.

2.   Komora śrutowni 5/5/5 firmy SciTeeX wraz z systemem odpylającym filtrów o wysokim stopniu oczyszczania..

Komora śrutownica będzie miała wymiary 5,0m x 5,0m x 5,1 m. Obudowa komory będzietrwała mechanicznie i odporna na korozję. Będzie spełniała niezbędne kryteria pyłoszczelności iizolacji fonicznej. Zabezpieczenie ścian od wewnątrz będą stanowiły panele z gumy specjalnej o wysokiej odporności na ścieranie i fakturze antystatycznej, zawieszone wahadłowo, w celu ograniczenia odbić ścierniw w kierunku operatora. Dach technologiczny będzie wykonany z elementów z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2 mm. Dostęp technologiczny do komory zapewni specjalna, zmotoryzowana brama aluminiowa, wygumowana w celu zapewnienia lekkiego i cichego otwierania oraz szczelności bramy.

Kabina śrutownicza będzie wyposażona w system transportu zużytego ścierniwa oraz jego odzysku. Najej wyposażeniu znajdować będzie się również kompletny, autonomiczny system wentylacji i oczyszczania powietrza o wysokiej skuteczności.

3.Oczyszczarka wirnikowa zawiesinowa RATIOJET HS-H 1520. Urządzenie wyposażone będzie w podwieszone  przenośniki z dwoma hakami, na których elementy do obróbki są zawieszone i transportowane do wnętrza komory. Oczyszczanie odbywać się będzie w komorze roboczej. W trakcie trwania procesu oczyszczania hak wraz

z przedmiotami jest obracany mechanicznie. Oczyszczanie następuje pod wpływem uderzeń śrutu wyrzucanego przez wirniki rzutowe. Komora wykonana jest z wysokogatunkowej stali o najwyższej jakości. Wnętrze komory wyłożone jest płytami manganowymi. Ścierniwotransportowane przenośnikiem kubełkowym do separatora pneumatycznego, który odprowadzaodseparowane, pokruszone ścierniwo, pył i zanieczyszczenia. Układ wyposażony jest w filtr patronowy. Emisja pyłów za filtrem kształtuje się na poziomie 5 mg/m .

4. Dwie kabino-suszarki lakiernicze typu 5/5/5 firmy SciTeeX pełniące rolę suszarekzasilanych paliwem ciekłym.

Kabino-suszarka będzie miała wymiary 5,0m x 5,0 m x 5,0 m. Obudowa kabino-suszarki będzie trwała mechanicznie i odporna na korozję. Będzie spełniała niezbędne kryteria izolacji fonicznej. Oświetlenie umieszczone będzie od góry pod kątem 30° oraz boczne na ścianach. Elementem wykonawczym dla stref malowania będą j eden agregat wentylacyjno-grzewczy o wydajności 30000 m /h, zapewniające wentylację i nawiew do kabiny lakierniczej w czasie malowania i suszenia. Agregat wyposażony będzie w palnik olejowy o mocy 350 kW. Filtracja powietrza nawiewanego do kabiny będzie prowadzona dwustopniowo, tj! na przedfiltrach-wykonanych z włókniny akrylowej o grubości 15 mm i skuteczności filtracji 82 % oraz na filtrach sufitowych umieszczonych w ramkach stalowych wykonanych z włókniny poliamidowo-poliestrowej, wzmocnionej siatką nylon ową o grubości 20 mm i skuteczności filtracji 95 %. Bezpyłowość kabino-suszarki będzie dodatkowo zapewniona przez tryb pracy nadciśnieniowy w fazach lakierowania i suszenia. Wyciąg powietrza z kabino-suszarki będzie prowadzony za pomocąjednego agregatu wentylacyjnego o wydajności 30000 m3/h. Powietrze wyrzutowe będzie przechodziło dwustopniową filtrację.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi napodstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia znajdują się obszary ochrony należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:

•          Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru"(PLH 100006) - położony w odległości ok. 10 km,

•          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Przysowy i Słudwi"(PLB 100003) - położony w odległości ok. 5,7 km,

•          Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Przysowy" - położony w odległości ok. 5,4km,

•          Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej – położony w odległości ok. 9,8 km.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody. Ze względu na charakter inwestycji nie wystąpi ryzyko poważnych awarii.

Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowaneprzedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach górskich bądź leśnych, obszarach wybrzeży,obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników
wód śródlądowych.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarze, na którym standardy jakości zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,kulturowe lub archeologiczne. W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk iobszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie, rodzaj i skalęmożliwego oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.

Inwestycja nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradujące na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej Decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1.   Zakłady Maszyn Elektrycznych „

ul. Narutowicza 72.         99-320 Żychlin

2.   Pan Andrzej Gacek
Architektoniczne Biuro Usług Projektowych
Gacek & Hofrmann Sp. z o.o.

Rynek 27/28-4;           50 - 101 Wrocław

3.   Właściciele działek wg odrębnego wykazu.
3. A/a

 

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 - 113 Łódź

2.    Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutn

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.1.8.2011 z dnia 14.07. 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„Przebudowa i remont części pomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacja i przebudowa węzła lakierniczo śrutowniczego, ul. Narutowicza 72,99-320 Żychlin, działka nr 962/19, obręb Żychlin"

Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Zakłady Maszyn Elektrycznych „EMIT" S.A. w Żychlinie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 14 oraz pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, Przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 16" oraz „zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą j ej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia".

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i remoncie częścipomieszczenia produkcyjnego hali H oraz modernizacji i przebudowie węzła lakierniczo-śrutowniczego. Nowa technologia zostanie wprowadzona poprzez instalację nw. urządzeń:

•          kabina myjki wraz z systemem oczyszczalni pracującej w obiegu zamkniętymna bazie urządzenia firmy SciTeeX,

•          komora śrutowni 5/5/5 firmy SciTeeX wraz z systemem odpylającym filtrów o wysokim stopniu oczyszczania,

•          oczyszczarka wirnikowa dla elementów małogabarytowych,

•          dwie kabino-suszarki lakiernicze typu 5/5/5 firmy SciTeeX pełniące rolę suszarekzasilanych paliwem ciekłym.

Projektowane przedsięwzięcie przebudowy i modernizacji węzła malarskiego zlokalizowane jest na terenie zakładu „EMIT" S.A. w Żychlinie przy ul. Narutowicza 72, w obrębie osi XIV do XVII i F do I. Teren zakładu położony jest na obszarze terenu przemysłowego i w otoczeniu działek o takim samym charakterze.

Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będziezgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynienegatywnie na klimat akustyczny, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie występują obszary przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno błotne a także złoża zasobów naturalnych. W rejonie inwestycji nie wy stępuj ą obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

                                                           Burmistrz Gminy Żychlin

                                                           /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:30:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 14-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:30:34