Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.08.2011 r.

Żychlin, 2011.08.01

RGO.6220.10.6.2011

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2, pkt. 2 , art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 84 i art. 85 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227 zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.), a także § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Gajewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Serwis opon - sprzedaż, montaż, wyważanie. Myjniasamochodowa - mycie samochodów osobowych - jednostanowiskowa" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 615/2 w miejscowości Żychlin.

s t w i e r d z a m:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Pan Zbigniew Gajewski złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Serwis opon - sprzedaż, montaż,wyważanie. Myjnia samochodowa - mycie samochodów osobowych -jednostanowiskowa" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 615/2 w miejscowości Żychlin.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionymprojektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczącooddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia ocenyoddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. 1 w/w ustawy, załączono

 

„Kartę informacyjną przedsięwzięcia", poświadczoną przez właściwy organ kopię mapyewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art.104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.06.13. pismo Nr RGO.6220.10.2011.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnegoprzekazano stronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdymstadium prowadzonego postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na: „Serwis opon - sprzedaż, montaż, wyważanie. Myjnia samochodowa - mycie samochodów osobowych - jednostanowiskowa" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 615/2 w miejscowości Żychlin.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 78 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RGO.6220.10.1.2011 z dnia2011.06.15. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem znak:RGO.6220.10.2.2011 z dnia 2011.06.15. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-    wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOS-II.4240.573.2011.AL.1 z dnia 21 czerwca 2011 r. do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,

-    opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/61/11 z dnia 2011.06.29. uznające za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

-    po ostatecznym uzupełnieniu przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 6 lipca 2011 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie znak: WOOS-II.4240.573.2011.KD.3 z dnia 12 lipca 2011 r. uznając, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Serwis opon - sprzedaż, montaż,
wyważanie. Myjnia samochodowa - mycie samochodów osobowych -jednostanowiskowa" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 615/2 w miejscowości Żychlin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy,Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie orazzgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.10.5.2011 z dnia 19 lipca2011 r., stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na.:

„Serwis opon - sprzedaż, montaż, wyważanie. Myjnia samochodowa - mycie samochodów osobowych - jednostanowiskowa" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 615/2 w miejscowości Żychlin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje koniecznośćprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania,podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na adaptacji istniejącego budynku o funkcji produkcyjno-gospodarczo-usługowej, na potrzeby serwisu opon oraz myjni samochodowejjednostanowiskowej. Budynek, w którym będą prowadzone usługi jest budynkiemjednokondygnacyjnym o dachu dwuspadowym. W budynku są posadzki betonowe o grubościbetonu około 15 cm. Na terenie serwisu opon zostanie zorganizowane pomieszczenie magazynowe do przechowywania nowych i używanych opon oraz pomieszczenie do składowania odpadów. Serwis wyposażony będzie w jedno stanowisko do montażu, wyważania opon samochodowych. Serwis przewiduje również sprzedaż nowych opon samochodowych klientom. Wyposażenie serwisu będzie stanowić podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia niezbędne do wymiany opon: montażownica -1 szt., wyważarka - l szt. i kompresor - l szt. W ramach prowadzonej działalności przewiduje się wykonywanie średnio 2-8 czynności serwisowych dziennie. Wszystkie czynności odbywać się będą wewnątrz hali serwisowej, przy zamkniętych wrotach. Serwis będzie funkcjonował tylko w porze dziennej, w godzinach 8°°- 18°°. Pomieszczenie serwisowe będzie oddzielone od myjni za pomocą ściany działowej z gazobetonu. Myjnia będzie wyposażona w system kanalizacyjny odprowadzający ścieki powstałe podczas mycia pojazdów poprzez separator do projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. l m . Myjnia będzie wyposażona w myjkę ciśnieniową o wydajności ok. 500 l/h oraz odkurzacz samochodowy. Inwestor planuje dziennie myć 1-2 pojazdy. Wszystkie czynności związane z myciem pojazdów odbywać się będą wewnątrz pomieszczenia myjni samochodowej przy zamkniętych wrotach. Drogi dojazdowe oraz plac przed budynkiem maj ą powierzchnię utwardzoną, betonową o nachyleniu w kierunku północnym. Realizację przedsięwzięcia będzie prowadziła firma budowlana, która zamontuje kanalizację w pomieszczeniu myjni oraz posadowi podziemny betonowy zbiornik bezodpływowy na ścieki wraz z separatorem. Ogrzewanie pomieszczeń warsztatu będzie za pomocą nagrzewnic na olej opałowy.

W trakcie eksploatacji warsztatu samochodowego będą powstawać odpady, głównie:

•         zużyte opony - w ilości około 1,0 Mg/rok - kod odpadu 16 01 03,

•         szlamy z odwodnienia olejów w separatorze - w ilości około 0,1 Mg/rok kod odpadu
13 05 02 (odpad niebezpieczny),

•          metale żelazne - w ilości około 0,2 Mg/rok - kod odpadu 16 01 17,

•          pojemniki z tworzyw sztucznych - w ilości około 0,05 Mg/rok - kod odpadu 15 01 02,

•         opakowania z papieru i tektury - w ilości około 0,05 Mg/rok - kod odpadu 15 01 01.

Odpady te będą tymczasowo przechowywane w odpowiednich pojemnikach w wydzielonymmiejscu, a w przypadku opon luzem. Odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosownezezwolenia w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów.

Emisja hałasu w wyniku prowadzenia działalności zostanie ograniczona poprzez prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, przy zamkniętych drzwiach warsztatu.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie niewielka z uwagi na wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz niewielkim ruchem pojazdów.

Emisja oddziaływania akustycznego będzie związana głównie z ruchem pojazdów na posesjioraz z prowadzeniem przedmiotowej działalności. Ruch pojazdów będzie niewielki, w związku z tym inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na najbliższe tereny klasyfikowane akustycznie. Zakład będzie funkcjonował wyłącznie w porze dziennej.

Emisja ścieków technologicznych związanych z myciem pojazdów wyniesie szacunkoworocznie 4,2 m3. Planuje się średnio mycie 2 pojazdów dziennie, myjką ciśnieniową. Inwestor planuje zainstalowanie separatora rop [pochodnego o wydajności 1,5 l/s, natomiast maksymalna ilość ścieków z myjni samochodowej wyniesie 0,13 l/s. Ścieki technologiczne po podczyszczeniu będą składowane w zbiorniku bezodpływowym a następnie systematycznie wywożone do oczyszczalni ścieków. Maksymalna ilość ścieków socjalno-bytowych w ciągu roku wyniesie 18 m3/rok. Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w istniejącym na terenie działki podziemnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 2,0 m3. Wody opadowe z dachów budynków oraz z terenów utwardzonych odprowadzone będą na tereny zielone inwestora. Maksymalna ilość wódopadowych w ciągu roku wyniesie 5,72 dm3/s.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie występuje ryzyko poważnych awarii. Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wybrzeży, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czyobszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to:

•         w odległości 11,2 km znajduje się Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty„PradolinaBzury-Neru(PLH 100006)

•         w odległości 4,5 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „DolinaPrzysowy i Słudwi" (PLB100003)

•         w odległości około 11,2 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 10001",

•         w odległości około 4,4 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Przysowy",

•         w odległości około 11,0 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „PradolinyWarszawsko-Berlińskiej ",

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarze, na którym standardy jakości zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk iobszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie, rodzaj i skalęmożliwego oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnieznacząco oddziaływać na środowisko, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.

Inwestycja nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradującena środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanegoprzedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

                                                              Burmistrz Gminy Żychlin

                                                              /-/Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Gaj ewski

    Buszków Dolny 72.

    99-320 Żychlin

2. Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3. A/a

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 - 113 Łódź

2.   Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;   99-300 Kutno

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.10.6.2011 z dnia 01.08. 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„Serwis opon - sprzedaż, montaż, wyważanie. Myjnia samochodowa - mycie samochodów osobowych - jednostanowiskowa" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 615/2 w miejscowości Żychlin.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Pana Zbigniewa Gajewskiego należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) -„stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt. 17-19 i 46, z -wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów ".

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego obiektu o funkcjiprodukcyjno-gospodarczo-usługowej. W budynku wyznaczone będzie pomieszczenie magazynowe, w którym przechowywane będą opony nowe i używane. Serwis wyposażonybędzie w jedno stanowisko do montażu i wyważania opon samochodowych. Wyposażenieserwisu stanowić będzie podnośnik hydrauliczny oraz niezbędne narzędzia do wymiany opon:montażownica - 1 szt., wyważarka - 1 szt. i kompresor- 1 szt. Przewiduje się dziennie średnio 2-8 czynności serwisowych. Wszystkie czynności odbywać się będą wewnątrz hali serwisowej, przy zamkniętych wrotach serwisu opon. Serwis będzie funkcjonował tylko w porze dziennej -w godzinach 8°° - 18°°. Pomieszczenie serwisowe oddzielone będzie od myjni za pomocą ściany działowej z gazobetonu. Myjnia wyposażona będzie w system kanalizacyjny odprowadzający powstałe podczas mycia pojazdów ścieki poprzez separator do zbiornika bezodpływowego. Stanowisko mycia pojazdów wyposażone będzie w myjkę ciśnieniową o wydajności około 500 l/h oraz odkurzacz samochodowy. Inwestor planuje wykonywanie średnio 1-2 myć pojazdów dziennie. Wszystkie czynności związane z myciem pojazdów odbywać się będą wewnątrz pomieszczenia, przy zamkniętych wrotach.

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu. Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie wy stępuj ą obszary przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno błotne a także złoża zasobów naturalnych. W rejonie inwestycji nie wy stępuj ą obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:31:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 01-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:31:35