Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.08.2011 r.

Żychlin, 2011.08.16.

 

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.), a także § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Sudera o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa budynku gospodarczego i adaptacja na warsztat mechaniki pojazdowej" realizowanego na działkach o nr ewid. 1228/20 i 1228/21 w miejscowości Żychlin

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

Pan Marek Suder złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „rozbudowa budynku gospodarczego i adaptacja na warsztat mechaniki pojazdowej" realizowanego na działkach o nr ewid. 1228/20 i 1228/21 w miejscowości Żychlin.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt. 17 - 19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów "

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. 1 w/w ustawy, załączono „Kartę informacyjną przedsięwzięcia", poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.06.27. pismo Nr RG0.6220.8.2011.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na:„rozbudowa budynku gospodarczego i adaptacja na warsztat mechaniki pojazdowej" realizowanego na działkach o nr ewid. 1228/20 i 1228/21 w miejscowości Żychlin.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 78 ust. 1 , pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RG0.6220.8.4.2011 z dnia 2011.06.27. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem znak: RG0.6220.8.5.2011 z dnia 2011.06.27. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

 

•          wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2011.07.06.znak: W00ś-II.4240.598.2011.KA.1 do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,

 

•         opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/65/11 z dnia 2011.07.06.(data wpływu do Urzędu 15.07.2011) uznająca za nie zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;

•          postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: W00S- 11.4240.598.2011.KA z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu do Urzędu 01.08.2011), że dla przedsięwzięcia polegającego na: „,rozbudowa budynku gospodarczego i adaptacja na warsztat mechaniki pojazdowej" realizowanego na działkach o nr ewid. 1228/20 i 1228/21 w miejscowości Żychlin - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

 

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RG0.6220.8.6.2011 z dnia 4.08.2011 r., stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa budynku gospodarczego i adaptacja na warsztat mechaniki pojazdowej" realizowanego na działkach o nr ewid. 1228/20 i 1228/21 w miejscowości Żychlin nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie budynku gospodarczego oraz adaptacji tego budynku na warsztat samochodowy z wykorzystaniem w istniejącym budynku gospodarczym struktury socjalnej na potrzeby pracowników. Piętro istniejącego budynku wykorzystane zostanie na potrzeby mieszkalne właściciela warsztatu. Powierzchnia hali wynosić będzie 168 m2, hala wyposażona będzie we wrota wjazdowe. Na terenie hali będzie się znajdował kantorek przeznaczony do nadzoru i gromadzenia niezbędnej dokumentacji.

Na terenie hali będą dwa stanowiska przeznaczone do naprawy samochodów osobowych, będą wykonywane naprawy mechaniczne typu: naprawa tłumików, silników, zawieszeń, układów napędowych, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów (oleju, płynów chłodniczych i hamulcowych), klocków hamulcowych oraz montaż instalacji gazowych. Na terenie warsztatu nie będą wykonywane czynności blacharskie i lakiernicze.

Planowana inwestycja nie będzie się kumulować z oddziaływaniami innych inwestycji, które znajdują się na obszarze oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

W zakresie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewiduje się oddziaływanie związane z ogrzewaniem pomieszczeń za pomocą kotła olejowego LUMO z palnikiem na olej opałowy lekki GIERSCH o mocy 100 kW oraz emisję pochodzącą ze spalin pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Z uwagi na niewielką ilość naprawianych pojazdów dziennie (2-4 szt.) oraz ilość zużywanego oleju opałowego oddziaływanie to nie będzie znaczące. W warsztacie zostaną zainstalowane urządzenia takie jak:

•          szlifierka kątowa - moc akustyczna 85 dB,

•          klucz pneumatyczny - moc akustyczna 95 dB,

•          kompresor - moc akustyczna 100 dB,

•          wiertarka - moc akustyczna 85 dB.

Na terenie działki nr ewid. 1228/21 posadowiony zostanie zbiornik odparowujący, przeznaczony do zbierania wód powierzchniowych z placów utwardzonych, które powstają podczas opadu deszczu. Zbiornik odparowujący wyposażony będzie w system oczyszczania, który będzie się składał z separatora lamelowego służącego do oddzielania substancji ropopochodnych z wód opadowych.

W trakcie eksploatacji warsztatu samochodowego będą powstawać odpady, głównie: zużyte oleje silnikowe i przekładniowe w ilości około 5,0 Mg/rok, zużyte płyny hamulcowe w ilości około 0,02 Mg/rok, filtry olejowe w ilości około 0,01 Mg/rok, filtry paliwowe w ilości około 0,005 Mg/rok, zużyte źródła światła - świetlówki rtęciowe w ilości około 0,002 Mg/rok, czyściwo zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w ilości około 0,05 Mg/rok, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w ilości około 0,05 Mg/rok oraz szlamy z odwodnienia olejów w separatorach w ilości około 0,1 Mg/rok. Wymienione odpady, to odpady niebezpieczne. Odpady te będą tymczasowo przechowywane w odpowiednich pojemnikach

w pomieszczeniu gospodarczym, na posadzce betonowej, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. W warsztacie, podczas napraw samochodów, będą powstawać również odpady inne niż niebezpieczne, takie jak: złom żelaza i stali, złom metali kolorowych oraz kabli samochodowych, filtry powietrza, pojemniki z tworzyw sztucznych opakowaniowe, elementy z tworzyw sztucznych z napraw, drobne elementy gumowe z napraw oraz makulatura opakowana. Wszystkie powstające w warsztacie odpady będą zbierane w sposób selektywny do odpowiednich pojemników i przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Emisja hałasu w wyniku prowadzenia działalności zostanie ograniczona poprzez prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, przy zamkniętych wrotach warsztatu. Ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie przedsięwzięcia będą pod względem jakości typowe dla ścieków komunalnych. Ścieki te wprowadzane będą do kanalizacji miejskiej.

Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wybrzeży, obszarach objętych ochroną w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Najbliższej położone obszary Natura 2000 to:

•          w odległości 5,8 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Przysowy i Słudwi" (PLB 100003)

•          w odległości około 5,3 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Przysowy".

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na obszary chronione, w tym Natura 2000.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarze, na którym standardy jakości zostały przekroczone.

Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości około 60 mod najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.

Inwestycja nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto, lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługują odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.       

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                       /-/Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

•          Pan Marek Suder

      ul. Urbańszczyźniana 15. 99-400 Łowicz

•          Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

•          A/a

Do wiadomości:

•         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

      ul. Traugutta 25; 90 - 113 Łódź

•         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

      ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RG0.6220.8.7.2011 z dnia 16.08. 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„rozbudowa budynku gospodarczego i adaptacja na warsztat mechaniki pojazdowej" realizowanego na dziatkach o nr ewid. 1228/20 i 1228/21 w miejscowości Żychlin.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Pana Marka Sudera należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt. 17 - 19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów ".

W projektowanym warsztacie samochodowym będą się znajdować dwa stanowiska naprawcze samochodów osobowych, wyposażone w kanały oświetlone. Narażone podłoże betonu przed odciekami płynów samochodowych, zostanie zabezpieczone żywicą poliuretanową. W przypadku wycieku płynów eksploatacyjnych w trakcie napraw samochodowych, będą one usuwane poprzez materiały chłonne np.: trociny i przekazywane do utylizacji. Warsztat wyposażony będzie w specjalistyczne urządzenie do odsysania zużytego oleju. Na terenie działki zostanie zamontowany zbiornik odparowujący przeznaczony do zbierania wody powierzchniowej z utwardzonych placów, która będzie powstawać podczas opadów deszczu. Zbiornik odparowujący będzie wykorzystany do magazynowania wód opadowych i ich odparowywania. Wody opadowe będą przechodzić przez system oczyszczania, który będzie składał się z separatora lamelowego służącego do oddzielania substancji ropopochodnych z wód opadowych. Substancje ropopochodne będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach a następnie przekazywane specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia, natomiast oczyszczona woda będzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej.

Na stanowiskach naprawczych wykonywane będą naprawy mechaniczne typu: naprawa silników, zawieszeń, tłumików, układów napędowych, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów (oleju, płynów chłodniczych i hamulcowych), klocków hamulcowych oraz montaż instalacji gazowych.

W warsztacie nie będą wykonywane naprawy blacharskie oraz czynności lakiernicze. Budynek warsztatu wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną. Przewiduje się dziennie około 2-4 napraw pojazdów, w porze dziennej, w godzinach 800 - 18 , inwestor przewiduje zatrudnienie dwóch osób. Wszystkie czynności będą się odbywać wewnątrz hali i przy zamkniętych wrotach warsztatu.

Część socjalna budynku wyposażona będzie w umywalnie z natryskami. Woda bieżąca będzie zabezpieczona z wodociągu miejskiego a ścieki socjalno -bytowe będą odprowadzone do kanalizacji miejskiej.

Do ogrzewania obiektu zostanie użyty kocioł „LUMO" z palnikiem na olej opałowy GIERSCH o mocy 100 kW. Kocioł gwarantuje wysoką niezawodność eksploatacyjną i niskoemisyjne spalanie.

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu. Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie nie występują obszary przyrodniczo chronione, obszary leśne, wodno błotne a także złoża zasobów naturalnych. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowisko zostały przekroczone.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Żychlin, którego obszar charakteryzuje się zaludnieniem na poziomie kilku tysięcy osób.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:34:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 16-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 08:34:06