Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.01.2012 r.

Żychlin, 2012.01.13   

RGO.6220.21.7.2011.2012

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

              Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.), a także § 3 ust. 1, pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy    z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U.   z 2000 r Nr 98, poz.1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartłomieja Ważyńskiego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9”,

 

s t w i e r d z a m:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

 

U Z A S A D N I E N I E

            Pan Bartłomiej Ważyński złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9 .

            Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w  § 3 ust. 1. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

          W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust.1 pkt. 1 w/w ustawy przed   uzyskaniem   decyzji   o   pozwoleniu   na   budowę   dla   przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

            Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z  art.  74  ust.  1  w/w  ustawy, załączono

„Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

             Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art.104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.11.30. pismo Nr RGO.6220.21.2011.       

             Zawiadomienie  zamieszczono  na  stronie  internetowej  BIP Urzędu Gminy Żychlin,

na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom  postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

           Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na   wykonaniu urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9.

        W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust.1, pkt.1 i 2, art. 78 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RGO.6220.21.4.2011 z dnia 2011.12.02. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  i pismem znak: RGO.6220.21.5.2011 z dnia 2011.12.02 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

   -  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: W00Ś. 4240.1013.2011.JK z dnia 14.12.2011 r. (data wpływu do Urzędu 19.12.2011) wyrażające opinię, że  dla przedsięwzięcia  polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

-  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/116/11 z dnia 2011.12.20 (data wpływu do Urzędu 29.12.2011) uznające za niezasadne  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

           Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.21.6.2011 z dnia 29.12. 2011 r. stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.: „ Wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn,  ul. Kamilewska 9 ” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

           Postanowienie stwierdzające, że  dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.    

            Inwestycja zostanie  zrealizowana  w Śleszynie przy ul. Kamilewska 9, na terenie dz. o nr ewid. 167., na terenach użytkowanych rolniczo o powierzchni 1,74 ha. Wydajność eksploatacyjna studni ustalona została w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych , która została przyjęta bez uwag, przez Starostę Kutnowskiego zawiadomieniem z dnia 28.07.2011 r. , znak: GE.6531.7.2011. Zgodnie z w/w dokumentacją wydajność eksploatacyjna dla studni określona została w ilości Qe= 20,0 m³/h przy s= 4,6 m. Przy w/w parametrach zasięg teoretyczny leja depresji wynosić będzie Re = 115,4 m. Woda z ujęcia przeznaczana będzie do nawadniania upraw rolnych, w tym szkółki roślin ozdobnych.

              Aktualnie obudowę studni stanowi rura obsadowa PCV o Ø225 mm, zabezpieczona nakręcanym huczkiem dostosowanym do rur o Ø225 mm. Prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu prowadzone były systemem mechanicznym, metodą obrotową do głębokości 85,5m. W otworze zabudowany został filtr kolumnowy ( na głębokości  84,0m ) z rur PCV Ø225 mm, w części czynnej owinięty siatką, o długości łącznej 18,0m. Do eksploatacji ujęto utwory czwartorzędu wykształcone w postaci piasku drobnoziarnistego, z zakresu głębokości 64,7-81,0. Otwór eksploatowany będzie za pomocą pompy głębinowej dostosowanej do uzyskania wymaganej ilości wody.

                 Na podstawie załączonej mapy w skali 1:2000 można stwierdzić, że w najbliższym otoczeniu przedmiotowej studni nie występują inne udokumentowane urządzenia wodne do poboru wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie powodować kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu inwestycji. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu. Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływa na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.  Ze względu na charakter planowanej inwestycji przy realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

                Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują również  strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

    Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.).  W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji  i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód  stojących. W  rejonie  planowanej  budowy   brak  jest  uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak jest trans granicznego oddziaływania na środowisko.

            Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.                                                                        

           Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3  i 4 w/w ustawy). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

 

P O U C Z E N I E

          Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

 

1.       Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

        1.  Pan Bartłomiej Ważyński

             Śleszyn, ul. Kasztanowa 40

             99-321 Śleszyn

        2.  Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

  3.  A/a

 

 Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 – 113 Łódź

2.       Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;   99-300 Kutno

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.21.7.2011.2012  z dnia 13.01.2012 r.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„ Wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych  (otworu studziennego) zlokalizowanego na terenie działki nr 167, obręb 0015 Śleszyn, w m. Śleszyn, ul. Kamilewska 9”.

 

          Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Pana Bartłomieja Ważyńskiego należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - „ urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 37,            o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3 na godzinę ”.

                     Inwestycja zostanie  zrealizowana  w  Śleszynie przy ul. Kamilewskiej 9, na terenie dz.    o nr ewid. 167, na terenach użytkowanych rolniczo o powierzchni 1,74 ha. Wydajność eksploatacyjna studni ustalona została w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych , która została przyjęta bez uwag, przez Starostę Kutnowskiego zawiadomieniem z dnia 28.07.2011 r. , znak: GE.6531.7.2011. Zgodnie z w/w dokumentacją wydajność eksploatacyjna dla studni określona została w ilości Qe= 20,0 m³/h przy s= 4,6 m. Przy w/w parametrach zasięg teoretyczny leja depresji wynosić będzie Re =115,4 m. Woda z ujęcia przeznaczana będzie do nawadniania upraw rolnych, w tym szkółki roślin ozdobnych.

              Aktualnie obudowę studni stanowi rura obsadowa PCV o Ø225 mm, zabezpieczona nakręcanym huczkiem dostosowanym do rur o Ø225 mm. Prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu prowadzone były systemem mechanicznym, metodą obrotową do głębokości 85,5m. W otworze zabudowany został filtr kolumnowy ( na głębokości  84,0m ) z rur PCV Ø225 mm, w części czynnej owinięty siatką, o długości łącznej 18,0m. Do eksploatacji ujęto utwory czwartorzędu wykształcone w postaci piasku drobnoziarnistego, z zakresu głębokości 64,7-81,0. Otwór eksploatowany będzie za pomocą pompy głębinowej dostosowanej do uzyskania wymaganej ilości wody.

                 Na podstawie załączonej mapy w skali 1:2000 można stwierdzić, że w najbliższym otoczeniu przedmiotowej studni nie występują inne udokumentowane urządzenia wodne do poboru wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie powodować kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu inwestycji. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu. Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływa na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.  Ze względu na charakter planowanej inwestycji przy realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

                Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują również  strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

    Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.).  W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji  i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód  stojących. W  rejonie  planowanej  budowy   brak  jest  uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak jest trans granicznego oddziaływania na środowisko.

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 09:17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 09:17:01