Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.02.2012 r.

Żychlin, 2012.02.23.

RGO.6220.11.14.2011.2012

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                  Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1 oraz  art. 82 ust. 1 i 3 ustawy    z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie fermy krów mlecznych – obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 71 i 73 w miejscowości Chochołów w gminie Żychlin, biorąc pod uwagę:

1. wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj:

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 19.12.2011r. ( data wpływu 29.12.2011) znak  PSSE- ZNS/MS/ 481/112/11

-  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia  31.01.2012r.  ( data wpływu 06.02.2012r. ) znak WOOŚ.4242.370.29011.KA;

2. ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (autor: Biuro Ochrony Środowiska „VENTUS” Marta Pińkowska, ul. Chrobrego 14/24, 99-300 Kutno);

 

u s t a l a m:

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „ Rozbudowa fermy krów mlecznych – obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 71 i 73 w miejscowości Chochołów w gminie Żychlin:

 

I.    Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 

1) Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie,

2) Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo –wodne,

3) Tankowanie maszyn oraz wszelkie naprawy sprzętu winny być prowadzone poza terenem placu budowy,

4) Pracownikom budowlanym należy zapewnić zaplecze socjalne,

5) W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej ( w godz. 600 – 2200),

6) Masy ziemne pochodzące z wykopów należy rozplantować na terenie należącym do Inwestora lub przekazać innym podmiotom zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania opadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz. U. Nr 49, poz. 356),

7) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów  w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczających  przed przedostaniem się do środowiska  substancji szkodliwych, w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i zwierząt w oznakowanych pojemnikach i kontenerach, w szczególności odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadających stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwianie.

8) Do budowy obory należy zastosować materiały izolacyjne chroniące przed utratą ciepła oraz materiały charakteryzujące się wysoką izolacyjnością akustyczną,

9) Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu dla środowiska ( Dz. U. Nr 263,poz. 2202), gwarantując dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających  ochronie  akustycznej,

10) Powierzchnia części inwentarzowej planowanego obiektu inwentarskiego spełniać winna wymóg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 56, poz. 344 ze zm.),

11) Gnojowicę należy zagospodarować w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. Nr. 147, poz. 1033 z 2007r. ), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r.  w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania ( Dz. U. Nr 80, poz. 479) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ( Dz. U. z 2003r. Nr 4, poz. 44),

12) Usytuowanie planowanego zbiornika na gnojowicę winno spełniać wymóg zachowania odległości określonych przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie ( Dz. U.  z 2009r. , Nr 108, poz. 907),

13) Z odpadami pochodzenia zwierzęcego należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  ( WE) n r 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i  uchylającym rozporządzenie  ( WE) nr 1774/2002 ( rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego ) ( Dz.U. UE L 09.300.1 ze zm.),

14) Padłe  zwierzęta należy niezwłocznie przekazać specjalistycznej firmie, zajmującej się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Przed odebraniem zwłok przez uprawniony do tego podmiot, należy je tymczasowo magazynować w istniejącym budynku gospodarczym, na uszczelnionej posadzce, przykryte nieprzepuszczalnym materiałem,

15) Ścieki powstałe po czyszczeniu budynku inwentarskiego należy odprowadzać do planowanego zbiornika na gnojowicę,

16) Ścieki socjalno – bytowe należy gromadzić w istniejącym, bezodpływowym, podziemnym, betonowym zbiorniku o pojemności 5,2 m2, a następnie przekazywać specjalistycznej firmnie do odbioru,

17) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać na tereny zielone Inwestora,

18) Eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu,

19) Zastosować oświetlenie naturalne oraz dodatkowo oświetlenie sztuczne, ale z użyciem energooszczędnych lamp oświetleniowych,

20) Pobór wody powinien być zapewniony poprzez istniejące przyłącze z gminnej sieci wodociągowej,

21) Należy zastosować liczniki do pomiaru ilości zużytej wody,

22) Gnojowicę należy odprowadzać do szczelnych kanałów gnojowych, a stamtąd do szczelnego, bezodpływowego zamkniętego zbiornika na gnojowicę,

23) Teren wokół zbiornika na gnojowicę należy zabezpieczyć ogrodzeniem odpowiedniej wysokości,

24) Utrzymywanie budynku inwentarskiego w czystości oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu (temperatura, wilgotność, stężenie gazów) poprzez zastosowanie wysokosprawnej mechanicznej wentylacji,

25) Czyszczenie budynku inwentarskiego winno być prowadzone za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Dezynfekcję należy prowadzić z wykorzystaniem biodegradowalnego środka dezynfekcyjnego.

      

II.  W dokumentacji  wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 

1) Zaprojektować i wykonać przebudowę budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów mlecznych o obsadzie 202 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą,

2) Zaprojektować i wykonać podziemny, szczelny, zamknięty zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 890 m3,

3) Zaprojektować i wykonać w budynku inwentarskim kanały gnojowe betonowe o szerokości ok. 3m i pojemności ok. 540 m 3, które winny znajdować się pomiędzy grupami legowisk przeznaczonymi do chowu krów. Posadzka betonowa legowisk winna zostać tak wyprofilowana, żeby gnojowica mogła spływać bezpośrednio do kanałów gnojowych,

4) W planowanej oborze należy zainstalować wentylację mechaniczną składającą się  z 4 wentylatorów o mocach akustycznych 57 dB każdy, umieszczonych poniżej dachu na wysokości ok. 4,7 m.  Średnica każdego emitora winna wynosić 1 m, a wyloty winny być umiejscowione na wysokości 5,5 m n. p.t.,

5) Izolacyjność akustyczna ścian budynku winna wynosić min. 46 dB, a dachu min. 28 dB,

6) Oborę należy wyposażyć w okna nawiewne obrotowe w ścianach bocznych obiektu oraz świetliki wykonane z poliwęglanu w kalenicy dachu,

7) W oborze należy zamontować poidła komorowe, do których woda winna być doprowadzana systemem rur łączących poidła z wodociągiem gminnym. Poidła winny być umieszczone na podejście, a wokół nich należy zapewnić swobodną przestrzeń dla zwierząt,

8) W projektowanym obiekcie należy wykonać korytarz paszowy, którego dno będzie znajdowało się na wysokości umożliwiającej krowom swobodny pobór pokarmu.

 

  IIIPrzed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba  przeprowadzenia:

 

1) oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania  w sprawie wydania pozwolenia na budowę; 

2)  postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

U Z A S A D N I E N I E

            W dniu 13 czerwca 2011 Pan Cezary Kowalski  złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Rozbudowa fermy krów mlecznych na działce nr 73 w Chochołowie o 100 szt.”

            Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

             Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art.104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia - zawiadomienie z dnia 2011.06.16. pismo Nr RGO.6220.11.2011       

             Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom  postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

           W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.  Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza ( DJP )”  należą do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.                              

           W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust.1, pkt.1 i 2, art. 78 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) wystąpił pismem znak: RGO.6220.11.1.2011 z dnia 2011.06.16. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  i pismem znak: RGO.6220.11.2.2011 z dnia 2011.06.16. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane pisma:  

-  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/ MS/481/62/11 z dnia 1.07.2011r. uznająca za  zasadne  przeprowadzenie oceny  oddziaływania na środowisko;

  -  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi WOOŚ.II.4240.583.2011.JW z dnia 7.07.2011r. wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko,

         W związku z powyższym Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie w dniu 13 lipca 2011 r. znak: RGO.6220.11.4.2011 stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa fermy krów mlecznych na działce nr 73 w Chochołowie       o 100 szt.” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

           Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

           W dniu 17. 11. 2011r. Pan Cezary Kowalski przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie fermy krów mlecznych – obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 71 i 73 w miejscowości Chochołów w gminie Żychlin.

           Inwestor w dniu 18.11. 2011 złożył do tut. Urzędu pisma modyfikujące pierwotnie złożony wniosek, w zakresie zmiany nazwy inwestycji,  lokalizacji inwestycji oraz  ilości obsady budynku inwentarskiego. O dokonanej czynności Urząd Gminy w Żychlinie zawiadomił strony postępowania.

           W dniu 22 czerwca 2011 r. Urząd Gminy Żychlin przesłał wniosek i raport  o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „ Rozbudowa fermy krów mlecznych – obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 71 i 73 w miejscowości Chochołów w gminie Żychlin, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo znak: RGO./6220.11.6.2011    i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie – pismo znak: RGO.6220.11.7.2011. celem uzgodnienia.

          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi   pismem z dnia 29 listopada 2011r.

znak: WOOŚ.4242.370.2011.KA.1 wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w „Raporcie…” w sprawie realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa fermy krów mlecznych – obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 71 i 73 w miejscowości Chochołów w gminie Żychlin.                                             

          W dniu 19 grudnia 2011 r. (data wpływu 29.12.2011r.)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  pismem znak: PSSE-ZNS/MS/481/112/11 wydał opinię uzgadniającą warunki realizacji przedsięwzięcia. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia  w dniu 31 stycznia 2012r.           ( data wpływu 06.02.2012) postanowieniem znak: WOOŚ.4242.370.2011KA.

              Strony postępowania, pismem z dnia 10.02.2012r. zostały poinformowane, iż został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną oraz o możliwości zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zgromadzonych w sprawie materiałów i dowodów. Podczas trwającego postępowania strony nie wyraziły uwag i nie wniosły zastrzeżeń.

                 Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało usunięcia roślinności wysokiej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliżej położonym Obszarem Natura 2000 jest proponowany Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  „Dolina Przysowy             i Słudwi” PLB100003 – ok. 875m. Ponadto w odległości 16 km od planowanej inwestycji znajdują się także : Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko – Berlińska” PLB100001, Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury – Neru” PLH100006 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Warszawsko – Berlińska”. W związku          z powyższym, planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało wpływu na w/w formy ochrony przyrody.

            Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

 

  Biorąc powyższe pod uwagę  orzeczono jak w sentencji decyzji.                                                                                                        

          

  Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

 

P O U C Z E N I E

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2) Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata  od dnia, w  którym  stała  się  ostateczna   (art. 72

ust. 3  i 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

                                                        BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

                                                        /-/ GRZEGORZ AMBROZIAK

 

Załączniki:

1.     Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

      1.  Cezary Kowalski

           Chochołów 28

           99-320 Żychlin

      3.  Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

4.  A/a

 

Do wiadomości:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 – 113 Łódź

2.     Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutno

 

Załącznik Nr 1  do  projektu decyzji Nr RGO.6220.11.14.2011.2012 z dnia 23.02.2012r.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

p.n.:

„ Rozbudowa fermy krów mlecznych – obora bez uwięzi wolnostanowiskowa (boksowa), chów bezściółkowy” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 71 i 73 w miejscowości Chochołów w gminie Żychlin.

 

             Planowane do realizacji przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 102  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Na podstawie sporządzonego przez Biuro Ochrony Środowiska „VENTUS” Marta Pińkowska, ul. Chrobrego 14/24, 99-300 Kutno raportu oddziaływania na środowisko,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym w Kutnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska     w Łodzi, uzgodnili warunki realizacji inwestycji.

             Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego budynku inwentarskiego. Po przeprowadzonej rozbudowie obory, obsada budynku inwentarskiego wynosić będzie ok. 202 DJP. Wzrost wielkości chowu po rozbudowie w odniesieniu do stanu obecnego wynosi 97 DJP. Budynek po rozbudowie będzie posiadał powierzchnię około 2600m 2. W skład budynku będą wchodziły: korytarz paszowy, korytarze gnojowe, stanowiska legowiskowe, poczekalnia, hala udojowa, zbiornik na mleko, przejścia dla zwierząt, pomieszczenia socjalne. Produkcja mleka w skali roku wynosić będzie ok. 1 950 000 litrów. Na terenie inwestycji znajdować się będzie zbiornik na mleko o pojemności około 11. 300 litrów.

              Faza realizacji przedsięwzięcia będzie związana z typowymi oddziaływaniami dla robót budowlanych, tj. generowanie odpadów, niezorganizowana emisja substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego oraz zwiększona emisja hałasu. Jednakże uciążliwości te ustaną z chwilą zakończenia prac realizacyjnych.

               Faza eksploatacji planowanego przedsięwzięcia została rozpatrzona w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w aspekcie: gospodarki odpadami, gospodarki wodno- ściekowej, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, środowiska przyrodniczego. Woda będzie pobierana z ujęcia gminnego za pośrednictwem istniejącego przyłącza do sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą magazynowane w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i wywożone okresowo do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z terenu fermy będą odprowadzane powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w granicach własności Inwestora. Hałas emitowany z instalacji, przy zastosowaniu urządzeń o właściwych mocach akustycznych przegród urbanistycznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, nie 0rzekroczy dopuszczalnych poziomów. W procesie funkcjonowania przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, które będą tymczasowo magazynowane w sposób selektywny i zabezpieczone przed możliwością skażenia środowiska. Odpady będą odbierane do odzysku lub unieszkodliwiania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami. Odchody płynne kwalifikowane jako nawóz naturalny wykorzystywane będą na gruntach ornych Inwestora i innych rolników. Nie będzie także przekroczeń dopuszczalnych substancji gazowych do powietrza atmosferycznego.

          Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia wykazała, że nie będzie ono źródłem uciążliwym w sposób ponadnormatywny dla żadnego z ocenianych komponentów środowiska, pod warunkiem realizacji planowanych rozwiązań.

                                                        BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

                                                        /-/ GRZEGORZ AMBROZIAK

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 09:24:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 09:24:44