Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10.04.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia

że w dniu 10 kwietnia 2012 r. na wniosek Pana Tomasza Gajewicza zam. Dudki 16 A, 99-300 Kutno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:

 

„ Budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz obiektamitowarzyszącymi."

 

                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 10 kwiecień 2012 r.

 

Żychlin, 2012.04.10.

RGO. 6220.2.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2012.04.05. wpłynął wniosek Urzędu Gminy Oporów w sprawie Pana Tomasza Gajewicza zam. Dudki 16 A, 99-300 Kutno, w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego Skierniewicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi"

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 11 kwietnia 2012 r. do 2 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800 - 1400.

 

                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

  

Żychlin, 2012.04.10.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

 

RGO. 6220.2.4.2012

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Urzędu Gminy Oporów w sprawie Pana Tomasza Gajewicza zam. Dudki 16 A, 99-300 Kutno, w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.:

Budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi przewidzianych do realizacji na terenie działki o nr ewid. 130 położonej w miejscowości Oporów, Gmina Oporów".

  

                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 14-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:00:00