Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28.01.2013 r.

Żychlin, 2013.01.28.

RGO. 6220.1.5.2013

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy'* na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 7 stycznia 2013 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, Siedziba: 87 - 100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, Oddział „Cukrownia Dobrzelin", 99 - 319 Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły 92 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin. Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.1.2.2013 z dnia 08.01.2013 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.1.3.2013 z dnia 08.01.2013. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych: w opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/4/13 z dnia 18.01.2013 r. uznającej za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOS.4240.33.2013.ID z dnia 22.01. 2013 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji brykietów ze słomy. Produkcja polegała będzie na przygotowaniu słomy, suszeniu słomy, rozdrabnianiu i przygotowaniu jednorodnej frakcji słomy na brykiet, produkcji brykietów, kondycjonowaniu/stabilizacji brykietów, paczkowaniu, magazynowaniu i wywozu brykietów do odbiorców. Koszenie słomy przeznaczonej do brykietowania powinno odbywać się na wysokości 15 cm aby zminimalizować zawartość piasku w prasowanych belkach. Wilgotność słomy do produkcji brykietów nie powinna przekraczać 15%.

Proces produkcji brykietu ze słomy polegał będzie na poborze słomy ze sterty i podaniu do podręcznego magazynku (wewnątrz hali). Następnie słoma będzie podawana do koszy zasypowych i podawana do szarpacza celem rozdrobnienia. Po rozdrobnieniu słoma będzie podawana do cyklonu w celu ujednorodnienia miazgi słomianej, następnie słoma transportowana będzie do młyna i brykieciarki. Gotowy wyrób będzie paczkowany i magazynowany czasowo lub ładowany na samochody i wywożony do odbiorców. W skład urządzeń do produkcji brykietów ze słomy wejdą urządzenia:

•          szarpacz słomy                                 -   1 szt.

•          sieczkarnia słomy                              -   1 szt.

•          młyn bijakowy                                  - 1 szt.

•          instalacja transportu pneumatycznego - 1 szt.

•          cyklon z dozownikiem celkowym         - 1 szt.

•          przenośnik ślimakowy                        - 3 szt.

•          silos sieczki                                      - 1 szt.

•          filtr modułowy (woreczkowy)             - 1 szt.

•          brykieciarka                                     - 2 szt.

•          instalacja elektryczna z szafami sterowniczymi (3 szt.) - 1 kpi. Miesięczna produkcja brykietu wyniesie od 625 do 700 ton.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie jest w całości utwardzonyi występuje na nim niewielkie zadrzewienie, które nie będzie kolidowało z planowanąinwestycją.

Najbliższe otoczenie inwestycji to:

- od strony północno - zachodniej, w odległości około 350 m znajduje się plac wysłodkowy
a w odległości około 400 m znajduje się główny zakład produkcyjny Oddziału „Cukrownia
Dobrzelin";

-     od strony wschodniej, w odległości około 450 m znajduje się dom wielorodzinny SpółdzielniMieszkaniowej „Sami Swoi", stacja paliw „Miziołek" oraz w odległości około 250 - 300 m zakład produkcji pasz Cargill Poland Sp. z o.o. w Dobrzelinie;

-     od strony południowej, w odległości około 100 - 150 m znajduje się droga gminna - ul. Wagowa obsadzona topolami, za nią są pola uprawne oraz w odległości około 250 m gospodarstwo rolne;

-   od strony zachodniej - w odległości około 150 m znajduje się droga gminna - ul. Wagowa.
Planowana inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami. Przedsięwzięcie niepowinno oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji należy stwierdzić, że nie będzie ona powodowała nowych uciążliwości związanych z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.    Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, Siedziba: 87 - 100 Toruń,

ul. Kraszewskiego 40, Oddział „Cukrownia Dobrzelin", 99-319 Dobrzelin,

ul. Wł. Jagiełły 92

2.                 Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.                 BIP UG w Żychlinie/ tablica ogłoszeń UG w Żychlinie

4.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 

      90 - 113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;        

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:02:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:02:59