Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.01.2013

Żychlin, 2013.01.30.

RGO. 6220.1.6.2013

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2, art. 73 ust.l, art 75 ust. 1 pkt. 4 i ust.3, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń; Oddział „Cukrownia Dobrzelin" ul. Władysława Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.

s t w ierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 7 stycznia2013 r. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń; Oddział „Cukrownia Dobrzelin" ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin wystąpiła do Burmistrza Gminy Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, schemat blokowy linii brykietowania biomasy, wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 72 ust.l pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, załączono „Kartę informacyjną przedsięwzięcia", poświadczoną przez właściwy organ kopię mapyewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren na którymbędzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy trybie art. 104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia -zawiadomienie z dnia 2013.01.08. pismo Nr RGO. 6220.1.2013.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazanostronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja polega na: „Budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust.1, pkt.l i 2, art. 78 ust.l, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wystąpił pismem znak: RGO. 6220.1.2.2013 z dnia 2013.01.08. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem znak: RGO.6220.1.3.2013 z dnia 2013.01.08. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-    opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie PSSE/ZNS/481/4/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. o niezasadności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia,

-    postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi W00Ś.4240.33.2013.ID z dnia 22 stycznia 2013 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin działając zgodnie z art. 61 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm), w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO. 6220.1.5.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r., stwierdzające, że przedsięwzięcie pn.: „Budowa hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin,

nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie stwierdzające, że w/w przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanegoprzedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy. Produkcja brykietów ze słomy będzie polegać na przygotowaniu słomy, rozdrobnieniu i przygotowaniu jednorodnej frakcji słomy na brykiet, produkcji brykietów, kondycjonowaniu/stabilizacji brykietu oraz paczkowaniu, magazynowaniu i wywozu brykietów do odbiorców.

Koszenie słomy przeznaczonej do brykietowania powinno być prowadzone na wysokości do 15 cm aby zminimalizować zawartość piasku w prasowanych belkach, wilgotność słomy do prasowania, nie powinna przekraczać 15 % oraz powinna być dobrze zwiędnięta. Słoma po belowaniu i w stanie dosuszonym, powinna być szybko składowana w stertach i stogach, gdyż tylko słoma sucha nadaje się do zbrykietowania i zastosowania w energetyce. Proces produkcji brykietów ze słomy będzie polegał na: poborze słomy ze sterty i podaniu jej do podręcznego magazynku (wewnątrz hali), stąd słoma podawana będzie do koszy zasypowych i podawana do szarpacza celem rozdrobnienia. Po rozdrobnieniu słoma będzie podawana do cyklonu w celu ujednorodnienia miazgi słomianej, następnie słoma transportowana będzie do młyna i brykieciarki. Gotowy wyrób będzie paczkowany i magazynowany lub ładowany na samochody i kierowany do odbiorców. W skład linii do produkcji brykietów wejdą urządzenia:

•          szarpacz słomy                                     - 1 szt.

•          sieczkarnia słomy                                  - 1 szt.

•          młyn bij akowy                                    -  1 szt.

•          instalacja transportu pneumatycznego     - 1 szt.

•          cyklon z dozownikiem celkowym             - 1 szt.

•          przenośnik ślimakowy                            - 3 szt.

•          silos sieczki                                          - 1 szt.

•          filtr modułowy (woreczkowy)                 - 1 szt.

•          brykieciarka                                         - 2 szt.

•         instalacja elektryczna z szafami sterowniczymi (3 szt.) - 1 kpi. Przewiduje się, iż średnio miesięczna produkcja brykietów będzie się wahać w granicach 625 do 700 ton.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest w całości utwardzony i występuje na nim niewielkie zadrzewienie, które nie koliduje z planowaną inwestycją. Przewidywana powierzchnia hali produkcyjnej - około 500 m2, otoczenie projektowanej budowy hali produkcyjnej:

-  od strony wschodniej w odległości 450 m: dom wielorodzinny spółdzielni mieszkaniowej „Sami Swoi", Stacja paliw „Miziołek" oraz w odległości około 250 - 300 m zakład produkcji pasz Cargill Poland Sp. z o.o. w Dobrzelinie;

-     od strony południowej - w odległości około 100 - 150 m droga gminna - ul. Wagowa, obsadzona topolami, za nią pola uprawne oraz w odległości około 250 m gospodarstwo rolne;

-     od strony zachodniej - w odległości około 150 m znajduje się droga gminna - ul. Wagowa;

-     od strony zachodnio-północnej w odległości około 350 m znajduje się plac wy słodko wy, a w odległości około 400 m teren główny zakładu produkcyjnego Oddziału „Cukrownia Dobrzelin".

W/w przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wytwarzaniem ścieków, emisją do powietrza i emisją hałasu. Powstające ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane wewnętrzną siecią kanalizacji do szczelnego bezodpływowego szamba a następnie okresowo wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków. Wody deszczowe będą odprowadzane powierzchniowo na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Powstające odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego wykorzystania.

Przed linią brykietującą fragmenty słomy i kurzu będą wychwytywane przez zespół filtrów workowych (filcowych), które działają na zasadzie „odkurzacza". Ponadto źródłem emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu oraz emisji substancji do powietrza.

Z analizy zakresu i rodzaju przedsięwzięcia oraz otrzymanych opinii wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wybrzeży, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Najbliżej położone obszary cenne przyrodniczo to:

-  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Przy sowy i Słudwi PLB 100003          -    około 7,5 km,

-  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 -     około 8,1 km,

-  Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Pradolina Bzury - Neru PLH 100006        -    około 8,1 km,

-   Rezerwat Jezioro Szczawińskie - około 14,3 km,

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy - około 6,9 km,

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - około 7,9 km.

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znaczącooddziaływać na środowisko, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny.

Inwestycja nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto, lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowodujezmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływającychdegradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                             /-/Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.   Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń
Oddział „Cukrownia Dobrzelin"

ul. Wł. Jagiełły 92; 99-319 Dobrzelin

2.   Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.   A/a

 

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;      90 - 113 Łódź

2.    Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul Kościuszki 14;        99- 300 Kutno

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.1.6.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„budowa hali produkcyjnej do produkcji brykietów opałowych ze słomy" na terenie działki nr ewid. 55/13 położonej w Miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu,ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział „Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, po przeprowadzeniu analizy wniosku i materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy w Żychlinie, uznali, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o załączoną informację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedsięwzięcie będziepolegać na budowie hali produkcyjnej do produkcji brykietu ze słomy. Produkcja brykietów ze słomy będzie polegała na przygotowaniu słomy, suszeniu słomy, rozdrabnianiu i przygotowaniu jednorodnej frakcji słomy na brykiet; produkcji brykietów, kondycjonowaniu/stabilizacji brykietu oraz paczkowaniu, magazynowaniu i wywozu brykietów do odbiorców. Proces produkcji brykietu ze słomy będzie polegał na poborze słomy ze sterty i podaniu do podręcznego magazynku (wewnątrz hali), następnie słoma będzie podawana do koszy zasypowych i podawana do szarpacza celem rozdrobnienia. Po rozdrobnieniu słoma będzie podawana do cyklonu w celu ujednorodnienia miazgi słomianej. Następnie słoma transportowana będzie do młyna i brykieciarki. Gotowy wyrób będzie paczkowany i magazynowany czasowo bądź też ładowany na samochody i kierowany do odbiorców.

Inwestycja nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu. Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny. Ze względu na charakter inwestycji nie występuje ryzyko poważnych awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych. Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                             /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:08:56