Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.10.2012

Żychlin, 2012.10.01.

RGO.6220.3.9.2012

 

DECYZJA

środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1 oraz art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do recyklingu odpadów gumowych, w rym zużytych opon samochodowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin", biorąc pod uwagę:

1.  wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj:

-    opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 11.06.2012r. (data wpływu 12.06.2012) znak PSSE- ZNS/MS/ 481/31/12

-    postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10.09.2012r. (data wpływu 14.09.2012r. ) znak WOOŚ.4242.111.2012.ID;

2.  ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opr. Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, autor mgr. Inż. Daria Kasperkowiak);

ustalam:

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Budowa instalacji do recyklingu odpadów gumowych, w tym zużytych opon samochodowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin":

I.   Należy zaprojektować instalację według następujących etapów:

1)         ETAP I: instalacja 2 zestawów po 5 kotłów o mocy przerobowej wynoszącej ok. 3000 ton opon i innych odpadów gumowych rocznie,

2)    ETAP II: instalacja 2 modułów po 5 kotłów o mocy przerobowej wynoszącej ok. 6000 ton na rok,

3)    cała instalacja będzie się składać z 4 zestawów po 5 reaktorów,

4)    zestaw modułu instalacji składa się z:

 

-   reaktorów ( 5 sztuk),

-   paleniska ( 5 sztuk),

-   pirolizer ( 1 sztuka),

-   kolumna rektyfikacyjna,

-   zbiornik gazu niskiego ciśnienia,

-   filtr wstępnego czyszczenia,

-   filtr końcowego czyszczenia,

-   magazynujący zbiornik gazu niskiego ciśnienia,

-   rurociągi łączące,

-   komplet zaworów, manometry, termometry, zawory bezpieczeństwa; 5)parametry planowanej instalacji wyniosą:

-   0,83Mg odpadów/h,

-   20,00 Mg/ dobę,

-   5600,00 Mg/rok.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1)         w celu ochrony przed gazami spalinowymi oraz ochrony przed hałasem na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym gwarantujący dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów emisji,

2)    w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600-2200),

3)         powstające masy ziemne należy w całości wykorzystać na przedmiotowym terenie do jego niwelacji,

4)    roboty ziemne należy poprzedzać usunięciem warstwy próchniczej ziemi, gromadząc ją poza obszarem robót ziemnych i zapewnić możliwość jej ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej na późniejszych etapach budowy lub możliwość wykorzystania przez inne podmioty,

5)         należy ograniczyć do minimum zajmowanie nowych terenów,

6)    wodę na potrzeby bytowe pracowników w okresie budowy należy dostarczać z własnego źródła (baniaki z wodą),

7)         powstające na etapie budowy ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do przenośnych toalet typu toi- toi i następnie przekazać do odbioru przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia,

8)  należy zabezpieczyć powierzchnię ziemi i środowisko gruntowo- wodne przed zanieczyszczeniem,

9)  powstające w trakcie eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w szczelnych opakowaniach oraz przeznaczonych do tego miejscach tak, aby odpady nie mieszały się ze sobą a następnie sukcesywnie wywozić z terenu inwestycji,

10)            teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w pojemniki do magazynowania poszczególnychrodzajów wytwarzanych odpadów,

11)            odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu przystosowanym do ich magazynowania,

12) odpady należy magazynować w warunkach uniemożliwiających rozwiewanie na sąsiednie tereny a także wymywanie z odpadów niebezpiecznych substancji przez opady atmosferyczne,

13) pocięte opony należy przechowywać w szczelnych kontenerach pod wiatą,

14) wodę w ramach funkcjonowania przedsięwzięcia pobierać z istniejącego wodociągu przebiegającego na północy działki nr 55/2,

15)             ścieki socjalno - bytowe odprowadzać poprzez wewnętrzną kanalizację do zbiornika bezodpływowego a następnie na oczyszczalnię ścieków,

16)             wody opadowe i roztopowe powstające na terenie inwestycji należy odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone wokół obiektów w obrębie działki na której zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie,

17)             pojemniki z płynem popirolitycznym należy ulokować w wannie na odcieki w razie ich uszkodzenia i wycieku,

18)             w procesie technologicznym należy stosować tylko i wyłącznie materiały oraz urządzenia spełniające przewidziane prawem normy,

19) w zakresie klimatu akustycznego ograniczyć się tylko do niezbędnych tras przejazdu pojazdów,

20) proces pirolizy należy prowadzić w jednakowych modułach, składających się z 5 kotłów, w których palenisko wyposażone w 2 palniki o mocy cieplnej wynoszącej 75 kW każdy oraz ruszt umożliwiający spalanie drewna (biomasy),

21)     wszystkie reaktory będą hermetyczne w celu zagwarantowania, że nie wystąpi niezorganizowana emisja substancji odorowych do środowiska,

22)     gaz pirolityczny należy magazynować w szczelnym zbiorniku,

23)     powstający gaz pirolityczny należy wykorzystywać w procesie pirolizy a jego ewentualny nadmiar wykorzystywać do celów grzewczych lub przetłaczać do cysterny przewoźnej i przekazywać uprawnionym podmiotom. Emitory z procesu spalania gazu pirolitycznego winny być wyniesione na minimalną wysokość 3m.

24)     produkty pirolityczne należy magazynować w szczelnych kontenerach ( pojemnikach) i wywozić poza teren inwestycji do odbiorców,

25)     system oczyszczania spalin z procesu piroliozy należy oprzeć na filtrach węglowych zapewniających redukcję zanieczyszczeń zawartych w gazach odlotowych do bezpiecznego poziomu o skuteczności oczyszczania od 90-99%,

26)     należy prowadzić monitoring jakości gazu po wyjściu z filtrów. W przypadku wzrostu stężenia zanieczyszczeń w gazie po wyjściu z filtrów, które może oznaczać nasycenie węgla aktywnego w filtrach należy niezwłocznie wymienić filtry ( węgiel aktywny) na nowe ( lub zregenerowane),

27)       w celu ochrony przed hałasem teren placu, na którym zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie należy osłonić pasem roślinności lub ogrodzić betonowym płotem o wysokości min. 3m,

28)     emisja hałasu do środowiska w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie może naruszać standardów jakości środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi przepisami prawa, charakterystycznymi dla terenu objętego oddziaływaniem przedsięwzięcia. Poziom mocy akustycznej instalacji nie powinien przekraczać 92,7 dB.

29)     jeżeli zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu na terenach objętych oddziaływaniem przedsięwzięcia należy podjąć działania w celu ograniczenia hałasu do wartości dopuszczalnych. Zastosowane rozwiązania ( techniczne, technologiczne, organizacyjne) muszą wynikać z analizy porealizacyjnej, której zakres i termin przedłożenia określono w pkt. 4 niniejszego postanowienia,

30)     inwestor jest zobowiązany do wykonania analizy akustycznej każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy na terenie inwestycji o ile zmiany te mogłyby mieć wpływ na zmianę wartości klimatu akustycznego wokół przedsięwzięcia - emisji hałasu, którego źródłem jest planowane do realizacji przedsięwzięcie,

31)     produkty popirolityczne należy magazynować pod wiatą,

32)     odpady komunalne , odpady z czyszczenia placów i ciągów komunikacyjnych winny być gromadzone w szczelnym pojemniku i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę,

33) odpady opakowaniowe winny być magazynowane odrębnie w szczelnych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

III.  W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy
uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1)  należy zaprojektować budowę nowego, utwardzonego placu pod montaż planowanej instalacji oraz pod planowaną wiatę,

2)    w drugim etapie realizacji inwestycji należy zaprojektować wiatę o powierzchni ok. 400 m i wysokości wynoszącej 5m,

3)    zaprojektować zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno- bytowe o pojemności 10 m3,

4)    należy zainstalować 20 kotłów posiadających po 2 palniki o mocy 25 kW i łącznej mocy wynoszącej 150 kW każdy,

5)    zanieczyszczenia z kotłów odprowadzać emitorami o wysokości 6 m i średnicy 0,2Im,

6)    zanieczyszczenia z pirolizerów odprowadzać emitorami o wysokości 3m i średnicy 0,2m,

7)          należy utwardzić teren o powierzchni 2000 m ,

IV.     Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w przedmiocie
oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie klimatu akustycznego:

1)           w analizie akustycznej wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego eksploatacji,

2)     pomiary emisji hałasu mają być prowadzone w granicach oddziaływania inwestycji na środowisko na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w czasie faktycznej i pełnej pracy na terenie inwestycji w ciągu jednej godziny dla pory nocy, w punktach charakterystycznych dla zabudowy znajdującej się w najbliższej odległości od inwestycji, czyli przy zabudowie zagrodowej przy działce o nr ewid. 55/6, obręb 6- Dobrzelin,

3)     analiza porealizacyjna powinna być wykonana w terminie 7 miesięcy po oddaniu obiektu do użytkowania a wyniki analizy akustycznej należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Burmistrzowi Gminy Żychlin w terminie 9 miesięcy od dnia oddania obiektu do eksploatowania. Badania powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji wydany przez PC A lub równoprawną jednostkę akredytującą.

V.      Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1)  oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

2)  postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2012 Pan Józef A. Kowalczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KROLSPOŻ", 09-402 Płock, ul. Norbertańska 9, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji do recyklingu odpadów gumowych, w tym zużytych opon samochodowych na części działki o nrewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin".

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 2.05.2012r. Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom postępowania, którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.122, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) Urząd Gminy w Żychlinie wystąpił z pismem znak: RGO.6220.3.2.2012 z dnia 2012.05.02. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i z pismem znak: RGO.6220.3.1.2012 z dnia 2012.05.02. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane uzgodnienia:

-   opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak: PSSE-ZNS/ MS/481/31/12 z dnia 11.06.2012r.

-   postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi WOOŚ.4242.111.2012.ID z dnia 10.09.2012r.

Strony postępowania, pismem z dnia 17.09.2012r._zostały poinformowane, iż został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzienia się co do zgromadzonych w sprawie materiałów i dowodów. Podczas trwającego postępowania strony nie wyraziły uwag i nie wniosły zastrzeżeń.

Z informacji zawartych w przedstawionym raporcie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin na terenie dz. o nr ewid. 55/2. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji do termicznego unieszkodliwiania opon i odpadów gumowych, placu utwardzonego pod instalacje i surowiec oraz wiatę pod którą będzie się znajdowało miejsce na tymczasowe magazynowanie produktów wraz z pociętym surowcem. W projektowanym zakładzie nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne, ani nie będą poddawane termicznej obróbce odpady komunalne.

Woda na cele funkcjonowania przedsięwzięcia będzie pobierana z istniejącego wodociągu przebiegającego na północy działki 55/2. Powstające ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane poprzez wewnętrzną kanalizację do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone inwestora.

Źródłami emisji hałasu z planowanego przedsięwzięcia będą środki transportu poruszające się na terenie przedsięwzięcia oraz hałas z instalacji. Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniach wykazały, że w związku z realizacja przedsięwzięcia nie będą przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochrona akustyczną. Jednakże stwierdzono, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia konieczne będzie potwierdzenie wyników teoretycznych z wynikami pomiarów dla dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla pory nocy na poziomie 45dB dla zabudowy zagrodowej- zgodnie z tabelą I załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2007r. nr 120, poz. 826). Dlatego też zobowiązano inwestora do przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego.

Źródłem emisji do powietrza będą pojazdy poruszające się po jego terenie oraz instalacja pirolizy odpadów gumowych. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

Odpady powstające w trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą przechowywane w sposób selektywny a następnie przekazywane firmom specjalistycznym do odzysku lub innym posiadaczom odpadów do ich dalszego wykorzystania.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary NATURA 2000 i kumulowania się oddziaływań. W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące obszary chronione:

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy - ok. 6,9 km,

-   Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi (PLB 100003) - ok. 7,8km,

-   Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko- Berlińska (PLB 100001) -ok.8,6km,

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej - ok. 8,3 km,

-   Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru ( PLH 100006) - ok. 8,6km.

Ze względu na zakres i położenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono oddziaływać na najbliżej położone obszary chronione. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic państwa nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

1)         Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2)  Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             /-/Grzegorz z Ambroziak

 


        Załączniki: 

      1.   Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

      Otrzymują: 

      1.   Józef A. Kowalczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KROLSPOŻ"

            ul. Norbertańska 9;    09 - 402 Płock

2.           Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.           A/a

 

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 - 113 Łódź

2.    Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutno

 

Załącznik Nr 1 do projektu decyzji Nr RGO.6220.3.9.2012 z dnia 01.10.2012r.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

p.n.: „Budowa instalacji do recyklingu odpadów gumowych, w tym zużytych opon samochodowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin"

Z informacji zawartych w przedstawionym raporcie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin na terenie dz. o nr ewid. 55/2. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji do termicznego unieszkodliwiania opon i odpadów gumowych, placu utwardzonego pod instalacje i surowiec oraz wiatę pod którą będzie się znajdowało miejsce na tymczasowe magazynowanie produktów wraz z pociętym surowcem. W projektowanym zakładzie nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne, ani nie będą poddawane termicznej obróbce odpady komunalne.

Planowana inwestycja obejmuje montaż instalacji pirolitycznej, która umożliwia trwałe usunięcie wyeksploatowanych opon i innych odpadów gumowych z możliwością dalszej ich obróbki na wysoko wydajne paliwa wtórne zastępujące węgiel, ropę naftową i gaz ziemny. Prace obejmować będą budowę nowego utwardzonego szczelnego placu pod montaż planowanej instalacji oraz pod nową wiatę. Instalacja nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Instalacja przetwarzać będzie zużyte opony oraz wyroby gumowo - techniczne. Zlokalizowana będzie na otwartym nie zadaszonym placu, na betonowej płycie, zadaszonej w2 etapie ( od 0,5 - 1 rok). Do każdego modułu dołączony będzie podest w celu ułatwienia kontroli technicznej obiektów. Zestaw składa się z następujących części:

-   reaktory, 5 sztuk,

-   palenisko, 5 sztuk,

-   pirolizer, 1 sztuka,

-   kolumna rektyfikacyjna,

-   zbiornik gazu niskiego ciśnienia.

-   filtr wstępnego czyszczenia,

-   filtr końcowego czyszczenia,

-   magazynujący zbiornik gazu niskiego ciśnienia,

-   rurociągi łączące,

-   komplet zaworów, manometrów, termometrów, zaworów bezpieczeństwa. Planowana   do   zainstalowania   linia   produkcyjna   bazuje   na   technologii  pirolizy

niskotemperaturowej. Przemysłowy system pirolizy ciągłej wykorzystuje zaawansowaną technologię, która pozwala przerobić zużyte opony samochodowe na komponenty paliwowe, sadze techniczne i gaz. Zastosowanie opisywanej technologii i urządzeń w zaplanowanym reżimie technologicznym gwarantuje pracę bezpieczną dla środowiska naturalnego. Szczelna instalacja nie pozwala na jakiekolwiek szkodliwe emisje okazjonalne w całym procesie produkcyjnym. W skład planowanej instalacji wchodzi: system pirolizy ciągłej, system skraplania gazu, system oczyszczania gazu, system produkcji olejów, system sterowania i kontroli.

W planowanej linii technologicznej odpady gumowe, w tym zużyte opony jak i tworzywa sztuczne najpierw zostają wstępnie rozdrobnione. Następnie pocięte kawałki opon odtransportowane do reaktora pirolizy niskotemperaturowej. Surowiec przez szczelną śluzę zostaje wprowadzony do reaktora i poddany procesowi pirolizy niskotemperaturowej. Gaz powstały w wyniku reakcji pirolizy jest dwukrotnie oczyszczany a następnie wykorzystany jako paliwo grzewcze w celu utrzymania stabilnej temperatury reaktora pirolizy. Nieskondensowany gaz po przejściu przez filtry czyszczące jest transportowany z powrotem do instalacji. Spaliny poddawane są czyszczeniu i ich spalanie stanowi źródło emisji. Podstawowe procesy technologiczne prowadzone będą w cyklu całodobowym, natomiast przygotowanie materiału wsadowego odbywać się będzie przez innego przedsiębiorcę i gotowy już materiał trafiać będzie do zakładu.

Podczas pirolizy gumy w zależności od warunków powstają w różnych proporcjach produkty gazowe, ciekłe i stałe poprzez degradację i destrukcję kauczuków i innych składników mieszanki. Produkty te mogą być wykorzystywane w różny sposób, w tym także jako składniki gumy.

Piroliza zużytych odpadów gumowych umożliwia odzyskanie wszystkich substancji chemicznych zawartych w gumie oraz części metalowych opon.

Instalacja składa się z kilku elementów połączonych odpowiednią instalacją rurociągów. Pierwszy element to reaktor posadowiony na palenisku służącym do podgrzewania reaktora Następny element linii to pirolizer, w którym następuje dodatkowe ogrzewanie półproduktów procesu pirolizy. Kolejny element linii to kolumna rektyfikacyjna, w której z powstałej podczas procesów zachodzących w reaktorze mieszaniny pary i gazu oddziela się wodę i dokonuje podziału gazu na poszczególne frakcje płynne.

Następne obiekty linii to zbiorniki gazu niskiego ciśnienia: wejściowy i wyjściowy wraz z zespołem filtrów umieszczonym pomiędzy nimi.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi, konserwacji i eksploatacji cały obszar działania linii technologicznej powinien być oświetlony światłem o natężeniu 300 luksów.

Reaktor jest głównym elementem linii termicznego unieszkodliwiania zużytych opon. To w nim zachodzą główne procesy pirolizy. Jest pionowym zamkniętym walcowym zbiornikiem, który od góry, po otwarciu załadowczego włazu, napełniany jest pociętymi odpadami gumowymi poddawanymi termicznej obróbce. W dolnej części reaktora umieszczono właz wyładowczy. Obydwa włazy szczelnie zamykają komorę główną reaktora podczas procesu pirolizy. Reaktor wyposażony jest w monometr i termometr pozwalające monitorować parametry procesu. Pod reaktorem usytuowane jest walcowe palenisko.

W palenisku znajdują się dwa gazowe palniki, do których doprowadzony jest poprzez zawór doprowadzenia gazu, gaz pirolityczny. Spaliny powstające podczas spalania odpadów drewnianych w procesie ogrzewania reaktora wyprowadzane są kominem do atmosfery. Powstająca w początkowym etapie ogrzewania mieszanina pary i gazu jest odprowadzana z reaktora do atmosfery poprzez wylotową odpowietrzającą rurę z odpowietrzającym zaworem a w dalszych etapach ogrzewania mieszanina przepływa główną rurą poprzez zestaw zaworów: paro -gazowym i zwrotnym do kolumny rektyfikacyjnej. Do odcinka głównej rury przyłączona jest rura z zaworem bezpieczeństwa otwierającym się przy wystąpieniu w reaktorze ciśnienia 450 hPa. Reaktor wyposażony jest ponadto w drzwi osłony (symetrycznie po obydwu stronach reaktora), otwierane w celu szybszego chłodzenia. Poza tym w górnej części reaktora umieszczono włazy kontrolne służące do kontroli i regulacji uszczelnień wewnętrznych rur wydzielających gorące powietrze. Wylot komina jest otwarty. Zadaszenie jest założone w przypadku, gdy instalacja nie pracuje by zapobiegać przed przedostaniem się deszczu lub śniegu do wnętrza instalacji.

Pirolizer jest drugim w kolejności przebiegu procesu elementem linii termicznego unieszkodliwiania opon i odpadów gumowych. Zachodzi w nim proces dodatkowego podgrzewania produktów reaktora. Pirolizer jest pionowym zamkniętym walcowym zbiornikiem zbudowanym z komory głównej izolowanej wełną mineralną umieszczoną pod płaszczem zewnętrznym. Komora główna wsparta jest na konstrukcji wsporczej.

W dolnej części pirolizera umieszczony jest okrągły właz rewizyjny służący do usuwania stałych produktów procesu. W górnej części pirolizera umieszczono dwa króćce:

wejściowy i wyjściowy. Poprzez króciec Wejściowy dostarczane są do pirolizera produkty z reaktorów a króćcem wyjściowym przepływają do kolumny rektyfikacyjnej. Ciepło potrzebne do ogrzania pirolizera dostarczane jest za pomocą palnika podłączonego do głównej magistrali gazowej zasilającej w gaz painiki reaktorów. Ponadto w dolnej części pirolizera umieszczono króciec rewizyjny służący do czyszczenia wnętrza pirolizera z niepożądanych produktów. Pirolizer od góry przykryty jest osłoną pozwalającą na rozproszenie spalin ze spalonego gazu.

Kolumna rektyfikacyjna jest kolejnym elementem linii unieszkodliwiania zużytych opon. Zachodzi w niej proces rozdzielenia poszczególnych frakcji produktów pirolizy na ciekłe, gazowe i wodę. Kolumna rektyfikacyjna ma postać pionowego walcowego zbiornika o średnicy około 0, 4 m i wysokości około 6 m. Składa się on z sześciu sekcji oddzielonych od siebie poziomymi przegrodami. Całość wsparta jest na konstrukcji wsporczej. W dolnej ścianie kolumny rektyfikacyjnej mocowany jest zawór spustowy wodny.

Poszczególne sekcje kolumny połączone są rurami wyposażonymi w zawory pozwalające na sterowanie procesem. W dolnej sekcji kolumny znajduje się króciec kołnierzowy pozwalający na podłączenie głównej rury przesyłającej do kolumny mieszaninę par i gazów powstałą w zespole reaktorów. W dolnej części kolumny zamontowano również manometr służący do monitorowania parametrów procesu. Górna część kolumny to: rura gazowa, którą powstały gaz transportowany jest do zbiorników gazu; zawór bezpieczeństwa oraz zawór zwrotny uniemożliwiający powrót gazu do kolumny.

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             /-/Grzegorz z Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:19:23