Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12.06.2012 r.

Żychlin, 2012.06.12.

RGO. 6220.4.6.2012

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust.l i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

postanawiam

1.             Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (kurnika) na działce o numerze ewid. 92 w miejscowości Sokołówek, gmina Żychlin.

2.             Ustalam pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r.) ze szczególnym uwzględnieniem:

 

1)                oddziaływania skumulowanego planowanego przedsięwzięcia z budynkami inwentarskimi znajdującymi się na terenie inwestycji;

2)       magazynowania i zagospodarowania powstających odchodów zwierzęcych wraz z wyliczeniem niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny,

3)    ochrony przed hałasem:

a)  oddziaływania akustycznego wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań, przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-IS09613-2:2002 - obliczenia należy przeprowadzić na wysokości 1,5 m na terenie niezabudowanym oraz na wysokości 4 m przy elewacji zabudowy mieszkaniowej;

b)   dla działek, które nie są objęte aktualnie obowiązującym planem

zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gminy dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów, na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 9, pkt. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), określającą lokalizację terenów chronionych akustycznie wraz z podaniem numerów działek i określeniem dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826);

4)  analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz graficznym przedstawieniem wyników uwzględniającym aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia określone przez WIOŚ;

5)                planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m.in. źródło zaopatrzenia w wodę, postępowanie ze ściekami socjalno-bytowymi, technologicznymi oraz wodami opadowymi);

6)       opisania odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, a także sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7)       przedstawienie charakterystyki środowiska przyrodniczego oraz oddziaływania projektowanej inwestycji na ten element środowiska

8)               możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Uzasadnienie

W dniu 23 maja 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Pani Małgorzaty Prochoń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (kurnika) na terenie działki nr 92 położonej w miejscowości Sokołówek, gmina Żychlin

Do dokumentów dołączono:

-    wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą,

-    wypis z rejestru gruntów działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie

-    wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.4.1.2012 z dnia 2012.05.23. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.4.2.2012 z dnia 2012.05.23. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.4240.438.2012.MP3.1 z dnia 29 maja 2012 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: PSSE-ZNS/MS/481/33/12 z dnia 04.06.2012 r. (data wpływu do Urzędu 2012.06.11.) zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „ chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust.l, pkt.51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza9DJP) " należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko.

W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego (kurnika) na działce numerze ewid. 92 w miejscowości Sokołówek, gmina Żychlin." Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.                  Pani Małgorzata Prochoń, Giemzówek 12 a, 95-006 Brojce

2.                  Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.                  A/a

Do wiadomości:

 

1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14: 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:27:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:27:43