Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15.05.2012 r.

Żychlin, 2012.05.15.

RGO. 6220.2.6.2012

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust.l i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz.U. Nr 119, poz. 804 z dnia 21 maja 2010 r.) oraz § 2 ust. 2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

postanawiam

1.             Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o numerze ewid. 130 w miejscowości Oporów, gmina Oporów.

2.      Ustalam pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

1)   magazynowanie i zagospodarowanie powstających odchodów zwierzęcych wraz z wyliczeniem niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny,

2)   ochronę przed hałasem:

a)   oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań, przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-IS09613-2:2002 - obliczenia należy przeprowadzić na wysokości 1,5 m na terenie niezabudowanym oraz na wysokości 4 m przy elewacji zabudowy mieszkaniowej;

b)    dla działek, które nie są objęte aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gminy dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów, na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 9, pkt. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), określającą lokalizację terenów chronionych akustycznie wraz z podaniem numerów działek i określeniem dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826);

3)        analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z graficznym przedstawieniem wyników uwzględniającym aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia określone przez WIOŚ,

4)        podanie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m inn. źródło zaopatrzenia w wodę, postępowanie ze ściekami socjalno-bytowymi, technologicznymi oraz wodami opadowymi):

5)                  opisanie odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, a także sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 

6)        przedstawienie charakterystyki środowiska przyrodniczego (terenu inwestycji oraz terenów przyległych) oraz oddziaływania projektowanej inwestycji na ten element środowiska wraz z przedstawieniem inwentaryzacji przyrodniczej terenu zajętego pod planowaną inwestycję:

7)        analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Uzasadnienie

W dniu 5 kwietnia 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Urzędu Gminy Oporów zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach numer SKO.4009-20/12 z dnia 29.03.12 r. w sprawie wyznaczenia Burmistrza Gminy Żychlin do załatwienia sprawy z wniosku Pana Tomasza Gajewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 130 położonej w miejscowości Oporów.

Do dokumentów dołączono:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapami i zaświadczeniem z planu zagospodarowania przestrzennego.

-     wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie

-     wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz.804 z dnia 21 maja 2010 r.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.2.1.2012 z dnia 2012.04.10. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.2.2.2012 z dnia 2012.04.10. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.4240.330.2012.MP3.1 z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu do Urzędu 2012.05.14.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: PSSE-ZNS/MS/481/22/12 z dnia 08.05.2012 r. (data wpływu do Urzędu 2012.05.11.) zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1, pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) „ chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza" należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu jest wymagane.

W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie dwóch budynków inwentarskich (kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o numerze ewid. 130 w miejscowości Oporów, gmina Oporów" Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin 

                                                                       /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.  Tomasz Gajewicz, Dudki 16 A, 99-300 Kutno

2.                 Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.                  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:58:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:58:01