Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 02.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.l227z póżn. zm.)

zawiadamia   się

że w dniu 2 maja 2012 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KROLSPOŻ" Józef A. Kowalczyk , 09- 402 Płock, ul. Norbertańska 9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, Gm. Żychlin".

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 2 maja 2012 r.

 

Żychlin, 2012.05.02.

RGO. 6220.3.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2012.05.02. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KROLSPOŻ" Józef A. Kowalczyk, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 9, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin".

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 03 maja 2012 r. do 23 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 8°° - 14°°.

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

Żychlin, 2012.05.02.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

 

RGO. 6220.3.4.2012

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KROLSPOŻ" Józej A. Kowalczyk, ul. Norbertańska 9, 09-402 Płock, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewid. 55/2 położonej w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin"

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:59:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 10:59:16