Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28.06.2013 r.

Żychlin, 2013.06.28.

RGO. 6220.3.4.2013

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie dziatek o nr ewid. 628/4 i 628/8 obręb Żychlin, gm. Żychlin", nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 28 maja 2013 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek MIG-MA Spółka z o.o. w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie dziatek o nr ewid. 628/4 i 628/8 obręb Żychlin, gm. Żychlin. Do wniosku dołączona została:

1)                karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu,

2)       kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3)       wypis z ewidencji gruntów przewidywanego terenu i działek sąsiednich.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.3.3.2013 z dnia 29.05.2013 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.3.2.2013 z dnia 29.05.2013. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych:

-   w opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/55/13 z dnia 12.06.2013 r. uznającej za zasadne przeprowadzenie ocenyoddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,

-   postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak:

WOOŚ.4240.560.2013.ID z dnia 25.06. 2013 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na:„Uruchomieniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewid. 628/4 i 628/8 obręb Żychlin, gnu Żychlin" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Na terenie wysypiska odpadów komunalnych planuje się utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Teren PSZOK jest utwardzony, ogrodzony, z dwoma bramami: wjazdową i wyjazdową. Na terenie PSZOK ustawione zostaną kontenery na odpady.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa jakości i stanu środowiskaprzyrodniczego na terenie gminy Żychlin, poprzez likwidację „dzikich" wysypisk śmieci, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów na terenach leśnych i rolnych oraz tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich dalszego przetworzenia.

Planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie okresowo, zbierane odpady będą na bieżąco zagospodarowywane zgodnie z ustawą o odpadach. Zbiórka odpadów na terenie PSZOK dotyczy tylko określonej grupy odpadów i są to:

-   makulatura (papier, tektura),

-   tworzywa sztuczne,

-   szkło opakowaniowe i budowlane,

-   opakowania wielko materiałowe,

-   baterie i akumulatory,

-   chemikalia (w tym: opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach),

-   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-   odpady ulegające biodegradacji,

-   metale i złom,

-   odzież i tekstylia,

-   odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

W punkcie nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i azbest.

W PSZOK odpady będą zbierane i gromadzone selektywnie w wydzielonych pojemnikach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, jedynie naczas zapełnienia pojemnika. Odpady po zapełnieniu pojemników będą systematycznieprzekazywane do zakładu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia ani dla mieszkańców ani dlaśrodowiska. Jedyną uciążliwością jaka sporadycznie powstanie w wyniku funkcjonowaniapunktu, będzie hałas emitowany podczas opróżniania kontenerów przez przedsiębiorcę.

Jednakże, nie będzie to miało wpływu na jakość życia okolicznych mieszkańców.

Ponadto, PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadamikomunalnymi i nie zastąpi odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła" czylispod posesji.

Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia to:

-   od strony północnej, zachodniej i wschodniej znajdują się pola uprawne, tereny łąk i pastwisk,

-   od strony południowej znajdują się ogródki działkowe.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się po obu stronach ulicy 1 Maja o około 300 m od składowiska w kierunku północnym.

W dniu 29 maja 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Postępowanie to prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie oraz  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie.

Poinformowano o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa. oraz z art. 33 ust. 1, art.34 i art. 35 w/w ustawy do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy, w Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, pokój nr 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8   - 14  , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowana inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami. Przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji należy stwierdzić, że nie będzie ona powodowała nowych uciążliwości związanych z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, inwestycja znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych. Najbliżej położone obszary cenne przyrodniczo to:

-   Rezerwat Jezioro Szczawińskie - około 12,97 km,

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny - około 5,64 km,

-   Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - około 9,08 km. Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia, nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na:

-   obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi PLB 100003 - ok. 6,28 km,

-   obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 - ok. 9,36 km

-   obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 - ok. 9,36 km

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                             Z Up. BURMISTRZA

                                                           /-/Zbigniew Gałązka

                                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Otrzymują:

1.  MIG-MA Spółka z o.o. w Żychlinie

ul. Barlickiego 15.

99-320 Żychlin

2.  Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.  BIP UG w Żychlinie/ tablica ogłoszeń UG w Żychlinie

4.  A/a

 

Do wiadomości:

1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25;          90-113 Łódź

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14;          99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:02:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 28-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:02:09