Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.07.2013 r.

 Żychlin, 2013.07.16.

RGO.6220.3.5.2013

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

          Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 82, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a także § 3 ust. 1, pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 28 maja 2013 r. MIG-MA Sp. z o.o. w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu Gminnego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o nr ewid. 628/4 i 628/8  w Żychlinie, obręb Żychlin       

 

                                    s t w i e r d z a m:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

                            U  Z A S A D N I E N I E

        Wnioskiem z dnia 28 maja 2013 r. MIG-MA Spółka z o.o. w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 wystąpiła do Burmistrza Gminy Żychlin o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu Gminnego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach 
o nr ewid. 628/4 i 628/8  w Żychlinie, obręb Żychlin.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 
z naniesionym projektem Przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.     

W świetle powyższego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt.2 i art. 72 ust.1 
pkt. 1 w/w ustawy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

         W ramach procedury organ właściwy do wydania powyższej decyzji, uwzględniając uwarunkowania wymienione w2 art.63 ust. 1 ustawy, bada potrzebę przeprowadzenia oceny Oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

          Wniosek złożony został właściwie, zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, załączono „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

                                                   

          Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy, w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Gminy Żychlin wszczął  postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – zawiadomienie z dnia 2013.05.29. pismo nr RGO. 6220.3.2013.

Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art.  10  Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom postępowania.

           Postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na:  uruchomieniu Gminnego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o nr ewid. 628/4 i 628/8 w Żychlinie, obręb Żychlin.

          W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 78 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) wystąpił pismem znak:  RGO.6220.3.2.2013 z dnia 2013.05.29. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  i pismem znak: RGO.6220.3.3.2013 z dnia 2013.05.29. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

·        Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak:

PSSE-ZNS/MS/481/55/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. uznające za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,

·        Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4240.560.2013.ID z dnia 25 czerwca 2013 r. wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art.63 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin działając zgodnie z art. 61 ust.1 i ust. 2 oraz art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  w oparciu o uzyskane  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.3.4.2013 z dnia 2013.06.28. stwierdzające, 
że przedsięwzięcie pn.: „Uruchomienie Gminnego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o nr ewid. 628/4 i 628/8  w Żychlinie, obręb Żychlin” nie wymaga

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Postanowienie stwierdzające, że w/w przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, 
co do planowanego przedsięwzięcia.  

            Przedsięwzięcie polegać będzie na Uruchomienie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach o nr ewid. 628/4 i 628/8  w Żychlinie, obręb Żychlin, przy ul. Granicznej 38.

 

          W ramach eksploatacji  PSZOK przewiduje się zbieranie następujących rodzajów odpadów: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady budowlane, opakowania wielomateriałowe, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, metale, złom, odzież, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

         Wszystkie zbierane odpady będą magazynowane selektywnie 
w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed  zanieczyszczeniem  a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego składowiska odpadów komunalnych.

        Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach, na które będzie oddziaływało przedsięwzięcie.  

Do planowanego przedsięwzięcia będzie wykorzystywana woda i energia elektryczna, źródłem hałasu będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia oraz procesy związane z zagospodarowaniem odpadów.

Cały teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia będzie utwardzony, by chronić środowisko gruntowo-wodne przed  zanieczyszczeniem.

       Ze względu na charakter przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia poważnych awarii nie występuje.

   Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania obszarów wodno-błotnych czy też o płytkim zaleganiu wód podziemnych, przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi.

      Z analizy  zakresu i rodzaju przedsięwzięcia  oraz otrzymanych opinii wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnie ujęć wód  i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Rejon przedsięwzięcia znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.

Najbliżej położone obszary cenne przyrodniczo to:

-  Rezerwat Jezioro Szczawińskie  - około 12,97 km,

 

-  Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny – około 5,64 km,

 

-  Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej – około9,08 km.

 

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów

i spójność Sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Przysowy i Słudwi  PLB 100003 – około 6,28 km

 

- obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 –   około 9,36 km

 

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury – Neru PLH 100006 –  około 9,36 km.

 

       Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na skalę i usytuowanie nie będzie oddziaływać na w/w obszary chronione.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Gęstość zaludnienia gminy Żychlin wynosi 974 os./km2.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, w rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

         Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

         Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała 
się ostateczna (art.72 ust. 3 i 4 w/w ustawy).  

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

                               P O U C Z E N I E

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:

1.      Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1.      MIG-MA Spółka z o.o. w Żychlinie

ul. Barlickiego 15;    99-320  Żychlin

2.      Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.      BIP UG w Żychlinie/ tablica ogłoszeń UG w Żychlinie

4.      A/a

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;                      90-113  Łódź

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;                   99-300  Kutno

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO.6220.3.5.2013 z dnia 16 lipiec 2013 r.

 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn.: „Uruchomienie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewid. 628/4 
i 628/8 obręb Żychlin, gm. Żychlin”

 

       Planowane do realizacji  przez MIG-MA Sp. z o.o. w Żychlinie, ul. Graniczna 38  przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał, że dla w/w przedsięwzięcia

zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na  środowisko a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdził, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny, wobec czego Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

          W oparciu o załączoną informację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedsięwzięcie będzie polegać na przyjmowaniu odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady budowlane, opakowania wielomateriałowe, baterie

i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, metale, złom, odzież, tekstylia, odpady budowlane 
i rozbiórkowe pochodzące z prowadzeniem drobnych prac 

nie wymagających pozwolenia na budowę.

             Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji  i sposobu zagospodarowania terenu.

Z przedłożonej informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny. Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie występuje ryzyko poważnych awarii.

              Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:05:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:05:18