Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin o zawieszeniu postępowania z dnia 19.10.2012

Żychlin, 2012.10.19.

RGO. 6220.20.7.2012

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), nawiązując do wniosku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20 A, 83 - 300 Elbląg, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowieukładu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC) na działce o nr ewid. 962/14 obręb Żychlin" wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213. poz. 13 97)

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowie układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC) na działce o nr ewid. 962/14 obręb Żychlin",

do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 26 września 2012 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20 A, 83 - 300 Elbląg, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC) na działce o nr ewid. 962/14 obręb Żychlin."

W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 26 września 2012 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PSSE-ZNS/MS/481/64/12 z dnia 16 października 2012 r. uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ.4240.817.2012.KL z dnia 15 października 2012 roku wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, zgodnego z art. 66 ust. 1 ustawy ooś.

 

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniemprzedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących,stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdo czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.                 ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. w Elblągu ul. Elektryczna 20 A.;  

      82-300 ELBLĄG

2.                 Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 

      90-113 Łódź

4.        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;         

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:46:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 19-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:46:42