Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18.10.2012 r.

Żychlin, 2012.10.18.

RGO. 6220.20.6.2012

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust.l i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

postanawiam

 I.  Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: " budowie układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie (kocioł wielopałnikowy, układ ORC), na działce o nr ewid. 962/14, obręb Żychlin, gnu Żychlin".

  II. Ustalam pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, poz. 804 z 21 maja 2010 r.) ze szczególnym uwzględnieniem:

1.     analiza emisji gazów i pyłów do powietrza:

•          należy wykonać analizę emisji pyłów i gazów do powietrza uwzględniając aktualne tło zanieczyszczeń oraz przedstawić graficzne rozprzestrzenianie się pyłów i gazów; otrzymane wyniki obliczeń należy odnieść do aktualnych norm prawnych dotyczących standardów jakości powietrza oraz warunków ich dotrzymania, tj. do: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), Rozporządzenia Mini9stra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558); analiza emisji pyłów gazów ma przedstawiać stan po rozbudowie ciepłowni;

•          należy przedstawić dane techniczne dotyczące urządzeń zainstalowanych do oczyszczania powietrza (odpylacz wstępny, cyklofiltr);

2.   ochrona przed hałasem:

•      należy przedstawić oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO9613-:2002;

•      dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć prawidłowo sformułowanąopinię organu gminy dotyczącą faktycznego zagospodarowania terenów, na któremoże on oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 120, poz. 826), z określeniem odpowiadających mu standardów jakości środowiska akustycznegodla najbliżej położonych terenów usytuowanych w potencjalnym zasięgu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

•      przedstawić rozwiązania, które zostaną zastosowane w celu ograniczenia emisjihałasu do środowiska;

3.   gospodarka odpadami:

•     należy opisać sposób i miejsce magazynowania substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym; należy opisać powstające odpady w związku z realizacją inwestycji i sposób ich dalszego zagospodarowania;

4.   Należy przedstawić racjonalny wariant alternatywny - w stosunku do wariantu Inwestycyjnego możliwy do realizacji, porównać ich oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.

Uzasadnienie

W dniu 24 września 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20 A, 82 - 300 Elbląg, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC)" na terenie działki nr 962/14 położonej w Żychlinie, gmina Żychlin.

Do dokumentów dołączono:

-    wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą,

-    wypis z rejestru gruntów działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie

-    wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.20.4.2012 z dnia 2012.09.26. oraz Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.20.5.2012 z dnia 2012.09.26. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.4240.817.2012.KL z dnia 15 października 2012 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: PSSE-ZNS/MS/481/64/12 z dnia 16.10.2012 r. zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe zamierzenie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu jest fakultatywne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie ciepłowni do spalania paliwa biomasowego celem wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. W wyniku dokonania inwestycji powstaną przyłącza do sieci cieplnej i elektrycznej. Przewidziany jest do zainstalowania kocioł biomasowy o mocy cieplnej w paliwie 1,8 MW, układ ORC (Organie Ranking Cycle) o mocy cieplnej 1,2 MW oraz elektrycznej 0,24 MW.

W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie układu kogeneracyjnego w Ciepłowni w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC)" na terenie działki nr 962/14 położonej w Żychlinie, gmina Żychlin. Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             /-/Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

1.                 ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20 A

      82-300 ELBLĄG

2.                 Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.                 A/a

Do wiadomości:

1.                 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;

      90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:47:33