Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 03.06.2014 r.

Żychlin, 2014.06.03.

RGO. 6220.5.7.2014

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 103 lit. a, w związku z § 3 ust.2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

 

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie obory ściółkowej na 25,40 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 61 nł w gospodarstwie docelowej obsadzie 48,30 DJP we wsi Chochołów, gmina Żychlin"planowanej na działce o numerze ewidencyjnym 69, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 5 marca 2014 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Państwa Barbary i Zygmunta Strzeleckich zam. Chochołów 36, 99-320 Żychlin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„rozbudowie obory ściółkowej na 25,40 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 61 nł w gospodarstwie docelowej obsadzie 48,30 DJP we wsi Chochołów, gmina Żychlin"planowanej na działce o numerze ewidencyjnym 69. Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.5.2.2014 z dnia 05..03.2014 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.5.3.2014 z dnia 05.03.2014. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia okazały się niewystarczające do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i pismem z dnia 21 marca 2014 r. o znaku: WOOŚ-I.4240.26.2014.MM1. wezwał Państwa Barbarę i Zygmunta Strzeleckich do uzupełnienia informacji zamieszczonych w karcie i usunięcia rozbieżności, skorygowania błędów rachunkowych, a także odniesienia się do aktualnych przepisów prawnych.

W odpowiedzi na ww wezwanie wpłynęło do RDOŚ niepodpisane pismo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 15 kwietnia 2014 r.

o znaku: WOOŚ-L4240.26.2014.MM.2, wezwał Pana Zygmunta Strzeleckiego do usunięcia braku formalnego, poprzez złożenie podpisanego pisma i sprecyzowanie sprawy administracyjnej dotyczącej rzeczonego pisma.

W dniu 23 kwietnia 2014 r. w siedzibie RDOŚ w Łodzi, Pan Zygmunt Strzelecki osobiście uzupełnił braki wynikające z karty informacyjnej wymienionego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. o znaku: WOOŚ-I.4240.26.2014.MM.4, RDOŚ w Łodzi wezwał Państwa Barbarę i Zygmunta Strzeleckich do uzupełnienia informacji zamieszczonych w karcie.

15 maja 2014 r. Państwo Barbara i Zygmunt Strzeleccy uzupełnili informacje zamieszczone w karcie informacyjnej ww przedsięwzięcia.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ-I.4240.26.2014.MM.5 z dnia 23.05.2014 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na:„rozbudowie obory ściółkowej na 25,40 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 61 m3 w gospodarstwie docelowej obsadzie 48,30 DJP we wsi Chochołów, gmina Żychlin"planowanej na działce o numerze ewidencyjnym 69, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak: PSSE-ZNS/MS/481/15/14 z dnia 14.03.2014 r. uznającej za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia., Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt.103 lit. a rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć — chów lub hodowla zwierząt, inneniż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 5, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie: w odległościmniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:

•         mieszkaniowych,

•         innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,

•          zurbanizowanych niezabudowanych,

•         rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

Inwestycja ma związek z przedsięwzięciem już istniejącym a więc przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust. 2, pkt. 2 ww rozporządzenia jako przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie obory ściółkowej na 25,49 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 61 m 3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 48,30 DJP. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie istniejącego gospodarstwa rolnego. Powierzchnia działki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wynosi około 600 m

Dotychczasowe użytkowanie terenu nie zmieni się w porównaniu z planowanym przedsięwzięciem.

Szczegółowa analiza zamierzeń Inwestora wykazała, że planowana inwestycja nie będzie źródłem dodatkowego i znaczącego oddziaływania na środowiska i zdrowie ludzi. Inwestycja realizowana będzie na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

W rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                         /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.                 Pan Zygmunt Strzelecki Chochołów 36; 99-320 Żychlin

2.        Pani Barbara Strzelecka Chochołów 36;  99-320 Żychlin

3.                 Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

4.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25;     90 - 113 Łódź

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
       ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:48:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 03-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:48:35