Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.05.2014 r.

Żychlin, 2014.05.27.

RGO. 6220.15.7.2014

    

D E C Y Z J A

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

              Na podstawie art. 71 ust.1 i 2,  art.72 ust.1, pkt.1, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1, pkt. 4, art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 100, w związku z § 3 ust.2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2010 r. Nr 213, poz. 1397),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2014 r. Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu  Oddział „Cukrownia Dobrzelin” , ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319  Dobrzelin  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„modernizacji gospodarki cieplnej – zakup i montaż aparatów wyparnych”  na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin

 

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

 

          Wnioskiem z dnia  1 kwietnia  2014 r.  Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin” , ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319  Dobrzelin  wystąpiła do Burmistrza Gminy Żychlin o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji gospodarki cieplnej – zakupi montaż aparatów wyparnych”  na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.

          Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków  z naniesieniem zakresu obszaru przedsięwzięcia oraz zakresu obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów  działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wykaz działek na obszarze których będzie oddziaływać w/w przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.15.2.2014 z dnia 02.04.2014 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.15.3.2014  z dnia 02.04.2014. z wnioskiem w sprawie wydania opinii,  co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

              Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia okazały się niewystarczające do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który pismem z dnia 15 kwietnia 2014 r. znak: WOOŚ-I.4242.109.2014.MM.1 wezwał Pana Marka Giżyńskiego reprezentującego Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin”, do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej, która została ostatecznie uzupełniona w dniu 29.04.2014 r.

        Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych

w postanowieniach:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -  znak: WOOŚ.I.4240.109.2014.MM/KD.3  z dnia  14.05.2014 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji gospodarki cieplnej – zakup i montaż aparatów wyparnych”  na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE-ZNS/MS/481/18/14 z dnia 15.04.2014 r. uznającej za nie zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia., Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt.100 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć – cukrownie, w związku z § 3 ust. 2, pkt.2  ww  rozporządzenia  - polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.

            Planowane przedsięwzięcie polega na usprawnieniu jednego z etapów produkcji cukru w istniejącej „instalacji do produkcji cukru” w ramach istniejącej technologii. Inwestycja polegać będzie na zamontowaniu dwóch dodatkowych cylindrycznych zbiorników o kubaturze około 110 i 100 m3 i powierzchni wymiany ciepła 1500 i 1000 m2 do obecnego układu podobnych zbiorników. Nowe zbiorniki wyparne włączone zostaną do istniejącego układu poprzez wpięcie w system rurociągów. Zasilanie sokiem buraczanym oraz odbiór soku zagęszczonego i oparów będzie odbywał się za pomocą istniejących rurociągów i pomp, pracujących w istniejącym układzie. Aparaty i wszystkie rurociągi po zamontowaniu zostaną zaizolowane wełną mineralną o grubości 100 mm i pokryte blachą tak, by maksymalnie zminimalizować straty ciepła.

          Istniejąca na terenie Cukrowni stacja wyparna składa się z dziewięciu szczelnych zbiorników, połączonych ze sobą rurociągami. Planowana inwestycja  powiększy układ o kolejne dwa zbiorniki – aparaty wyparne. Każdy aparat składa się z komory grzejnej oraz komory oparowej. Do komory grzejnej doprowadzana jest para z kotłowni, podgrzewająca sok wprowadzany do komory oparowej (do temperatury wrzenia). Wrzenie soku powoduje odparowanie wody, która wykorzystywana jest do ogrzewania następujących po sobie w ciągu aparatów wyparnych oraz pozostałych procesów produkcji, m.inn. ogrzewania dyfuzora (ekstrakcja cukru z krajanki buraczanej, warników (gotowanie cukrzycy), powietrza (suszenie cukru). Zatężony sok kierowany jest ze stacji wyparnej do stacji warników, gdzie następuje gotowanie cukrzyc oraz krystalizacja cukru.

          Celem modernizacji stacji jest zmniejszenie zużycia czynników energetycznych , czyli obniżenie koszów produkcji oraz emisji gazów i pyłów do atmosfery.

             Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr ewid. 55/13 w Dobrzelinie,

Gmina Żychlin. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się:

·          od północy  –  droga powiatowa, dalej tereny rolne,

·          od południa  –  zabudowa przemysłowa – własna oraz wytwórnia pasz, dalej tereny rolne,

·          od wschodu  – droga wojewódzka, dalej zabudowa mieszkaniowa i tereny rolne,

·          od zachodu  - tereny rolne oraz łąki i pastwiska.

Łączna powierzchnia działki, objętej realizacją przedmiotowej inwestycji wynosi  27,2 ha.

Teren realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

              Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 100 m od najbliższego źródła hałasu – zasłonięta budynkiem produkcyjnym.

              Według danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcie znajduje się na terenie, w którego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów o podobnej funkcji, a więc nie zachodzi kumulowanie się oddziaływań.

               W fazie realizacji inwestycji, wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz piasek, żwir, materiały budowlane wykonane z surowców naturalnych do wykonania fundamentu stalowej konstrukcji wsporczej aparatów, czyli ława betonowa.

W trakcie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na:

·          energię elektryczną – 22,4 kWh/tonę surowca,

·          energię cieplną – 287 kWh/tonę surowca,

·          paliwo (węgiel miał) – 18216 Mg/kampanię buraczaną (około 100 dni),

·          surowiec wykorzystywany w cukrowni (burak cukrowy) – 435 435 t.

Podczas realizacji inwestycji wystąpi zapylenie, hałas, wibracje, emisja spalin z pracujących maszyn i urządzeń.

Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z:

             -       powstawaniem ścieków na terenie cukrowni, które są odprowadzane wewnętrznym systemem kanalizacji ścieków deszczowych i przemysłowych, do zakładowej oczyszczalni ścieków – inwestycja nie wprowadzi zmian w tym zakresie,

             -       powstawaniem ścieków bytowych, które odprowadzane są na gminną oczyszczalnię ścieków – inwestycja nie wprowadza zmian w tym zakresie,

             -       emisję hałasu, przy czym montowane zbiorniki nie będą nowym źródłem hałasu, źródłami hałasu na terenie zakładu są pompy próżniowe, suszarka, schładzarka, wyciągi,

             -       emisją gazów i pyłów wynikającą z funkcjonowania istniejących źródeł emisji – stacjonarne emitory to: komin  elektrociepłowni, piec wapienniczy, kolektor upustu gazu saturacyjnego, wyciąg z pomp próżniowych, lasownica wapna, wywiew saturacji I i II, wyciąg z suszarki i pakowania cukru, wyciąg z urządzeń transportu cukru, wyciąg z urządzeń przesypu cukru, wyciąg z instalacji centralnego  odkurzania, wyciąg z urządzeń pakowni dla autocystern, komin hotelu i komin oczyszczalni. Źródłem emisji jest również ruch pojazdów. W Cukrowni realizowane jest odpylanie przy zastosowaniu cyklonów, multicyklonów, płuczki wodnej oraz filtrów tkaninowych. Ww przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej, co będzie się wiązało ze zmniejszoną ilością spalanego węgla na potrzeby wyprodukowania ciepła. Przy założeniu, że ilość przerabianego surowca nie ulegnie zmianie, zmniejszy się zużycie miału węglowego o 2500 ton. Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi nowych źródeł emisji gazów i pyłów.

              -      wytwarzaniem odpadów – gromadzone selektywnie i przekazywane specjalistycznym firmom.

                 Przedsięwzięcie nie wprowadzi zmian w ilości i rodzaju powstających odpadów.

Cukrownia posiada pozwolenie zintegrowane. W związku z realizacją ww przedsięwzięcia, konieczna będzie zmiana obecnego pozwolenia.

Dotychczasowe użytkowanie terenu  nie zmieni się w porównaniu z planowanym przedsięwzięciem.

           Szczegółowa  analiza zamierzeń Inwestora wykazała, że planowana inwestycja nie będzie źródłem dodatkowego i znaczącego oddziaływania na środowiska i zdrowie ludzi.

Inwestycja realizowana będzie na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

           W rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

Gęstość zaludnienia w gminie Żychlin wynosi 164 os/km2.

           Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

           Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowy.

           Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych  czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W obszarze planowanej inwestycji znajdują się niżej wymienione formy ochrony przyrody:

·          w odległości 6,66 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

·          w odległości około 7,26 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003,

·          w odległości około 7,50 km znajduje się Obszar  Specjalnej  Ochrony Ptaków

Pradoliny Warszawsko-Berlińska PLB 100001 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLB 100006.

·          w odległości około 13,91 km znajduje się rezerwat przyrody Jezioro Szczawińskie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

        W rejonie planowanej budowy  brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

        Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia  transgranicznego oddziaływania na środowisko.

        Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny. Wynika to zarówno braku wrażliwych elementów środowiska w rejonie inwestycji, jak i wielkości oraz rodzaju obiektu.

Projektowane zmiany nie modyfikują w sposób znaczący obecnego zagospodarowania

i wykorzystania terenu. Wielkość i złożoność oddziaływania, w tym głównie emisja substancji i energii,  zmieni się nieznacznie.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu , by zminimalizować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, planuje się:

·          selektywne gromadzenie odpadów wytwarzanych na terenie zakładu i przekazywanie ich zewnętrznym firmom w celu ich dalszego zagospodarowania.

·          odprowadzanie oczyszczonych ścieków powstających na terenie zakładu do zakładowej oczyszczalni ścieków,

·          zastosowanie systemów filtrów oraz urządzeń zmniejszających emisje gazów

     i pyłów powstających podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,

·          wykorzystanie urządzeń o mocy akustycznej, nie powodującej przekroczeń norm hałasu, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.

     z 2014 r., poz.112).

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji, oddziaływać będzie okresowo

i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji, jego oddziaływanie będzie znikome i ograniczone lokalnie (do terenu zakładu).

            Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje inwestorowi prawa do dysponowania Nieruchomościami na cele budowlane , inwestor zobowiązany jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę do pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami, do których nie posiada tytułu prawnego..

 

             Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy).

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

 

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

Otrzymują:

 

1.       Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu,

Oddział „Cukrownia Dobrzelin”

ul. Wł. Jagiełły 92;        99-319  Dobrzelin

2.       Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.       A/a     

 

 

Do wiadomości:         

 

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;   90 – 113 Łódź    

 

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kutnie

ul. Kościuszki 14;    99-300  Kutno              

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr RGO. 622015.7.2014  z dnia 2014.05.27.

 

CHARAKTERYSTYKA     PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:  „modernizacja  gospodarki cieplnej – zakup i montaż aparatów wyparnych” na działce o numerze ewidencyjnym 55/13  w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin.     

 

           Planowane do realizacji przez  Krajową  Spółkę  Cukrową S.A. w Toruniu  Oddział „Cukrownia Dobrzelin” , ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319  Dobrzelin  przedsięwzięcie, kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 100 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć – cukrownie, w związku z § 3 ust. 2, pkt.2  ww.  rozporządzenia  -polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga  progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał, że niezasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

            Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny, wobec czego Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            W oparciu o załączoną informację przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedsięwzięcie będzie polegać na usprawnieniu jednego z etapów produkcji cukru w istniejącej „instalacji do produkcji cukru” w ramach stosowanej dotychczas technologii. Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu dwóch dodatkowych cylindrycznych zbiorników o kubaturze około 110 i 100 m3  i powierzchni wymiany ciepła 1500  i  1000 m2 do obecnego układu podobnych zbiorników. Nowe zbiorniki wyparne włączone zostaną do istniejącego układu poprzez wpięcie w system rurociągów. Zasilanie sokiem buraczanym oraz odbiór soku zagęszczonego i oparów będzie się odbywać za pomocą istniejących rurociągów i pomp, pracujących w istniejącym układzie. Istniejąca na terenie cukrowni stacja wyparna, zbudowana jest  z dziewięciu szczelnych zbiorników, połączonych ze sobą rurociągami. Planowana inwestycja przyczyni się do powiększenia tego układu o kolejne dwa nowe zbiorniki – aparaty wyparne.

               Celem modernizacji stacji jest zmniejszenie zużycia czynników energetycznych , czyli obniżenie kosztów produkcji oraz emisji gazów i pyłów do atmosfery.

               Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska,

nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny a emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

               Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie występuje ryzyko poważnych

awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży

i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

                Na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych.

Ze względu na lokalizację charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:49:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:49:49