Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20.05.2014 r.

Żychlin, 2014.05.20.

RGO. 6220.15.5.2014

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 100, w związku z § 3 ust.2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na: „modernizacji gospodarki cieplnej — zakup i montaż aparatów wyparnych" na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2014 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin" , ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„modernizacji gospodarki cieplnej - zakupi montaż aparatów wyparnych " na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin. Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.15.2.2014 z dnia 02..04.2014 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.15.3.2014 z dnia 02.04.2014. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia okazały się niewystarczające do wyrażenia opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który wezwał Pana Marka Giżyńskiego reprezentującego Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin", do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej, która została ostatecznie uzupełniona w dniu 29.04.2014 r.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.I.4240.109.2014.MM/KD.3 z dnia 14.05.2014 r. że dla przedsięwzięcia polegającego na: „„modernizacji gospodarki cieplnej zakupi montaż aparatów wyparnych" na działce o numerze ewidencyjnym 55/13, w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin,nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/18/14 z dnia 15.04.2014 r. uznającej za nie zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia., Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na usprawnieniu jednego z etapów produkcji cukru w istniejącej „instalacji do produkcji cukru" w ramach istniejącej technologii. Inwestycja polegać będzie na zamontowaniu dwóch dodatkowych cylindrycznych zbiorników o kubaturze około 110 i 100 m3i powierzchni wymiany ciepła 1500 i 1000 m2 do obecnego układu podobnych zbiorników. Nowe zbiorniki wyparne włączone zostaną do istniejącego układu poprzez wpięcie w system rurociągów. Zasilanie sokiem buraczanym oraz odbiór soku zagęszczonego i oparów będzie odbywał się za pomocą istniejących rurociągów i pomp, pracujących w istniejącym układzie. Aparaty i wszystkie rurociągi po zamontowaniu zostaną zaizolowane wełną mineralną o grubości 100 mm i pokryte blachą tak, by maksymalnie zminimalizować straty ciepła.

Istniejąca na terenie Cukrowni stacja wyparna składa się z dziewięciu szczelnych zbiorników, połączonych ze sobą rurociągami. Planowana inwestycja powiększy układ o kolejne dwa zbiorniki - aparaty wyparne. Każdy aparat składa się z komory grzejnej oraz komory oparowej. Do komory grzejnej doprowadzana jest para z kotłowni, podgrzewająca sok wprowadzany do komory oparowej (do temperatury wrzenia). Wrzenie soku powoduje odparowanie wody, która wykorzystywana jest do ogrzewania następujących po sobie w ciągu aparatów wyparnych oraz pozostałych procesów produkcji, m.inn. ogrzewania dyfuzora (ekstrakcja cukru z krajanki buraczanej, warników (gotowanie cukrzycy), powietrza (suszenie cukru). Zatężony sok kierowany jest ze stacji wyparnej do stacji warników, gdzie następuje gotowanie cukrzyc oraz krystalizacja cukru.

Celem modernizacji stacji jest zmniejszenie zużycia czynników energetycznych , czyli obniżenie koszów produkcji oraz emisji gazów i pyłów do atmosfery. Dotychczasowe użytkowanie terenu nie zmieni się w porównaniu z planowanym przedsięwzięciem.

Szczegółowa analiza zamierzeń Inwestora wykazała, że planowana inwestycja nie będzie źródłem dodatkowego i znaczącego oddziaływania na środowiska i zdrowie ludzi. Inwestycja realizowana będzie na obszarach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

W rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. W obszarze planowanej inwestycji znajdują się niżej wymienione formy ochrony przyrody:

•          w odległości 6,66 km znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

•          w odległości około 7,26 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003,

•          w odległości około 7,50 km znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradoliny Warszawsko-Berlińska PLB 100001 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLB 100006.

•     w odległości około 13,91 km znajduje się rezerwat przyrody Jezioro Szczawińskie.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powyższe formy ochrony przyrody.

W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

                                                                                                               

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.  Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Dobrzelin”

      ul. Wł. Jagiełły 92; 99-319 Dobrzelin

2.                 Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

3.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;

      90 - 113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;        

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 12:51:44