Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.04.2014 r.

Żychlin, 2014.04.28. 

 

 

RGO.6220.4.20.2013.2014

 

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                  Na podstawie art. 71, art. 72 ust. 1, pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1 oraz  art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r. poz. 267), a także § 3 ust.1, pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie  instalacji do przetwarzania  opon i odpadów gumowych na części działki o  nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, obecnie działka o nr ewid. 55/24 o powierzchni 2,7858 ha – niezabudowana, mająca dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd do ul. Wagowej i ul. Kasztanowej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.10 2013 r. znak:

RGO. 6831.8.2013, biorąc pod uwagę:

1.   wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj:

 -    opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 26.08.2013 r.           

      (data wpływu do Urzędu 30.08.2013 r.) znak:  PSSE- ZNS/MS/ 481/75/13

 -    opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 21.10.2013 r.              

      (data wpływu do Urzędu 22.10.2013 r.) znak:  PSSE- ZNS/MS/ 481/98/13

 -    postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia  23.10.2013 r.      

      (data wpływu do Urzędu 28.10.2013 r. ) znak: WOOŚ.4242.216.2013.MP3.4 

-     opinię do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla „Budowy instalacji do przetwarzania

      opon  i odpadów gumowych na części działki o nr ewidencyjnym 55/24 w miejscowości Dobrzelin” dr hab.inż.Grzegorza Wielgosińskiego, profesora ndzw. Politechniki Łódzkiej  z grudnia 2013 r.

 -    postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21.01.2014 r.

      (data wpływu do Urzędu 23.01.2014 r.) znak: WOOŚ.4242.216.2013.MP3.6

-     opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 27.01.2014 r.

     (data wpływu do Urzędu 28.01.2014 r.) znak: PSSE-ZNS/MS/482/1/14

2.   ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opr. Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, autor mgr inż. Daria Kasperkowiak);

3.   wyjaśnienia Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX z dnia 5.02.2014 r.

4.   uwagi dotyczące odpowiedzi firmy CODEX z dnia 28.02.2014 r. dr hab.inż.Grzegorza Wielgosińskiego profesora ndzw. Politechniki Łódzkiej

5.  pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Józef A. Kowalczyk, ul. Norbertańska 9,

     09-402 Płock z dnia 5 .03.2014 r.  (data wpływu 6.03.2014 r.)

6.   wyjaśnienia Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX z dnia 5.03.2014 r.(data wpływu do Urzędu 10.03.2014 r.)

7.       informacja dr hab.inż.Grzegorza Wielgosińskiego profesora nazw. Politechniki Łódzkiej – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska dotycząca Przetwarzania Odpadów – Emisja Zanieczyszczeń z dnia 18.03.2014 r.

 

u s t a l a m:

 

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Budowa  instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych na części działki o  nr ewid. 55/2  w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, obecnie działka o nr ewid. 55/24 o powierzchni 2,7858 ha – niezabudowana, mająca dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd do

ul. Wagowej i ul. Kasztanowej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.10 2013 r. znak: RGO. 6831.8.2013.

 

I.       Na etapie realizacji i eksploatacji  przedsięwzięcia należy podjąć działania:

 

1)       w czasie prowadzenia prac budowlanych należy wyznaczyć miejsca do parkowania  maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed wpływem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;

2)  wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego miejsce awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym skutecznie przed  skażeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;

3)  stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami określonymi

     w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

     wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 ze zm.);

4)  przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;

5)  ograniczyć maksymalnie czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych;

6)      prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6oo do 22oo;

7)      wykonawcy robót budowlanych są zobowiązani do realizacji zasady ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez  prowadzenie działań organizacyjnych:

a)  kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów;

b)  prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami wykorzystywanymi do realizacji robót budowlano – montażowych, w tym w szczególności materiałów izolacyjnych i antykorozyjnych zawierających substancje niebezpieczne;

  8) przy organizacji  placu budowy należy zwrócić uwagę, aby zastosowane urządzenia spełniały kryteria dopuszczalnej mocy akustycznej wynikające z obowiązujących przepisów;

  9) unikać rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drogach

      wewnętrznych;

10)        pylenie z placu budowy ograniczyć poprzez polewanie wodą terenu w okresach suszy;

11)        przed przystąpieniem do prac budowlanych należy usunąć wierzchnią (próchniczą) warstwę ziemi w miejscach wykonywanych utwardzeń terenu, a następnie wykorzystać ją na terenie Zakładu bądź przekazać innym podmiotom;

12)        przedsięwzięcie zrealizować bez ingerencji w rów przebiegający po zachodniej stronie przedsięwzięcia;

13)        przedsięwzięcie zrealizować bez konieczności wycinki zadrzewienia;

14)        teren inwestycji po realizacji przedsięwzięcia należy uporządkować i zagospodarować tereny zielone, w tym również zrealizować nasadzenia drzew i krzewów;

15)        od strony zachodniej ogrodzenie należy zlokalizować w jak największym oddaleniu od rowu na skarpie, w odległości co najmniej 1 m od krawędzi skarpy;

16)        wodę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia pobierać z wodociągu gminnego;

17)        emisja hałasu do środowiska w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie może naruszać standardów jakości środowiska dla najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi przepisami prawa;

18)        prowadzić okresowe przeglądy techniczne i konserwację urządzeń zapewniające możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu;

19)        w ramach przedmiotowej inwestycji przetwarzać następujące odpady:                                                                   

 

Nr grupy

Grupa zależna od źródła powstawania odpadów

Kod odpadu

    07

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

       07 02 80

    16

Zużyte opony

       16 01 03

    16

Inne nie wymienione odpady (paski klinowe, węże gumowe, uszczelki gumowe)

       16 01 22

    16

Inne nie wymienione odpady (taśmy produkcyjne, dętki, fartuchy)

       16 01 99

                                                         

20)        surowiec przyjęty do przetwarzania magazynować pod wiatą w pojemnikach odpowiednich dla danego rodzaju odpadu;

21)        w czasie prowadzonego procesu technologicznego będą wytwarzane odpady zarówno na etapie eksploatacji jak i realizacji inwestycji, odpady powstałe z pirolizy opon: złom stalowy, gaz popirolityczny, pirokarbonat, płyn popirolityczny winny być magazynowane selektywnie w zależności od rodzaju odpadów, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych i w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych;

22)        odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi w miejscu ich powstawania, a jeżeli jest to technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, przekazywać    podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia w zakresie gospodarowania odpadami;

23)        ciepło potrzebne do uzyskania temperatury potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu przetwarzania, uzyskiwać w wyniku spalania gazu propan-butan oraz gazu popirolitycznego;

24)        gotowy produkt odprowadzać do szczelnych i oznakowanych pojemników bądź cystern, wykonanych z materiału odpornego na działanie magazynowanych substancji;

25)        zbiorniki magazynowe produktu posadowić w szczelnej wannie zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w przypadku awarii;

26)        ścieki socjalno-bytowe wytwarzane na etapie realizacji inwestycji odprowadzać do szczelnego bezodpływowego zbiornika;

27)    podczas procesów przetwórczych może dojść do niekontrolowanej emisji substancji smolistych lub węglowodorów i osadzenia ich na dachach budynków. Dowóz odpadów do przetwórstwa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi, podobnie jak odbiór ciekłych produktów pirolizy. Istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych zarówno olejami samochodowymi jak i ciekłym produktem pirolizy. W tej sytuacji wody opadowe z dachów oraz powierzchni utwardzonych mogą zawierać produkty ropopochodne i tym samym ich odprowadzenie do środowiska powinno odbywać się przez separator. Konieczna jest okresowa kontrola tych ścieków, aby sprawdzić czy nie zawierają one substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i tym samym, czy ich odprowadzanie nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego;   

28)    instalację wyposażyć w urządzenia pomiarowe oraz zabezpieczające instalację przed wzrostem ciśnienia. W przypadku występowania nadmiaru gazów zawracanych do instalacji należy kierować gazy do projektowanego generatora prądotwórczego;

29)    kontrola temperatury musi być prowadzona nie tylko w kotle ale również w całej instalacji, w szczególności podczas spalania gazu pirolitycznego, wymaganie dla instalacji termicznego przekształcania odpadów wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki,

 

       II.  W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 

1)     zaprojektować instalację do termokatalitycznego przetwarzania odpadów o wydajności maksymalnej 24 Mg surowca na dobę, w skład której wejdą 3  reaktory o wydajności 8 Mg na dobę, pracujące na zmianę w cyklach po 8 h każdy;

2) zaprojektować wiatę o powierzchni do 1000 m2  i wysokości do 5m, wiatę należy wyposażyć w szczelną utwardzoną posadzkę spełniającą parametry odpowiednie do magazynowania produktów  popirolitycznych;

3) przedsięwzięcie należy zrealizować w południowej części działki o numerze ewid. 55/24, przekształcając maksymalnie powierzchnię 1,2 ha;

4) zaprojektować parterowy kontener o powierzchni do150 m2, pełniący funkcję socjalno-biurową;

5)  zaprojektować szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno- bytowe o pojemności ok. 10 m³;

6)  do wentylacji pomieszczeń socjalno-biurowych zaprojektować wentylację grawitacyjną ogrzewanie na terenie zakładu zaprojektować w oparciu o urządzenia elektryczne bądź wykorzystać w celach grzewczych gaz popirolityczny;

8)    zaprojektować dwa palniki gazowe o mocy 75 kW każdy, jako źródło ciepła technologicznego w instalacjach;

9)    spaliny z reaktorów odprowadzać do atmosfery emitorem otwartym o wysokości minimum6 m nad poziomem terenu i średnicy około 0,2 m;

10)       system oczyszczania spalin (z gazu  pirolitycznego)  musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, dla instalacji termicznego przekształcania odpadów; 

11)      zaprojektować jeden generator prądotwórczy o mocy do 200 kW;

12)      dla terenu działki Inwestora określono oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia, któreprzedstawia się następująco:

         - tereny na północ od planowanej inwestycji, to tereny składowe i baz bez mieszkalnictwa z lokalizacją oczyszczalni ścieków wód spławiakowych Cukrowni Dobrzelin, dla których ustawodawca nie wymaga określenia dopuszczalnego poziomu hałasu,

         -  tereny na południe od planowanej inwestycji, to tereny produkcyjno składowe i baz bez mieszkalnictwa, dla których ustawodawca nie wymaga określenia dopuszczalnego poziomu hałasu,

          -   tereny położone na zachód od planowanej inwestycji, to tereny upraw z istniejącą zabudową zagrodową, dla których ustawodawca określa dopuszczalny poziomhałasu LAeqD = 5 5 dB oraz LAeqN = 45 dB,

         -  tereny położone na wschód od planowanej inwestycji, to tereny produkcyjno-składowe i baz bez mieszkalnictwa, jednakże na tych terenach zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego stanowiący własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami Swoi”, wyodrębniony z dawnego majątku Cukrowni Dobrzelin, dla którego to terrenu ustawodawca okresla dopuszczalny poziom hałasu LAeqD = 55 dB  oraz  LAeqN = 45 dB,

13)       zaprojektować pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż granic ogrodzonego terenu o powierzchni co najmniej 100 m2, złożone z drzew liściastych i iglastych;

14)       Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizować poprzez pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji  oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody.

                                                       

 

III.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia  zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

 

1)  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy  powtórnie przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko a po roku od rozpoczęcia eksploatacji instalacji konieczne jest sporządzenie analizy porealizacyjnej.

1)      Na 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na prowadzenie instalacji termicznego przekształcania  odpadów.

2)      Nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego

      oddziaływania na środowisko.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            W dniu 6 sierpnia 2013 r. Pan Józef  A. Kowalczyk – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KROLSPOŻ”, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 9,  złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn:  „Budowa  instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych na części działki o  nr ewid. 55/2  w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin. Obecnie jest to działka o nr ewid. 55/24 o powierzchni 2,7858 ha – niezabudowana, mająca dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd do ul. Wagowej i ul. Kasztanowej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.10 2013 r. znak: RGO. 6831.8.2013 zatwierdzającej projekt podziału. Przedmiotowy podział uwidoczniony jest na mapie projektu podziału wykonanej przez BP Service Center w Kutnie, Rafał Janaczek upr. Geodezyjne nr 11289, zaewidencjonowany w Starostwie Powiatowym w Kutnie – Powiatowy OśrodekDokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 18 października 2013 r. (Nr ewidencyjny 211-778/2013)”.

 

           Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

            W dniu 7 sierpnia 2013 r. Burmistrz Gminy Żychlin wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żychlin, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano stronom  postępowania,

którym przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

           Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 80  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.                       

           Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960- r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) w związku z art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.122 ze zm.) Urząd Gminy w  Żychlinie wystąpił z  pismem znak: RGO.6220.4.2.2013 z dnia 2013.08.07. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi  i z pismem znak: RGO.6220.4.4.2013 z dnia 2013.08.07. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.               

           Z uwagi na braki formalne wystąpienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: WOOŚ.4242.216.2013.MP3.1 wezwał Burmistrza Gminy Żychlin do przedłożenia wymaganego zgodnie z art. 77 ust.2 pkt.1  załącznika, tj. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

           W dniu 21 sierpnia 2013 r. przy piśmie o znaku: RGO.6220.4.6.2013  Urząd Gminy w Żychlinie przesłał wymagane uzupełnienie do przedmiotowej sprawy.

            Po przeprowadzeniu postępowania  sprawdzająco - wyjaśniającego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. znak: WOOŚ.4242.216.2013.MP3.2  na podstawie art. 50 § 1 kpa zwrócił się do Inwestora o złożenie wyjaśnień dotyczących posiadanych przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji o podobnym charakterze, zlokalizowanej na terenie objętym nowym wnioskiem.

           Pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r. (data wpływu do RDOŚ w Łodzi 9 września 2013 r.) Inwestor przekazał stosowne wyjaśnienia. 

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku, pismem z dnia 19 września 2013 r. znak:WOOŚ.4242.216.2013.MP3.3. wezwał w trybie art. 50 kpa Inwestora do uzupełnienia braków merytorycznych między innymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, hydrogeologii, oddziaływania na powietrze atmosferyczne, oddziaływania na środowisko przyrodnicze, gospodarki odpadami oraz innych zagadnień.

             Pismem z dnia 1 października 2013 r. (data wpływu do RDOŚ w Łodzi 8 października 2013 r.) Inwestor złożył stosowne uzupełnienie.  

             Projektowane przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływana środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) jako „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 41 – 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2007 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej m-cy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”  i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

            Wynikiem wystąpień do w/w organów są nadesłane uzgodnienia:  

-  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 26.08.2013 r.            

    (data wpływu do Urzędu 30.08.2013 r.) znak:  PSSE- ZNS/MS/ 481/75/13;

-  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 21.10.2013 r.           

    (data wpływu  do Urzędu 22.10.2013 r.) znak:  PSSE- ZNS/MS/ 481/98/13;

-  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia  23.10.2013 r.      

   (data wpływu do Urzędu 28.10.2013 r. ) znak: WOOŚ.4242.216.2013.MP3.4.

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 21.01.2014 r.

  (data wpływu do Urzędu 23.01.2014 r.) znak: WOOŚ.4242.216.2013.MP3.6

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z dnia 27.01. 2014 r.

  (data wpływu do Urzędu 28.01.2014 r.) znak: PSSE-ZNS/MS/482/1/14

Z informacji zawartych w przedstawionym raporcie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin na terenie działki o nr ewid. 55/2, obecnie działka o nr ewid. 55/24 o powierzchni 2,7858 ha – niezabudowana, mająca dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd do ul. Wagowej i ul. Kasztanowej, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.10 2013 r. znak: RGO. 6831.8.2013. Przedmiotowa decyzja zatwierdza projekt podziału nieruchomości położonej w Dobrzelinie przy ul. Wagowej 15

i ul. Kasztanowej 9 – 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2 o powierzchni 4, 8376 ha stanowiącej własność Gminy Żychlin uregulowanej w Księdze Wieczystej KW

nr LD 1K-00033049-7. Podziału w/w działki gruntu dokonano w celu wydzielenia terenu inwestycyjnego – działki o nr ewid. 55/24 w związku z funkcjonowaniem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Żychlin.

 Przedsięwzięcie  realizowane na działce gruntu o nr ewid. 55/24  polegać będzie na budowie instalacji do utylizacji odpadów gumowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 300 m od planowanej inwestycji.                                                                     

Planowana inwestycja obejmuje montaż instalacji  pirolitycznej, składającej się docelowo z trzech bębnów obrotowych o dobowym przerobie 8 Mg surowca każdy, które umożliwiają trwałe usunięcie wyeksploatowanych odpadów gumowych z możliwością dalszej ich przeróbki na wysokowydajne paliwa.

            Pod planowaną inwestycję zostanie wykorzystane około 2000 m2  działki, na której znajdować się będzie instalacja oraz wydzielony teren do magazynowania surowca jak i magazynowanie produktów popirolitycznych.  Na terenie działki znajdować się będzie wiata (lub budynki magazynowe), część biurowa, instalacje, place utwardzone oraz waga samochodowa.

Planowana inwestycja oparta będzie na technologii pirolizy niskotemperaturowej.

 

Przemysłowy system pirolizy ciągłej wykorzystuje zaawansowaną technologię, która pozwalaprzerobić użyte opony samochodowe na komponenty paliwowe, sadze technologiczne i gaz. Gaz powstały w wyniku procesu pirolizy jest następnie wykorzystywany jako paliwo grzewcze w celu utrzymania stabilnej temperatury reaktora pirolizy.

Na terenie inwestycji będą magazynowane:

·         do 10 MG pozostałości węglowej – magazynowane w kontenerach lub workach typu big bag, zabezpieczone przed pyleniem, wywożone systematycznie przez uprawnionego odbiorcę,

·         do 40 m3 płynu popirolitycznego – odbierany będzie raz na tydzień przez uprawnionego odbiorcę,

·         do 14 Mg kordu metalowego – magazynowany będzie w kontenerze

      i przekazywany okresowo uprawnionym odbiorcom.

Zaplecze socjalno – biurowe stanowić będzie przygotowany i wyposażony parterowy kontener o powierzchni około 150 m2.

             Wiata będzie posadowiona na utwardzonym terenie, dopuszcza się również wykonanie hali z blachy. Teren pod instalację zostanie odpowiednio uszczelniony 

i utwardzony poprzez wykonanie posadzki betonowej. Powierzchnia wiaty wynosić będzie około 1000 m  zaś wysokość do 5 m.

             Wyznaczone miejsce będzie posiadać odpowiednie parametry do magazynowania produktów popirolitycznych.

Pod wiatą wydzielone będą następujące powierzchnie:

·          powierzchnia pod instalację – około 300 m2,

·          powierzchnia przeznaczona na przygotowane odpady gumowe – około 100 m2,

·          kontenery na pozostałość węglową – około 100 m2,

·          kontenery na kord metalowy – około 50 m2,

·          biomasa (potrzebna do awaryjnego rozpoczęcia procesu pirolizy) – około 20 m2.

W związku z realizacją inwestycji, istnieje możliwość oddziaływania na:

·          glebę i ziemię,

·          powietrze,

·          wody podziemne i powierzchniowe,

·          klimat akustyczny.

Podczas budowy pojawią się krótkoterminowe skutki dla krajobrazu i walorów estetycznych, typowych dla fazy realizacji przedsięwzięcia. Ruch maszyn oraz towarzyszący transport spowodują nieznaczną, chwilową i głównie lokalną emisję spalin i hałasu. Czas emisji ograniczał się będzie tylko do czasu pracy poszczególnych maszyn transportujących i budowlanych.

              Woda do celów sanitarnych i technologicznych na etapie budowy będzie dowożona w pojemnikach.

              Ścieki bytowe wytwarzane na etapie realizacji inwestycji odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

               W związku z prowadzeniem prac budowlanych będą powstawać odpady, głównie odpady opakowaniowe oraz typowe odpady z budowy: gruz betonowy oraz metale.

                Wszystkie wytworzone odpady na etapie budowy, będą magazynowane w sposób selektywny, w pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywane firmom posiadającym uprawnienia do gospodarowania danym rodzajem odpadów.

 

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia będzie powodować następujące emisje do środowiska:

·         emisja zanieczyszczeń do powietrza,

·         emisja hałasu,

·         powstawanie odpadów,

·         powstawanie ścieków bytowych,

·         powstawanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów utwardzonych i zadaszonych.

           Eksploatacja instalacji spowoduje dodatkowy ruch samochodów związany

z zatrudnionymi osobami oraz transportem opon i produktów pirolizy.

            Emisja substancji  do powietrza następować będzie podczas rozpalania kotłów za pomocą gazu propan-butan, podczas tego procesu wytwarzany będzie gaz, który magazynowany będzie w zbiorniku. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury oraz wytworzeniu odpowiedniej ilości gazu, wykorzystany będzie do podtrzymania rozpoczętego  procesu. Emisja następować będzie również podczas pracy instalacji w oparciu o oczyszczony gaz popirolityczny oraz podczas pracy agregatu prądotwórczego.

            Zużycie wody na cele socjalne wynosić będzie maksymalnie 9,9 m3 na miesiąc.

            Ścieki  bytowe powstające na terenie Zakładu odprowadzane będą poprzez wewnętrzną kanalizację do zbiornika bezodpływowego.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone inwestora, wokół obiektów, w obrębie działki, na której planuje się inwestycję.

W związku z prowadzeniem działalności w zakresie przetwarzania odpadów gumowych, powstawać będą głównie odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy. Wytworzone odpady będą magazynowane w pojemnikach i opakowaniach zabezpieczających przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do gospodarowania danym rodzajem odpadów.

             Prowadzony proces pirolizy w przedmiotowej instalacji jest całkowicie bezodpadowy.

Wszystkie produkty powstałe z pirolizy opon są całkowicie przydatnym surowcem i będą w całości wykorzystywane i sprzedawane zainteresowanym przedsiębiorcom.

             Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627), najbliższymi terenami chronionymi są:

·          Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy zlokalizowany w odległości  ok.7,0 km  w linii prostej od planowanej inwestycji,

·          Obszar Chronionego Krajobrazu  Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km w linii prostej od planowanej inwestycji,

·          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 100003 Doliny Przysowy i Słudwi

zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km w linii prostej od planowanej inwestycji,

·          Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH 100006 Pradolina Bzury-Neru zlokalizowany w odległości ok. 8,0 km w linii prostej od planowanej inwestycji

·          Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 100001 Pradolina Warszawsko- Berlińska zlokalizowany w odległości ok. 8,0 km w linii prostej od planowanej inwestycji,

·          Rezerwat Przyrody Jezioro Szczawińskie zlokalizowany w odległości ok. 13 km.

 

          Ze względu na zakres i położenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono oddziaływać na najbliżej położone obszary chronione. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic państwa nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

          Strony postępowania, pismem z dnia 04.11.2013 r. znak: RGO.6220.4.9.2013 zostały poinformowane, iż został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zgromadzonych w sprawie materiałów i dowodów.

Podczas trwającego postępowania strony nie wyraziły uwag i nie wniosły zastrzeżeń.

         Biorąc powyższe argumenty pod uwagę  orzeczono jak w sentencji decyzji.                                                                                                         

          

  Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

                                                          

                                                             

      

P O U C Z E N I E

 

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2)  Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata  od dnia, w  którym  stała  się  ostateczna  (art. 72 ust. 3  i 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata,jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

Załączniki:

 

1.       Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

                                        

                                                               

 

Otrzymują:

    

1.      Józef A. Kowalczyk – Przedsiębiorstwo

      Wielobranżowe „KROLSPOŻ”

            ul. Norbertańska 9;  09- 402 Płock

            Adres do korespondencji:

            Szkarada 20; 09-540  Sanniki

      2.   Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.   A/a

                                                

 

Do wiadomości:

 

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;    90 – 113 Łódź

2.       Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;     99-300 Kutno

 

 

Załącznik Nr 1  do  projektu decyzji Nr RGO.6220.4.20.2013.2014 z dnia 28.04.2014

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

p.n.: „Budowa  instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych  na części działki o  nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin”, obecnie działka o nr ewid. 55/24 o powierzchni 2,7858 ha – niezabudowana, mająca dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd do ul. Wagowej i ul. Kasztanowej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.10 2013 r. znak: RGO. 6831.8.2013.

 

    Z informacji zawartych w raporcie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin na terenie dz. o nr ewid. 55/24. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie poziomej instalacji do przetwarzania opon i innych odpadów gumowych.

Na terenie działki nastąpi  wydzielenie terenu pod lokalizację i budowę dwóch instalacji pirolitycznej do całkowitego przetwarzania odpadów gumowych, placu zadaszonego i utwardzonego pod instalację i surowiec, w postaci wiaty pod którą będzie się znajdowało miejsce na tymczasowe magazynowanie produktów popirolitycznych oraz przygotowanego surowca.

Docelowo planuje się zainstalowanie trzech reaktorów obrotowych, pracujących w cyklach po 8 godzin na zmianę. Opcjonalnie powstanie instalacja złożona z jednego reaktora pracującego w cyklu ciągłym (24 h).

Inwestor skłania się do zainstalowania 3 reaktorów cyklicznych, gdzie rozruch pierwszego odbędzie się poprzez rozpalenie gazem propan-butan, a załączenie każdego następnego cyklu początkowane będzie poprzez rozpalanie gazem popirolitycznym.

Jest to wariant najbardziej pożądany z uwagi na opłacalność i aspekty ekologiczne.

            Wykorzystanie instalacji przyczyni się do efektywnej poprawy środowiska na znacznym terenie, poprzez wyeliminowanie problemowego odpadu.

             Inwestycja pozwoli wykorzystać jako surowiec, uciążliwe odpady zalegające w wielu firmach transportowych, zakładach naprawczych, gospodarstwach rolnych, domowych oraz różnego rodzaju legalnych składowisk odpadów, jak i „dzikich wysypisk śmieci”.

              Już od 2011 r. odpowiednie służby i zakłady mają obowiązek podejmowania przeróbki odpadów, w celu  wtórnego ich wykorzystania w gospodarce, w tym również jako paliwa alternatywne.

              Planowana instalacja jest zgodna z art. 2, pkt.2  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie  wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr  37, poz.339 ze zm.).

   W odniesieniu do przepisów Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), planowana inwestycja nie kwalifikuje się.

W projektowanym zakładzie nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne, ani nie będą  poddawane termicznej obróbce odpady komunalne

 Planowana instalacja obejmuje montaż instalacji pirolitycznej, składającej się z trzech bębnów obrotowych, każdy o przerobie 8 t przygotowanego surowca, które umożliwią trwałe

usunięcie wyeksploatowanych odpadów gumowych, z możliwością dalszej ich przeróbki na wysokowydajne paliwa wtórne zastępujące węgiel, ropę naftową i gaz ziemny, co daje możliwość ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Przedsięwzięcie jest mało emisyjne, gdyż

cały proces zachodzi w obiegu zamkniętym bez udziału tlenu, tym samym uniemożliwia to wydostanie się do atmosfery szkodliwych produktów odgazowywania odpadów.

          Ciągłe monitorowanie i kontrola temperatury w kotle pozwoli zachować optymalne warunki przebiegu procesu technologicznego i uzyskania wysokiej jakości wyrobów

o złożonych parametrach. Podczas procesu odpady są odgazowywane pod wpływem podciśnienia temperatury wytworzonej ze spalania powstałego gazu. Instalacja spełnia wymagania zawarte w art. 3 ust. 1, pkt. 26 i 29 ustawy  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Proces, w którym odzyskiwane będą odpady, to R 11 – przetwarzanie odpadów,

w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Uzyskane produkty popirolityczne mogą być wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych, czy też do produkcji  różnego rodzaju wyrobów gumowych.

            Największą zaletą procesu konwersji (pirolizy) i zasadniczą przewagą nad procesem spalania  jest to, że dla czystości powietrza konwersja jest w pełni bezpieczna, w tym również do metali ciężkich. Konwersja jest procesem ekologicznie czystym, zamknięta hermetycznie w reaktorach, nie ma emisji gazów i zanieczyszczeń gleby, nie ma hałasu i zapachu.

            Konwersja odpadów gumowych jest absolutnie czystą formą likwidacji tych odpadów

i korzystną ekonomicznie przy obecnych cenach rynkowych nośników energii, jest też najbardziej ekologiczna w odniesieniu do dotychczasowych form ich przetwarzania.

         Wdrażana technologia przyczynia się do ochrony środowiska i produkcji nośników energii, takich jak gaz i paliwa płynne.

            Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wykorzystaniem zasobów środowiska.

            Przedsięwzięcie polega na ekologicznej bezodpadowej, bezemisyjnej instalacji termochemicznej konwersji, przy znikomym zużyciu energii elektrycznej, odpadów gumowych, wytwarzającej sprzedawalne wysokiej jakości produkty energetyczne, takie jak gaz, paliwo płynne, koksik pirolityczny i metale.

            Wszystkie przeanalizowane oddziaływania na środowisko  nie są znaczące. Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na otaczające tereny, a normatywy

przewidziane prawem, nie będą wykraczały poza granice zakładu.

 

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:26:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:26:45