Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10.02.2014 r.

Żychlin, 2014.02.10.

RGO. 6220.9.6.2014

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1, pkt. 4 oraz § 3 ust.2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie.

 

stwierdzam

że, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie ok. 13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni Żychlinie", na działkach o nr ewid. 962 /14, 962 /22, 962 /15, 962 /19,962/21,919/10, 919/9, 919  /7, 919 /8, 919 /11, 919 /5, 919/17, 919/6, 957,960,959/3, 959/1, 958 /1, 958/3, 955/1, 954, 765 /1,673 /3,942,945,948,951,943 /1,946/1, 949/1, 952/1, 943/2,946/2,949/2, 952/2, 955/2, 958/4, 958 /2,956,959/4, 959/2,937, 972/1 nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2013 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek ENERGA Kogeberacja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20 A, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej we wprowadzonym paliwie ok. 13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Żychlinie", na działkach o nr ewid. 962/14, 962/22,962/15,962/19, 962/21,919/10,919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 919/17, 919/6, 957, 960,959/3,959/1, 958/1, 958/3,955/1, 954,765/1,673/3,

942,945, 948, 951,943/1, 946/1,949/1, 952/1,943/2,946/2,949/2, 952/2, 955/2,958/4, 958/2,956, 959/4, 959/2,937, 972/1.

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej gruntów z naniesionym projektem przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.9.3.2013 z dnia 11.12.2013 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.9.2.2013 z dnia 11.12.2013. z wnioskiem w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych: w opinii Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE-ZNS/MS/481/118/13/14 z dnia 16.01.2014 r.(data wpływu do Urzędu: 2014.01.22.)uznającej za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.4240.1057.2013.PT.2 z dnia 04.02. 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 2014.02.06.), że dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kotła biomasowego zturbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej we wprowadzonym paliwie ok. 13,5 MWt wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Żychlinie", na działkach o nr ewid. 962/14,962/22,962/15,962/19,962/21,919/10,919/9,919/7,919

/8,919/11,919/5,919/17,919/6,957,960,959/3,959/1,958/1,958

/3,955/1,954, 765/1,673/3,942,945,948,951,943/1,946

/1,949/1,952/1,943/2,946/2,949/2,952/2,955/2,958

/4, 958/2,956,959/4, 959/2,937,972/1; nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej we wprowadzonym paliwie ok. 13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie ciepłowni w Żychlinie. Modernizacja ciepłowni będzie przebiegać w dwóch etapach. Obecnie realizowana jest modernizacja układu kotłów węglowych WRP12 oraz WR 3,5 poprzez instalację układu odpylania spalin, remont części ciśnieniowej i emitora. Następnie będzie budowa pilotażowego biomasowego układu kogeneracyjnego ORC o mocy elektrycznej 0,212 MWe oraz o mocy grzewczej 1,2 MWc. W drugim etapie planowane jest:

•          deinstalację dwóch węglowych kotłów wodnych WR5,

•          instalację układu kogeneracyjnego z dwoma silnikami spalinowymi SSG zasilanego gazem ziemnym o łącznej mocy elektrycznej ok. 4 MWe, grzewczej ok. 3,75 MWc,

•          budowę kogeneracyjnego bloku energetycznego parowego opalanego biomasą z turbiną upustowo-kondensacyjną TUK o mocy elektrycznej ok. 2,7 MWe

i grzewczej ok. 5,2 MWc,

•     modernizacj ę infrastruktury towarzyszącej.

Zakres prac modernizacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach w/w przedsięwzięcia, na terenie ciepłowni będzie następujący:

1.  budowę kogeneracyjnego bloku parowego w nowym budynku elektrociepłowni, w tym:

•          instalację kotła biomasowego parowego,

•          budowę instalacji podawania paliwa biomasowego do kotła i odprowadzania żużla,

•          budowę instalacji kominowej,

•          budowę siłowni parowej z turbozespołem upustowo-kondensacyjnym lub przeciw-prężnym,

•          instalację stacji uzdatniania wody obiegowej,

•          instalację chłodni wody,

 

2.         przebudowę węzła cieplnego,

3.         budowę układu wprowadzania mocy do sieci elektrycznej, w tym:

•     budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/110 kV lub 6/15 kV,

•    budowę stacji transformatorów blokowych 0,4/6 kV i transformatora potrzeb własnych,

4. instalację układu nadrzędnej automatyki elektrociepłowni.

W ramach prac budowlano-konstrukcyjnych przewidywane jest:

1.         Uporządkowanie terenu ciepłowni z wyburzeniem dwóch budynków magazynowych i pozostałych obmurowań.

2.    Budowa budynku nowej elektrociepłowni o kubaturze ok. 25 m x 45 m x 22 m i wykonanie fundamentów pod urządzenia kogeneracyjnego układu parowego.

3.    Budowa budynku transformatorów blokowych i potrzeb własnych o kubaturze około 10mx25mx4mi wykonanie fundamentów.

4.    Wykonanie fundamentów pod urządzenia stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/110kV.

5.             Budowa składów biomasy.

6.             Budowa wiat biomasy i silosów dziennych.

7.             Budowa bramy wjazdowej i ogrodzenia terenu.

8.             Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie elektrociepłowni.

9.             Przeniesienie wagi i budowa budynku operatora wagi.

W ramach prac infrastrukturalnych przewidywane jest:

1.             Budowa instalacji wody zasilającej układ parowy.

2.      Rozbudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej.

3.      Rozbudowa instalacji odprowadzenia wody deszczowej z placów i terenu stacji transformatorowo-rozdzielczej.

4.      Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej, w tym basenu przeciwpożarowego i ujęć wody dla celów p.poż.

5.             Budowa instalacji wentylatorowych powietrza w pomieszczeniach siłowni kogeneracyjnych.

6.             Rozbudowa instalacji oświetleniowej terenu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Żychlinie (powiat kutnowski, województwo łódzkie), w przemysłowej części miasta przy ul. Narutowicza 72, w obrębie ulic Narutowicza, Okoniewskiego, Dobrzelińskiej. Najbliższe otoczenie inwestycji to:

- ENERGETYK Serwis Żychlin Sp. z o.o., Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A., Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. i Żychliński Dom Kultury. Żychlin leży na Nizinie Srodkowomazowieckiej, jest to teren płaski bez wzniesień. Przedsięwzięcie nie powinno oddziaływać na przylegające tereny.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji należy stwierdzić, że nie będzie ona powodowała nowych uciążliwości związanych z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi bądź leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W rejonie planowanej budowy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na położenie i charakter planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Uwzględniając powyższe opinie oraz przewidziane rozwiązania, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.        Pani Adela Olejniczak ul. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk - Pełnomocnik ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20 A;  82-300 Elbląg

2.        ENERGA Ciepłownia w Żychlinie ul. Narutowicza 72;   99-320 Żychlin

3.                 Strony postępowania wg odrębnego wykazu.

4.                 Tablica ogłoszeń UG w Żychlinie/BIP UG w Żychlinie

5.                 A/a

 

Do wiadomości:

1.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;  90 - 113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:54:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 10-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:54:09