Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27.01.2014 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z póżn.zm.)

zawiadamia   się

że w dniu 27 stycznia 2014 r. na wniosek Państwa Barbary i Zygmunta Strzeleckich, zam. Chochołów 36, 99-320 Żychlin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa obory ściółkowej na 35,80 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 15 m 3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 48,30 DJP we wsi Chochołów, gm. Żychlin"

 

   Żychlin, dnia 27 stycznia 2014 r.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, 2014.01.27.

 

RGO. 6220.2.5.2014

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2014.01.24. wpłynął wniosek Państwa Barbary i Zygmunta Strzeleckich zam. Chochołów 36, 99-320 Żychlin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie obory ściółkowej na 35,80 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 15 m 3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 48,30 DJP we wsi Chochołów, gm. Żychlin".

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 28 stycznia 2014 r. do 18 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800 - 1400.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, 2014.01.27.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.2.4.2014

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Państwa Barbary i Zygmunta Strzeleckich zam. Chochołów 36, 99-320 Żychlin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.:

„ Budowie obory ściółkowej na 35,80 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 15 m 3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 48,30 DJP we wsi Chochołów, gm. Żychlin"

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:56:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 27-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:56:39