Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07.08.2013 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY   ŻYCHLIN

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.l227z póżn. zm.)

zawiadamia   się

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KROLSPOZ" Józef A. Kowalczyk , 09- 402 Płock, ul. Norbertańska 9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin".

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                 Zastępca Burmistrza

 

Żychlin, dnia 7 sierpień 2013 r.

 

Żychlin, 2013.08.07.

RGO. 6220.4.5.2013

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Żychlinie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2013.08.06. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KROLSPOŻ" Józef A. Kowalczyk, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 9, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin".

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzono ocenęoddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jestBurmistrz Gminy Żychlin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 08 sierpnia 2013 r. do 28 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, pokój nr 8 w godzinach 800 - 1400.

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                 Zastępca Burmistrza

 

Żychlin, 2013.08.07.

 

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 6220.4.3.2013

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KROLSPOŻ" Józef A. Kowalczyk, ul. Norbertańska 9, 09-402 Płock, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewid. 55/2 położonej w miejscowości Dobrzelin, gm. Żychlin"

 

                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                /-/Zbigniew Gałązka

                                                                 Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:58:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 07-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:58:18