Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 18.02.2013 r.

Żychlin, 2013.02.18.

RGO. 6220.26.7.2013

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), nawiązując do wniosku K & K Energia Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 197położonej w miejscowości Sleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm.. Żychlin. wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą"przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 197położonej w miejscowości Sleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 9 listopada 2012 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek K & K Energia Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą"przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 197położonej w miejscowości Sleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin.

W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 12 listopada 2012 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PSSE-ZNS/ MS/ 481/46/12 z dnia 19 listopada 2012 roku (wpływ do Urzędu Gminy - 29 listopad 2012 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ.4240. 936.2012.TO.2 z dnia 5 grudnia 2012 roku (data wpływu do Urzędu Gminy- 10 grudnia 2012r.) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia ocenyoddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, zgodnego z art. 66 ust. 1 ustawy ooś.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust.l i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie ozawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdo czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.  K & K Energia Sp. z o.o. w Kutnie ul. Siemiradzkiego 18;    99-300 Kutno

2.                Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 Kpa

3.                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;  

      90-113 Łódź

4.                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;  

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:59:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 13:59:18