Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11.02.2013 r.

Żychlin, 2013.02.11.

RGO.6220.5.10.2012.2013

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4, art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)

 

Postanawiam

Odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„zainstalowaniu jednej elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika do 74 metrów i rozpiętości skrzydeł do 58 metrów, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o mocy do 0,9 MW na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1, 63/2 i 64/2 położonych w Żychlin, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek, zamieszkałych w Żychlinie, gm. Żychlin"

 

UZASADNIENIE

Państwo Wanda i Jacek Stefaniak zam. ul. Pomorska 40, 99-320 Żychlin, w dniu 7 lutego2013 r. złożyli wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego, które toczy się przedtutejszym Organem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zainstalowaniu jednej elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika do 74 metrów i rozpiętości skrzydeł do 58 metrów, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o mocy do 0,9 MW na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1, 63/2 i 64/2 położonych w Żychlin, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek, zamieszkałych w Żychlinie, gm. Żychlin", do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament R.P. We wniosku Państwo Wanda i Jacek Stefaniak wskazali, że turbina wiatrowa, która ma powstać na w/w działkach będzie zlokalizowana w bardzo bliskiej i niebezpiecznej odległości od ich domu, a jej funkcjonowanie będzie wywierało znaczny ujemny wpływ na dotychczasową jakość życia i zdrowia ich rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zważyć, co następuje:

Stosownie do art. 97 § 1 pkt. 4 kpa postępowanie administracyjne zawiesza się, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu, zgodnie z utrwalonym piśmiennictwem oraz ustalonym orzeczeniem sądowym (i tak np.: Wyrok NSA z dnia 28 maja 2008 r., II OSK 1698/07, LEX nr 489631), cyt. „zagadnieniemWstępnym mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w tokupostępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłani decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Obowiązek wyjaśnienia sprawy pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzonego postępowania. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie to może być odrębnym przedmiotem postępowania przed takim organem lub sądem.

 

Nie chodzi tu zatem o wyjaśnienie nawet poważnych wątpliwości dotyczących aspektów prawnych sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego lecz o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez inny organ lub sąd. Z przepisu art. 97 § 1 pkt 4 wynika, że zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwymi organami albo w toczącym się postępowaniu nie zapadło prawomocne (ostateczne) rozstrzygnięcie w tej kwestii. Należy ponadto przyjąć, że istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania administracyjnego lub przepisy prawa wymagają ustalenia stanu prawnego w danej kwestii mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a w toku postępowania okaże się, że ustalenie tego stanu może nastąpić tylko w drodze rozstrzygnięcia właściwego organu lub sądu", koniec cyt.

Podnoszone we wniosku z dnia 7 lutego 2013 r. kwestie nie mają charakteru zagadnieniawstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 kpa i tym samym nie rodzą obowiązku zawieszeniaprzez tutejszy organ prowadzonego postępowania administracyjnego.

Stosownie do art. 98 kpa „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie Jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu".

Z przepisu art. 98 § 1 wynika, że uprawnienie do żądania zawieszenia postępowania służyWyłącznie stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie. Uprawnienie to nie służy zateminnym stronom ani podmiotom uczestniczącym w postępowaniu na prawach strony.

W przedmiotowej sprawie strona tj. Fundacja „Radość Duszy: z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca 3a/9, na żądanie której wszczęto postępowanie, nie złożyła wniosku o zawieszenie postępowania, tym samym po stronie tutejszego organu nie powstał obowiązekzawieszenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zainstalowaniu jednej elektrowni wiatrowej o wysokości zawieszenia wirnika do 74 metrów i rozpiętości skrzydeł do 58 metrów, jako obiektu wytwarzającego energię elektryczną o mocy do 0,9 MW na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1, 63/2 i 64/2 położonych w Żychlin, należących do Państwa Zdzisława i Aliny Guzek, zamieszkałych w Żychlinie, gm. Żychlin."

W świetle powyższego orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Skierniewicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin.

 

                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin                                         

                                                                /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.   Wanda Stefaniak zam. ul. Pomorska 40, 99-320 Żychlin

2.                 Jacek Stefaniak zam. ul. Pomorska 40, 99-320 Żychlin

3.                 Remigiusz Lewandowski zam. Sokołówek 1, 99-320 Żychlin

4.                 Zdzisław Guzek zam. ul. Pomorska 58, 99-320 Żychlin

5.                 Alina Guzek zam. ul. Pomorska 58, 99-320 Żychlin

6.                 Fundacja „Radość Duszy" z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Wawrzyńca 3a/9;

      60-539 Poznań

7.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;

      99-300 Kutno

8.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25; 

      90-113 Łódź

9.                 A/a

Stosownie do art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 kpa,. Pozostałe strony zawiadamia się o treści Nin mniejszego Postanowienia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żychlinie oraz poprzez podanie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie na okres 14 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:00:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:00:21