Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11.12.2012 r.

Żychlin, 2012.12.11.

RGO. 6220.26.6.2012

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r..Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust.l i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

 

postanawiam

1.   Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni wiatrowejo mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" przewidzianego do realizacjina działce o nr ewid. 197 w miejscowości Sleszynek, obręb 0019 Zgoda, gnu Żychlin.

2.  Ustalani pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskozgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze  szczególnym uwzględnieniem:

a)      podanie typu urządzenia jakie ma stanowić jednostkę wytwórczą w planowanej do realizacji elektrowni wiatrowej wraz z danymi technicznymi dotyczącymi urządzenia, w tym należy podać minimalną i maksymalną wysokość wieży, maksymalną średnicę rotora oraz maksymalny poziom mocy akustycznej - LAWeq *>

b)     określenie jaką turbinę planuje się zainstalować przy realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem - w przypadku urządzenia używanego należy podać charakterystykę urządzenia oraz rok produkcji wraz z określeniem poziomu mocy akustycznej uwzględniającym stopień zużycia, udokumentowany stosownym badaniem technicznym;

 

c)                 określenie lokalizacji/usytuowania planowanego przedsięwzięcia poprzez podanie numerów działek ewidencyjnych wraz z nazwami ich obrębów - dla planowanej elektrowni wiatrowej oraz jej infrastruktury towarzyszącej;

d)       wskazać parametry techniczne i lokalizacyjne wariantu proponowanego do realizacji jak również wariantów alternatywnych;

e)        w zakresie oddziaływania akustycznego należy:

•    wskazać przeznaczenie działek chronionych akustycznie, na które może oddziaływaćprzedmiotowa inwestycja, na podstawie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załączyć wypis i wyrys z tego planu z zaznaczonym miejscem posadowienia turbiny) natomiast dla działek chronionychakustycznie, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a znajdują się w potencjalnym obszarzeoddziaływania inwestycji, należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organugminy dotyczącą faktycznego aktualnego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów, na które może ono oddziaływać (wraz z podaniem numerów tych działek), wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), z określeniem odpowiadających mu standardów jakości środowiska akustycznegozgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawiedopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm);

•    wskazać usytuowanie poszczególnej turbiny projektowanej oraz tych ujętych w obliczeniach oddziaływania skumulowanego formie tabelki x-y-z (w metrach);

•    dla analizowanych wariantów (wariant wskazany przez inwestora oraz racjonalnywariant alternatywny) przedmiotowego przedsięwzięcia należy obliczenia akustyczne wykonać również dla minimalnej, przyjętej wysokości wieży (czyli najniekorzystniejszych warunków pracy) planowanej do realizacji turbiny wiatrowej

•    określić w jaki sposób uwzględniono w obliczeniach wymagania stawiane w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody;

•    przeprowadzić obliczenia oddziaływania akustycznego wraz ze wskazaniem graficznym na aktualnej mapie ewidencyjnej jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniemkumulowania się oddziaływań (w odniesieniu do innych elektrowni wiatrowych, dla których wszczęto lub zakończono postępowanie administracyjne przed przedmiotową inwestycją oraz zakładów przemysłowych), przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002; a w tym między innymi:

°  podać wybór parametrów pogodowych przyjętych do obliczeń,

°   podać i uzasadnić rzetelnie wybór poziomu współczynnika gruntu przyjętego do obliczeń, poprzez szczegółowe przeanalizowanie pod względem rodzaju gruntu obszaru zasięgu izofony 40 dB, obliczając dla tego obszaru współczynnik wypadkowy otrzymany z podzielenia terenu, na który oddziałuje przedmiotowe przedsięwzięcie na poszczególne rodzaje terenów charakteryzujące się danym rodzajem gruntu (należy również przedstawić te obliczenia);

°   przedstawić załącznik graficzny (skala około 1: 5000) z obliczeń, który w sposóbprzejrzysty wskaże lokalizację terenów chronionych akustycznie w obszarzeoddziaływania inwestycji (i oddziaływania skumulowanego) z ich numerami działek i wskazanymi granicami tych działek, w taki sam sposób należy podejść do terenów chronionych akustycznie na podstawie ewentualnych zapisów obowiązujących mpzp (w takim przypadku na załącznik graficzny nanieść również poszczególne oznaczenia terenów z mpzp) w obszarze oddziaływania inwestycji i oddziaływania skumulowanego;

•    załącznik graficzny z obliczeń należy zaopatrzyć między innymi w:

-      oznaczenie wartością danej izofony a nie tylko przedstawienie tych informacji w legendzie,

-      podziałkę x-y dzięki której będzie można porównać z załącznikiem graficznymwyniki tabelaryczne z obliczeń oraz dane wejściowe,

-      izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 4 m w przypadku braku mpzp na całym terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji,

-      izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i w punktach referencyjnych na wysokości 4 m, gdy na całym obszarze potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji istnieją obowiązujące mpzp,

-      izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i 4 m w przypadku gdy na terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zapisy mpzp nie dotyczą całego tego terenu,

°    w obliczeniach należy przeanalizować najniekorzystniejszy sposób pracy poszczególnych turbin wiatrowych i ich oddziaływanie akustyczne,

-      należy w formie elektronicznej na płycie CD/DVD przedstawić na zdjęciach wizualizację wykonaną z obszaru posadowienia turbiny przedmiotowego przedsięwzięcia w kierunku terenów chronionych akustycznie,

-      należy zamieścić pismo urzędu gminy, w którym stwierdzone zostanie kiedy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz położenie (nr działki i nr obrębu), wysokość wieży, wysokość całkowita konstrukcji elektrowni poziom mocy akustycznej istniejących i projektowanych turbin wiatrowych oraz zakładów przemysłowych w obszarze 2 km od projektowanej turbiny i zaznaczyć je na mapie w celu określenia lokalizacji względem przedmiotowej inwestycji;

-      przedstawić skumulowane oddziaływanie akustyczne na etapie budowy i likwidacji inwestycji z pobliskimi drogami;

f)    sposób oraz miejsce przyłączenia elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym lokalizację transformatora, jego napięcia robocze na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcie robocze linii elektroenergetycznej, do której będzie dostarczana wytwarzana w elektrowniach energia elektryczna oraz sposób realizacji przewodów przyłączeniowych - linie napowietrzne, podziemne długość trasy przebiegu linii wraz z prezentacją na mapie), a także opisanie kompleksowo wpływu planowanych do realizacji urządzeń i sieci na rozkład pól elektroenergetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem ich oddziaływania skumulowanego w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów(Dz.U. Nr 192, poz. 1883) - w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia miejsca przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz lokalizacji/miejsca przebiegu przewodów przyłączeniowych (linie napowietrzne, podziemne), należy dokonać wariantowania przyłączenia do KSE i przebiegu przewodów przyłączeniowych oraz przeprowadzić analizę oddziaływania poszczególnych wariantów na pole i promieniowanie elektromagnetyczne;

g)     w zakresie gospodarki odpadowej:

-          opisanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy),eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

-          przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami, powstającymi w związku z planowanym przedsięwzięciem);

h)     oddziaływanie na środowisko przyrodnicze uwzględniające:

-     ze względu na możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego, raport  winien odnosić się do łącznego wpływu elektrowni wiatrowej określonej wnioskiem z innymi inwestycjami stanowiącymi bariery na trasach przelotów ptaków i nietoperzy w promieniu 10 km od planowanej inwestycji (elektrownie wiatrowe, dla których wszczęto lub Zakończono postępowanie administracyjne, maszty telefonii komórkowych, itp.);

-          należy ustosunkować się do możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;

-          w celu oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony gatunków ptaków należy przedstawić ekspertyzę ornitologiczną, z co najmniej rocznego monitoringu przedrealizacyjnego w okresie lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego.

Zobrazować ilościową charakterystykę wykorzystania terenu przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania;

-          przedstawić ekspertyzę chiropterologiczną, w której należy określić wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy poprzez wykonanie co najmniej rocznego monitoringu przedrealizacyjnego w postaci badań nasłuchowych;

-          na działkach objętych wnioskiem należy wykonać inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji elektrowni wiatrowej;

-     należy określić wpływ przedsięwzięcia na krajobraz w miejscu lokalizacji inwestycji i terenów bezpośrednio do nich przyległych. W analizie krajobrazowej musi znaleźć się określenie charakteru i typów krajobrazu. Ponadto należy wyodrębnić i przedstawić charakterystyczne cechy krajobrazu, na które inwestycja może wpłynąć, pokazać punkty widokowe i potencjalnych obserwatorów krajobrazu. Analiza krajobrazowa musi się również składać z wizualizacji w dowolnej technice obrazującej planowaną inwestycję wkomponowaną w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów widokowych oraz ciągów widokowych;

-     opis przewidywanych przez Inwestora działań w przypadku wystąpienia w trakcie
eksploatacji elektrowni wiatrowej kolizji z ptakami i nietoperzami;

-     należy podać środki zapobiegające i minimalizujące szkodliwe oddziaływanie
planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze oraz gatunki roślin, zwierząt oraz siedlisk,
które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji
elektrowni wiatrowej.

i)        przewidywane przez Inwestora działania w przypadku wystąpienia szkód w środowisku w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej (w odniesieniu do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 ze zm.), przez które ustawodawca nakazuje rozumieć negatywną, mierzalną, zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenianą w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska;

j)        w zakresie oddziaływania wariantów przedsięwzięcia w postaci efektu migotania cienia i efektu stroboskopowego należy:

•    dokonać analizy tego oddziaływania przyjmując najdalej idący (maksymalny) efekt
oddziaływania tzn. przy założeniu, iż elektrownia pracuje cały rok przy bezchmurnym
niebie oraz wskazać konkretne miejsca najbardziej narażone na efekt migotania cienia
(na podstawie przeprowadzonej symulacji zasięgu i intensywności tego zjawiska);

w analizie migotania cienia należy wziąć pod uwagę wszystkie tereny przeznaczone na stały pobyt ludzi, będące w potencjalnym zasięgu oddziaływania;

•          dla elektrowni wiatrowych znajdujących się w promieniu 1 km od planowanej turbiny należy wykonać analizę skumulowanego oddziaływania efektu migotania cienia;

•          dla wariantu realizatorskiego i alternatywnego oraz dla oddziaływaniaskumulowanego, należy załączyć czytelne mapy obrazujące maksymalny efektoddziaływania;

•          wyniki oraz wnioski z wykonania analiz zaprezentować w treści raportu; opisać środki zaradcze, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej w tym zakresie;

k)   opisanie możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym do realizacji przedsięwzięciem;

1)   opisanie możliwych do realizacji wariantów przedsięwzięcia, w tym racjonalnego wariantu alternatywnego (zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1, pkt. 5), 6), 7) oraz ust. 6 ustawy ooś, w szczególności:

-      punkt dotyczący opisu wariantu proponowanego przez wnioskodawcę - należy opisać podstawowe parametry elektrowni wiatrowej (w tym moc akustyczna) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia (infrastrukturę towarzyszącą) wraz z ich lokalizacją;

-      punkt dotyczący opisu racjonalnego wariantu alternatywnego - należy opisać podstawowe parametry elektrowni wiatrowej (w tym moc akustyczną) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia wraz z ich lokalizacją; za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego /technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnia założony przez wnioskodawcę cel, a więc w przypadku elektrowni wiatrowej produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnego źródła, jakim jest siła wiatru;

-                 punkt dotyczący opisu wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - należy wskazać konkretne (wynikające z przeprowadzonych analiz) mają mniejszy, negatywny wpływ na elementy środowiska lub wskazać brak negatywnych oddziaływań na elementy środowiska;

-                 określić przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska, opisywanych wariantów (zarówno realizacyjnego jak i alternatywnego) na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji - zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt. 6) i ust. 6.;

-                 punkt dotyczący uzasadnienia merytorycznego proponowanego przez wnioskodawcę wariantu - należy opisać wszystkie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - wymienione w art. 66 ust. 1, pkt. 7), jakie będzie wywierała elektrownia wiatrowa w wariancie wybranym do realizacji (zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji), po zastosowaniu zaleconych w raporcie środków zapobiegawczych i łagodzących.

 

Uzasadnienie

W dniu 1listopada 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek K & K Energia Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni wiatrowej omocy do 2,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą"przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0010 Zgoda, gnu Żychlin. Do dokumentów dołączono:

-    wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjnąprzedsięwzięcia oraz mapą.

-    wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie,

-    wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

-    analizę akustyczną wykonaną na wysokości 4 m

-    pełnomocnictwo dla Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „EkoPerfekt" Iwona Kowalska z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 19 w osobach:

 

1.             Marta Kaczmarek    -   specjalista ds. ochrony środowiska

2.             Jolanta Dybalska    -   specjalista ds. ochrony środowiska

3.             Katarzyna Dyniak   -   specjalista ds. ochrony środowiska

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.26.2.2012 z dnia 2012.11.12. oraz PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.26.3.2012 z dnia 2012.11.12. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 20 listopada 2012 r. do urzędu wpłynęło wezwanie o usunięcie braku formalnego, poprzez przesłanie:

1.   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaganego w art. 64 ust.2, pkt. 1;

2.                 wypisu i wyrysu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku wymaganego art. 64 ust. 2, pkt. 3 ustawy ooś;

3.                 prawidłowego pełnomocnictwa do występowania Pani Jolanty Dybalskiej, PHU EkoPerfekt ul. Niecała 19, 97 - 300 Piotrków Trybunalski w imieniu Inwestora - K & K Energia

Sp. z o.o. 99-300 Kutno, zgodnie z art. 33 § 2 i 3 kpa. W dniu 21 listopada 2012 r. Urząd Gminy w Żychlinie przesłał ponownie do RDOŚ w Łodzi braki formalne wniosku.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: PSSE-ZNS/MS/481/77/12 z dnia 19.11.2012 r, (data wpływu do Urzędu 29.11.2012) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.4240.936.2012.TO.2 z dnia 05.12.2012 r. (data wpływu do Urzędu 10.12.2012 r.) zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 6 lit.b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust.1, pkt.5- o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m" należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą „ przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 197 położonej w miejscowości Śleszynek, obręb Zgoda, gm. Żychlin.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:
 

1.                 K&K ENERGIA Sp.zo.o.                     

      ul. Siemiradzkiego 18.

99-300             Kutno

2.                 Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 kpa.

3.        A/a


Do wiadomości:

1.                 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

      ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

      ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:01:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:01:21