Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 24.08.2012

Żychlin, 2012.08.24.

RGO. 6220.14.5.2012

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), nawiązując do wniosku K & K Energia Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej Unii włączenia do sieci SN 15 kV na działce nr 62, położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zam. Oleszcze 29, gm. Żychlin " wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213. poz. 1397)

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 kVna działce nr 62, położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zam. Oleszcze 29, gm. Żychlin", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek K & K Energia Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 W na działce nr 62, położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zam. Oleszcze 29, gm. Żychlin ".

W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 13czerwca 2012 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PSSE-ZNS/MS/481/45/12 z dnia 2 sierpnia 2012 roku (wpływ do Urzędu Gminy 9 sierpnia 2012 r.) uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ.4240.589.2012.TO.1 z dnia 31 lipca 2012 roku (data wpływu do Urzędu Gminy 2 sierpnia 2012r.) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, zgodnego z art. 66 ust. 1 ustawy ooś.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                      /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.         K & K Energia Sp. z o.o. w Kutnie ul. Siemiradzkiego 18;           

        99-300 Kutno

2.                 Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 Kpa.

3.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25;  

      90-113 Łódź

4.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie ul. Kościuszki 14;  

      99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:10:45