Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13.08.2012 r.

Żychlin, 2012.08.13.

RGO. 6220.14.4.2012

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

 

postanawiam

1.   Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni wiatrowejz infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na dziatkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 kV na działce nr 62, położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Ołeszcze 29, gm. Żychlin."

2.  Ustalam pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

a)  podanie typu urządzenia jakie ma stanowić jednostkę wytwórczą w planowanej do realizacji elektrowni wiatrowej wraz z danymi technicznymi dotyczącymi urządzenia, w tym należy podać poziom mocy akustycznej - LAWeq ;

b) określenie jaką turbinę planuje się zainstalować przy realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem - w przypadku urządzenia używanego należy podać charakterystykę urządzenia oraz rok produkcji wraz z określeniem poziomu mocy akustycznej uwzględniającym stopień zużycia, udokumentowany stosownym badaniem technicznym;

c)        określenie lokalizacji/usytuowania planowanego przedsięwzięcia poprzez podanie numerów działek ewidencyjnych wraz z nazwami ich obrębów - dla planowanej elektrowni wiatrowej oraz jej infrastruktury towarzyszącej;

d)       wskazać parametry techniczne i lokalizacyjne wariantu proponowanego do realizacji jak również wariantów alternatywnych;

e)  w zakresie oddziaływania akustycznego należy:

•      wskazać przeznaczenie działek, na które może oddziaływać przedmiotowa inwestycja na podstawie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załączyć wypis i wyrys z tego planu) natomiast dla działek, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania inwestycji, należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów, na które może ono oddziaływać (wraz z podaniem numerów tych działek), wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), z określeniem odpowiadających mu standardów jakości środowiska akustycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

•      wskazać usytuowanie poszczególnej turbiny (podziałka x-y-z w metrach)projektowanej oraz tych ujętych w obliczeniach oddziaływania skumulowanego;

•      określić w jaki sposób uwzględniono w obliczeniach wymagania stawiane w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody;

•     przeprowadzić obliczenia oddziaływania akustycznego wraz ze wskazaniemgraficznym na aktualnej mapie ewidencyjnej jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania sie oddziaływań (w odniesieniu do innych elektrowni wiatrowych dla których wszczęto lub zakończono postępowanie administracyjne), przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002; a w tym między innymi:

-         podać wybór parametrów pogodowych przyjętych do obliczeń,

-         podać i uzasadnić rzetelnie wybór poziomu współczynnika gruntu przyjętego do obliczeń, poprzez szczegółowe przeanalizowanie pod względem rodzaju gruntu obszaru zasięgu izofony 40 dB, obliczając dla tego obszaru współczynnik wypadkowy otrzymany z podzielenia terenu, na który oddziałuje przedmiotowe przedsięwzięcie na poszczególne rodzaje terenów charakteryzujące się danym rodzajem gruntu (należy również przedstawić te obliczenia);

-         przedstawić załącznik graficzny (skala około 1: 5000) z obliczeń, który w sposób przejrzysty wskaże lokalizację terenów chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania inwestycji z ich numerami działek i wskazanymi granicami tych działek w taki sam sposób należy podejść do terenów chronionych akustycznie na podstawie ewentualnych zapisów obowiązujących mpzp (w takim przypadku na załącznik graficzny nanieść również poszczególne oznaczenia terenów z mpzp) w obszarze oddziaływania inwestycji i oddziaływania skumulowanego;

-         załącznik graficzny z obliczeń należy zaopatrzyć między innymi w:

*         oznaczenie wartością danej izofony a nie tylko przedstawienie tych informacji w legendzie,

*         podziałkę x-y dzięki której będzie można porównać z załącznikiem graficznym wyniki tabelaryczne z obliczeń oraz dane wejściowe,

*         izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 4 m w przypadku braku mpzp na całym terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji,

*         izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i w punktach referencyjnych na wysokości 4 m, gdy na całym obszarze potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji istnieją obowiązujące mpzp,

*   izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i 4 m w przypadku gdy na terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zapisy mpzp nie dotyczą całego tego terenu,

•       w obliczeniach należy przeanalizować najniekorzystniejszy sposób pracy poszczególnych turbin wiatrowych i ich oddziaływanie akustyczne,

-          należy w formie elektronicznej na płycie CD/DVD przedstawić na zdjęciach wizualizację wykonaną z obszaru posadowienia turbiny przedmiotowego przedsięwzięcia w kierunku terenów chronionych akustycznie,

-          należy zamieścić pismo urzędu gminy, w którym stwierdzone zostanie położenie (nr działki), wysokość wieży, wysokość całkowita konstrukcji elektrowni i poziom mocy akustycznej istniejących i projektowanych turbin wiatrowych w obszarze 1 km od projektowanej turbiny,

f)    sposób oraz miejsce przyłączenia elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym lokalizację transformatora, jego napięcia robocze na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcie robocze linii elektroenergetycznej, do której będzie dostarczana wytwarzana w elektrowniach energia elektryczna oraz sposób realizacji przewodów przyłączeniowych (linie napowietrzne, kablowe), a także opisanie kompleksowo wpływu planowanych do realizacji urządzeń i sieci na rozkład pól elektroenergetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem ich oddziaływania skumulowanego w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposób dotrzymania tych poziomów (Dz. U.Nrl92,poz. 1883);

g) w zakresie gospodarki odpadowej:

-     opisanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

-     przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów naśrodowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami, powstającymi w związku z planowanym przedsięwzięciem);

h) oddziaływanie na środowisko przyrodnicze uwzględniające:

-    ze względu na możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego, raport winien odnosić się do łącznego wpływu elektrowni wiatrowej określonej wnioskiem z innymi inwestycjami stanowiącymi bariery na trasach przelotów ptaków i nietoperzy w promieniu 10 km od planowanej inwestycji (elektrownie wiatrowe, dla których wszczęto lub zakończono postępowanie administracyjne, maszty telefonii komórkowych, itp.);

-        należy ustosunkować się do możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;

-        w celu oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony gatunków ptaków należy przedstawić ekspertyzę ornitologiczną, z co najmniej rocznego monitoringu przedrealizacyjnego w okresie lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego. Zobrazować ilościową charakterystykę wykorzystania terenu przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnosząc się do możliwości odpoczynku i żerowania;

-    przedstawić ekspertyzę chiropterologiczną, w której należy określić wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy poprzez wykonanie co najmniej rocznego monitoringu przedrealizacyjnego w postaci badań nasłuchowych;

-    na działkach objętych wnioskiem należy wykonać inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji elektrowni;

-    należy określić wpływ przedsięwzięcia na krajobraz w miejscu lokalizacji inwestycji i terenów bezpośrednio do nich przyległych. W analizie krajobrazowej musi znaleźć się określenie charakteru i typów krajobrazu. Ponadto należy wyodrębnić i przedstawić charakterystyczne cechy krajobrazu, na które inwestycja
może wpłynąć, pokazać punkty widokowe i potencjalnych obserwatorów krajobrazu. Analiza krajobrazowa musi się również składać z wizualizacji w dowolnej technice obrazującej planowaną inwestycję wkomponowaną w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów widokowych oraz ciągów widokowych;

-        opis przewidywanych przez Inwestora działań w przypadku wystąpienia w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej kolizji z ptakami i nietoperzami;

-        należy podać środki zapobiegające i minimalizujące szkodliwe oddziaływanie planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze oraz gatunki roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji elektrowni wiatrowej.

i)   przewidywane przez Inwestora działania w przypadku wystąpienia szkód w środowisku w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej (w odniesieniu do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 ze zm.), przez które ustawodawca nakazuje rozumieć negatywną, mierzalną, zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenianą w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska;

j)    przedstawienie możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w postaci efektu stroboskopowego i migotania cieni dla sąsiadujących z planowaną inwestycją zabudowań, w tym celu należy przeanalizować współrzędne geograficzne, kąt padania promieni słonecznych w zenicie w okresie letnim i zimowym, ukształtowanie terenu, prawdopodobną długość padania cieni;

k)   opisanie możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym do realizacji przedsięwzięciem;

l)    opisanie możliwych do realizacji wariantów przedsięwzięcia, w tym racjonalnego wariantu alternatywnego (zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1, pkt. 5), 6), 7) oraz ust. 6 ustawy ooś, w szczególności:

-    w punkcie dotyczącym określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów należy zawrzeć oddziaływanie elektrowni wiatrowej na wszystkie elementy środowiska na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji, zarówno w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, jak i wariancie alternatywnym - zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt. 6) i ust. 6.;

-    w punkcie dotyczącym uzasadnienia merytorycznego proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, należy opisać wszystkie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - wymienione w art. 66 ust. 1, pkt. 7), jakie będzie wywierała elektrownia wiatrowa w wariancie wybranym do realizacji (zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji), po zastosowaniu zaleconych w raporcie środków zapobiegawczych i łagodzących.

 

Uzasadnienie

W dniu 11 lipca 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek K & K Energia Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni wiatrowej Z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 kV na działce nr 62, położonych w miejscowości Ołeszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Ołeszcze 29,  gm. Żychłin."

Do dokumentów dołączono:

-    wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą,

-    wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie,

-    wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

-    umowę dzierżawy terenu,

-    zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, numer KRS.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.14.3.2012 z dnia 2012.07.13. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO. 6220.14.2.2012 z dnia

2012.06.13. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - znak: WOOŚ.4240.589.2012.TO.1 z dnia 31 lipca 2012 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - znak: PSSE-ZNS/MS/481/45/12 dnia 02.08.2012 r. (wpływ do Urzędu 09.08.2012) zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 6 lit.b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213,

poz. 1397) „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. I, pkt.5- o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m" należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi,

w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włączenia do sieci SN 15 kV na działce nr 62, położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29,   gm. Żychlin."

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują;

1.                                                                 K&K ENERGIA Sp. zo.o.

ul. Siemiradzkiego 18.

99-300 Kutno

2.            Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art

3.                     A/a

 

Do wiadomości:

1.                                             Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lodzi

ul. Traugutta 25;

90-113 Łódź

2.             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;

99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 13-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:12:48