Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 25.06.2012 r.

Żychlin, 2012.06.25.

RGO. 6220.5.6.2012

 

POSTANOWIENIE

zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), nawiązując do wniosku Fundacji „Radość Duszy", ul. Św. Wawrzyńca 3a/9, 60-539 Poznań, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,9 MW na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1, 63/2 i 64/2 położonych w miejscowości Żychlin gmina Żychlin, woj. łódzkie wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 6, lit.b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,9 MW na dziatkach o nr ewid. 63/1, 64/1,63/2 i 64/2 położonych w miejscowości Żychlin, gmina Żychlin", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 6 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Fundacji „Radość Duszy" , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,9 MW na działkach o nr ewid. 63/1, 64/1,63/2 i 64/2 położonych w miejscowości Żychlin, gmina Żychlin ". W toku postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin pismami z dnia 11 czerwca 2012 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu znak: WOOŚ.4240.485.2012.MP3.1 z dnia 19 czerwca 2012 roku wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 w/w ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w opinii znak: PSSE-ZNS/MS/481/37/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust.l i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) , na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.  Fundacja „Radość Duszy" ; ul. Św. Wawrzyńca 3a/9; 60 - 539 Poznań

2.                 Właściciele działek wg odrębnego wykazu.

3.                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

      ul. Traugutta 25; 90-113 Łódź

4.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

      ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:17:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 25-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 03-08-2015 14:17:08