Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r.

Żychlin, 2015.08.11.

 

RGO. 6220.14.27.2012

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Żychlin zawiadamia strony postępowania

 

1)  o wpłynięciu odwołań od decyzji z dnia 22 lipca 2015 r. znak: RGO. 6220.14.27.2012o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, w szczególności linią kablową podziemną SN 15 kV, drogami, stacją transformatorową i rozdzielczą na działkach o nr ewid. 44 i 62 oraz podziemnej linii włącza do sieci SN 15 kV na działce nr 62 położonych w miejscowości Oleszcze, należących do Państwa Pawła i Elżbiety Maciak, zamieszkałych Oleszcze 29, gm. Żychlin,

2)  o przekazaniu w/w odwołań wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

 

  • stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie,
  • tablicach ogłoszeń w sołectwach: Budzyń, Brzeziny, Grabie, Zgoda.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie na okres: od dnia 12 sierpnia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r.

 

                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                    /-/ Grzegorz Ambroziak

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kpa, w wyniku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 13-08-2015 13:18:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 13-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 13-08-2015 13:18:09