Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Do zadań Referatu  Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska  należy:  

1.    Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy obejmujących następujące  zagadnienia:

      -       gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki wodnej,

-       utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

 

2.    Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3.    Koordynacja gospodarki nasiennej oraz koordynowanie obrotu materiału hodowlanego przy akceptacji i współpracy ze służbami weterynaryjnymi i zootechnicznymi.

4.    Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.

5.    Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

6.    Prowadzenie ewidencji poświadczonych oświadczeń składanych przez osoby fizyczne d o ZUS i KRUS w   celach emerytalno-rentowych dotyczących   zaliczeń okresów pracy i istnienia danego gospodarstwa.

7.    Sporządzanie dla KRUS na wniosek osoby fizycznej kart z wyliczeniem okresów ubezpieczenia i wysokości składek dla rolników i ich członków rodziny opłacanych w gminach do III-go kwartału 1993 r.

8.    Opiniowanie projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych (we współpracy z Ref. BPI).

9.    Z urzędu lub na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej wszczęcie postępowania, a następnie wydanie decyzji na rozgraniczenie nieruchomości, zatwierdzenie rozgraniczenia lub umorzenie postępowania rozgraniczeniowego gdy zawarta została ugoda, bądź kierowanie spraw do Sądu.

10.  Prowadzenie dokumentacji z zakresu wnoszonych i posiadanych przez gminę aportów, udziałów, akcji w różnych spółkach.

11.  Powadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów i miejscowości oraz numerów porządkowych nieruchomości.

12.   Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy obejmujących zagadnienia ochrony środowiska, przyrody i ładu przestrzennego, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz zieleni gminnej i zadrzewień.

13.  Prowadzenie ewidencji właścicieli psów ras agresywnych oraz sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem psów w gminie.

14.  Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach trujących.

15.  Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 03-06-2015 23:50:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 03-06-2015 23:52:11