2012 r.

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE 
NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN W 2012 ROKU

 

 

I.     Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 

Uchwała Nr XV/72/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie:

określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Żychlin:

 

1) od gruntów :

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni;

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2)    od budynków lub ich części :

      a)     mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej -  21,44 zł  od  1   m2powierzchni użytkowej, 

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanymmateriałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeńzdrowotnych - 4,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł od 1 m2 powierzchniużytkowej.

 

3)     od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 .

 

Wzory formularzy:

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZN – 1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

II.    Cena skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin:

Uchwała Nr XV/71/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin

-      Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, póz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt .

 

Wzory formularzy:

IR -1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 

III.   Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.:

 

Uchwała Nr XV/73/11 Rady Miejskie w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .

-       określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1)     od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej  12 ton , uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, opuszczalną masę całkowitą i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1

 

2)     od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

      Załącznik Nr 2

 

3)     od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

      Załącznik Nr 3

 

4)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach   lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależnościod liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkuzgodnie z Załącznikiem Nr 4 .

      Załącznik Nr 4

 

5)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

      Załącznik Nr 5

 

6)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 .

      Załącznik Nr 6

 

7)     od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji i ilośćmiejsc do siedzenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 7 .

     Załącznik Nr 7

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportu związane z realizacją zadań przeciwpożarowych z wyłączeniem środków transportowych wymienionych w art.8 pkt.2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

IV.   Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku leśnego:

 

Wzory formularzy:

IL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

 

V.     Wysokość opłaty targowej.

Uchwała NR XXV/136/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

a)     dzienne stawki opłaty targowej na zagospodarowanej - południowej części targowiska przy ul.3-go Maja w Żychlinie w następującej wysokości:

- za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w

      sektorze A,B,C,D,E,E1,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q           - 20,00 zł

- za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w 
sektorze W,Z                                                                       - 10,00 zł

- przy zajęciu 1 mpowierzchni nieruchomości gruntowej

        w celu dokonania sprzędaży z ręki, kosza, wiadra    -   2,00 zł

 

b)     dzienne stawki opłaty targowej na niezagospodarowanej - północnej części targowiska przy ul. 3-go Maja w Żychlinie, przy ul. Narutowicza (stadion miejski) w Żychlinie oraz pozostałych miejscach na terenie Gminy Żychlin, gdzie dokonywana jest sprzedaż, w następującej wysokości:

 

1)     za wjazd w celu dokonania sprzedaży:

a)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z przyczepą                - 35,00 zł

                  b)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobarów i pojazdów przeznaczonych do małej gastronomii  - 27,00 zł

c)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą                           - 25,00 zł

d)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                                                  - 19,00 zł

e)     samochodem osobowym z przyczepą lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą                                       - 14,00 zł

f)     samochodem osobowym lub ciągnikiem rolniczym                                                                                       - 12,00 zł

g)     przy zajęciu 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z ręki, kosza, wiadra     -   2,00 zł

h)     przy zajęciu  1 m powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z przenośnego stoiska handlowego (stoły, łóżka polowe, wózki, itp.)   - 1,00 zł

 

2)     w celu dokonania sprzedaży za każdy dodatkowy 1 m powierzchni nieruchomości gruntowej przy kiosku lub pawilonie handlowym lub środku transportu zlokalizowanym na terenie Gminy Żychlin   - 1,00 zł

 

        c)     pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik Nr 7 - 2012.pdf (PDF, 39KB) 2015-10-13 14:14:38 281 razy
2 Zalacznik Nr 1 - 2012.pdf (PDF, 39KB) 2015-10-13 13:56:33 272 razy
3 Zalacznik Nr 2 - 2012.pdf (PDF, 40KB) 2015-10-13 13:56:33 288 razy
4 Zalacznik Nr 3 - 2012.pdf (PDF, 39KB) 2015-10-13 13:56:33 282 razy
5 Zalacznik Nr 4 - 2012.pdf (PDF, 39KB) 2015-10-13 13:56:33 343 razy
6 Zalacznik Nr 5 - 2012.pdf (PDF, 39KB) 2015-10-13 13:56:33 300 razy
7 Zalacznik Nr 6 - 2012.pdf (PDF, 39KB) 2015-10-13 13:56:33 296 razy
8 ZR-1-A - Dane o nieruchomościach rolnych.pdf (PDF, 35KB) 2015-10-13 13:52:21 313 razy
9 ZR-1-B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym.pdf (PDF, 43KB) 2015-10-13 13:52:21 319 razy
10 IL-1 - Informacje w sprawie podatku leśnego.pdf (PDF, 43KB) 2015-10-13 13:52:21 313 razy
11 DL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf (PDF, 45KB) 2015-10-13 13:52:21 320 razy
12 ZL-1-A - Dane o nieruchomościach..pdf (PDF, 44KB) 2015-10-13 13:52:21 316 razy
13 ZL-1-B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.pdf (PDF, 36KB) 2015-10-13 13:52:21 314 razy
14 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (PDF, 50KB) 2015-10-13 13:50:12 313 razy
15 DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (PDF, 57KB) 2015-10-13 13:50:12 378 razy
16 ZN-1-A - Dane o nieruchomościach.pdf (PDF, 36KB) 2015-10-13 13:50:12 322 razy
17 ZN-1-B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf (PDF, 50KB) 2015-10-13 13:50:12 337 razy
18 IR-1 - Informacje w sprawie podatku rolnego.pdf (PDF, 50KB) 2015-10-13 13:50:12 327 razy
19 DR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (PDF, 65KB) 2015-10-13 13:50:12 322 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 13-10-2015 13:50:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 13-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 13-10-2015 14:25:11