Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa ul. Piaskowa w m. Śleszyn, Gmina Żychlin" z dnia 17.11.2015 r.

Żychlin, 2015.11.17.

RGO.6220.8.7.2015

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2015 r. złożonego przez Gminę Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „przebudowa drogi - ul. Piaskowa w miejscowości Śleszyn, Gmina Żychlin" na środowisko

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin dnia 24 września 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w sprawie konieczności   sporządzenia   raportu   o   oddziaływaniu   na   środowisko   przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu do Urzędu 14.10.2015 r.) znak WOOŚ-I.4240.637.2015.KG wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi - ul. Piaskowa w miejscowości Sleszyn, Gmina Żychlin ".

W dniu 27 października 2015 r. Gmina Żychlin przesłała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzupełnienie informacji do karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia.

Po uzupełnieniu wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 06.11.2015 r.) znak WOOŚ-I.4240.637.2015.KG.2 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 6.10.2015 r. znak: PPIS.ZNS.EM.481.59.15 uznał za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi - ul. Piaskowa w miejscowości Śleszyn, Gmina Żychlin ".

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.8.6.2015 z dnia 09.11.2015 stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi - ulica Piaskowa w miejscowości Śleszyn, gmina Żychlin " nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz.U. Nr 213 poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1,pkt. 31 i 32 oraz obiekty

mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz

obiektów mostowych,, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych

poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust1, pkt. 1-5,

8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiat

kutnowski, gmina Żychlin w obrębie istniejących działek: nr 294 obręb Śleszyn i nr 58

obręb Brzeziny, gdzie gęstość zaludnienia dla gminy Żychlin wynosi 163 osoby/km .

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Piaskowej zlokalizowanej w miejscowości Śleszyn w gminie Żychlin w obrębie 2 Brzeziny -na działce o numerze ewidencyjnym 58 o powierzchni 0,26 ha oraz w obrębie 15 Śleszyn na działce o numerze ewidencyjnym 294 o powierzchni 0,49 ha.; jednostka ewidencyjna Gmina Żychlin. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2117 E łączącej Dobrzelin ze Śleszynem. Długość odcinka nawierzchni drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 1151,70 mb.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu, ma na celu jedynie poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników.

Droga nie wymaga zmiany parametrów geometrycznych, na całym odcinku będzie miała zachowany profil podłużny ze spadkiem dwustronnym - daszkowym.

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są drogi dojazdowe klasy D, które stanowią obsługę terenów rolnych, droga zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowań i pól uprawnych.

Prace polegać będą na utwardzeniu drogi tłuczniem kamiennym oraz betonem asfaltowym. Forma użytkowania drogi nie ulegnie zmianie. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni zagospodarowania terenu, ma na celu jedynie poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników. Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje upłynnienie ruchu i ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

 • roboty przygotowawcze i prace ziemne,
 • roboty pomiarowe,
 • oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni,
 • wyrównanie istniejących nawierzchni,
 • wykonanie podbudowy jezdni i warstwy wiążącej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.

W ramach wymienionego zadania nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia. Wody opadowe z jezdni odprowadzane będąpoprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne jezdni do przyległego terenu. Ich ilość po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie. Po przebudowie droga będzie posiadać następujące parametry:

 • kategoria drogi - droga gminna
 • klasa techniczna drogi - D (droga dojazdowa)
 • prędkość projektowa - 30 km/h
 • kategoria ruchu KR-2
 • szerokość jezdni - 3,00 m - 3,50 m
 • szerokość pobocza -0,50m
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego KR2 o łącznej gr. konstrukcji (nakładki wzmacniającej) - 6 - 16 cm
 • spadek poprzeczny jezdni - daszkowy.

Zużycie wody dla potrzeb zaplecza budowy i robót związanych z wykonaniem podbudowy pod projektowaną nawierzchnię jezdni będzie zgodne z technologią robót drogowych. Woda niezbędna do wykonania robót drogowych dowożona będzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót drogowych. Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.

Wszystkie użyte do budowy materiały i paliwa będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Odpady powstałe w trakcie przebudowy drogi będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Brak powiązania z innymi przedsięwzięciami, nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań inwestycji

Usytuowanie przedsięwzięcia nie zagraża środowisku, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu i nie wymaga zdolności samooczyszczenia się środowiska oraz odnawiania zasobów naturalnych, a także nie wpływa negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie i emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny, ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy.

Budowa drogi gminnej nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Inwestycja nie spowoduje znacznego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Zamierzenie inwestycyjne traktowane jest jako dostosowanie drogi do obecnych warunków ruchowych oraz wymogów bezpieczeństwa..

Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie

eksploatacji zmodernizowanej drogi.

Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Teren przeznaczony pod modernizację drogi położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy w odległości około 6,1 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003 w odległości około 4,7 km,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w odległości około 7,5 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 w odległości około 8,6 km,
 • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 w odległości około 8,6 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę przedsięwzięcia, nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony w/w obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenach, na których standardy jakości środowisk zostały przekroczone. W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występująjeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Działania, które będą podjęte przy realizacji inwestycji nie pogorszą stanu środowiska naturalnego. Ponadto, planowana inwestycja będzie miała oddziaływania o zasięgu lokalnym, bez ryzyka oddziaływań transgranicznych ze względu na skalę i położenie w centralnej Polsce.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji nie przyczyni się do możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".

Inwestycja nie jest całkowicie nowym przedsięwzięciem i nie spowoduje znacznego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w ruchu. Poprawa parametrów nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia

zanieczyszczeń powietrza podczas dalszej jej eksploatacji.

Przedsięwzięcie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Nie

przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania,

nie zmieni się także w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

Planowany przebieg inwestycji nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią wysoką. Nie przewiduje się wycinki drzew.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, inwestor zobowiązany jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, do pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami, do których nie posiada tytułu prawnego. Integralną częścią decyzj i j est załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

                                           Pouczenie

1.   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2.   Niniejsza decyzja jest ważna cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna art. 72

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

Załączniki:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś

 

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. A/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25;    90-113 Łódź
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno
 3. Strony postępowania zgodnie z art.49Kpa

 

 

Załącznik do decyzji znak:     RGO.6220.8.7.2015 z dnia 2015.11.17.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi - ul. Piaskowa w miejscowości Śleszyn, Gmina Żychlin".

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ort. 6 ust. 1, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Piaskowej zlokalizowanej w miejscowości Śleszyn w gminie Żychlin w obrębie 2 Brzeziny - na działce o numerze ewidencyjnym 58 o powierzchni 0,26 ha oraz w obrębie 15 Śleszyn na działce o numerze ewidencyjnym 294 o powierzchni 0,49 ha.; jednostka ewidencyjna Gmina Żychlin. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2117 E łączącej Dobrzelin ze Śleszynem. Długość odcinka nawierzchni drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 1151,70 mb. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu, ma na celu jedynie poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników.

Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1157,6 m, całkowita powierzchnia terenu działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 0,75 ha.

*Obecnie nawierzchnia drogi utwardzona jest tłuczniem kamiennym oraz betonem asfaltowym, droga jest mocno wyeksploatowana, pofałdowana, z głębokimi koleinami i wybojami.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych:

 • roboty przygotowawcze i prace ziemne,
 • roboty pomiarowe,
 • oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni,
 • wyrównanie istniejących nawierzchni,
 • wykonanie podbudowy jezdni i wykonanie warstwy wiążącej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.

Nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia drogi, wody opadowe z jezdni będą odprowadzane poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne jezdni do przyległego terenu. Po przebudowie droga będzie posiadać następujące parametry:

 • kategoria drogi                        -    gminna,
 • klasa techniczna                     -   D - droga dojazdowa,
 • kategoria ruchu                       -   KR2,
 • prędkość projektowana            -    30 km/h,
 • spadek poprzeczny jezdni       -    daszkowy,
 • nawierzchnia jezdni                 -   beton asfaltowy,
 • szerokość jezdni głównej         -   3,0 - 3,5 m
 • szerokość poboczy                 -   0,5 m

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny a emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie występuje ryzyko poważnych awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych jezior, w rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny.

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-11-2015 13:41:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 24-11-2015 13:41:03