Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi w m. Oleszcze - Grabie, Gmina Żychlin" z dnia 17.11.2015 r.

Żychlin, 2015.11.17.

RGO.6220.9.7.2015

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2015 r. złożonego przez Gminę Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „przebudowa  drogi w m.

Oleszcze - Grabie, Gmina Żychlin" na środowisko

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin dnia 24 września 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu do Urzędu 14.10.2015 r.) znak WOOŚ-I.4240.638.2015.KG wezwał Gminę Żychlin do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi w miejscowości Oleszcze - Grabie, Gmina Żychlin ".

W dniu 27 października 2015 r. Gmina Żychlin przesłała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzupełnienie informacji do karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia.

Po uzupełnieniu wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 06.11.2015 r.) znak WOOŚ-I..4240.638.2015.KG.2 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 6.10.2015 r. znak: PPIS.ZNS.EM.481.60.15 uznał za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi w miejscowości Oleszcze -Grabie, Gmin. Żychlin ".

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.l w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.9.6.2015 z dnia 09.11.2015 stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowie drogi w miejscowości Oleszcze - Grabie, Gmina Żychlin" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej I km inne niż wymienione w § 2 ust.l,pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych,, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Postanowienie stwierdzające, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało przekazane stronom postępowania, podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiat kutnowski, gmina Żychlin w obrębie istniejących działek: nr 32, 74 i 97 obręb Grabie i nr 26 obręb Zgoda, jednostka ewidencyjna Gmina Żychlin.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2122 E relacji Żychlin - Tretki - Grzybów oraz drogi powiatowej Nr 2120 E relacji Żychlin-Grzybów - Zalesie - Jackowice - Bogoria Dolna.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę sposobu zagospodarowania terenu, ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności dla użytkowników. Przedmiotowe ciągi komunikacyjne zapewniają dostęp do nieruchomości gruntowych. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się poszerzenie istniejących dróg.

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcia wynosi: działka nr 26 - 0,88 ha, działka nr 32 - 0,80 ha, działka nr 74 - 0,14 ha, działka nr 97 - 1,15 ha.

Prace polegać mają na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie, z powierzchniowym utrwaleniem masą bitumiczną i ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz umocnieniem poboczy (wyprofilowanie i utwardzenie kruszywem łamanym). W obrębie przedmiotowej drogi występują działki rolne, na których zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa.

Budowę drogi przewiduje się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej, przy wykorzystaniu naturalnego spadku terenu. Podstawowe parametry drogi:

 • kategoria drogi                  - gminna
 • klasa techniczna               - D - droga dojazdowa
 • prędkość projektowana      - 30 km/h
 • kategoria ruchu:                - KR-2
 • nawierzchnia jezdni           - beton asfaltowy
 • szerokość jezdni głównej   - 3,00 m-3,20 m
 • szerokość poboczy           - 0,5 m

Zużycie wody dla potrzeb zaplecza budowy i robót związanych z wykonaniem podbudowy pod projektowaną nawierzchnię jezdni, będzie zgodne z technologią robót drogowych. Woda niezbędna do wykonania robót drogowych dowożona będzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót drogowych. Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie

z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców, w tym gospodarki odpadami. Odpady powstałe w trakcie realizacji z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców, w tym gospodarki odpadami. Odpady powstałe w trakcie realizacji przebudowy drogi będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia zakresie gospodarowania odpadami.

Brak powiązania z innymi przedsięwzięciami, nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań inwestycji.

Usytuowanie przedsięwzięcia nie zagraża środowisku, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu i nie wymaga zdolności samooczyszczenia się środowiska oraz odnawiania zasobów naturalnych, a także nie wpływa negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie i emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy. Budowa drogi gminnej nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Wykonanie nawierzchni wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie poziomu hałasu i poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wpłynie na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu.

Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie eksploatacji zmodernizowanej drogi. Projektowana droga jest właściwie wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu. Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Teren przeznaczony pod modernizację drogi położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy w odległości około 3,6 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003

w odległości około 4,1 km, - Obszar mający znaczenie dola Wspólnoty Pradoliny Bzury - Neru PLH 100005 w odległości około 10,6 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę przedsięwzięcia nie będzie ono miało znaczącego oddziaływania na cele ochrony w/w obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Działania, które będą podjęte przy realizacji przedsięwzięcia nie pogorszą stanu środowiska naturalnego. Planowane przedsięwzięcie będzie miało oddziaływanie o zasięgu lokalnym, bez ryzyka oddziaływań transgranicznych ze względu na skalę i położenie w centralnej Polsce.

Planowana inwestycja znajduje się w dorzeczu Wisły. Z uwagi na charakter, skalę i zakres przedmiotowej inwestycji stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne, zfcrówno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji, nie przyczyni się do możliwości nieosiągnięci celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".

Przedsięwzięcie będzie stanowić niewielką uciążliwość w fazie realizacji. Po zakończeniu realizacji inwestycji natężenie ruchu pozostanie na obecnym poziomie.

Przedsięwzięcie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania, nie zmieni się także w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, inwestor zobowiązany jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, do pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami, do których nie posiada tytułu prawnego.

Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1.  Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin
w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2.  Niniejsza decyzja jest ważna cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna art. 72

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

Załączniki;

T. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. A/a

Do wiadomości:

1 . Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
     ul. Traugutta 25;               90-113 Łódź

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,
     ul. Kościuszki 14;             99-300 Kutno

3.   Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

 

Załącznik do decyzji znak:     RGO.6220.$.7.2015 z dnia 2015.11.17.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi w miejscowości. Oleszcze — Grabie, Gmina Żychlin"

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiat kutnowski, gmina Żychlin w obrębie istniejących działek: nr 32, 74 i 97 obręb Grabie i nr 26 obręb Zgoda, jednostka ewidencyjna Gmina Żychlin, całkowita powierzchnia terenu działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 2,97 ha., gęstość zaludnienia dla gminy Żychlin wynosi 163 osoby/km .

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2122 E relacji Żychlin-Tretki - Grzybów oraz drogi powiatowej Nr 2120 E relacji Żychlin-Grzybów -Zalesie - Jackowice - Bogoria Dolna.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu, ma na celu jedynie poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników.

Długość przedmiotowego odcinka drogi Oleszcze - Grabie wynosi 3216,9 m.

Obecnie nawierzchnia drogi utwardzona jest tłuczniem kamiennym oraz betonem asfaltowym, droga jest mocno wyeksploatowana, pofałdowana, z głębokimi koleinami i wybojami.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych:

 • roboty przygotowawcze i prace ziemne,
 • roboty pomiarowe,
 • oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni,
 • wyrównanie istniejących nawierzchni,
 • wykonanie podbudowy jezdni i wykonanie warstwy wiążącej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.

Nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia drogi, wody opadowe z jezdni będą odprowadzane poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne jezdni do przyległego terenu.

Po przebudowie droga będzie posiadać następujące parametry:

 • kategoria drogi                    -    gminna,
 • klasa techniczna                 -    D - droga dojazdowa,
 • kategoria ruchu                   -    KR2,
 • prędkość projektowana        -    30 km/h,
 • nawierzchnia jezdni             -  beton asfaltowy,
 • szerokość jezdni głównej     -   3,0 - 3,2 m
 • szerokość poboczy             -   0,5 m

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny a emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie występuje ryzyko poważnych awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych jezior, w rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny.

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-11-2015 14:22:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 24-11-2015 14:22:10