Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi w m. Czesławów - Drzewoszki, Gmina Żychlin" z dnia 17.11.2015 r.

Żychlin, 2015.11.17.

 

RGO.6220.10.7.2015

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2015 r. złożonego przez Gminę Żychlin - Referat Budownictwa, Planowania i Inwestycji

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi w m. Czesławów - Drzewoszki, Gmina Żychlin " na środowisko

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Żychlin dnia 24 września 2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii w sprawie konieczności   sporządzenia   raportu   o   oddziaływaniu   na   środowisko   przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu do Urzędu 14.10.2015 r.) znak WOOŚ-I.4240.636.2015.KG wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi w miejscowości Czesławów-Drzewoszki, Gmina Żychlin ". W dniu 27 października 2015 r. Gmina Żychlin przesłała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzupełnienie informacji do karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia.

Po uzupełnieniu wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu do Urzędu 06.11. 2015 r.) znak WOOŚ-I..4240.636.2015.KG.2 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 6.10.2015 r. znak: PPIS.ZNS.EM.481.61.15 uznał za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki, Gmin. Żychlin ".

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Gminy Żychlin w oparciu o uzyskane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgromadzony materiał dowodowy, wydał postanowienie RGO.6220.10.6.2015 z dnia 09.11.2015 stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki, Gmina Żychlin" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. I. pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych,, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.l, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiat kutnowski, gmina Żychlin w obrębie istniejących działek: nr 108 obręb Drzewoszki i nr 80 obręb Czesławów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę sposobu zagospodarowania terenu, ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności dla użytkowników.

Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 1970 m. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na powierzchni około 9900 m . W sąsiedztwie modernizowanej drogi występują działki rolne, na których zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. Z przedmiotowym obszarem sąsiadują drogi dojazdowe klasy D, które zapewniają dostęp do terenów rolnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się poszerzenie istniejących dróg.

Obecnie przedmiotowa droga od km 0+000- na wysokości działki o nr ewid. 70/3, do km 1+040 posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, natomiast na pozostałym odcinku od km 1+040 do km 1+970 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2111 E, posiada nawierzchnię asfaltową.

Całość robót w ramach przebudowy przedmiotowej drogi podzielić można na:

 • roboty związane z wyrównaniem istniejącej drogi kruszywem łamanym o grubości 8 cm pod ułożenie warstw bitumicznych na długości 1040 mb,
 • roboty związane z naprawą cząstkową,
 • wyrównanie kruszywem łamanym grubości 8 cm pod ułożenie warstw bitumicznych na długości 930 mb,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 • czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw podbudów i bitumicznych,
 • profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Powierzchnia jezdni bitumicznej będzie wynosić 6000 m 2.

Droga nie wymaga zmiany parametrów geometrycznych, na całym odcinku będzie miała zachowany profil podłużny ze spadkiem dwustronnym - daszkowym.

W ramach przebudowy drogi, wykonane zostanie wyrównanie kruszywem łamanym pod ułożenie warstw bitumicznych na pierwszym odcinku 1040 m, na pozostałym zostaną wykonane naprawy oraz wyrównanie i ułożenie warstwy ścieralnej. Pobocza o szerokości 0,75 m zostaną wyprofilowane i utwardzone kruszywem łamanym. Na przedmiotowym obszarze tereny zielone będą zajmowały powierzchnię 1000 m2.

Po przeprowadzonej przebudowie droga będzie posiadać parametry:

 • kategoria drogi                    - gminna,
 • klasa techniczna                - D - droga dojazdowa,
 • kategoria ruchu                   - KRI
 • prędkość projektowa           -  40 km/h
 • nawierzchnia jezdni             - beton asfaltowy,
 • szerokość jezdni głównej     - 3,0-3,20 m,
 • szerokości poboczy            -  0,75 m

Forma użytkowania drogi nie ulegnie zmianie. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni zagospodarowania terenu, ma na celu jedynie poprawienie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności tego terenu dla jego użytkowników. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych zwiększając płynność ruchu.

Zakres i skala planowanej inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddziaływań na przedmiotowym terenie, nie występują powiązania z innymi przedsięwzięciami.

Realizacja przedmiotowej inwestycji związana będzie z wykorzystaniem pewnych ilości materiałów, surowców, paliw i wody. Według szacunków zużycie materiałów na etapie realizacji przedsięwzięcia wyniesie:

 • kruszywa łamanego     - około 720 m3,
 • betonu asfaltowego      - około 11001,
 • emulsji asfaltowej        - około 101,
 • wody                          - około 300 m3

Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.

Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Planowany przebieg inwestycji nie koliduje z istniejącym drzewostanem i zielenią wysoką. Nie przewiduje się wycinki drzew. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu robót budowlanych na drzewostan zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, należy wcześniej zabezpieczyć pnie drzew przed mechanicznym uszkodzeniem. Roboty ziemne należy prowadzić tak, by nie następowało podkopywanie korzeni.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie i emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne oraz wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych oraz zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję. Po realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się hałas drogowy w porównaniu d© okresu przed przebudową, ze względu na poprawę stanu technicznego drogi. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i lokalny, ustąpią z chwilą zakończenia tych prac.

Podczas prowadzenia przebudowy drogi zostaną wytworzone odpady o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03) w ilości około 300 m , które zostaną wykorzystane do wyrównania dróg gruntowych i przyległych terenów. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistyczHyck pojemnikach. Odpady powstałe podczas przebudowy drogi będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z zaplecza personelu wykonawczego, wytworzone na etapie budowy drogi będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych -przenośnych toalet.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje upłynnienie ruchu i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości związanej z jej funkcjonowaniem, a także podwyższy bezpieczeństwo na drodze dla użytkowników ruchu.

Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Teren przeznaczony pod modernizację drogi położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB 100003 w odległości około 8,9 km,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w odległości około 6,2 km,
 • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 w odległości około 6,5 km,
 • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 w odległości około 6,5 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę przedsięwzięcia, nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony w/w obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenach, na których standardy jakości środowisk zostały przekroczone. W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Działania, które będą podjęte przy realizacji inwestycji nie pogorszą stanu środowiska naturalnego. Ponadto, planowana inwestycja będzie miała oddziaływania o zasięgu lokalnym, bez ryzyka oddziaływań transgranicznych ze względu na skalę i położenie w centralnej Polsce.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji nie przyczyni się do możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".

Przedsięwzięcie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Nie

przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania, nie zmieni się także w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, inwestor zobowiązany jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, do pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami, do których nie posiada tytułu prawnego. Integralną częścią decyzji jest załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1.   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2.   Niniejsza decyzja jest ważna cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna art. 72

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Załączniki:                                                                           

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś

Otrzymują:

1. Wnioskodawca. 2.A/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25;  90-113 Łódź
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14;  99-300 Kutno
 3. Właściciele działek - wykaz w aktach sprawy

 

 

Załącznik do decyzji znak:     RGO.6220.10.7.2015 z dnia 2015.11.17.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi w miejscowości

Czesławów - Drzewoszki, Gmina Żychlin".

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji ełektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiat

kutnowski, gmina Żychlin w obrębie istniejących działek: nr 108 obręb Drzewoszki i nr 80

obręb Czesławów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę sposobu

zagospodarowania terenu, ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni

jezdni oraz zapewnienie funkcjonalności dla użytkowników.

Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 1970 m. Planowana inwestycja

będzie zlokalizowana na powierzchni około 9900 m2. W sąsiedztwie modernizowanej drogi

występują działki rolne, na których zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa

zagrodowa. Z przedmiotowym obszarem sąsiadują drogi dojazdowe klasy D, które

zapewniają dostęp do terenów rolnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje

się poszerzenie istniejących dróg.

Obecnie przedmiotowa droga od km 0+000- na wysokości działki o nr ewid. 70/3,

do km 1+040 posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, natomiast na pozostałym odcinku

od km 1+040 do km 1+970 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2111 E, posiada

nawierzchnię asfaltową.

Całość robót w ramach przebudowy przedmiotowej drogi podzielić można na:

 • roboty związane z wyrównaniem istniejącej drogi kruszywem łamanym o grubości 8 cm pod ułożenie warstw bitumicznych na długości 1040 mb,
 • roboty związane z naprawą cząstkową,
 • wyrównaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 50 -75 kg.m ,
 • wyrównanie kruszywem łamanym grubości 8 cm pod ułożenie warstw bitumicznych na długości 930 mb,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 • czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw podbudów i bitumicznych,
 • profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Powierzchnia jezdni bitumicznej będzie wynosić 6000 m 2.

Droga nie wymaga zmiany parametrów geometrycznych, na całym odcinku będzie miała zachowany profil podłużny ze spadkiem dwustronnym - daszkowym.

W ramach przebudowy drogi, wykonane zostanie wyrównanie kruszywem łamanym pod ułożenie warstw bitumicznych na pierwszym odcinku 1040 m, na pozostałym zostaną wykonane naprawy oraz wyrównanie i ułożenie warstwy ścieralnej. Pobocza o szerokości 0,75 m zostaną wyprofilowane i utwardzone kruszywem łamanym. Na przedmiotowym obszarze tereny zielone będą zajmowały powierzchnię 1000 m .

Po przeprowadzonej przebudowie droga będzie posiadać parametry:

 • kategoria drogi                  - gminna,
 • klasa techniczna               - D - droga dojazdowa,
 • kategoria ruchu                 - KRI
 • prędkość projektowa         -  40 km/h
 • nawierzchnia jezdni           - beton asfaltowy,
 • szerokość jezdni głównej   - 3,0 - 3,20 m,
 • szerokości poboczy          - 0,75 m

Przedsięwzięcie nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska, nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym, nie będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny a emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie występuje ryzyko poważnych awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży i obszarami leśnymi oraz obszarami Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w jego sąsiedztwie brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary przyrodniczo chronione, wodnobłotne a także złoża zasobów naturalnych.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych jezior, w rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny.

 

 

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 24-11-2015 14:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 24-11-2015 14:46:58