Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08.01.2016 r.

Żychlin, 2016.01.08.

RGO. 6220.1.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Żychlin

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1235 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin".

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 w/w ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie znak: WOOŚ-11.411.417.2015.AJ z dnia 16 listopada 2015 r. oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.601.2015.SK z dnia 8 stycznia 2016 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin".

Głównym celem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2022 oraz wsparcie działań mających na celu dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, to dokument strategiczny, którego globalnym celem jest określenie wizji rozwoju Gminy. Wizja tego rozwoju ma zmierzać do przyczynienia się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2022 w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem jest wyznaczenie ram - celów strategicznych i szczegółowych za pośrednictwem których osiągnięta zostanie określona wizja Gminy.

Plan w sposób ogólny i w miarę możliwości szczegółowy ma za zadanie określić jak Gmina realizuje wyznaczone cele oraz w jaki sposób będą one finansowane.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma realizować cele ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz doprowadzić ma do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przez redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych oraz zadań nieinwestycyjnych.

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin" wyznacza długoterminowe działania i zadania, krótko i średnioterminowe działania w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ:

 • dokument ten zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych, instalacyjno-montażowych oraz zakupu instalacji niskoemisyjnych bądź odnawialnych źródeł energii, które nie oddziałują negatywnie na środowisko naturalne,
 • wszystkie prace modernizacyjne będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz realizowane przez odpowiednie firmy,
 • żadne planowane prace nie powodują skumulowanych oraz transgranicznych oddziaływań na środowisko,
 • realizacja postanowień Planu zmierza do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Żychlin,
 • promocja działań niskoemisyjnych oraz uzyskanie pozytywnego efektu wizerunkowego, jako gminy odpowiedzialnej, realizującej pośrodowiskową i rozwojową politykę z myślą o lokalnej społeczności w długoterminowej perspektywie.

W projekcie Planu przedstawiono m.in. charakterystykę społeczno-gospodarczą Gminy, inwentaryzację emisji dwutlenku węgla, dane dot. emisji gazów cieplarnianych oraz gospodarowania energią w poszczególnych sektorach i obiektach Gminy, z uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Oceniono także zaopatrzenie energetyczne Gminy oraz zidentyfikowano obszary problemowe. Zaproponowane zostały również działania zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, wskazano źródła ich finansowania oraz program wdrażania, monitorowania i weryfikacji przyjętych założeń w perspektywie krótko i długoterminowej.

Planowane działania obejmują m.in. termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii z grupy inwestycji niebędących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, przez jednostki gminne oraz użytkowników indywidualnych (np. mikroinstalacje fotowoltaiczne). Oprócz zamierzeń inwestycyjnych, planowane jest również prowadzenie szerokiej kampanii społecznej, wielokierunkowych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy, mających na celu promowanie działań w zakresie związanym z gospodarką niskoemisyjną oraz zrównoważonym rozwojem.

Mając na uwadze planowane w projekcie zamierzenia nie przewiduje się również oddziaływań transgranicznych i skumulowanych.

Realizacja założeń Planu wpłynie na poprawę stanu środowiska i zdrowia ludzi poprzez:

     •    sukcesywne ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy, a co za tym idzie poprawy stanu jakości powietrza na jej terenie,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej (poprzez podniesienie efektywności energetycznej)
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ograniczenia niskiej emisji, efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł odnawialnych.

Przedstawione w opracowaniu możliwości przeprowadzenia przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energetycznych i stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Żychlin dotyczą działań, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało uznać, że realizacja postanowień „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin" nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko, ponadto:

 • w w/w opracowaniu nie ustala się warunków dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko naturalne,
 • nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji w/w dokumentu na obszary chronione,
 • niniejszy dokument swym zakresem obejmuje obszar jednej gminy.

W tym dokumencie wskazane są warianty przedsięwzięć, których wykonanie nie jest przesądzone i może zależeć od wielu czynników, np. sytuacji gospodarczej Gminy, zainteresowania inwestorów, cen energii itp. Projektowany dokument, jako dokument strategiczny stanowi podstawę do dalszego rozwoju, np. sieci elektroenergetycznych Gminy, nie narzucając tym samym konkretnych działań inwestycyjnych lecz wskazując wyłącznie odpowiednie kierunki rozwoju zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne Gminy Żychlin.

Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin"

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 13-01-2016 08:30:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 13-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 13-01-2016 08:30:02