Informacja o ogłoszeniu na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji mechanicznej dla inwestycji "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE"

 

 

Informacja o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie dokumentacji  jako element – prac przygotowawczych
do realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu modernizacji instalacji c. o. , c. w. u. i wentylacji mechanicznej dla budynku Żychlińskiego Domu Kultury przy
ul. Fabrycznej 3  w Żychlinie.

 

Zakres prac projektowych i proponowanych rozwiązań:

1. Projekt przebudowy instalacji c.w.u. zasilanej z pojemnościowego zasobnika ciepłej wody zasilanego z modułu w węźle cieplnym.
2. Doposażenie instalacji c.w.u. w instalację z 3 kolektorami słonecznymi
o mocy 4,35 kW.
3.Wymiana instalacji c.o. na nową wyposażona w zawory regulacyjne, automatyczne zawory odpowietrzające, wymiana grzejników na nowe
z zaworami termostatycznymi.
4. Izolacja termiczna instalacji.
5. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla sali widowiskowej wraz z zapleczem ( scena, magazyny ).
Parametry techniczne i ilościowe należy przyjąć na podstawie audytu energetycznego budynku oraz wizji w terenie.
Przy projektowaniu ww. instalacji należy przewidzieć niezbędny zakres robót budowlanych, elektrycznych oraz ciepła technologicznego.
Projekt należy wykonać w 4 egz + wersja elektroniczna na płycie cd w tym:
przedmiary robót 2 egz + płyta cd, STWiORB 2 egz. + płyta cd. Kosztorys inwestorski + płyta cd.

 

Termin składania ofert do dnia 28-10-2016

Miejsce i sposób składania ofert

Siedziba zamawiającego – Biuro podawcze Urzędu Gminy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin – wersja papierowa – opatrzona
z dopiskiem.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Anyszka (24) 2854 964; (24) 3512 027

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac po podpisaniu umowy w dniu 04.11.2016r.
Zakończenie realizacji i odbiór przedmiotu zamówienia ustala się na dzień – 31.01.2017r. Płatność jedną fakturą końcową.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena z pośród wszystkich złożonych ofert.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegać będzie wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonym wyżej.

Załączniki do pobrania

1 ŻDK - inwentaryzacja.dwg (DWG, 1.MB) 2016-10-20 09:05:57 202 razy
2 Termomodernizacja - rzut dachu.pdf (PDF, 1.MB) 2016-10-17 14:59:53 276 razy
3 Audyt energetyczny.pdf (PDF, 1.MB) 2016-10-17 14:59:53 211 razy
4 Plan sytuacyjny.pdf (PDF, 87KB) 2016-10-17 14:59:04 271 razy
5 Termomodernizacja - przekrój.pdf (PDF, 1.MB) 2016-10-17 14:59:04 192 razy
6 Termomodernizacja - rzut piwnicy.pdf (PDF, 1.MB) 2016-10-17 14:59:04 194 razy
7 Termomodernizacja - rzut podddasza.pdf (PDF, 2.MB) 2016-10-17 14:59:04 185 razy
8 Termomodernizacja - rzut piętra.pdf (PDF, 2.MB) 2016-10-17 14:59:04 201 razy
9 Termomodernizacja - rzut parteru.pdf (PDF, 3.MB) 2016-10-17 14:59:04 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Konrad Melcher 17-10-2016 14:59:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Konrad Melcher 17-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Konrad Melcher 20-10-2016 09:05:57