Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2009 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr L/263/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uznania za bezzasadną skargę Pana Andrzeja Szymańskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na bezczynność Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie nie podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 2015-07-06 15:27:20
dokument Uchwała Nr L/262/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 2015-07-06 15:27:07
dokument Uchwała Nr L/261/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-06 15:26:52
dokument Uchwała Nr L/260/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok ". 2015-07-06 15:26:29
dokument Uchwała Nr L/259/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/251/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. 2015-07-06 15:26:01
dokument Uchwała Nr L/258/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego 2009. 2015-07-06 15:25:47
dokument Uchwała Nr L/257/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2015-07-06 15:25:19
dokument Uchwała Nr L/256/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2015-07-06 15:24:54
dokument Uchwała Nr XLIX/255/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, w zakresie dofinansowania projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żychlin, ulica 1-go Maja i we wsi Pasieka", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 2015-07-06 15:21:55
dokument Uchwała Nr XLIX/254/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/240/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Żychlin dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2015-07-06 15:21:21
dokument Uchwała Nr XLIX/253/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Żychlinie. 2015-07-06 15:21:04
dokument Uchwała Nr XLIX/252/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XLV/235/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia l października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-06 15:20:49
dokument Uchwała Nr XLIX/251/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. 2015-07-06 15:20:36
dokument Uchwała Nr XLIX/250/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-06 15:20:17
dokument Uchwała Nr XLIX/249/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-06 15:19:59
dokument Uchwała Nr XLIX/248/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-06 15:19:31
dokument Uchwała Nr XLIX/247/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2015-07-06 15:19:16
dokument Uchwała Nr XLVII/246/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/229/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13. 2015-07-06 15:18:41
dokument Uchwała Nr XLVII/245/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie uczestniczenia Gminy Żychlin w zakupie towarów niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. 2015-07-06 15:18:25
dokument Uchwała Nr XLVII/244/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/03 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 maja 2003 r. zmieniającej Uchwałę Nr 207/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. 2015-07-06 15:17:46
dokument Uchwała Nr XLVII/243/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/153/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2015-07-06 15:17:28
dokument Uchwała Nr XLVII/242/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobrzelin na lata 2010-2017". 2015-07-06 15:16:16
dokument Uchwała Nr XLVII/241/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/173/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok ". 2015-07-06 15:15:32
dokument Uchwała Nr XLVII/240/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Żychlin dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2015-07-06 15:15:02
dokument Uchwała Nr XLVII/239/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-06 15:14:48
dokument Uchwała Nr XLVII/238/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XLVI/237/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2015-07-06 15:14:32
dokument Uchwała Nr XLVI/237/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 października 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2015-07-06 15:14:19
dokument Uchwała Nr XLV/236/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ?Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2015-07-06 15:08:11
dokument Uchwała Nr XLV/235/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-06 15:07:51
dokument Uchwała Nr XLV/234/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: współdziałania Gminy Żychlin z Gminą Miasta Łowicza w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Żychlin. 2015-07-06 15:07:24
dokument Uchwała Nr XLV/233/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-06 15:06:56
dokument Uchwała Nr XLV/232/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Żychline z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2015-07-06 15:06:38
dokument Uchwała Nr XLV/231/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Żychlin oraz o dalszym postępowaniu z nimi. 2015-07-06 15:06:11
dokument Uchwała Nr XLV/230/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2015-07-06 15:05:47
dokument Uchwała Nr XLV/229/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 nieruchomości zabudowanej. 2015-07-06 15:05:29
dokument Uchwała Nr XLV/228/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15" Centrum Obsługi Mieszkańców" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 15:04:32
dokument Uchwała Nr XLV/227/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy Placu 29-go Listopada 16 wraz z węzłem grupowym i dokumentacją" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 15:04:02
dokument Uchwała Nr XLV/226/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2015-07-06 15:03:28
dokument Uchwała Nr XLV/225/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie. 2015-07-06 15:03:05
dokument Uchwała Nr XLV/224/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie. 2015-07-06 15:02:32
dokument Uchwała Nr XLIV/223/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 15:02:10
dokument Uchwała Nr XLIV/222/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żychlin. 2015-07-06 15:01:18
dokument Uchwała Nr XLIII/221/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego zgodnie z zawarta umową partnerską Nr 112/2009/WR na realizację projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)". 2015-07-06 15:00:48
dokument Uchwała Nr XLIII/220/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu operacji "Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich" złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-06 14:59:57
dokument Uchwała Nr XLII/219/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-06 14:59:07
dokument Uchwała Nr XLII/218/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:58:44
dokument Uchwała Nr XLII/217/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:58:12
dokument Uchwała Nr XLII/216/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu ?Uczmy się i twórzmy na nowo" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 2015-07-06 14:57:29
dokument Uchwała Nr XLII/215/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na uruchomienie służb ponadnormatywnych Policji na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:56:43
dokument Uchwała Nr XLII/214/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:56:24
dokument Uchwała Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-06 14:55:56
dokument Uchwała Nr XLI/212/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa infrastruktury technicznej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. l go Maja i we wsi Pasieka - cześć II" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 14:55:31
dokument Uchwała Nr XLI/211/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:54:36
dokument Uchwała Nr XLI/210/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin" zatwierdzonego Uchwalą Nr 214/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żychlin. 2015-07-06 14:53:02
dokument Uchwała Nr XLI/209/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:52:21
dokument Uchwała Nr XLI/208/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii wizerunku Żychlina. Żychlin - miasto z pulsem". 2015-07-06 14:50:37
dokument Uchwała Nr XLI/207/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: ustanowienia logo Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:49:50
dokument Uchwała Nr XLI/206/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-06 14:48:55
dokument Uchwała Nr XLI/205/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na uruchomienie służb ponadnormatywnych Policji na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:48:36
dokument Uchwała Nr XLI/204/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:48:24
dokument Uchwała Nr XL/203/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/191/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Drzewoszki. 2015-07-06 14:31:12
dokument Uchwała Nr XL/202/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Żychlinie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 14:30:00
dokument Uchwała Nr XXXIX/201/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015. 2015-07-06 14:26:20
dokument Uchwała Nr XXXIX/200/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/127/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015. 2015-07-06 14:25:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/199/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ciągów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 14:25:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/198/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:24:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:24:13
dokument Uchwała Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-06 14:23:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/191/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Drzewoszki. 2015-07-06 14:23:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/194/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 14:23:14
dokument Uchwała Nr XXXVII/193/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-06 14:22:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:22:11
dokument Uchwała Nr XXXVI/191/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Drzewoszki. 2015-07-06 14:21:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/190/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin". 2015-07-06 14:21:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/189/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:20:30
dokument Uchwała Nr XXXV/188/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: załatwienia skargi Pani Danuty Skalmierskiej. 2015-07-06 14:20:09
dokument Uchwała Nr XXXV/187/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na uruchomienie służb ponadnormatywnych Policji na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:19:52
dokument Uchwała Nr XXXV/186/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii". 2015-07-06 14:19:31
dokument Uchwała Nr XXXV/185/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/173/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok". 2015-07-06 14:19:04
dokument Uchwała Nr XXXV/184/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-06 14:18:13
dokument Uchwała Nr XXXV/183/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:17:57
dokument Uchwała Nr XXXV/182/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:17:43
dokument Uchwała Nr XXXV/181/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2015-07-06 14:17:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/180/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu ?Aktywni na wsi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 2015-07-06 14:16:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/179/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 Panu Grzegorzowi Ambroziakowi Burmistrzowi Gminy Żychlin. 2015-07-06 14:16:08
dokument Uchwała Nr XXXIV/178/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/53/03 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 maja 2003r. zmieniającej Uchwałę Nr 207/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. 2015-07-06 14:15:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/177/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-06 14:15:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/176/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-06 14:15:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/175/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009. 2015-07-06 14:15:02