Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2010 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. 2015-07-07 11:49:46
dokument Uchwała Nr LXI/330/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2015-07-07 11:49:30
dokument Uchwała Nr LXI/329/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2015-07-07 11:49:15
dokument Uchwała Nr LXI/328/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych". 2015-07-07 11:48:58
dokument Uchwała Nr LXI/327/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/260/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok". 2015-07-07 11:48:29
dokument Uchwała Nr LXI/326/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2015-07-07 11:47:55
dokument Uchwała Nr LXI/325/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-07 11:47:33
dokument Uchwała Nr LXI/324/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze wspieraniem sportu dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Żychlin, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 2015-07-07 11:47:19
dokument Uchwała Nr LXI/323/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zbycia 7/16 udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-07 11:47:01
dokument Uchwała Nr LXI/322/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zbycia 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-07 11:46:46
dokument Uchwała Nr LXI/321/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2015-07-07 11:46:31
dokument Uchwała Nr LXI/320/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:46:14
dokument Uchwała Nr LX/319/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania i zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Żychlin na realizację inwestycji pod nazwą "Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego - przebudowa drogi 2120 E Żychlin - Grzybów - Zalesie od km 0+000 do km 0+897". 2015-07-07 11:43:04
dokument Uchwała Nr LX/318/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Partnerskiego Projektu Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". 2015-07-07 11:42:19
dokument Uchwała Nr LX/317/10 Rady Miejskie w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. 2015-07-07 11:41:57
dokument Uchwała Nr LX/316/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. 2015-07-07 11:41:34
dokument Uchwała Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2015-07-07 11:40:40
dokument Uchwała Nr LIX/314/10 Rady Miejskie w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/127/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015. 2015-07-07 11:40:06
dokument Uchwała Nr LIX/313/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy Osi 4 Leader w ramach PROW 2007 - 2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi pt.: "Akcja Lato - jako forma zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Działania". 2015-07-07 11:39:21
dokument Uchwała Nr LIX/312/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2015-07-07 11:38:48
dokument Uchwała Nr LIX/311/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:37:22
dokument Uchwała Nr LVIII/310/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie. 2015-07-07 11:36:15
dokument Uchwała Nr LVIII/309/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:36:02
dokument Uchwała Nr LVII/308/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/239/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-07 11:35:31
dokument Uchwała Nr LVII/307/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/228/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:35:13
dokument Uchwała Nr LVII/306/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/227/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy Placu 29-go Listopada 16 wraz z węzłem grupowym i dokumentacją" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:34:40
dokument Uchwała Nr LVII/305/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/212/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa infrastruktury technicznej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka - część II" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:34:10
dokument Uchwała Nr LVII/304/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/202/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:32:49
dokument Uchwała Nr LVII/303/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/199/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ciągów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:32:24
dokument Uchwała Nr LVII/302/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/194/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:31:45
dokument Uchwała Nr LVII/301/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXLII/193/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2009 r. 2015-07-07 11:31:08
dokument Uchwała Nr LVII/300/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/152/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja bazy oświatowej - Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-07 11:30:34
dokument Uchwała Nr LVII/299/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/147/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - Modernizacja drogi we wsi Zagroby" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-07 11:29:45
dokument Uchwała Nr LVII/298/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i Filii PUP" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-07 11:29:08
dokument Uchwała Nr LVII/297/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/133/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja bazy oświatowej - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-07 11:28:39
dokument Uchwała Nr LVII/296/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/132/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie" zaplanowanego w budżecie Gminy Żychlin na 2008 r. 2015-07-07 11:27:51
dokument Uchwała Nr LVII/295/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/278/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym. 2015-07-07 11:27:22
dokument Uchwała Nr LVII/294/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żychlin za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie za I półrocze danego roku budżetowego. 2015-07-07 11:27:02
dokument Uchwała Nr LVII/293/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2015-07-07 11:26:11
dokument Uchwała Nr LVI/292/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu operacji "Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin" złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-07 11:17:44
dokument Uchwała Nr LVI/291/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. 2015-07-07 11:17:06
dokument Uchwała Nr LVI/290/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej. 2015-07-07 11:16:45
dokument Uchwała Nr LVI/289/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/239/09 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-07 11:16:25
dokument Uchwała Nr LVI/288/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za uruchomienie służb ponadnormatywnych Policji na terenie Gminy Żychlin. 2015-07-07 11:15:37
dokument Uchwała Nr LVI/287/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: współufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. 2015-07-07 11:15:19
dokument Uchwała Nr LVI/286/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:15:02
dokument Uchwała Nr LVI/285/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. 2015-07-07 11:14:28
dokument Uchwała Nr LVI/284/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:14:06
dokument Uchwała Nr LV/283/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Lewandowskiego na działalność Burmistrza Gminy Żychlin. 2015-07-07 11:13:25
dokument Uchwała Nr LV/282/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu. 2015-07-07 11:13:08
dokument Uchwała Nr LV/281/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Śleszyn. 2015-07-07 11:12:29
dokument Uchwała Nr LV/280/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 2015-07-07 11:12:06
dokument Uchwała Nr LV/279/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2009 rok. 2015-07-07 11:11:45
dokument Uchwała Nr LIV/278/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym. 2015-07-07 11:11:33
dokument Uchwała Nr LIV/277/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:11:09
dokument Uchwała Nr LIV/276/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Gminy Żychlin. 2015-07-07 11:10:51
dokument Uchwała Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej. 2015-07-07 11:10:35
dokument Uchwała Nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-07 11:10:16
dokument Uchwała Nr LIII/273/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żychlin. 2015-07-07 11:10:03
dokument Uchwała Nr LIII/272/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2015-07-07 11:09:05
dokument Uchwała Nr LIII/271/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/43/03 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: "Program Gospodarki Ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej". 2015-07-07 11:08:49
dokument Uchwała Nr LIII/270/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2015-07-07 11:08:08
dokument Uchwała Nr LII/269/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 256/XLVIII/2002 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin zmienionej Uchwałą Nr VI/33/03 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 28 lutego 2003 r. i Uchwałą Nr LIII/292/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2006 r. 2015-07-07 11:07:33
dokument Uchwała Nr LII/268/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2015-07-07 11:07:12
dokument Uchwała Nr LII/267/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. 2015-07-07 11:06:41
dokument Uchwała Nr LI/266/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: uznania za bezzasadne wezwania Pana Roberta Stasiaka do usunięcia naruszenia prawa zawartego w Uchwale Nr XLVII/239/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-07-07 11:06:04
dokument Uchwała Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok. 2015-07-07 11:04:10
dokument Uchwała Nr LI/264/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie. 2015-07-07 11:03:06