Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja z dnia 11.09.2014 r.

Żychlin, 11.09.2014.

RGO.6220.26.17.2012.2014

 

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 71 ust. 2 pkt 2. art. 73, art. 75 ust. 1 pkt  4art. 77 ust. 1, art. 82. art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.) i § 3 ust 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku K&K Energia Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno – Pełnomocnik PUH „EkoPerfekt”,  ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin.

orzekam

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek,  gm. Żychlin.  

Uzasadnienie

        W dniu 8 listopada 2012 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek K&K Energia Sp. z o.o.,ul. Siemiradzkiego 18, 99-300 Kutno – Pełnomocnik PUH „EkoPerfekt”, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin.

           Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego w dniu 9 listopada 2012 r. wystąpiono do Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy w Żychlinie o wydanie zaświadczenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 12 listopada 2012 r. pismem znak: BPI.6727.105.2012 Referat Budownictwa Planowania Przestrzennego i Inwestycji wydał zaświadczenie o faktycznym zagospodarowaniu i wykorzystaniu wnioskowanego terenu.

            W dniu 12 listopada 2012 r. Burmistrz Gminy Żychlin  wystąpił z wnioskami  do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportuoddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uzasadnieniem zajętego stanowiska.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U.z 2013 r. poz.1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało w dniu 12 listopada 2012 r. podane stronom  do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żychlin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żychlinie, z zawiadomieniem, że stronom przysługuje składanie wniosków i uwag w tej sprawie.

Strony wyznaczono na podstawie wypisów z ewidencji gruntów.

Regionalny   Dyrektor   Ochrony   Środowiska   w   Łodzi, wezwaniem znak: WOOŚ.4240.936.2012.TO.1 z dnia 19 listopada 2012 r. wezwał Burmistrza Gminy Żychlin do usunięcia braku formalnego wniosku z dnia 12 listopada 2012 r. poprzez dosłanie brakujących danych.

W dniu 21 listopada 2012 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pismem znak: RGO.6220.26.5.2012 przesłał

brakujące dane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Państwowy   Powiatowy    Inspektor    Sanitarny    w   Kutnie w   Opinii Nr PSSE-ZNS/MS/481/77/12 z dnia 19 listopada 2012 r. (data wpływu do Urzędu - 29.11.2012 r.) uznał, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji   na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin,  zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania   przedsięwzięcia   na   środowisko   i określił wykonanie  raportu  o  oddziaływaniu   na  środowisko  w  zakresie  zgodnym   z  art.   66  ustawy  z   dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi.

            W dniu 6 grudnia 2012 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pismem znak: RGO.6220.26.6.2012 ustalił nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 31 stycznia 2013 r.

             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Postanowieniem znak: WOOŚ.4240.936.2012.TO.2 z dnia 5 grudnia 2012 r. (data wpływu do Urzędu – 10.12.2012 r.)  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie

elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda,

w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ust.1 w/w ustawy.

          Obwieszczeniem znak: WOOŚ.4240.936.2012.TO.3  z dnia 5 grudnia 2012 r. (data wpływu do Urzędu – 10.12.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił publicznie strony postępowania, że wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin.

         W dniu 11 grudnia 2012 r. Burmistrz Gminy Żychlin wydał postanowienie, znak:RGO.6220.26.6.2012 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda,w miejscowości Śleszynek,  gm. Żychlin,         

            W związku z licznymi telefonami do Urzędu Gminy w Żychlinie, świadczącymi o tym, że mieszkańcy nie wiedzą o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy elektrowni wiatrowej na terenie wsi Śleszynek, Burmistrz Gminy Żychlin uznał, że należy zawiadomić wszystkie strony indywidualnie o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dotyczącym „budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda,w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin, co  uczyniono w dniu 15  lutego 2013 r.zawiadomieniem znak: RGO.6220.26.2013.

        W dniu 18 lutego 2013 r. Burmistrz Gminy Żychlin wydał postanowienie znak: RGO.6220.26.7.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

        Pismem z dnia 8 października 2013 r. (data wpływu do Urzędu - 15.10.2013 r.) PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska zwróciła się do Urzędu Gminy w Żychlinie o wydanie opinii o klasyfikacji akustycznej działki nr  197 w Śleszynku obręb Zgoda  oraz terenów przylegających do tej działki oraz o udostępnienie  informacji dotyczących lokalizacji istniejących i planowanych na terenie gminy elektrowni wiatrowych oraz zakładów przemysłowych, w promieniu 2 km od przedmiotowej inwestycji.

         W dniu 18 października 2013 r. PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska zwróciła się do Urzędu Gminy w Żychlinie o udostępnienie informacji dotyczących lokalizacji istniejących i planowanych na terenie gminy elektrowni wiatrowych oraz masztów telefonii komórkowej.

          W dniu 23 października 2013 r. Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy w Żychlinie, pismem znak: BPI.6727.98.2013 udzielił informacji o klasyfikacji akustycznej działki nr 197 w Śleszynku obręb Zgoda oraz terenów przylegających do tej działki.

            W dniu 24 października 2013 r. Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Żychlinie, pismem znak:

RGO.6220.268.2012.2013 udzielił informacji na temat istniejących, projektowanych  i planowanych inwestycji, o które wnosiło PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska.                                                        

            W dniu 21 lutego 2014 r. Firma „K&K ENERGIA” Spółka z o.o. Kamil Kapruziak Prokurent  reprezentowana przez PUH EkoPerfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski Jolanta Dybalska, przedłożyła Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na  „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin.

     W dniu 25 lutego 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pismem znak: RGO.6220.26.9.2013.2014 przesłał wniosek i raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda,

w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, celem zaopiniowania.

            Również w dniu 25 lutego 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pismem znak: RGO.6220.26.10.2013.2014

przesłał wniosek i raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, celem zaopiniowania.

           W dniu 7 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ-I.4242.7.2014.TO.1 (data wpływu do Urzędu – 12.03.2014) wezwał Burmistrza Gminy Żychlin do usunięcia braku formalnego w postaci wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cały obszar dotyczący w/w przedsięwzięcia.

           W dniu 17 marca 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji pismem znak:BPI.6727.24.2014 zaświadczył,  że działka o nr ewid. 197 położona w miejscowości  Śleszynek obręb Zgoda nie jest  objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również obszar ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

Informację tę Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska, pismem znak: RGO.6220.26.11.2013.2014 z dnia 17 marca 2014 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w dniu 17 marca 2014 r. pismem znak: PSSE-ZNS/MS/482/7/14 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.                      

             W dniu 10 kwietnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ-I.4242.7.2014.TO.2 (data wpływu do Urzędu – 14.04.2014 r.) wezwał

Panią Jolantę Dybalską, pełnomocnika „K&K ENERGIA” Sp. z o.o. w Kutnie, do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia wg załączników.

          W dniu 16 kwietnia 2014 r. PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska, ul. Wiatraczna 8B, 97-300 Piotrków Trybunalski wystąpiła do Urzędu Gminy w Żychlinie o sklasyfikowanie terenu działek nr ewid. 194/1 i 194/2, 76/2 i 77, 78 i 79 obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin.

           W dniu 28 kwietnia 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pismem znak: BPI.6727.36.2014 określił faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu dla w/w działek.

           W dniu 6 maja 2014 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Firmy „K&K ENERGIA” Spółka z o.o. Kamil Kapruziak Prokurent  reprezentowanej przez Pełnomocnika Jolantę Dybalską -  PUH EkoPerfekt, ul. Wiatraczna 8b, 97-300 Piotrków Trybunalski, informujące o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, z prośbą o przesunięcie terminu uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.  

           W dniu 8 maja 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ-I.4242.7.2014.TO.3 zawiadomił tutejszy Urząd (data wpływu do Urzędu – 12.05.2014), o wyznaczeniu nowego terminu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda,w miejscowości Śleszynek,  gm. Żychlin” tj. 30 maja 2014 r.

            W dniu 20 maja 2014 r. Firma „K&K ENERGIA” Spółka z o.o. Kamil Kapruziak Prokurent  reprezentowanej przez Pełnomocnika Jolantę Dybalską -  PUH EkoPerfekt,  ul. Wiatraczna 8b, 97-300 Piotrków Trybunalski, przedłożyła uzupełnienie raportu przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda,w miejscowości Śleszynek,  gm. Żychlin”

             W dniu 21 maja 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pismem znak: RGO.6220.26.12.2013.2014

przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie uzupełnienie raportu  w/w przedsięwzięcia do zaopiniowania.

             W dniu 28 maja 2014 r. pismem znak: WOOŚ.-I.4242.7.2014.TO.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał ponownie Panią Jolantę Dybalską, pełnomocnika „K&K  ENERGIA” Sp. z o.o. w Kutnie, do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na  środowisko w/w przedsięwzięcia  w  podanym

zakresie.

            Również w dniu 28 maja 2014 r. obwieszczeniem znak: WOOŚ-I.42423.7.2014.TO.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił publicznie strony postępowania o tym, że nie jest możliwe dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy, z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wydanie orzeczenia końcowego nastąpi nie później niż do dnia 16 lipca 2014 r.

            W dniu 29 maja 2014 r. PUH EkoPerfekt  Iwona Kowalska , ul. Wiatraczna 8b, 97-300 Piotrków Trybunalski, zwróciła się do Urzędu Gminy w Żychlinie z prośbą o doprecyzowanie klasyfikacji akustycznej w otoczeniu działki nr ewid. 197  w miejscowości Śleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin.

W dniu 2 czerwca 2014 r. właściciel działki położonej w miejscowości Śleszynek telefonicznie wniósł do Burmistrza Gminy Żychlin  wniosek, w którym nie wyraził zgody na budowę elektrowni wiatrowej na działce o nr ewid. 197 uzasadniając to zbyt bliskim  położeniem elektrowni w stosunku do plantacji aronii, co prowadzi do ograniczenia lotów owadów zapylających krzewy, a w konsekwencji zmniejszenia plonów. Nadto podniósł że bezpośrednie sąsiedztwo elektrowni zmniejszy wartość nieruchomości, ograniczy możliwość i sposób korzystania z gruntów a nadmierny hałas, infradźwięki i przekroczenie norm  akustycznych uniemożliwią korzystanie w pełni z działek.

        W dniu 3 czerwca 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji pismem znak: BPI.6727.49.2014 doprecyzował informację akustyczną dla w/w terenu.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w dniu 4 czerwca 2014 r. pismem znak: PSSE-ZNS/MS/482/14/14 uzgodnił ponownie warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

     W dniu 5 czerwca 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat  Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska ustalił nowy termin załatwienia sprawy, tj. do  30 września 2014 r.               

             W dniu 6 czerwca 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pismem znak: RGO.6220.26.13.2013.2014

przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie uzupełnienie raportu  w/w przedsięwzięcia do ponownego zaopiniowania.

          W dniu 16 czerwca 2014 r. pismem znak: PSSE-ZNS/MS/482/19/14 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uzgodnił ponownie warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.             

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art.  3 ust.1, pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013 r. poz.1235 ze zm.)  tutejszy organ w celu zapewnienia społeczeństwu możliwości udziału w postępowaniu, w dniu

24 czerwca  2014 r. powiadomił – zaprosił wszystkich uprawnionych mieszkańców  sołectw: Brzeziny, Zgoda i Grabie,  do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy elektrowni wiatrowej, termin konsultacji został wyznaczony na dzień 3 lipca 2014 r.  

W dniu 27 czerwca 2014 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynęło pismo właścicielki działki położonej w miejscowości Śleszynek, w którym nie wyraża zgody na budowę elektrowni wiatrowej, zarzucając negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowej na zdrowie ludzkie oraz obniżenie wartości  jej działki.

 

W dniu 3 lipca 2014 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Śleszynie spotkanie Burmistrza Gminy Żychlin z mieszkańcami sołectw: Brzeziny, Zgoda i Grabie.                                             

Burmistrz Gminy Żychlin na spotkaniu wskazał, że w procedurze dotyczącej uzgadniania realizacji przedsięwzięcia kluczowym elementem jest udział społeczeństwa

w ocenie oddziaływania zamierzonej inwestycji na środowisko.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty społecznej w szczególności zarzucilinierzetelność sporządzonego raportu w części dotyczącej prowadzonych obserwacji ptaków i zwierząt oraz wyrazili obawy co do wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie i życie ludzi. Powołali się na badania kliniczne, które dowodzą, że dźwięki o niskiej częstotliwości oraz infradźwięki zaburzają pracę narządów odpowiedzialnych za ruch, zmysł i świadomość.

Spotkanie zakończyło się zajęciem przez mieszkańców uczestniczących w zebraniu stanowiska, w którym nie wyrażają zgody na budowę elektrowni wiatrowej na działce o nr ewid. 197 położonej w miejscowości Śleszynek, obręb Zgoda z przyczyn o którym mowa wyżej.

W dniu 15 lipca 2014 r. do Urzędu Gminy w Żychlinie wpłynęło pismo mieszkańców, w którym wnieśli sprzeciw co do budowy elektrowni wiatrowych,

w sąsiedztwie  domostw i terenów będących w ich posiadaniu. Pismo zostało podpisane przez 72 osoby, które mieszkają w pobliżu projektowanej elektrowni wiatrowej.

            Do głównych argumentów podnoszonych w przedmiotowym piśmie należą:

-   zarzut ignorowania przez wnioskodawcę lokalnej społeczności na etapie ustalania lokalizacji elektrowni wiatrowych, poprzez brak dialogu wnioskodawcy ze  społeczeństwem na etapie wyboru miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowych, co uniemożliwiło osiągnięcie kompromisów uwzględniających racje społeczności

    lokalnej, a w szczególności warunki życia i zdrowia ludzi, degradację środowiska przyrodniczego, zakresu działańprewencyjnych;

- zarzut utraty atrakcyjności terenu, przyległego do terenu na którym posadowiona będzie elektrownia wiatrowa;

- zarzut emisji hałasu, szumu, pola elektromagnetycznego na pobliskie działki.

            W dniu 15 lipca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Postanowieniem znak: WOOŚ-I.4242.7.2014.TO.6 uzgodnił realizację przedsięwzięcia  i określił warunki środowiskowe dla przedsięwzięcia pn.: „budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 197 obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek, gm. Żychlin” oraz Obwieszczeniem z tego dnia znak: WOOŚ-I.4242.7.2014.TO.7  zawiadomił publicznie strony postępowania o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla w/w przedsięwzięcia.

          W dniu 22 lipca 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pismem znak: RGO.6220.26.15.2013.2014 przesłał do PUH EkoPerfekt  Iwona Kowalska ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski kserokopię w/w pism zawierających sprzeciw mieszkańców w zakresie  budowy elektrowni wiatrowej , z prośbą o ustosunkowanie się do uwag mieszkańców zawartych w tych pismach.

            W dniu 23 lipca 2014 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Postanowieniem znak:

RGO.6220.26.16.2012.2014 postanowił podjąć z urzędu zawieszone postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :”Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 197, położonej w miejscowości Śleszynek, obręb 0019 Zgoda, w miejscowości Śleszynek,  gm. Żychlin.

             W dniu 5 sierpnia 20143 r. PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska, ul. Wiatraczna 8 b 97-300 Piotrków Trybunalski, przedłożyło wyjaśnienia do uwag mieszkańców Budzynia, Brzezin, Grabia, Oleszcza, Śleszyna i Zgody.

      W dniu  11  sierpnia 2014 r. Burmistrz Gminy Żychlin zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się ze zebraną dokumentacją oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego.

 

  Burmistrz Gminy Żychlin odnosząc się do wyjaśnień złożonych w dniu 5 sierpnia 2014 r. przez PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska, ul. Wiatraczna 8 b, 97-300 Piotrków Trybunalski,  które to wyjaśnienia przywołuje poniżej, niniejszym zajmuje następujące stanowisko w sprawie:

-  W ocenie wnioskodawcy, brak zgody niektórych mieszkańców  na realizację planowanej elektrowni wiatrowej nie może  wstrzymywać podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Wnioskodawca podnosi także, że decyzja taka nie przesądza jeszcze o tym, że zamierzenie nią objęte będzie realizowane. Jest ona aktem wstępnym i nie uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych, a w efekcie do podejmowania czynności mogących doprowadzić do naruszenia interesów innych osób, w tym właścicieli terenów sąsiednich, czy też innych mieszkańców miejscowości Śleszynek i Oleszcze. 

          Burmistrz Gminy Żychlin nie zgadza się z powyższą argumentacją, gdyż w ocenie organu prowadzącego postępowanie, zamierzenia inwestora nie powinny doprowadzić do wystąpienia konfliktów społecznych w aspekcie obowiązujących norm prawnych w ochronie środowiska.

Powstałe konflikty mogą spowodować naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady równości wobec prawa. Zrównoważony rozwój jest zasadą ujętą w Konstytucji RP i traktatach UE, jego istotą jest powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego, jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Zasada ta nakazuje równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, a nie tylko racji ekonomicznych inwestora dla danego przedsięwzięcia.

 

- W ocenie wnioskodawcy decyzja środowiskowa określać ma tzw. środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i poprzedzona jest długotrwałym i wyczerpującym materię postępowaniem administracyjnym. Podejmowane rozstrzygnięcia poprzedzają z kolei monitoringii, prace terenowe, analizy i symulacje, które zostały zamieszczone w raporcie. 

 

            Burmistrz Gminy Żychlin stwierdza, na podstawie uwag i protestów mieszkańców w/w Sołectw, że zamieszczone w raporcie wyniki są nierzetelne i nie zgodne ze stanem faktycznym, gdyż nikt z mieszkańców nie widział aby wykonywano prace terenowe, o których mowa w raporcie.      

Ponadto Burmistrz Gminy Żychlin stwierdza, na podstawie uwag i protestów mieszkańców w/w Sołectw, że w raporcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko brakuje analizy wpływu inwestycji w skali ponadlokalnej, a zatem nie tylko w miejscowościach: Oleszcze i Śleszynek, ale także i w okolicznych miejscowościach. 

 

- W ocenie wnioskodawcy analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że w postępowaniu w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych kluczowym dowodem, na podstawie którego organ prowadzący to postępowanie dokonuje oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

Wnioskodawca podkreśla, że raport został pozytywnie zaopiniowany przez organy współdziałające, co do jego  kompletności i merytorycznej poprawności, w toku postępowania nie zakwestionowano zakresu raportu oraz, że organ wydający decyzję środowiskową jest związany zarówno wnioskiem, jak i uzgodnieniami i opiniami uzyskanymi w trakcie postępowania, a protesty mieszkańców nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanych przedsięwzięć.

           Burmistrz Gminy Żychlin stwierdza na podstawie uwag i protestów mieszkańców w/w Sołectw, że zarówno organy współdziałające w wydawaniu opinii, co do kompletności i merytorycznej poprawności raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i organ wydający decyzję środowiskową, w czasie, gdy raport był opiniowany, nie znały stanowiska  w tym zakresie społeczności lokalnej a w szczególności stanowiska co do nierzetelności i niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w raporcie.

Zatem w ocenie organu prowadzącego postępowanie, który przed wydaniem decyzji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w  postępowaniu, protesty mieszkańców, które uznaje za zasadne, dotyczące niespełnienia przez inwestora standardów ochrony środowiska, mogą stanowić podstawę do wydania decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Gminy Żychlin podnosi  na podstawie uwag i protestów mieszkańców w/w Sołectw, że ocena z zakresu oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, przy zastosowaniu działań, na które wskazano w raporcie, nie pozwala na stwierdzenie, że przedsięwzięcie to nie pogorszy walorów środowiska.

 

W ocenie wnioskodawcy wiele opublikowanych badań pokazuje, że problem wrażliwości dla ludzi w ujęciu szkodliwego wpływu elektrowni wiatrowych, zależy od wielu czynników, często mając swoje źródło w psychice człowieka. Problemy zdrowotne mogą być tego konsekwencją. Badania pokazują, że odbiór obiektu (w tym poziomu hałasu) uzależniony jest przede wszystkim od tego, co sądzimy na temat jego źródła.

Oznacza to, że często negatywne postrzeganie źródła hałasu sprawia, iż subiektywne odczucie osób potencjalnie narażonych i przekonanie o szkodliwym jego oddziaływaniu jest wyższe. Potwierdzają to eksperci WHO podając, że brak akceptacji danego obiektu może mieć istotny wpływ na zdrowie i przyczyniać się do występowania objawów depresji. Badania przeprowadzone przez tę organizację pokazują,  że „nieakceptowany widok z okna" (co w przypadku turbin wiatrowych często może mieć miejsce) podwyższa ryzyko depresji aż o 40 %. W przypadku emisji hałasu połączonej  z zburzeniem snu powodowanym przez źródło dźwięku, wzrost ryzyka depresji wzrasta dwukrotnie.

W literaturze pojawiają się również publikacje wykazujące związek pomiędzy emisją hałasu a problemami neurologicznymi, niezależnymi od psychiki człowieka. Badań tych jest jednak niewiele, co w praktyce nie daje podstaw do jednoznacznej interpretacji tego faktu.

Nadto, wnioskodawca podnosi, że obowiązujące w Polsce standardy środowiskowe dotyczące ochrony akustycznej nie określają dopuszczalnych poziomów emisji infradźwięków do środowiska, co oznacza, że nie ma normatywnego punktu odniesienia do tego, w jakim zakresie oddziaływanie tego rodzaju jest akceptowalne z punktu widzenia standardów środowiskowych, a w jakim poziomie wymaga już podjęcia działań ograniczających oddziaływanie, bądź też przesądza o niemożności realizacji inwestycji

w miejscu wskazanym przez inwestora.

 

           Burmistrz Gminy Żychlin, odnosząc się do przedstawionych przez wnioskodawcę wyników badań podnosi, że zgadza się ze stanowiskiem ekspertów WHO, że brak akceptacji ze strony społeczności lokalnej budowy danego obiektu, może mieć istotny wpływ na zdrowie, powodować zaburzenia snu, przyczyniać się do występowania objawów depresji,  a także do powstawania lokalnych konfliktów na tym tle i nie akceptowania  przedsięwzięcia z punktu widzenia standardów środowiskowych.

Za powyższym stanowiskiem przemawiają argumenty zawarte w protestach mieszkańców w/w Sołectw.

- W ocenie wnioskodawcy uwarunkowania środowiskowe na terenie gminy Żychlin sprzyjają lokalizacji elektrowni wiatrowych. W uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXVI 1/199/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

i Miasta Żychlin" uwzględniono również zamiar realizacji urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych (elektrowni wiatrowych) i ich stref oddziaływania.

             Burmistrz Gminy Żychlin wskazuje, że oprócz uwarunkowań środowiskowych sprzyjających lokalizacji elektrowni wiatrowych winny występować również sprzyjające uwarunkowania społeczne, które nie będą prowadzić do występowania konfliktów. 

 

- Wnioskodawca podnosi, że ze względu na awaryjność elektrowni wiatrowych planuje zakup nowych elektrowni wiatrowych posiadających system automatycznego monitoringu, za pomocą mikroprocesora, który zapisuje wszystkie niezbędne informacje i przesyła je do centrali.

W ocenie wnioskodawcy rozwiązanie to będzie zapobiegać  i ostrzegać o wystąpieniu poważnej awarii związanej z pracą elektrowni, w tym również śmigieł. Nadto wnioskodawca podnosi, że zjawisko odrzucania kawałków lodu jest silnie uzależnione od panujących warunków meteorologicznych w danym okresie stąd trudności w dokładnym oszacowaniu skali tegoż zjawiska.

Producenci elektrowni wiatrowych dokładają starań  by wyeliminować ryzyko rzucania lodem do minimum, poprzez wprowadzanie nowych technologii np. w przypadku nadmiernego oblodzenia co może prowadzić do braku wyważenia obciążeń stosuje się odpowiednie czujniki wskazujące na konieczność zatrzymania pracującego urządzenia i włączenie systemu ogrzewania łopat.

 

          Burmistrz Gminy Żychlin podnosi, że wskazany przez wnioskodawcę problem jak wyżej, może mieć wpływ na wrażliwość dla ludzi w ujęciu szkodliwego wpływu elektrowni wiatrowej na psychikę człowieka i problem ten nie zostanie rozwiązany poprzez wprowadzenie nowych technologii, gdyż dopiero ich stosowanie przez dłuższy okres wykaże, czy te nowe rozwiązania przyniosą pożądane rezultaty.

Powyższe potwierdza argumentacja mieszkańców w ich uwagach i protestach.

- W ocenie wnioskodawcy kwestie związane ze spadkiem wartości nieruchomości, czy wstrzymaniem rozwoju miejscowości położonych w pobliżu wiatraków nie są przedmiotem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia i nie są przeszkodą dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Gminy Żychlin podnosi, że ze względu na uwarunkowania społeczne, każde kwestie związane z planowanym przedsięwzięciem są istotne przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

- W ocenie wnioskodawcy zarzuty skarżących, że w związku z planowanymi inwestycjami w pobliżu wiatraków, nie będzie można budować nowych budynków, można jedynie podnieść, że zamiary, plany właścicieli nieruchomości odnośnie zabudowy ich działek, nie są przeszkodą dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Ostateczny kształt inwestycji określać będzie projekt techniczno - budowlany i pozwolenie na budowę, podejmowane w odrębnym postępowaniu przez organ architektoniczno -budowlany przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

           Burmistrz Gminy Żychlin stwierdza na podstawie uwag i protestów mieszkańców, że zarzuty mieszkańców związane z brakiem możliwości budowy nowych budynków mieszkalnych w pobliżu posadowionych elektrowni wiatrowych są zasadne, gdyż nowa zabudowa mieszkalna będzie wymagała zachowania odpowiedniej odległości od już istniejącej elektrowni wiatrowej, a to z kolei może spowodować, że planowana przez właścicieli nowa zabudowa nie zmieści się w granicach ich działek.

 

- W ocenie wnioskodawcy  „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych" - wydaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (Warszawa 2011 r.) autorstwa: Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk,  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  oraz rzetelne i sprawdzone dane są  dokumentami, stanowiącymi podstawę dla określenia stopnia oddziaływań, które może powodować planowane przedsięwzięcie na poszczególne elementy środowiska, a przedłożona dokumentacja określa  oddziaływanie przedsięwzięcia na stan środowiska przyrodniczego i weryfikuje przewidziane rozwiązania projektowe pod kątem zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem.

Opracowania przyrodnicze (badania ornitologiczne, chiropterologiczne, inwentaryzacja florystyczna i mykologiczna) wykonane dla planowanej inwestycji obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymienione w postanowieniach o konieczności sporządzenia raportu.Badania te miały na celu ocenę zagrożeń dla tych komponentów przyrody, dla których może istnieć realne zagrożenie dla życia (kolizje z turbiną) lub utraty siedliska (miejsca lęgowe, stanowiska roślin).

 

             Burmistrz Gminy Żychlin stwierdza na podstawie uwag i protestów mieszkańców, że wymienione jak wyżej opracowania przyrodnicze nie obejmują swym zakresem wszystkich zagadnień, chociażby takich jak:

- liczne występowanie dzikiej zwierzyny – sarny, kuropatwy, bażanty, zające, niespotykane okazy ptaków i ich  miejsca lęgowe – na plantacjach  aronii;

- brak zapylania kwiatów przez pszczoły, wskutek zakłócania ich lotów,

a rzetelność  i sprawdzalność przedstawionych przez wnioskodawcę danych jest kwestionowana przez społeczność lokalną, która zamieszkuje w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, co wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie.

 

W oparciu o powyższe Burmistrz Gminy Żychlin zważył, co następuje:

Planowane usytuowanie elektrowni wiatrowej byłoby na terenie obecnie wykorzystywanym rolniczo. Otoczenie terenu inwestycji stanowią grunty rolne. Dojazd do miejsca planowanej inwestycji zapewniony byłby poprzez wykonanie zjazdu z przyległej  do działki drogi dojazdowej gruntowej połączonej z drogą gminną. Najbliżej położone gospodarstwo rolne znajduje się w odległości około 447m od miejsca planowanej inwestycji.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku,  gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, wymagało zapewnienia

możliwości udziału społeczeństwa.

          Mimo, że energia wiatrowa uznawana jest za czystą energię może w sposób pośredni i bezpośredni wpływać   na zdrowie człowieka, szczególnie w skali lokalnej, głównie  ze względu na uciążliwość wynikającą z emisji energii o niskich stężeniach

(w tym hałasu  i promieniowania). Ze zgromadzonej dokumentacji nie można   jednoznaczniewywnioskować,   że   planowana  elektrownia   wiatrowa   nie  będzie  

w   żaden sposób negatywnie oddziaływać na zdrowie mieszkańców. Zarówno  Inwestor   jak i strony  postępowania  powołują się  na  wyniki  badań i opracowania naukowe, które są ze sobą sprzeczne.

             Ze względu na niewystarczającą liczbę badań oraz rozbieżne opinie naukowców w kwestii wpływu elektrowni wiatrowej na zdrowie, nie można jednoznacznie wykluczyć możliwości jej negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. Największe wątpliwości budzą zagadnienia związane z wytwarzaniem przez turbinę wiatrową infradźwięków oraz występowania efektów migotania cieni i refleksów światła, które nie zostały jednoznacznie naukowo udowodnione, ani też usankcjonowane. Brak jest w polskim prawie norm i przepisów wykonawczych regulujących niniejsze rodzaje oddziaływań.

Z publicznych informacji wynika, że Polska przystępuje do opracowania przepisów regulujących problem budowy elektrowni wiatrowych na terenie kraju.

  W przypadku infradźwięków w uwagach zgłoszonych przez strony postępowania zawarte są informacje potwierdzające potencjalny wpływ infradźwięków na zdrowie człowieka. Z jednej strony Inwestor w raporcie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji wskazuje, że poziomy infradźwięków emitowane przez elektrownię wiatrową mieści się poniżej zakresu odbieranego przez człowieka. Jednakże nadmierne i długotrwale narażenie na infradźwięki i dźwięki o niskiej częstotliwości może negatywnie wpłynąć na zdrowie łudzi. Nie ma zbyt wielu wyników badań wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi w tym zakresie, ale uzyskane wyniki świadczą, że tego faktu nie można obecnie wykluczyć.

W publikacji wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pt. ”Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych" większość naukowców zajmujących się zagadnieniem infradźwięków jest zgodna co do opinii, że w chwili obecnej brak jest przekonywujących dowodów na to, by infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierały negatywny wpływ na zdrowie człowieka, o ile turbiny nie są zlokalizowane zbyt blisko miejsc stałego przebywania ludzi. W związku z faktem, że nie ma jednoznacznie określonych odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych, które będą bezpieczne dla zdrowia ludzi, istnieje prawdopodobieństwo narażenia mieszkańców na szkodliwe działanie elektrowni wiatrowej.

            Obserwowane były też liczne przeloty i migracje  ptaków. W związku z tym istnieje realne zagrożenie negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko, gdyż będzie zlokalizowana na terenie, przez który migrują ptaki przemieszczające się z lub do obszaru Natura 2000 położonego w odległości około

5,5 km w linii prostej obszaru specjalnej ochrony ptaków – Dolina Przysowy i Słudwi PLB 100003, Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej PLB 100001 – odległość około 10 km, w linii prostej, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradoliny Bzury-Neru PLH 100006 - odległość około 10 km w linii prostej, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny

 Przysowy – odległość 5,9 km w linii prostej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska – w odległości 9,3 km w linii prostej.

 

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabezpieczy środowisko oraz mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowej,  a zarówno ochrona zdrowia, jak i prawna ochrona życia człowieka są wartościami chronionymi konstytucyjnie.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz  Gminy Żychlin  postanowił jak w sentencji.       

 

POUCZENIE

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                      /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.                                       Pani Jolanta Dybalska,   PUH „EkoPerfekt”,

                ul. Wiatraczna 8 B;  9     7-300  Piotrków Trybunalski –

                Pełnomocnik „K&K ENERGIA” Sp. z o.o.

                Kamil Kapruziak Prokurent

                u.l. Siemiradzkiego  18;   99-300  Kutno

2.                                       Strony postępowania -  powiadomione poprzez obwieszczenie

            (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego),

3.                                       A/a

 

 

Do wiadomości:

 

1.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kutnie

       ul. Kościuszki 14;   99-300  Kutno

2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Łodzi ul. Traugutta 25; 
90-113  Łódź                                    

 

Załącznik do decyzji znak: RGO.6220.26.17.2012.2014  z dnia  11.09.2014

 

                     Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” przewidzianego do realizacji na działce      o nr ewid. 197, położonej w miejscowości Śleszynek, obręb 0019 Zgoda, gm. Żychlin.

 

           Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm,), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Burmistrz Gminy Żychlin stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Zgodnie z art. 77 ustawy ooś, organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

            Na podstawie zebranego materiału dowodowego, po szczegółowym przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustalił, że potencjalne oddziaływanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zostało opisane w sposób pozwalający jego ocenę. Na podstawie tych informacji można stwierdzić możliwość wystąpienia oddziaływania na środowisko o znacznej wielkości i złożoności, co potwierdzają informacje zawarte w przedstawionych dokumentach.

            W trakcie eksploatacji,  przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w sposób ciągły w zakresie emisji hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych  i migotania cienia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia występować będzie emisja hałasu związana z pracą turbiny wiatrowej.

            Dla planowanego przedsięwzięcia najbliżej położonym obszarem należącym do sieci ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków - Dolina Przysowy i Słudwi PLB 100003 – w odległości około 5,5 km w linii prostej, obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 – w odległości  około 10,0 km w linii prostej oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH 100006 – w odległości około10,0 km w linii prostej, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy – w odległości 5,9 kmw linii prostej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska –

w odległości 9,3 km w linii prostej.

Lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość znaczącego oddziaływania transgranicznego.

           Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz okoliczności faktyczne i prawne w tym zakresie, trudno jest przewidzieć jednoznaczne oddziaływanie przedsięwzięcia w przyszłości  ale  pod uwagę należy wziąć efekt skumulowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć o takim samym charakterze, zlokalizowanych lub planowanych do zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie.

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                           /-/ Grzegorz Ambroziak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:45:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 11-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:45:25