Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Żychlinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie z dnia 25.09.2014 r.

Żychlin, 2014.09.25.

RGO. 6220.20.6.2014

 

P O S T A N O W I E N I E

                             

          Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267  zm. z 2014 r. poz.183), w związku z art. 63 ust.1 i  4, a także art. 66 i art. 68 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt. 6 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

 

p o s t a n a w i a m

 

1.  Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin”.

 

2.  Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ww ustawy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

     

2.1. Podanie danych technicznych  dotyczących urządzenia jakie ma stanowić jednostkę wytwórczą w  planowanych  do realizacji turbinach wiatrowych, w tym należy podać minimalną i maksymalną wysokość wieży, maksymalną średnicę rotora oraz poziom mocy akustycznej  -  LAWeq ;

         

2.2.  Określenie jakie turbiny wiatrowe planuje się zainstalować przy realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem, czy będą to urządzenia nowe, posiadające certyfikaty, czy urządzenia używane; w przypadku używanego urządzenia należy podać jego charakterystykę oraz rok produkcji wraz z określeniem maksymalnego poziomu mocy akustycznej uwzględniającym stopień zużycia, udokumentowany stosownym badaniem technicznym;

 

2.3. Określenie lokalizacji/usytuowania planowanego przedsięwzięcia  poprzez podanie numerów działek ewidencyjnych wraz z nazwami ich obrębów – dla planowanej farmy wiatrowej oraz jej infrastruktury towarzyszącej;

 

2.3.1. Wskazanie w opisie wariantu inwestora oraz wariantu alternatywnego, m.in. planowaną minimalną wysokość wieży danej turbiny wiatrowej oraz jej maksymalny poziom mocy akustycznej przy założonej mocy;   

 

2.3.2. Wskazać  przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w otoczeniu terenu przedmiotowej inwestycji  (tzw. aktualna klasyfikacja akustyczna), tj.:

a)     dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania inwestycji, należy  dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego zagospodarowania tych terenów oraz wskazać w tej opinii położenie najbliższych budynków chronionych akustycznie (na północ, południe, wschód, zachód od terenu inwestycji) poprzez podanie numeru każdej działki chronionej akustycznie oraz nazwy i numeru jej obrębu oraz wskazać przybliżoną lokalizację budynku chronionego akustycznie na danej działce wraz z określeniem odpowiednich standardów jakości środowiska akustycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014.r., poz. 112), podając dopuszczalne poziomy hałasu w (dB) dla pory dnia i nocy dla w/w działek chronionych akustycznie;

 

b)    w  otoczeniu inwestycji występują tereny chronione akustycznie o dopuszczalnym poziomie hałasu 55 dB w dzień i 45 dB w nocy, należy również wskazać najbliżej położony teren chroniony akustycznie o dopuszczalnym poziomie hałasu 50 dB w dzień i 40 dB w nocy. Dodatkową sporządzoną w analogiczny sposób klasyfikację akustyczną  należy załączyć dla otoczenia wszystkich turbin ujętych przy kumulowaniu się oddziaływań akustycznych. Klasyfikacja akustyczna dla wszystkich uwzględnionych w niej terenów chronionych akustycznie, powinna zostać opracowana biorąc pod uwagę art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 .);

  

2.3.3.  Podać w metrach  odległość  planowanych do realizacji turbin wiatrowych od najbliższego dla nich budynku chronionego akustycznie;

 

2.3.4.  Wskazać lokalizację planowanych turbin do realizacji turbin współrzędnych określonych jako PL-1992 lub PL-2000 z podaniem południka osiowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). W przypadku, gdy planuje się niewielką zmianę lokalizacji turbin na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, należy wskazać wielkość przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w w/w układzie odniesienia. Dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać dodatkową analizę akustyczną zgodnie z aktualnie przyjętym modelem obliczeniowym i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny w zakresie przewidywanego przesunięcia nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy obszarów objętych ochroną akustyczną;

2.3.5.  Wskazać usytuowanie projektowanych turbin wiatrowych oraz tych ujętych w obliczeniach ewentualnego oddziaływania skumulowanego, a także usytuowanie punktów referencyjnych przy budynkach chronionych akustycznie, w formie tabeli x-y-z (w metrach), co umożliwi weryfikację odległości poszczególnych turbin względem siebie;

 

2.3.6.  Przeprowadzić obliczenia oddziaływania akustycznego wraz ze wskazaniem graficznym na aktualnej mapie ewidencyjnej jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań akustycznych (izolinie 40 dB i 45 dB) biorąc pod  uwagę inne w elektrownie wiatrowe – w odległości  3km zakłady przemysłowe (w odległości 300 m), dla których do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, wszczęto lub zakończono inne postępowanie administracyjne. Obliczenia winny być przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu  programu do obliczeń rozprzestrzeniania  hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2 i jest on również właściwy pod względem metodologii dla oceny oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych.

 

2.3.7. Obliczenia oddziaływania akustycznego powinny obejmować między innymi:

a)   w zakresie oddziaływania akustycznego analizowanych wariantów przedmiotowej inwestycji (wariantu wskazanego przez inwestora oraz racjonalnego wariantu alternatywnego) dane wejściowe uwzględniające planowaną minimalną przyjętą wysokość wieży, maksymalny poziom mocy akustycznej i maksymalną średnicę rotora (tj. najniekorzystniejsze warunki pracy) planowanych do realizacja turbin wiatrowych;

 

b)  oddziaływanie akustyczne skumulowane (w wariancie najniekorzystniejszym);

 

c)       w obliczeniach oddziaływania akustycznego dla przedmiotowej inwestycji należy przyjąć współczynnik gruntu dla najmniej korzystnej godziny nocy dla warunków panujących w Polsce w okresie zimowym lub po wystąpieniu opadów atmosferycznych czyli wspomniany współczynnik przyjęć w danych wejściowych na poziomie bliskim lub równym zeru i nie większym niż 0,3 (norma PN-ISO 9613-2 wskazuje  ogólnie wartość G=1 dla pól uprawnych, to w sytuacji, gdy grunt jest mokry lub pokryty lodem, jego zdolność pochłaniania fali akustycznej jest bliska zeru – Opinia zawarta w piśmie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 2013 r. znak: DOOŚoal.400.11.2013);

 

d)   przedstawić załącznik graficzny (skala około 1: 5000) z obliczeń, który w sposób przejrzysty wskaże lokalizację budynków na terenach chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania inwestycji (i oddziaływania skumulowanego) z ich numerami działek i wskazanymi granicami tych działek ( z wyraźnym zaznaczeniembudynków  chronionych akustycznie poprzez wskazanie numeru działki, nazwy i numeru obrębu na tym załączniku). W taki sam sposób należy podejść do terenów chronionych akustycznie na  podstawie ewentualnych zapisów obowiązujących mpzp (w takim przypadku na załącznik graficzny nanieść również poszczególne oznaczenia i granice terenów z mpzp a także przedstawić wypis i wyrys z tego mpzp), w obszarze oddziaływania inwestycji i oddziaływania skumulowanego;

 

-  załącznik graficzny z obliczeń należy zaopatrzyć między innymi w:

 

*    oznaczenie wartością danej izofony oraz przedstawienie tych informacji w legendzie,

 

*    podziałkę x-y dzięki której będzie można porównać z załącznikiem graficznym wyniki  tabelaryczne z obliczeń oraz dane wejściowe,

 

*    izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 4 m bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych (chronionych akustycznie), w przypadku braku mpzp  na całym terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji,      

 

*    izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i oddzielnie na wysokości 4 m, bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych (chronionych akustycznie), gdy na jakimś  obszarze potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji istnieją obowiązujące mpzp;

 

e)   gdy turbina wiatrowa wchodząca w zakres przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż 400 m od budynku chronionego akustycznie, ze względu na  tak bliską odległość od siedzib ludzkich należy zgodnie z zaleceniami normy „PN-ISO 1996-2: 1999/A1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego.

Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu (Zmiana A1)” przyjąć w obliczeniach poprawkę na impulsowość wynoszącą 5 dB poprzez dodanie tej wartości do każdego uzyskanego wyniku dla danego punktu pomiarowego, położonego w odległości mniejszej niż 400 m od budynku chronionego akustycznie;

 

f)        w obliczeniach oddziaływania akustycznego należy uwzględnić najniekorzystniejszy, względem ochrony środowiska, sposób pracy turbin wiatrowych (w obliczeniach przyjąć jej maksymalny poziom mocy akustycznej, przy maksymalnej mocy branej pod uwagę w ramach inwestycji), wchodzącej zakres przedmiotowej inwestycji (jak i turbin uwzględnionych w oddziaływaniu skumulowanym).

 

2.3.8. Należy przedstawić instrukcje obsługi w języku polskim, w formie elektronicznej na płycie CD/DVD, programu obliczeniowego, którym wykonano obliczenia oddziaływania akustycznego Jako załącznik do rozdziału dotyczącego streszczenia w języku niespecjalistycznym.

 

2.3.9. Rozpatrując etap budowy, należy wskazać lokalizację ewentualnego zaplecza budowy, która ograniczy oddziaływanie akustyczne na tym etapie do minimum.

  

2.4.       Z zakresu oddziaływania wariantów przedsięwzięcia w postaci tzw. Oddziaływania infradźwięków na środowisko należy określić, przeanalizować, ocenić bezpośredni  i pośredni wpływ  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowia i warunki życia ludzi.

 

2.5.    Z zakresu ochrony przed polem elektrycznym i polem magnetycznym, należy opisać sposób przyłączenia farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wraz ze wskazaniem miejsca przyłączenia farmy wiatrowej do sieci, lokalizację transformatora, jego napięcia robocze na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcie robocze linii elektroenergetycznej, do której będzie dostarczana  wytworzona w elektrowniach energia elektryczna oraz sposób realizacji przewodów przyłączeniowych - linie kablowe napowietrzne, podziemne (długość trasy przebiegu linii wraz z prezentacją jej na mapie), a także wpływ w/w urządzeń i sieci na rozkład pól elektromagnetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie – w oparciu o zapisy rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz U. Nr 192, poz. 1883) – w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia miejsca przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz lokalizacji przebiegu przewodów przyłączeniowych (linie napowietrzne, podziemne), należy dokonać wariantowania przyłączenia do KSE i przebiegu przewodów przyłączeniowych oraz przeprowadzić analizę oddziaływania poszczególnych wariantów na  pole i promieniowanie elektromagnetyczne;

 

2.6.    W  zakresie gospodarki odpadowej:

2.6.1. Opisanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

2.6.2. Przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska  gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami, powstającymi w związku z planowanym  przedsięwzięciem);

 

2.7.   Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze uwzględniające wymagania:

2.7.1. Ze względu na możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego, raport  winien odnosić się do łącznego wpływu farmy wiatrowej określonej  wnioskiem z innymi inwestycjami stanowiącymi bariery na trasach przelotów  ptaków i nietoperzy  w promieniu 10 km od planowanej inwestycji (elektrownie wiatrowe, dla których wszczęto lub zakończono postępowanie administracyjne, maszty telefonii komórkowych, itp.);

2.7.2. Należy ustosunkować się do możliwości negatywnego oddziaływania  przedmiotowej inwestycji na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność  obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;

2.7.3. W celu oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony gatunków ptaków należy przedstawić ekspertyzę ornitologiczną,  z co najmniej rocznego monitoringu przedrealizacyjnego w okresie lęgowym, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego. Zobrazować ilościową charakterystykę wykorzystania terenu przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki  i wysokość przemieszczania się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku żerowania;

2.7.4.  Przedstawić ekspertyzę chiropterologiczną, w której należy określić wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy poprzez wykonanie co najmniej rocznego  monitoringu przedrealizacyjnego w postaci  badań nasłuchowych;

2.7.5. Na działkach objętych inwestycją należy wykonać inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji farmy wiatrowej;

2.7.6. Opis przewidywanych przez Inwestora działań w przypadku wystąpienia w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej,  kolizji z ptakami i nietoperzami;

2.7.7. Należy podać środki zapobiegające i minimalizujące szkodliwe oddziaływanie planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze oraz gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska,  które mogą ulec zniszczeniu w efekcie prac budowlanych i późniejszej eksploatacji  farmy wiatrowej.

2.7.8. Przedstawić wariant alternatywny inwestycji, tj. wariant lokalizacyjny polegający na usytuowaniu przedsięwzięcia w taki sposób, aby każda z turbin wiatrowych usytuowana była w odległości większej niż 200 m od pobliskich lasów oraz nie będących lasem - skupień drzew o powierzchni 0,1 ha lub większej. Odległość ma być liczona od skrajnej - zewnętrznej części łopaty wirnika skierowanej w  kierunku lasu - skupień drzew, przy położeniu prostopadłym do wieży turbiny do najbliższych  zadrzewień  będących  częścią lasu – skupień drzew;

 

2.8.       W  zakresie oddziaływania wariantów na krajobraz należy określić w miejscu lokalizacji inwestycji i terenów bezpośrednio do nich przyległych.  W analizie krajobrazowej musi znaleźć się określenie charakteru i typów krajobrazu. Ponadto należy wyodrębnić i przedstawić charakterystyczne cechy krajobrazu, na które inwestycja może wpłynąć, pokazać punkty widokowe i potencjalnych obserwatorów krajobrazu. Analiza krajobrazowa musi się również składać z wizualizacji w dowolnej technice obrazującej planowaną inwestycję  wkomponowaną w panoramy krajobrazowe z  dostępnych punktów widokowych oraz ciągów widokowych;

 

2.9.    W zakresie oddziaływania wariantów przedsięwzięci a w postaci  efektu  migotania cienia i efektu stroboskopowego należy:

a)   dokonać analizy tego oddziaływania dla wariantu realizacyjnego, alternatywnego i oddziaływania  skumulowanego (dla minimalnej i maksymalnej wysokości wieży oraz maksymalnej średnicy  wirnika), przyjmując najdalej idący – maksymalny – efekt oddziaływania tzn. przy założeniu, iż turbina wiatrowa pracuje cały  rok przy bezchmurnym niebie oraz wskazać miejsca najbardziej narażone na efekt migotania ( na podstawie przeprowadzonej symulacji zasięgu i intensywności  tego zjawiska); w analizie migotania cienia należy wziąć pod uwagę  wszystkie tereny  przeznaczone na stały pobyt ludzi, będące w potencjalnym zasięgu oddziaływania;

 

b)   dla elektrowni wiatrowych (zarówno istniejących, jak i dla tych, dla  których wszczęto lub zakończono  postępowanie administracyjne, zainicjowane wnioskami do dnia  złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, znajdujących się w promieniu 1 km od planowanej do realizacji farmy wiatrowej,  należy wykonać analizę oddziaływania skumulowanego efektu migotania cienia w skali roku;

 

c)       dla wariantu realizacyjnego i alternatywnego oraz dla oddziaływania skumulowanego (dla maksymalnej wysokości wieży oraz maksymalnej średnicy wirnika ), należy załączyć czytelne mapy obrazujące maksymalny efekt oddziaływania (astronomiczną maksymalną długość padania cienia), które w sposób przejrzysty wskażą lokalizację terenów z zabudową w obszarze oddziaływania inwestycji z ich czytelnymi numerami działek i wskazanymi granicami tych działek;

 

d)      wyniki oraz wnioski  z wykonanych analiz oddziaływania efektu migotania cienia oraz efektu stroboskopowego na środowisko zaprezentować w treści raportu, co pozwoli ocenić wpływ tych oddziaływana środowisko; opisać środki zaradcze mając na celu  ograniczenie negatywnego wpływu turbin wiatrowych w tym zakresie.

 

2.10.    W zakresie wpływu na powierzchnię ziemi:

a)       jako źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu w zakresie wpływu na powierzchnię ziemi należy w szczególności uwzględnić ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210) oraz ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z uwzględnieniem zmiany dokonanej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz.503),

 

b)   przeanalizować możliwość wystąpienia bezpośredniego  zagrożenia szkodą i szkody w powierzchni ziemi mając na uwadze ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210), będącą skutkiem realizacji (w tym rozruchu), eksploatacji (użytkowania) oraz likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

c)   przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na wartości przyrodnicze gleby, utrzymanie jakości gleby i  ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów;

 

d)   analiza powinna dotyczyć również wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdolności produkcyjne gleb i możliwość racjonalnego gospodarowania terenów przyległych.  Szczegółowo należy odnieść się do możliwości degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz wystąpienia szkód w produkcji rolniczej, powstających wskutek działalności nierolniczej w miejscu planowanego przedsięwzięcia;

 

e)   w przypadku planowania przedsięwzięcia na gruntach rolnych, w analizach należy wziąć pod uwagę wpływ przedsięwzięcia na procesy erozji gleb oraz przydatności gruntów rolnych (możliwości produkcyjne), po likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

 

2.11.  Opisać przewidywane przez inwestora działania w przypadku wystąpienia szkód w środowisku w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia (w odniesieniu do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U. z 2014 r., poz. 210), zwłaszcza w odniesieniu się do art. 6, pkt. 11 tej ustawy. Głównie chodzi o opisanie przewidywanych przez inwestora działań w przypadku ewentualnego wystąpienia szkód w trakcie realizacji , eksploatacji i likwidacji przedmiotowej inwestycji w stosunku do środowiska przyrodniczego. Należy również przeanalizować ryzyko bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, przez które rozumie się wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości. W raporcie należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia takich szkód.

 

2.12.  Wskazać przewidywany okres i czas trwania budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji farmy wiatrowej.

          

2.13.    Opisać zagadnienia związane z transportem materiałów budowlanych i elementów farmy wiatrowej (np. droga dojazdowa, częstotliwość przejazdów, ilość i rodzaj pojazdów).

 

2.14.    Wskazać wielkość terenu trwale zajętego przez poszczególne elementy farmy wiatrowej, a także wielkości terenu zajętego czasowo – w trakcie budowy.

 

2.15.    Przeprowadzić analizę możliwych konfliktów aspołecznych związanych z planowanym  do realizacji przedsięwzięciem, w odniesieniu do wariantu wybranego do realizacji oraz w odniesieniu do przeanalizowanych w raporcie wariantów alternatywnych. Analiza powinna być opracowana z uwzględnieniem ostatecznie zidentyfikowanych grup społecznych, które mogą być pośrednio lub bezpośrednio narażone na oddziaływanie oraz korzyści i niekorzyści jakie się wiążą z przedmiotową inwestycją.

 

2.16.    Opisać możliwe do realizacji warianty przedsięwzięcia zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1, pkt. 5 – 7 oraz ust. 6 ustawy ooś. Między innymi należy zwrócić uwagę na:

a)       opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę – opisać podstawowe parametry turbin wiatrowych (w tym mocy akustycznej) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia (infrastrukturę towarzyszącą) wraz z ich  lokalizacją;

 

b)      opis racjonalnego wariantu alternatywnego – należy opisać podstawowe parametry turbin  wiatrowych (w tym moc akustyczną) oraz pozostałe elementy przedsięwzięcia wraz z ich lokalizacją – za racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia należy uznać taki, który jest możliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego- technologicznego oraz prawnego punktu widzenia i wypełnia założony przez wnioskodawcę cel, a więc, w przypadku farmy wiatrowej produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniemodnawialnego źródła, jakim jest siła wiatru;

 

c)       opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – należy wskazać konkretne (wynikające z przeprowadzonych analiz) oddziaływania, które (spośród oddziaływania rozpatrywanych wariantów) mają mniejszy, negatywny wpływ na elementy środowiska lub wskazać brak negatywnych oddziaływań na elementy środowiska;

 

d)      określić przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska opisywanych wariantów (zarówno realizacyjnego jak i alternatywnego) na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji - zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 6 ustawy ooś;

 

e)   uzasadnić merytorycznie proponowany wariant – wskazać wszystkie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – wymienione w art. 66 ust.1 pkt. 7 ustawy ooś, jakie będzie wywierało planowane przedsięwzięcie w wybranym wariancie do realizacji (zarówno na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji), po zastosowaniu zaleconych w raporcie środków zapobiegawczych i łagodzących.

 

U z a s a d n i e n i e

        W dniu 29 sierpnia 2014 r. do Burmistrza Gminy Żychlin wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Żychlin Sp. z o.o., ul. Śnieżna 1, 88 – 554  Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi 12 turbin, o mocy maksymalnej do 42 MW planowanej na terenie gminy Żychlin”.

Do dokumentów dołączono:

-  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą,

-  wypis z rejestru gruntów  działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie,

-  wykaz stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

-  upoważnienie dla Pani Ewy Rudol do reprezentowania Spółki przed wszelkimi instytucjami, organami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prywatnymi w zakresie realizacji prac związanych z budową farmy wiatrowej  na terenie gminy Żychlin,

-  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, numer KRS.

       

        Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy Żychlin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, pismo znak: RGO.6220.20.5.2014 z dnia 2014.09.03. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismo znak: RGO.6220.20.4.2014 z dnia 2014.09.03. z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

        Wystąpienia zostały rozpatrzone i według opinii obu organów zawartych w postanowieniach:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -  znak: WOOŚ-I.4240.482.2014.MŁ  z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu do Urzędu 2014.09.22) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie – znak: PSSE-ZNS/MS/481/53/14 z dnia  10.09.2014 r.

(data wpływu do Urzędu 22.09.2014) zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

        Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 6 lit.b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213,  poz. 1397 ze zm.) „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust.1, pkt.5- o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m” należy  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.    

    

        W związku z powyższym mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o mocy do 42 MW, planowanej na terenie gminy Żychlin”

 

       Na niniejsze postanowienie służy  zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

                                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                      /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Otrzymują:

1.       Pani Ewa Rudol – Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin

Pracownia Ochrony Środowiska AddGreen

ul. Kleeberga 5/58;        88-100  Inowrocław

2.       Inwestor – Farma Wiatrowa Żychlin

Spółka z o.o.; ul. Śnieżna 1;        80-554  Gdańsk

3.   Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy

      z dnia 14     czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

     (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 zm. z 2014 r. poz. 183).

4.   A/a  

 

                                                                                                                    

Do wiadomości:

1.       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25;  90 -113  Łódź

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14;  99-300 Kutno                        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:46:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Czarnecki 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Patryk Czarnecki 20-07-2015 07:46:57